Formidling

En viktig del av et forskningsprosjekt er å skrive og publisere funnene i godkjente publiseringskanaler. Her har vi samlet informasjon om publisering, måling og merittering av forskningsaktivitet.

Publisering av resultater

En forsker/forfatter krediterer en institusjon ved å oppgi adresse(r) i en publikasjon.

Universitet- og høgskolerådets «Veiledende retningslinjer for kreditering av vitenskapelige publikasjoner til institusjoner» benyttes som referanse for når en adresse skal oppgis.

Følgende utdrag fra retningslinjene gir veiledning til adressering av publikasjoner:

Hovedregelen for kreditering av institusjoner i en vitenskapelig publikasjon er:

  1. En institusjon skal oppgis som adresse i en publikasjon dersom den har gitt et nødvendig og vesentlig bidrag til eller grunnlag for en forfatters medvirkning til det publiserte arbeidet

  2. Samme forfatter skal oppgi også andre institusjoner som adresser dersom disse i hvert enkelt tilfelle også tilfredsstiller kravet i punkt 1

  3. Et ansettelsesforhold eller et veiledningsansvar kan regnes som grunnlag for kreditering av en institusjon, hvis kravet i punkt 1 er innfridd

En stipendiat/forsker skal sette seg inn i regelverk for adressering av publikasjoner ved den institusjonen han/hun er tatt opp.

Tilsvarende gjelder stipendiater/forskere med ansettelsesforhold ved andre institusjoner i tillegg til Sykehuset Innlandet.

Måling av forskningsaktivitet

Som mål på Sykehuset Innlandet (og andre helseforetak) sin forskningsaktivitet og posisjon som forskningsinstitusjon benyttes forskningspoeng.

Forskningspoeng utgjør en sum av publikasjonspoeng, doktorgradspoeng (3 poeng per doktorgrad) og poeng for innhenting av ekstern finansiering (1 poeng per million fra NFR, 10 poeng per million fra EU). Publikasjonspoeng beregnes ut fra nivå på tidsskrift (nivå 1 gir 1 poeng, nivå 2 gir 3 poeng), antall forfatteradresser og internasjonalt medforfatterskap.

Det er viktig at publikasjoner og doktorgrader med forankring i Sykehuset Innlandet meritteres etter gjeldende retningslinjer, slik at forskningsaktiviteten (forskningspoeng) gjenspeiler den satsningen som er gjort fra helseforetakets side. På publikasjoner oppgis kun institusjonstilhørighet til institusjonen som har bidratt vesentlig eller i tråd med reetningslinjer for adressering. Merk at bistillinger ikke automatisk skal føres opp som forfatteradresse.

Forskningspoeng, inkludert publikasjonspoeng, danner grunnlag for resultatbaserte inntekter til helseforetaket og publiseringspoengsbaserte insentivmidler tilbake til fag- og forskningsmiljøer.

Merittering av doktorgrad

Doktorgradsmerittering for helseforetak fastsettes av Helse- og omsorgsdepartementet.

Kriteriet for at en doktorgrad kan rapporteres for et helseforetak, er at 50 prosent eller mer av kandidatens doktorgradsarbeid er utført ved eller finansiert av institusjonen.

Normalt vil arbeidsforhold og finansiering fremgå av veiledningskontrakten. Det er kandidatens (ikke veilederens) arbeidssted og arbeidsinnsats som er kriteriet for doktorgradens tilknytning til institusjonen.

Arbeidet med doktorgraden kan være både internt og eksternt finansiert.

Ved samarbeid mellom helseforetak gjelder følgende:

  1. Der hvor doktorgraden har involvert (tilnærmet) likeverdig samarbeid mellom to helseforetak, kan poengene deles likt (50-50).

  2. Der hvor doktorgraden har involvert samarbeid mellom to helseforetak, men hvor det ene helseforetaket har bidratt vesentlig mer, samtidig som bidraget fra det andre helseforetaket har vært avgjørende for at doktorgraden har blitt ferdigstilt, åpnes det for at poengene kan deles 75-25.

Det skal skrives samarbeidsavtaler for dette før oppstart av doktorgradsprosjektet.

Merk at en doktorgrad rapporteres via to separate linjer for en utdanningsinstitusjon og et helseforetak. Utdanningsinstitujonen (for eksempel UiO) rapporterer fullført doktorgradsseksamen (disputas) til Kunnskapsdepartementet, mens Sykehuset Innlandet rapporterer en doktorgrad til Helse- og omsorgsdepartementet. Krediteringen deles således ikke mellom disse.

Forskningsprosjekter og vitenskapelige publikasjoner skal registreres i Cristin. Alle som mottar forskningsmidler forplikter seg til å presentere prosjektet på Innlandets helseforskningskonferanse og på andre aktuelle møteplasser for forskere i Innlandet. Det oppfordres til populærvitenskapelig publisering og formidling til aktuelt klinisk miljø.

Les også:

Organisering og roller

Før oppstart

Gjennomføring

Sist oppdatert 16.08.2023