Overordnet utdanningsplan

Bryst-endokrin-kirurgi

Rev​​​idert versjon godkjent 07.12.2022 av Ellen H. Pettersen, direktør medisin og helsefag.

Godkjent den 30.08.2019 av Ellen H. Pettersen, direktør medisin og helsefag.

Planen er utarbeidet i henhold til forskriftsfestede læringsmål:
Vedlegg 2 del B tilføyd ved forskrift 1. mars 2018 nr. 325 (i kraft 1. mars 2019) til Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften).​​​

Formål

Formålet med overordnet utdanningsplan er å beskrive hvordan læringsmål skal oppnås ved de ulike avdelingene og hvordan supervisjon og veiledning skal foregå. Gjennomføringsplanen er en del av den overordnede utdanningsplanen som viser estimert minimums tid på hvert av de ulike stedene hvor utdanningen skal foregå. 

Individuell utdanningsplan skal beskrive de planlagte læringsaktiviteter for LIS det nærmeste halvåret. Overordnet utdanningsplan, gjennomføringsplan og individuell utdanningsplan inklusiv læringsmålsplanen i kompetanseportalen beskriver til sammen de ferdigheter som forventes oppnådd i hver gitte periode.


Gjennomføringsplan for spesialistutdanning i bryst-endokrin-kirurgi

Før sentral rotasjon skal alle læringsmål i Felles kompetansemål være oppnådd, og kandidaten skal ha tilegnet seg de læringsmål som kan oppnås lokalt.

Utdanning i spesialiteten foregår ved kirurgisk avdeling, brystkirurgisk seksjon Hamar. Del 2 kan gjennomføres ved kirurgiske avdelinger på Hamar, Gjøvik eller Lillehammer. Gjennomføringsplan og arena for suppleringstjeneste fremgår av under.

Gjennomføri​​ngsplan

Fase 1: 12 - 24 måned​​er

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Sykehus: Gjøvik, Hamar, Lillehammer
 • Avdeling/lærested: Kirurgisk avdeling
 • Læringsmål: Kirurgi del 2

Fase 2: 12 m​åneder

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Sykehus: Hamar
 • Avdeling/lærested: Bryst-endokrinkirurgisk seksjon
 • Læringsmål: Se individuell læringsplan

Fase 3: 12 må​​neder

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Sykehus: Hamar
 • Avdeling/lærested: Bryst-endokrinkirurgisk seksjon
 • Læringsmål: Se individuell læringsplan

Fase 4: 6 m​åneder

 • Helseforetak: Oslo universitetssykehus
 • Sykehus: Oslo universitetssykehus
 • Avdeling/lærested: Bryst-endokrinkirurgisk seksjon
 • Læringsmål: Se individuell læringsplan

Fase 5: 6 m​åneder

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Sykehus: Oslo universitetssykehus
 • Avdeling/lærested: Bryst-endokrinkirurgisk seksjon
 • Læringsmål: Se individuell læringsplan

Beskrivelse av bryst-endokri​​n-kirurgisk seksjon

I Sykeh​uset Innlandet er det bryst-endokrin-kirurgisk seksjon på sykehuset på Hamar som ivaretar all operativ virksomhet innen spesialiteten. Opptaksområde er på om lag 368 000 innbyggere.

Kirurgisk avdeling Hamar er den største «bløtdelskirurgiske» avdelingen i landet utenfor universitetssykehus. Avdelingen har 23 overleger og 16 LIS, samt turnusleger fordelt på gastrokirurgi, karkirurgi, urologi og bryst-endokrinkirurgi og plastikk-kirurgi.

Seksjonen er den eneste med bryst-endokrin-kirurgisk spesialisering i Sykehuset Innlandet og har sentralisert behandling av brystkreft-operasjoner og thyreoidektomier.

Vaktord​​ning

På bryst-endokrin-kirurgisk seksjon er det for tiden:

 • Tre overleger i 100 prosent stiling
 • To LIS-leger i bryst-endokrinkirurgi
 • En LIS-lege i bryst-endokrinkirurgi i permisjon
 • To LIS-leger i rotasjon

Leger i a​​pesialisering (LIS 2 og 3) går i 10-delt vaktlag, med 2-delt vaktdøgn. De går foran tertiærvakter, og det er egen overlege vakt for karkirurgi, urologi og gastrokirurgi.

