Overordnet utdanningsplan

Barne- og ungdomspsykiatri

Revidert versjon godkjent 04.01.2024 av Ellen H. Pettersen, direktør medisin og helsefag.

Godkjent den 30.08.2019 av Ellen H. Pettersen, direktør medisin og helsefag.

Planen er utarbeidet i henhold til forskriftsfestede læringsmål:
Vedlegg 2 del B tilføyd ved forskrift 1. mars 2018 nr. 325 (i kraft 1. mars 2019) til Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften).​​​

Formål

Formålet med overordnet utdanningsplan er å beskrive hvordan læringsmål skal oppnås ved de ulike avdelingene og hvordan supervisjon og veiledning skal foregå. Gjennomføringsplanen er en del av den overordnede utdanningsplanen som viser estimert minimums tid på hvert av de ulike stedene hvor utdanningen skal foregå. 

Individuell utdanningsplan skal beskrive de planlagte læringsaktiviteter for LIS det nærmeste halvåret. Overordnet utdanningsplan, gjennomføringsplan og individuell utdanningsplan inklusiv læringsmålsplanen i kompetanseportalen beskriver til sammen de ferdigheter som forventes oppnådd i hver gitte periode.

Sykehuset Innlandet som utdanningsinstitusjon​

Som et av landets største helseforetak med om lag 8 800 ansatte og et stort antall faggrupper, har Sykehuset Innlandet et stort kompetansemiljø. Opptaksområdet hadde ved utgangen av 2019 et befolkningsgrunnlag på 368 000, fordelt på 42 kommuner. I 2019 hadde foretaket om lag 410 000 pasientopphold i somatikk, og 172 000 pasientopphold i psykisk helsevern. 

Sykehuset Innlandet har virksomhet på om lag 40 steder i Innlandet. Vi har somatiske sykehus i Elverum, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og på Tynset. I tillegg har helseforetaket desentralisert virksomhet i Nord-Gudbrandsdal, Valdres og på Hadeland. Helseforetaket har to psykiatriske sykehus på Reinsvoll og Sanderud, og flere distriktspsykiatriske sentre (DPS) og barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger (BUP). Det er også habiliterings- og rehabiliteringsenheter i Innlandet.

Sykehuset Innlandet tilbyr utdannelse innen 35 spesialiteter og legger i tillegg til rette for LIS i allmennmedisin og revmatologi som trenger å gjennomføre deler av utdannelsen på sykehus.

​Gjennomføringsplan for spesialistutdanning i barne- og ungdomspsykiatri

For å bli barne- og ungdomspsykiater vil du trenge følgende tjenester:

Gjennomføringsplan for spesialistutdanning
i barne- og ungdomspsykiatri
  Antall år Kan oppnås på følgende steder ​Læringsmål
Poliklinikktjeneste​​ ​3 år ​BUP Gjøvik, BUP Hamar, BUP Lillehammer, BUP Elverum, BUP Tynset ​Læringsmål 001, 003-056, 069, 073, 076, 077
Døgntjeneste 1 år ​Enhet for akutt/utredning, Sanderud og Enhet på Kringsjåtunet, Lillehammer

LIS vil ikke få dekket alle sine læringsmål i døgn ved tjeneste på Kringsjåtunet, men kan få dekket noen ved tjeneste der deler av tiden. Resten må dekkes ved tjeneste ved enhet for akutt/utredning, Sanderud.
​Læringsmål 001, 003-056, 069, 073, 076, 077
Pediatritjeneste, inkludert habilitering ​6 md. ​Barne- og ungdomsavdelingen, Lillehammer, Barne- og ungdomsavdelingen, Elverum ​Læringsmål 038-040, 044-046, 057-079

Voksenpsykiatritjeneste 1 år Poliklinikk eller døgn innen divisjon Psykisk helsevern ved DPS Gjøvik, DPS Lillehammer, DPS Elverum, DPS Hamar, akuttavdeling Sanderud TIPS Sanderud, Akuttavdeling og intermediæravdeling Reinsvoll ​Læringsmål 002, 029-033, 041, 047

Tiden i ulike avdelingene er veiledende, da det er oppnådde læringsmål som styrer. I utgangspunktet skal det være mulig å oppnå en spesialitet i løpet av fem år. For å oppnå alle læringsmål kan det være nødvendig å hospitere på ulike avdelinger. 

Som LIS 3 kan du altså bli ferdig spesialist i Sykehuset Innlandet og trenger ikke å rotere sentralt (tidligere gruppe 1 tjeneste).​ 

Om fa​​get

Barne- og ungdomspsykiatriens oppgave er å undersøke, diagnostisere, gi råd og behandle barn og ungdom i aldersgruppen 0-18 år. Barne- og ungdomspsykiatrien skal sikre øyeblikkelig hjelp-innleggelser etter Lov om psykisk helsevern. 

