Overordnet utdanningsplan

Barnesykdommer

Revidert versjon godkjen​t 03.03.2023 av Ellen H. Pettersen, direktør medisin og helsefag.

Godkjent den 30.08.2019 av Ellen H. Pettersen, direktør medisin og helsefag.

Planen er utarbeidet i henhold til forskriftsfestede læringsmål:
Vedlegg 2 del B tilføyd ved forskrift 1. mars 2018 nr. 325 (i kraft 1. mars 2019) til Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften).​​​

Formål

Formålet med overordnet utdanningsplan er å beskrive hvordan læringsmål skal oppnås ved de ulike avdelingene og hvordan supervisjon og veiledning skal foregå. Gjennomføringsplanen er en del av den overordnede utdanningsplanen som viser estimert minimums tid på hvert av de ulike stedene hvor utdanningen skal foregå. 

Individuell utdanningsplan skal beskrive de planlagte læringsaktiviteter for LIS det nærmeste halvåret. Overordnet utdanningsplan, gjennomføringsplan og individuell utdanningsplan inklusiv læringsmålsplanen i kompetanseportalen beskriver til sammen de ferdigheter som forventes oppnådd i hver gitte periode.


Gjennomførings​plan for spesialistutdanning i barnesykdommer

Før sentral rotasjon skal alle læringsmål i Felles kompetansemål være oppnådd, og kandidaten skal i hovedsak ha tilegnet seg de læringsmål som kan oppnås i Sykehuset Innlandet.

Gjennomføringsplan

Fase 1: 42 måneder

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Sykehus: Elverum/Lillehammer
 • Avdeling/lærested: Barne- og ungdomsavdelingen
 • Læringsmål: Se individuell læringsplan

Fase 2: 18 måneder

 • Helseforetak: Oslo universitetssykehus
 • Sykehus: Oslo universitetssykehus, inkludert minimum 6 månder på nyfødtintensiv
 • Avdeling/lærested: Barne- og ungdomsklinikken
 • Læringsmål: Se individuell læringsplan

​​Beskrivelse av aktiviteten ved barne- og ungdomsavdelingene

I Sykehuset Innlandet er det to barne- og ungdomsavdelinger som samarbeider nært seg imellom, med sykehusets øv​​rige avdelinger og med barne- og ungdomsklinikken ved Oslo universitetssykehus.​

Barne- og ungdom​​savdelingen Lillehammer

Avdelingen betjener Opplandsdelen av Innlandet fylke (ekskl. Jevnaker men inkl. Lunner) samt deler av Ringsaker i Hedmarksdelen. Befolkningsgrunnlaget i alder 0 – 18 år er ca 36 000 (2022). 

Avdelingen består av:

 • ​Barne- og ungdomspost med til sammen ca. 15 senger for pediatriske, kirurgiske og ortopediske pasienter (0 – 18 år)
 • Nyfødt intensivavdeling for syke/premature nyfødte (> 28 uker gestasjonsalder)
 • Barne- og ungdomspoliklinikk på Lillehammer
 • Barne- og ungdomspoliklinikk på Gjøvik
 • Leger og sykepleiere fra avdelingen arbeider dessuten i hjemmesykehus for barn og ungdom, habiliteringstjenesten for barn, Gran spesialistsenter og Statens barnehus (Hamar) 

​Avdelingen har 19 legestillinger: 11 overleger og 8 LIS/legespesialister. I tillegg er flere i forskningspermisjon. Til sammen har avdelingen ansatt 17 spesialister i barnesykdommer (2022). Aktivitetstall (2021): cirka 1 800 døgnpasienter, 500 dagpasienter og 9 000 polikliniske konsultasjoner per år.

Va​​ktordning

"To-sjikt" med LIS/legespesialist i forvakt og overlege i bakvakt. Avdelingens primærvakt (8-delt) har aktiv tjen​este hele døgnet. Bakvakt er til stede til klokka 20.00 på hverdager og til klokka 18.00 lørdager, søndager og helligdager (hjemmevakt deretter).

Barne- og ungdomsavdeli​ngen Elverum

Avdelingen betjener Hedmarksdelen av Innlandet fylke med unntak av kommunene Kongsvinger, Grue, Eidskog, Sør-Odal og Nord-Odal, og deler av Ringsaker. Befolkningsgrunnlaget i alder 0 – 18 år er cirka 26 500 (2022).

