Illustrasjonsfoto

Forskning på eksistensiell helse

Forskning på eksistensiell helse handler om å studere religion og livssyn som opplevelse, atferd og funksjon.

Forskningssenter for eksistensiell helse

Fokuset er på menneskers åndelige, eksistensielle og livssynsrelaterte erfaringer, hvordan slike erfaringer oppstår, hvilken funksjon de har for individer og grupper, og hvordan de kommer til uttrykk.​

Klinisk religionspsykologi vil si at denne kunnskapen anvendes i en behandlingsmessig helsefremmende kontekst. Religionspsykologi er et nødvendig fagområde for å kunne gi et helhetlig tilbud til pasienter der de åndelige og eksistensielle aspektene blir ivaretatt på en profesjonell måte.​​

Aktuelle studier

Studien har til hensikt å belyse hvordan eksistensielle temaer blir reflektert i samtaler med behandler og sykehusprest og pasienter med selvmordsrisiko.

På verdensbasis dør cirka en million mennesker i året av selvmord. I Norge er det hvert år mellom 3500 og 7500 mennesker som forsøker å avslutte livet ved egen hjelp. I overkant av 500 tar selvmord.

Årsaken til valget om å avslutte livet ved egen hjelp er unik. Uansett årsak er personen som foretar handlingen​ i en eksistensiell krise.

Vi har sett større åpenhet rundt temaet selvmord de siste årene, selv om det fortsatt er forbundet med tabu. Påkjenninger knyttet til selvmord berører flere enn den som ønsker å avslutte livet sitt, og er en betydelig belastning for de som står den avdøde nær. Konsekvensene av selvmordet kan slik bli en helserisiko for de pårørende. På den måten kan  selvmord bli et personlig og samfunnsmessig helseproblem.

Forskning​​​sgruppe

 • Lars Johan Danbolt
  Prosjektleder
 • Torgeir Sørensen
  Biveileder
 • Anne Inger Bondahl Søberg
  PhD-stipendiat og sykehusprest

Samarbeidspartnere

Det teologiske menighetsfakultet, Oslo

Hensikten med studien er å utforske hvordan Kulturformuleringsintervjuet (KFI) påvirker kommunikasjon mellom pasienter og klinikere samt personsentrert behandling og pleie.

Kultur former ethvert aspekt av utredning og behandling innenfor området av mental helse. Den påvirker hvordan pasienter deler av sine erfaringer med sykdom og symptomer. Likedan former kulturen hvordan klinikere tolker og forstår disse utsagnene og erfaringene. Utvikling av metoder som kartlegger og utdyper kulturens innflytelse er derfor sentralt.

Helsedirektoratet finansierte i 2015 en norsk oversettelse av Kulturformuleringsintervjuet (KFI) fra DSM-5, som er den amerikanske diagnosemanualen for mentale lidelser. Hensikten med intervjuet er å la pasientens agenda og perspektiv bli like viktig i utredning og behandling som klinikeres vurdering av sykdom og symptomer.

Studien er den første som tester KFI i en norsk kontekst. Oppstart var i januar 2017. Studien har et kvalitativt design med ni metodetrinn. Tre kliniske kontekster vil bli inkludert: Rehabilitering (hernes-institutt.no), demens (Sykehuset Innlandet) samt rus og psykiske lidelser (Sykehuset Innlandet). Seks pasienter og 2-3 klinikere vil bli inkludert ved hvert sted.

Studien vil være et bidrag til klinisk pasientorientert forskning både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. I Sykehuset Innlandet vil den bidra til tverrfaglig samarbeid med forskningsmiljøene Religionspsykologisk senter, Alderspsykiatrisk forskningssenter og Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP).

I tillegg vil studien bidra til samarbeid med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. Som pilotstudie vil studien forankre fremtidig forskning, samt metodeutvikling og opplæring av KFI i Sykehuset Innlandet.

Forskningsgruppe

 • Professor Valerie DeMarinis
  Prosjektleder 
 • Sigrid Helene Kjørven Haug
  Post doc-stipendiat

Eksterne samarbeidspartnere

 • Roberto Lewis-Fernandez
  Professor of Psychiatry
  Colombia University Medical Center
  New York, USA
 • Bengt Arnetz
  Professor in Family and Preventive Medicine
  Michigan State University, USA 
  Uppsala University, Sweden
 • Grace Chang
  Professor of Psychiatry
  Harvard Medical School
  Boston, USA
 • Sofie Bäärnhielm
  Psychiatrist, PhD
  Transcultural Centre
  Stockholm, Sweden
 • Emine Kale
  Clinical Psychologist
  National Advisory Unit for Minority Health (NAKMI)
  Oslo, Norway

Hensikten med prosjektet er å få en dypere forståelse av hvordan tro og livssyn kommer til uttrykk hos demente.

Alle mennesker har et livssyn. Livssynet kan være sekulært eller religiøst forankret. Helsevesenet skal legge til rette for betjening av behov i tilknytting til pasienters livssyn. Det er i tråd med en helhetlig forståelse av behandling og pasientomsorg. Dette er en rettighet alle pasienter har, også alvorlig demente. Men, hva vet vi om to og livssyn og alvorlig demente?

Livssyn og livskvalitet hos alvorlig demente er et pasientrettet forskningsprosjekt. Hensikten med prosjektet er å få en dypere forståelse av hvordan tro og livssyn kommer til uttrykk, og hvilken betydning det har relatert til resiliens og livskvalitet hos den demente. Videre ønsker vi å utforske, sammen med pårørende og helsepersonell, de kliniske implikasjonene av funnene i prosjektet.

Forskningsgruppe

 • Lars Johan Danbolt
  Prosjektveileder
 • Hans Stifoss-Hanssen
  Hovedveileder
 • Tor-Arne Isene
  Stipendiat

Samarbeidspartnere

Samarb​eid og ansvar

Nettverket samler religionspsykologer fra forskjellige akademiske institusjoner. Det er et faglig forum der deltakerne legger frem og får tilbakemeldinger på sine forskningsarbeider. Nettverket er også for PhD-studenter og andre som ønsker å arbeide på et faglig nivå med religionspsykologi.​ 

Kontak​tinformasjon

Interessert i å delta i nettverket? Ta kontakt med Torgeir.Sorensen@mf.no.​​

 • Religionspsykologisk forskning og doktorgradsprosjekter
 • Forskningsutvalg med skandinaviske forskere
 • Skreddersydde kurs for aktuelle behov og situasjoner på poster/avdelinger, samt veiledning for disse
 • Temaseminarer
 • Medarrangør for årlig nordisk fagkonferanse i religionspsykologi
 • Kontakt med fagmiljøer på universitet og høgskoler
 • Oversikt over internasjonale publikasjoner og forskningsprosjekter på fagområdet, egen boksamling og annotert litteraturoversikt
Sist oppdatert 13.06.2023