Organisering og roller

Forskere og stipendiater er samlet i tematiske forskningsgrupper på tvers av kliniske avdelinger i Sykehuset Innlandet. Her får du oversikt over hvordan forskningsaktiviteten er organisert og hvilke roller du må kjenne og forholde deg til.

Organisering

Det er en målsetting at alle forskere og stipendiater skal tilhøre en forskningsgruppe med hovedforankring i helseforetaket.

Forskningsgruppene ledes av en forskningsgruppeleder, som deltar i et nettverk med øvrige forskningsgruppeledere i Sykehuset Innlandet. Dette nettverket ledes av forskningsdirektør.  Alle forskere og stipendiater, herunder veiledere, prosjektledere og forskningsgruppeledere, er som hovedregel ansatt i en klinisk avdeling i Sykehuset Innlandet.

Avdeling for forskning og innovasjon tilhører stabsområde Helse. Avdelingen har et overordnet ansvar for at forskningen i Sykehuset Innlandet gjennomføres i henhold til sykehusets vedtatte virksomhetsstrategi, gjeldende lov- og regelverk og interne prosedyrer for forskning.

Avdelingen administrerer og gir forskerstøtte til forskere i ulike deler av forskningsprosessen og har følgende overordnede ansvarsområder:

  • Ha oversikt over all forskning i Sykehuset Innlandet
  • Ha et overordnet administrativt ansvar for tilrettelegging, kvalitetssikring, gjennomføring og oppfølging av forskning i sykehuset
  • Forvalte Sykehuset Innlandets øremerkede midler til forskning i henhold til vedtatte strategiske retningslinjer
  • Forvalte eksterne midler til forskning fra Helse Sør-Øst, NFR, EU og andre eksterne finansieringskilder
  • Sikre merittering av doktorgrader og vitenskapelige publikasjoner etter gjeldende retningslinjer
  • Sikre systemer for at forskning er godkjent i henhold til lov- og regelverk før oppstart
  • Sikre at nødvendige eksterne og interne avtaler er inngått før oppstart av et forskningsprosjekt

Roller

Administrerende direktør har det overordnede ansvaret for all forskning i Sykehuset Innlandet.

Forskningsdirektør utøver rollen som forskningsansvarlig i praksis. Forskningsdirektør leder avdeling for forskning og innovasjon, med personalansvar for avdelingens støttestab for forskere, og økonomiansvar for Sykehuset Innlandets øremerkede midler til forskning. Forskningsdirektør skal stå som administrativ ansvarlig i alle søknader om eksternfinansiert forskningsaktivitet.

Avdelingssjef i klinisk avdeling/fagavdeling har personalansvar for forskere og stipendiater, og det faglige ansvaret for prosjektet og tilpasning til avdelingsdriften.

Prosjektleder er forskningsfaglig og økonomisk ansvarlig for et forskningsprosjekt, og har det overordnede ansvaret for at prosjektet gjennomføres i henhold til gjeldende lover, regler og prosjektplan.

Prosjektleder rapporterer faglig til avdelingssjefen ved avdelingen hvor prosjektet er forankret, og rapporterer administrativt til forskningsdirektør vedrørende formaliteter i prosjektet, økonomi, fremdrift i henhold til prosjektplan og en sluttrappport etter de til enhver tid gjeldende regler.

Prosjektleder må ha formell forskerkompetanse (doktorgrad) og skal fortrinnsvis være ansatt i Sykehuset Innlandet. Dersom prosjektleder er ansatt i annen organisasjon skal det skrives samarbeidsavtale mellom de involverte institusjonene før prosjektet starter.

Veileder (hovedveileder og biveileder) følger opp stipendiatens forskerutdanning, inkludert prosjektgjennomføring. Veiledere har et særlig ansvar for å skalere prosjekter til tidsplan og gjennomførbarhet av doktorgradsprosjekter innenfor rammen av et ph.d.-utdanningsløp.

Prosjektleder og veileder er ofte samme person i Sykehuset Innlandet. Hvis prosjektleder/hovedveileder for doktorgradsprosjekter ikke er ansatt i Sykehuset Innlandet, må det oppnevnes en biveileder som er ansatt i foretaket og som har det interne hovedansvaret.

Forsker er en stillingskategori som benyttes for ansatte med forskerkompetanse (ph.d.) som driver forskning. Forskere er fortrinnsvis ansatt i en klinisk avdeling, men rapporterer administrativt til forskningsdirektør.

Stipendiat er en stillingskategori som benyttes for ansatte som er under forskerutdanning (ph.d.-løp). En stipendiat er ansatt i en klinisk avdeling/fagavdeling i Sykehuset Innlandet. Det å være stipendiat innebærer gjennomføring av et ph.d.-forskningsprosjekt i samarbeid med prosjektleder og veiledere. Prosjektet utgjør en hoveddel av en 3-årig forskerutdanning ved en utdanningsinstitusjon på et egnet ph.d.-program.

Et ph.d.-program har i tillegg en opplæringsdel. Stipendiaten har ansvar for å følge gjeldende regler for gjennomføring av ph.d.-studier ved utdanningsinstitusjonen, og skal parallelt følge rutiner som gjelder for forskning og forskningsprosjekter i Sykehuset Innlandet. Stipendiater skal fortrinnsvis være delta i en forskningsgruppe i foretaket.

Rådgiver er en stillingskategori som benyttes for ansatte i avdeling for forskning og innovasjon som ivaretar forskerstøttefunksjoner i ulike deler av forskningsprosessen i Sykehuset Innlandet. Rådgivere benyttes også for mindre stillingsbrøker for ansatte med forskerkompetanse som ivaretar oppgaver knyttet til forskning, veiledning og deltakelse i forskningsutvalg.

Forskningsgruppeleder har en koordinerende funksjon, og samler forskere, stipendiater og andre ansatte som enten driver eller har interesse for forskning innenfor forskningsgruppens temaområde. Forskningsgruppeleder har forskerkompetanse og har sin hovedstilling i Sykehuset Innlandet.

Forskningsgruppeleder har ansvar for å holde oversikt over forskningsgruppens medlems- og aktivitetsportefølje, organisere faste møteplasser, bidra til nettverksbygging som gir utvikling av forskningsgruppen, fasilitering av søknadsprosesser for ekstern finansiering, samt bidra til klinisk forankring av forskningen.

Forskningsutvalget er et rådgivende organ for administrerende direktør i forskningsstrategiske satsinger i Sykehuset Innlandet.

Les ogs​​​å:

Før oppstart

Gjennomføring

Formidling

Sist oppdatert 16.08.2023