Organisering av det daglige arb​eidet/viktigste oppgaver

Bryst-endokrin-kirurgisk s​​eksjon er med på felles kirurgisk morgenmøte en dag i uka før seksjonen har eget møte. De øvrige dagene har bryst-endokrinkirurgi eget møte med gjennomgang av inneliggende pasienter (previsitt) og dagens operasjoner. Det er også rom for å diskutere andre kasus, komplikasjoner, teknikker etc. Det er god kontinuitet i pasientbehandlingen med vi​sitt av pasientene pre- og postoperativt og ved oppfølging på poliklinikken. Seksjonen har poliklinisk virksomhet fire dager i uken og operasjon fire dager i uken på sykehuset Hamar. I tillegg er det poliklinisk virksomhet to dager i uken på brystdiagnostisk senter på sykehuset i Lillehammer.

LIS-leger går i 10 delt i generell kirurgisk vakt med seksjonert bakvakt i gastrokirurgi, karkirurgi og urologi. Bryst-endokrinkirurg har beredskapsvakt for eventuelle postoperative blødninger etter thyreoidea-operasjoner.

Avdelingen har traumeansvar for både Hamar og Elverum sitt opptaksområde.

Seksjonen har om lag 435 operasjoner (døgnpasienter), 143 dagkirurgiske pasienter på bryst-endokrinkirurgisk seksjon og rundt 6 132 polikliniske konsultasjoner.

Sengepost deles med karkirurgisk seksjon og plastikk-kirurgi.

Kirurgisk poliklinikk på Hamar ligger vegg i vegg med brystdiagnostikk senter, så det er nær kontakt i forhold til pasientdiagnostikk. På Lillehammer har bryst-endokrinkirurger poliklinikk inne på bryst-diagnostisk senter.

Kontorplasser for legene og sekretærene er i samme korridor, mens LIS i rotasjon til dels har kontor i etasjen under.

Det finnes fem operasjonsstuer på sentraloperasjon og tre stuer på dagkirurgi og en stue for robotkirurgi.​

​Samarbeidende​​​ avdelinger i Sykehuset Innlandet

Det er tett samarbeid med de andre stedlige avdelingene ved Sykehuset Innlandet Hamar (bløtdelskirurgi, indremedisin, onkologi). Vi samarbeider med plastikk-kirurgene om primær rekonstruksjon.​

Det er også et tett samarbeid med Brystdiagnostisk senter på Hamar og Lillehammer med tanke på diagnostikk og med Bildediagnostikk på Hamar med tanke på ultralyddiagnostikk av thyreoidea, der brystkirurger og radiologer gjør ultralyd av hals i røntgenavdelingens system. MR bryst utføres kun på Hamar i Sykehuset Innlandet, men MR av andre deler av kropp og CT kan utføres på Hamar, Lillehammer, Elverum, Gjøvik og Tynset.

Det er godt samarbeid med endokrinologer innen sykdommer i thyreoidea og parathyreoidea og vi deltar i fellesundervisning med endokrinologer.

Det samarbeides også med onkologer på Hamar, Lillehammer og Gjøvik med tverrfaglige videokonferanser hver uke. Strålebehandling er lokalisert på sykehuset på Gjøvik.

Seksjonen samarbeider med Øre/nese/hals på Gjøvik og Elverum ved behov.

Det samarbeides med nukleærmedisin på Elverum om Sentinel node prosedyre og parathyreoideascintigrafier.

Patologi er lokalisert på Lillehammer, og det er tverrfaglig videokonferanse to ganger per uke med patologer. En gang per uke er det tverrfaglig møte med bryst-endokrinkirurg på Lillehammer.

Vi har regelmessig kontakt med bryst-endokrinkirurger, onkologer og genetikere på andre sykehus, primært på Oslo universitetssykehus, men også på andre sykehus i landet. En av våre overleger er medlem i spesialitetskomiteen for bryst-endokrinkirurgi i Norge.