Barne- og ungdomspsykiatri spenner over vide temaer fra det nyeste innen nevroforskning og genetikk/epigenetikk til samfunnsfag som omhandler samspill, sosiologi i små og store grupper (inkludert familie), kultur og filosof. Det er veldig spennende å være i møtepunktet mellom alle disse vitenskapene.

Ved å jobbe med barn og ungdom har vi mulighet til å påvirke et langt liv. De mest sårbare er også de som har stort potensiale for å få effekt av tiltak og behandling.​

Faget er også interessant for deg som er interessert i diagnostikk. For å fange opp ulike aspekter i biopsykososial modell, har vi multiaksial diagnostikk og behandling. Det finnes nasjonale retningslinjer, etablert metodikk/metodemaler, strukturert og evidensbasert utredning og behandling. Både utredning og behandling kan skje sammen med andre profesjoner. Det er nyttig med både bredde- og dybdekompetanse. Ulike terapeutiske aspekter som individuelle tilnærminger, grupper eller mer familiebaserte, er relevante.

Faget er et satsingsfelt, og det jobbes konkret og aktivt med rekruttering av nye spesialister, samt med å beholde ferdige spesialister.

Flere sider av faget læres best gjennom mester-svenn læring med erfaren kollega/veiledning. Det er en prioritert oppgave for overleger å være tilgjengelig for LIS også utenfor oppsatt veiledningstid. 

Om ​​utdanningsst​​edene

Vi viser til kravet i spesialistforskriftens § 22 a, hvor det fremgår at den godkjente utdanningsvirksomheten skal ha en eller flere ansatte spesialister for hver av spesialitetene det søkes godkjenning for, og der minst halvparten av spesialistene skal være fast ansatte.

BUP Innlandet har per i dag 11,75 barne- og ungdomspsykiatere. To av disse har permisjon i 50 % for å gjennomføre en PhD. En LIS er konstituert overlege og venter på godkjenning som spesialist. To andre LIS sender inn sin spesialistgodkjenning i disse dager. Vi har også ansatt en overlege som er spesialist i VOP i 50 % stilling. Alle de som er nevnt over er fast ansatt. 

I tillegg har vi innleieleger tilsvarende 3,2 stillinger. Det er en voksenpsykiater i 50 % stilling, resten er spesialister i barne og ungdomspsykiatri. 

Under følger en nærmere beskrivelse av de enhetene som søkes godkjent som læringsarenaer. Vi vurderer at det ved alle enhetene er tilstrekkelig pasientgrunnlag og medisinsk faglig aktivitet for å være er god læringsarena. Vi vil vurdere nærmere for hver enhet hvilke læringsmål som kan nås ved enheten og hvilke læringsmål som må dekkes ved andre enheter. Ved alle enheter er det overlege til stede som kan være veileder og supervisør. Det er også et samarbeid mellom enhetene om LIS-utdanning. Det er en felles veiledningsgruppe for alle LIS. I tillegg er det lokale samlinger for alle LIS og overleger og regionale samlinger for LIS der overleger også er invitert til å delta. Vi henter kompetanse på tvers av enhetene ved behov. 

BU​​P Gjøvi​​k

Har 49 årsverk, derav ni legestillinger (seks overleger/spesialister og tre LIS). Dekker en befolkning på 21 535 barn, 18 705 pasientbehandlinger per år, 691 nye pasienter per år. Alle legestillinger er besatt.

BUP ​​Hamar

​Har 50 årsverk, derav syv legestillinger (fire overleger/spesialister og tre LIS). 2,4 overlegestillinger er besatt per i dag. Dekker en befolkning på 17 093 barn, 15 693 pasientbehandlinger per år, 662 nye pasienter per år.

BUP Lilleh​ammer

Har 35 årsverk, derav seks legestillinger (tre overleger/spesialister og tre LIS). 2,5 overlegestillinger er besatt per i dag. Dekker en befolkning på 13 839 barn, 10 839 pasientbehandlinger per år, 349 nye pasienter per år.

BUP ​​Tyn​set

Har 8 årsverk, derav to legestillinger (én overlege/spesialist og én LIS). For tiden er en overlegestilling besatt av barne- og ungdomspsykiater i 75 % stilling. I tillegg er det innleie av overlege i 75 % stilling. Fra 2023 er dette spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. 

Dekker en befolkning på 3 406 barn, 2 625 pasientbehandlinger per år, 148 nye pasienter per år.