Avdelingen består av:​ 

 • Barne- og ungdomspost med 10 senger for pediatriske, ortopediske, ØNH og øye pasienter (0 – 18 år)
 • Nyfødt intensivavdeling for syke/premature nyfødte (> 32 uker gestasjonsalder)
 • Barne- og ungdomspoliklinikk i Elverum
 • Lege fra avdelingen arbeider dessuten i habiliteringstjenesten for barn

Avdelingen har 13 legestillinger - ​7 overleger og 6 leger i spesialisering (LIS).

Vaktord​​ning

"To-sjikt" med LIS/legespesialist i forvakt og overlege i bakvakt. Avdelingens primærvakt (6-delt) har aktiv tjeneste hele døgnet. Bakvakt er til stede til klokka 16.00 på hverdager og til klokka 15.00 lørdager, ​søndager og helligdager (hjemmevakt deretter). Aktivitetstall (2021): 1 776 døgnpasienter, 24 dagpasienter og 5 491 polikliniske pasienter. 

​Utda​​nning​​​

Alle spesialiteter har et lokalt utdanningsutvalg hvor LIS er representert. Det er regelmessige møter i utvalgene. Disse står i stor grad for utarbeiding av internundervisningsprogram og samarbeider med utdanningsansvarlig overlege/avdelingsoverlege for tilrettelegging av utdanning ved avdelingen. I tillegg til lokale utdanningsutvalg er det på foretaksnivå etablert et overordnet utdanningsutvalg for å sørge for intern harmonisering av utdanningsløpene ved de forskjellige enhetene i Sykehuset Innlandet. Overordnet utdanningsutvalg består av spesialister fra hver avdeling/seksjon som tilbyr utdanning innen spesialiteten og minst en LIS-representant. 

De overordnede utdanningsutvalgene har ansvar for:

 • Vedlikehold av overordnede utdanningsplaner, læringsmål og læringsaktiviteter for spesialiteten ved nye endringer i læringsmålene fra Helsedirektoratet
 • Fremme endringsforslag i tråd med endringer i klinisk praksis
 • Bistå evalueringskollegiene ved intern uenighet om gjennomføring av utdannelsen

Veiledning, supe​​​rvisjon og faglig fordyping

LIS får utpekt veileder umiddelbart etter ansettelse. Det settes av tid i tjenesteplan for både kandidat og veileder til veiledning hver måned med unntak av sommerferie. Ved behov må veiledning foregå oftere. Alle veiledere skal ha formell veilederkompetanse.

LIS opprettholder kontakt med veiledere under tjeneste ved annen virksomhet. Kontakt vil foregå per epost eller telefon dersom det er mest praktisk. Vurdering av om læringsmål er oppnådd må imidlertid skje ved mottakende foretak.

Alle overlegene må gjennom et program for opplæring i supervisjon. Det gis fortløpende tilbakemeldinger i tillegg til strukturert tilbakemelding i forbindelse med veiledning.

Det vil bli avsatt i gjennomsnitt fire timer til fordypning per uke. Fordypningstiden skal bidra til faglig utvikling. Plan for fordypningstiden legges sammen med veileder.

Internu​​​ndervisning

Lokalt utdanningsutvalg som består av spesialist og LIS, er ansvarlig for utarbeiding av plan for internundervisning, til sammen minst 90 minutter i uken. Der blir det presentert teoretiske foredrag og kasuistikker - og innledet til diskusjoner. Undervisningen blir holdt av både overleger, legespesialister og LIS under veiledning, ofte med videooverføring mellom barne- og ungdomsavdelingene og deres enheter. Det avholdes også ukentlige akuttøvelser (scenariotrening) ved avdelingene og møter på tvers av sykehusenes avdelinger inkl. regelmessige perinatalmøter med fødeavdelingene.​​

​Forskning​​

Generelt om fors​​​kning i Sykehuset Innlandet

Utvikling av robuste fag- og forskningsmiljøer som utgjør en integrert del av klinisk virksomhet er et av fem hovedmål i Sykehuset Innlandets virksomhetsstrategi. Forskningsaktiviteten i Sykehuset Innlandet har vært økende de siste årene. Aktiviteten ligger på topp blant ikke-universitetssykehusene i Norge. Forskere er samlet i forskningsgrupper, som tilbyr et aktivt og spennende forskningsmiljø hvor nye forskerrekrutter kan søke veiledning og hjelp til utvikling av forskningsprosjekter.

Gjennom året lyses det ut forskningsmidler i Sykehuset Innlandet som ansatte kan søke på, og som kan gi frikjøp av tid til utvikling av forskningsprosjekter (forprosjekt), eller frikjøp til ph.d.- og postdok.-prosjekter.