​Utda​​nning​​​

Alle spesialiteter har et lokalt utdanningsutvalg hvor LIS er representert. Det er regelmessige møter i utvalgene. Disse står i stor grad for utarbeiding av internundervisningsprogram og samarbeider med utdanningsansvarlig overlege/avdelingsoverlege for tilrettelegging av utdanning ved avdelingen. I tillegg til lokale utdanningsutvalg er det på foretaksnivå etablert et overordnet utdanningsutvalg for å sørge for intern harmonisering av utdanningsløpene ved de forskjellige enhetene i Sykehuset Innlandet. Overordnet utdanningsutvalg består av spesialister fra hver avdeling/seksjon som tilbyr utdanning innen spesialiteten og minst en LIS-representant. 

De overordnede utdanningsutvalgene har ansvar for:

 • Vedlikehold av overordnede utdanningsplaner, læringsmål og læringsaktiviteter for spesialiteten ved nye endringer i læringsmålene fra Helsedirektoratet
 • Fremme endringsforslag i tråd med endringer i klinisk praksis
 • Bistå evalueringskollegiene ved intern uenighet om gjennomføring av utdannelsen

Veiledning, supe​​​rvisjon og faglig fordyping

LIS får utpekt veileder umiddelbart etter ansettelse. Det settes av tid i tjenesteplan for både kandidat og veileder til veiledning hver måned med unntak av sommerferie. Ved behov må veiledning foregå oftere. Alle veiledere skal ha formell veilederkompetanse.

LIS opprettholder kontakt med veiledere under tjeneste ved annen virksomhet. Kontakt vil foregå per epost eller telefon dersom det er mest praktisk. Vurdering av om læringsmål er oppnådd må imidlertid skje ved mottakende foretak.

Alle overlegene må gjennom et program for opplæring i supervisjon. Det gis fortløpende tilbakemeldinger i tillegg til strukturert tilbakemelding i forbindelse med veiledning.

Det vil bli avsatt i gjennomsnitt fire timer til fordypning per uke. Fordypningstiden skal bidra til faglig utvikling. Plan for fordypningstiden legges sammen med veileder.

​Internundervisning​/felles und​ervisning med andre

Det vil bli utarbeidet en plan for internu​ndervisning, til sammen 2x45 minutter i uken. Det vil der bli gitt teoretiske foredrag, samt kasuistikker og diskusjoner. Undervisningen vil bli holdt av overlegene samt av LIS-leger under veiledning. Utdanningsutvalget vil ha ansvar for å utarbeide en plan for internundervisningen. I tillegg deltar LIS-leger i utvalgte deler av undervisningen hos endokrinologene på Hamar.​

Deltakelse på ​​tver​​r​faglige møter 

Tverrfaglig møter med onkologer i Hamar, Lillehammer (video) og Gjøvik (video) og bryst-endokrinkirurger en gang i uken. Tverrfaglige mammamøter med patolog, radiolog og bryst-endokrinkirurger to ganger i uken, tverrfaglige thyreoideamøter med patolog, radiolog og bryst-endokrin-kirurger en gang i uken.​​

​Forskning​​

Generelt om fors​​​kning i Sykehuset Innlandet

Utvikling av robuste fag- og forskningsmiljøer som utgjør en integrert del av klinisk virksomhet er et av fem hovedmål i Sykehuset Innlandets virksomhetsstrategi. Forskningsaktiviteten i Sykehuset Innlandet har vært økende de siste årene. Aktiviteten ligger på topp blant ikke-universitetssykehusene i Norge. Forskere er samlet i forskningsgrupper, som tilbyr et aktivt og spennende forskningsmiljø hvor nye forskerrekrutter kan søke veiledning og hjelp til utvikling av forskningsprosjekter.

Gjennom året lyses det ut forskningsmidler i Sykehuset Innlandet som ansatte kan søke på, og som kan gi frikjøp av tid til utvikling av forskningsprosjekter (forprosjekt), eller frikjøp til ph.d.- og postdok.-prosjekter.