BUP Elverum

Har 27 årsverk, derav tre legestillinger (to overleger/spesialister og én LIS). For tiden dekkes overlegebehovet ved innleie av to spesialister i barne- og ungdomspsykiatri i 100 % stilling hver. Per i dag er det ikke LIS på BUP. Etter vår vurdering vil det være aktuelt med ansettelse av LIS 2/3 her. Det er et nært samarbeid med andre poliklinikker i BUP Innlandet med felles gruppeveiledning for LIS og felles overlegesamlinger. 

Dekker en befolkning på 9 000 barn, 7 732 pasientbehandlinger per år, 330 nye pasienter per år.

BUP dø​gn Kringsjåtunet (på Lillehammer)

Har 25 årsverk, derav tre legestillinger (to overleger/spesialister og én LIS). For tiden er bare en 50 % stilling som overlege besatt. Det er tett samarbeid med døgnenheten på Sanderud og med poliklinikkene. Det er ønskelig å bruke Kringsjåtunet som læringsarena for LIS 2/3. 

BUP døgn Sand​erud (utenfor Hamar)

Har 50 årsverk (28 årsverk på akuttenheten og 22 årsverk på utredning og behandlingsenheten), derav fire legestillinger (to overleger/spesialister og to LIS). Har åtte akuttplasser og fire plasser for utredning og behandling. Alle legestillinger er besatt per i dag. 

For pediatri og voksenpsykiatri, se deres utdanningsplaner.

Vaktordnin​​​​g

Det er per i dag ikke vaktordning for leger i BUP. ​​

Utdann​ing

Utdanningsut​​​valget

Utdanningsutvalget er felles for alle enhetene i BUP Innlandet og består av avdelingsoverlege og en annen overlege, en LIS, enhetsledere og HR-sjef. Utvalget møtes to-tre ganger i året. Utdanningsutvalget lager og oppdaterer en rotasjonsplan som sikrer at LIS får den tjenesten de trenger uten venting. Utdanningsutvalget sørger for representasjon i utvalget som planlegger regional undervisning og gruppeveiledning som arrangeres lokalt. 

De ulike enhetene lager en plan ​for internundervisning på enheten hvert halvår. LIS deltar i internundervisning på enheten. 

I tillegg er det le​gemøter på henholdsvis øst og vestsiden av Mjøsa ukentlig eller hver 14. dag. 

I BUP Innlandet vil utdanningsansvarlig overlege være den samme som avdelingsoverlege​​. Noen oppgaver er delegert til seksjonsoverleger på enheter som er godkjent for LIS-utdanning.

​​​Veiledni​​ng

LIS får utpekt veileder umiddelbart etter ansettelse. 

Individuell veiledning vil foregå med veileder to timer per. Inntil 1/3 av dette kan erstattes av gruppeveiledning, som gir økt tilhørighet til et legekollegium både faglig og sosialt.

Vi har tatt i bruk Simulering og VR-briller i opplæring og veiledning for LIS.

En del av dette skal være psykoterapiveiledning og kan gi​s av andre enn hovedveileder. Det settes av tid i tjenesteplan for både kandidat og veileder til veiledning hver uke tilsvarende 40 uker per år. Ved behov må veiledning foregå oftere. ​

LIS kan opprettholde kontakt med veileder på BUP under tjeneste ved andre avdelinger. Kontakt vil da som hovedregel foregå per epost eller telefon. Vurdering av om læringsmål er oppnådd må imidlertid skje ved avdelingen tjenesten utføres på. 

Su​​pervisjon

Andre yrkesgrupper vil i tillegg til overlegene bistå i supervisjon for å oppnå alle læringsmål. Dette kan være psykologer, pedagoger, sosionomer, miljøterapeuter inklusive sykepleiere. 

Tid til faglig fordy​pning

Det vil bli avsatt fire timer til fordypning per uke, eventuelt en fordypningsdag hver andre uke. 

Internunder​visning

Det foreligger et eget innføringsprogram for LIS i Sykehuset Innlandet de første tre til seks månedene. Dette legger vekt på mester/svenn læring, e-læringskurs og selvstudium. Det gjennomføres i tillegg til introduksjonsprogram som gjelder for alle nyansatte. 