Ved inngangen til 2021 var 58 ansatte i doktorgradsløp, og minst 10 stipendiater vil starte opp i løpet av 2021. Tilsvarende var 15 ansatte i postdok-løp, de fleste i kombinasjon med klinikk, og ytterligere 3 vil starte i 2021.

Avdeling for forskning og innovasjon tilbyr støtte til klinikere som ønsker å komme i gang med forskning.

​Forskning ved Barne- og ungdomsavdelingen Lillehammer

Avdelingen har et stort forskningsmiljø med flere pågående prosjekter til enhver tid. Sju leger med doktorgrad, tre i pågående doktorgradsløp og flere andre forskningsprosjekter. Det forskes på vekst, aktivitet og helse hos barn og ungdom, diabetes, autismespekterforstyrrelser, kronisk utmattelsessyndrom, medfødte hjertefeil, hypoglykemi hos nyfødte, vitamin B12, energidrikk, respirasjonsstøtte med mer.​

Alle veiledes i blant annet forskningsforståelse og deltar i diskusjoner/møter om egne og andres forskningsprosjekter og resultatene av disse. Det forventes av alle at de tar del i forbedringsarbeid/forskning og det legges til rette for dette i avdelingens drift, blant annet med innhenting av eksterne midler.​ 

Forskning ved Barne- og ungd​o​msavdelingen Elverum

Avdelingen har en spesialist med doktorgrad og en som snart disputerer. En innen astma og allergologi og en innen nyfødtmedisin. Begge er tilgjengelige for forskningsveiledning. Sykehuset Innlandets forskningsavdeling sentralt er også behjelpelig med støtte der det er nødvendig. Det utlyses med jevne mellomrom forskningsmidler fra Sykehuset Innlandet sentralt som alle legene blir informert om muligheten til å søke på. Da avdelingen ikke har egen forskningsseksjon, må all forskning være koblet opp mot enten Sykehuset Innlandets sentrale forskningsavdeling eller eksternt miljø ved universitetsklinikk.

Spesialister med forskningskompetanse bistår med opplæring i forskningsforståelse- og metodikk som ledd i gjennomføringen av felles kompetansemål. LIS oppfordres til å delta i forskningsarbeid, og det legges til rette for dette ut fra omfanget av prosjektet.


​Felles kom​​petansemål

De første tre årene av spesialiseringen settes det av tid til læringsaktiviteter for oppnåelse av læringsmål fra «Felles kompetansemål»-(FKM)-modulen. Organiseringen av gruppe-aktiviteter skjer på tvers av fag.


​Oppfølging a​v faglig utvikling

Veileder vil ha regelmessig kontakt med LIS og kontinuerlig evaluere LIS sin faglige progresjon. Utdanningskandidaten er selv ansvarlig for fortløpende å registrere gjennomførte læringsaktiviteter i Kompetanseportalen og å sende disse til signatur.

Evalueringskollegium består av LIS, veileder, utdanningsansvarlig overlege (eller den legen som til enhver tid har denne funksjonen), eventuelt supervisører og leder med personalansvar.

Det vil avholdes halvårige møter i evalueringskollegiet. Komplekse læringsmål vil bli signert i disse møtene om læringsmålene er oppnådd, og det vil bli vurdert om kandidaten følger forventet progresjon.

LIS skal i tillegg til denne overordnede utdanningsplanen ha en individuell utdanningsplan som fungerer som en fremdriftsplan. Planen skal revideres i samråd med veileder hvert halvår.


Annet

For å kunne oppfylle læringsmålene i barnehabilitering ser vi for oss en rotasjon innom habiliteringstjenesten på minst 4 uker der en LIS får oppfølging og supervisjon av overlege i barnehabilitering. 

Avdelingens spesialister gir supervisjon ved at de deltar på previsitter og går sammen med LIS på visitt når det er nødvendig i forhold til LIS sin faglige progresjon. I tillegg er de tilgjengelige for konferering om pasienter, både innlagte og polikliniske. Hver dag er en spesialist tilgjengelig hele tiden på dagtid både i sengepost for store barn og ved intensiv for nyfødte. Spesialistene som er i poliklinikken er også tilgjengelige for supervisjon for de LIS som har poliklinikkdag. Utover dette er spesialistene tilgjengelig for spørsmål og konferering i forbindelse med rapportmøter på morgenen og ettermiddagen.

Sist oppdatert 06.03.2023