Ved inngangen til 2021 var 58 ansatte i doktorgradsløp, og minst 10 stipendiater vil starte opp i løpet av 2021. Tilsvarende var 15 ansatte i postdok-løp, de fleste i kombinasjon med klinikk, og ytterligere 3 vil starte i 2021.

Avdeling for forskning og innovasjon tilbyr støtte til klinikere som ønsker å komme i gang med forskning.

Forskningsak​tivit​et Hamar

 • Urologi: To overleger i urologi har doktorgrad.
 • Karkirurgi: En overlege har doktorgrad. Det foregår diverse kliniske studier, om stentgraft og komplikasjoner.
 • Gastrokirurgi: En overlege er i doktorgradsarbeid, og en overlege har doktorgrad.
 • Mamma/Endokrin/Plastikk: En overlege har doktorgrad i plastikk-kirurgi. En lege er i spesialisering og en overlege er i oppstartsfasen for doktorgradsarbeid. En overlege med utdanning i forskningsarbeid uten fullført doktorgrad. 

Bryst-endokrinkirurgisk seksjon deltar i flere studier og kvalitetssikringsprosjekt og med​​virker bland annet til en studie om gentesting for brystkreft og en studie om etterbehandling ved brystkreft sammen med Oslo universitetssykehus og en studie om familiesituasjonen ved kreftdiagnosen. De seneste årene har seksjonen bidratt og vært medforfatter til to artikler i internasjonale tidsskrifter. 

I tillegg er det til enhver tid opptellinger og kliniske studier i samband med det årlige høstmøtet. Det oppfordres at alle leger i spesialisering i hvert fall en gang skal ha utført et slikt arbeide. 

Legene i spesialisering har hatt ansvar for å opprette et kvalitetsregister for brystkreft for Sykehuset Innlandet og får delta i forskningsprosjekt med utgangspunkt fra dette register i samarbeid med overleger med doktorgrad. I tillegg får legene i spesialisering starte opp nye forskningsprosjekt i samarbeid med overleger med doktorgrad når de finner interessante temaer. Det settes av tid for dette i dagsplanen. Legene i spesialisering har også obligatoriske gruppeveiledninger i forskning- og kvalitetsarbeid og forskningsseminarer. Når legene i spesialisering kommer til suppleringstjeneste på universitetssykehus, kan de også delta i deres forskningsaktiviteter.

Tilretteleggelse​​ for forsknin​​g v​​ed seksjon for bryst- og endokrinkirurgi

Spesialister med forskningskompetanse bistår med opplæring i forskningsforståelse- og metodikk som ledd i gjennomføringen av felles kompetansemål. LIS oppfordres til å delta i forskningsarbeid, og det legges til rette for dette ut fra omfanget av prosjektet. For tiden er ingen LIS ved avdelingen i PhD-løp. 

​Felles kom​​petansemål

De første tre årene av spesialiseringen settes det av tid til læringsaktiviteter for oppnåelse av læringsmål fra «Felles kompetansemål»-(FKM)-modulen. Organiseringen av gruppe-aktiviteter skjer på tvers av fag.


​Oppfølging a​v faglig utvikling

Veileder vil ha regelmessig kontakt med LIS og kontinuerlig evaluere LIS sin faglige progresjon. Utdanningskandidaten er selv ansvarlig for fortløpende å registrere gjennomførte læringsaktiviteter i Kompetanseportalen og å sende disse til signatur.

Evalueringskollegium består av LIS, veileder, utdanningsansvarlig overlege (eller den legen som til enhver tid har denne funksjonen), eventuelt supervisører og leder med personalansvar.

Det vil avholdes halvårige møter i evalueringskollegiet. Komplekse læringsmål vil bli signert i disse møtene om læringsmålene er oppnådd, og det vil bli vurdert om kandidaten følger forventet progresjon.

LIS skal i tillegg til denne overordnede utdanningsplanen ha en individuell utdanningsplan som fungerer som en fremdriftsplan. Planen skal revideres i samråd med veileder hvert halvår.Sist oppdatert 31.01.2023