Internundervisningen for øvrig er organisert slik: 

  • 50 prosent regionalt i samarbeid med Ahus og Østfold (36 timer per år)
  • 30 prosent som gruppeveiledning/gruppeundervisning ved BUP Innlandet (18 timer per år)
  • 20 prosent som internundervisning lokalt ved enhetene (20-30 timer per år)
  • Ukentlige legemøter med artikkelgjennomgang og drøfting av kliniske problemstilling (40 timer per år)

Den regionale undervisningen og gruppeveiledningen sikrer gjennomføring av konkrete læringsmål og FKM med en rotasjonsplan som går over 3 år. ​

Fors​​kning

Utvikling av robuste fag- og forskningsmiljøer som utgjør en integrert del av klinisk virksomhet er en av fem hovedmål i Sykehuset Innlandets virksomhetsstrategi. Forskningsaktiviteten i Sykehuset Innlandet har vært økende de siste årene. Aktiviteten ligger på topp blant ikke-universitetssykehusene i Norge.

Sykehuset Innlandet har organisert sin forskningsaktivitet i tematiske forskningsgrupper og sentre som er forankret i klinikk, og har i dag 12 aktive forskningsgrupper som inkluderer om lag 60 stipendiater i løp, forskere (med PhD), klinikere, brukere, samt nasjonale og internasjonale nettverk.

Hovedvekten av forskning i Sykehuset Innlandet ligger innen psykisk helsevern, og 7 av forskningsgruppene- og sentrene har sin hovedforankring i denne divisjonen. ​

Det er flere pågående forskningsprosjekter i BUP-feltet også. Det er mange spennende forskningsmiljøer i Innlandet som ønsker seg BUP-leger i sitt miljø. Alle enheter stiller seg positive til at LIS deltar i forskningsprosjekter.

For å oppfylle læringsmål knyttet til forskning gjennomføres det undervisning i gruppe for LIS der det undervises i forskningsprotokoll, relevant lovverk og forskningsetikk. 

I tillegg vil LIS få samtaler med en av våre stipendiater eller forskere som er ferdig med sin doktorgrad om prosessen i deres forskningsarbeid, utarbeidelse av forskningsprotokoll, søknader til personverneombud og regional etisk-komité. 

De som ønsker det, får også delta i pågående forskningsarbeid, for eksempel med innsamling av data og rekruttering av pasienter. 

En dag i året samles forskerne som tilhører BUP-feltet til en fagdag der alle klinikere inviteres til å delta for å få en oppdatering på de ulike forskningsprosjektene. Her vil LIS bli invitert til å delta. 

Per i dag har vi en overlege med PhD og en overlege med professorkompetanse. En overlege er i gang med sin doktorgrad. 

På samme måte blir det undervist i gruppe om Kunnskapskilder innen egen spesialitet Kunnskapssirkelen og Forbedringskunnskap. LIS inviteres til å delta i pågående forbedringsarbeid ved enhetene.

Tilretteleggelse for ​​​for​​​​skning ved Barne- og ungsompsykiatrisk avdeling

Spesialister med forskningskompetanse bistår med opplæring i forskningsforståelse- og metodikk som ledd i gjennomføringen av felles kompetansemål. LIS oppfordres til å delta i forskningsarbeid, og det legges til rette for dette ut fra omfanget av prosjektet​​​. ​

Felles k​o​​​mp​​etansemål

​​​De første tre årene av spesialiseringen settes det av tid til gruppeveiledninger og individuelle veiledninger, i tråd med utdanningsplan for oppnåelse av læringsmål fra «Felles kompetansemål»-(FKM)-modulen. 

Det kan være aktuelt å samarbeide med andre spesialiteter som for eksempel pediatri og psykiatri. ​​​

​Oppfølging a​v faglig utvikling

Veileder vil ha regelmessig kontakt med LIS og kontinuerlig evaluere LIS sin faglige progresjon. Utdanningskandidaten er selv ansvarlig for fortløpende å registrere gjennomførte læringsaktiviteter i Kompetanseportalen og å sende disse til signatur.

Evalueringskollegium består av LIS, veileder, utdanningsansvarlig overlege (eller den legen som til enhver tid har denne funksjonen), eventuelt supervisører og leder med personalansvar.

Det vil avholdes halvårige møter i evalueringskollegiet. Komplekse læringsmål vil bli signert i disse møtene om læringsmålene er oppnådd, og det vil bli vurdert om kandidaten følger forventet progresjon.

LIS skal i tillegg til denne overordnede utdanningsplanen ha en individuell utdanningsplan som fungerer som en fremdriftsplan. Planen skal revideres i samråd med veileder hvert halvår.

Arbeidssted​​er som spesialist

Som ferdig overlege vil du, i tillegg til å kunne jobbe ved enhetene som er nevnt over, kunne jobbe på poliklinikkene på Otta, Valdres og Gran, samt enhet for barn og familie på Gjøvik. ​​

Sist oppdatert 24.01.2024