Overordnet utdanningsplan

Fordøyelsessykdommer

​​Revidert versjon godkjent 09.02.2023 av Ellen H. Pettersen, direktør medisin og helsefag.

Godkjent den 30.08.2019 av Ellen H. Pettersen, direktør medisin og helsefag.

Planen er utarbeidet i henhold til forskriftsfestede læringsmål:
Vedlegg 2 del B tilføyd ved forskrift 1. mars 2018 nr. 325 (i kraft 1. mars 2019) til Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften).​​​

Formål

Formålet med overordnet utdanningsplan er å beskrive hvordan læringsmål skal oppnås ved de ulike avdelingene og hvordan supervisjon og veiledning skal foregå. Gjennomføringsplanen er en del av den overordnede utdanningsplanen som viser estimert minimums tid på hvert av de ulike stedene hvor utdanningen skal foregå. 

Individuell utdanningsplan skal beskrive de planlagte læringsaktiviteter for LIS det nærmeste halvåret. Overordnet utdanningsplan, gjennomføringsplan og individuell utdanningsplan inklusiv læringsmålsplanen i kompetanseportalen beskriver til sammen de ferdigheter som forventes oppnådd i hver gitte periode.

​​​​

Gjennomføringsplan for spesialistutdanning i fordøyelsessykdommer

Gjennomfø​​​ringsplan

Fase 1: 36 månder i indremedis​​in del 2

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Sykehus: Elverum, Gjøvik, Hamar og Lillehammer (Sykehuset på Tynset = 24 månder)
 • Avdeling/lærested: Medisinsk avdeling
 • Læringsmål: Iht forskriftsfestet læringsmålplan

Fase 2: 18 måneder med gast​​​roenterologi

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Sykehus: Elverum, Gjøvik, Hamar, Lillehammer
 • Avdeling/lærested: Medisinsk avdeling, gastroenterologisk seksjon
 • Læringsmål: Fremgår av individuell utdanningsplan

Fase 3: 6 månder med gastro​​enterologi

 • Helseforetak: Oslo universitetssykehus/Akershus universitetssykehus
 • Sykehus: Oslo universitetssykehus/Akershus universitetssykehus
 • Avdeling/lærested: Gastroenterologi
 • Læringsmål: Iht forskriftsfestet læringsmålplan

Beskrivelse av gastroenter​ologiske seksjoner

I Sykehuset Innlandet er det egne gastroenterologiske seksjoner på Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer. Seksjonene er organisert til respektive medisinsk avdeling og avdelingssjef/avdelingsoverlege, med egen seksjonsoverlege som leder av hver seksjon. 

Seksjonen har egen sengepost og ansvar for å følge opp gastromedisinske problemstillinger hos pasienter på felles intensivenhet. I tillegg er det gastrolab. med endoskopier og poliklinikk samt egen poliklinikk for infusjoner til pasienter med IBD.

 • Elverum har to overleger og to LIS knyttet til seksjonen. 
 • Hamar har fem spesialister, hvorav en kun jobber 20 prosent, samt tre LIS 2/3 tilknyttet seksjonen. 
 • Gjøvik har tre overleger og to LIS 2/3 knyttet til seksjonen. 
 • Lillehammer har fem spesialister og to LIS 2/3 tilknyttet seksjonen. 
 • Tynset har per februar 2023 ingen LIS, men dette kan endre seg i h.h.t. bemanningssituasjonen. LIS vil kunne gjennomføre sine læringsmål ved SI Tynset.

Vaktor​dning

Generelt så går LIS 2og 3 i samme vaktsjikt med LIS 1 i forvakt og overlege i bakvakt. LIS 2/3 fungerer som arbeidsleder overfor LIS 1 i akuttmottaket.

 • ​​​Elverum: LIS 2/3 går i 12-delt generell indremedisinsk tilstedevakt med todelte vaktdøgn og med LIS1 i primærvakt. Overlegene deltar i 10-delt tertiærvakt i generell indremedisin med passiv hjemmevakt på kveld og natt. 
 • Hamar: LIS2/3 går som sekundærvakt i 12-delt generell indremedisinsk tilstedevakt med todelte vaktdøgn og med LIS1 i primærvakt. På ukedager er det også en LIS1 i mellomvakt i den mest hektiske tidsperioden. Overlegene deltar i 10-delt tertiærvakt i generell indremedisin med passiv hjemmevakt på kveld og natt.
 • Gjøvik: LIS 2/3 går i 16-delt generell indremedisinsk tilstedevakt med todelte vaktdøgn og med LIS1 i primærvakt.. Overlegene deltar i generell indremedisinsk tertiærvakt. 
 • Lillehammer: LIS 2 /3 går i 16-delt generelle indremedisinske tilstedevakt med LIS 1 som primærvakt. Overlegene går i fagdelte bakvakter (hjerte, nye og generell indremedisin).

Funksjons- og oppgavefordeli​ng inn​en spesialiteten

De fire gastroenterologiske seksjonene gir et bredt tilbud innenfor gastroenterologi og har egne definerte sengeposter. Alle seksjoner har poliklinikker og lokaler hvor det gjennomføres gastroskopier og coloskopier samt ERCP (unntatt Elverum). PH-målinger og manometri gjøres i Elverum og ph-målinger på Gjøvik. Kapselundersøkelse og enteroskopi gjøres ved avdelingene i Lillehammer og Hamar.

Samarbeidende avd​​elinge​r i Sykehuset Innlandet

Seksjonene har et tett samarbeid med de gastrokirurgiske seksjonene i Sykehuset Innlandet Gjøvik, Hamar og Lillehammer. Det er et godt samarbeid med ØNH-avdelingen om enkelte øvre skopier. Bildediagnostisk avdeling utfører alle vanlige undersøkelser som CT colon, UL veiledet biopsi, MRCP etc. og nukleærmedisinsk seksjon gjennomfører undersøkelser som for eksempel ventrikkeltømningsscintigrafi. 

​​​​Samarbeidende avdel​inger i andre helseforetak/sykehus

Seksjonene samarbeider i ellers med avdeling for fordøyelsessykdommer ved Ullevål universitetssykehus, Rikshospitalet og det Norske Radiumhospital. ​

​Utda​​nning​​​

Alle spesialiteter har et lokalt utdanningsutvalg hvor LIS er representert. Det er regelmessige møter i utvalgene. Disse står i stor grad for utarbeiding av internundervisningsprogram og samarbeider med utdanningsansvarlig overlege/avdelingsoverlege for tilrettelegging av utdanning ved avdelingen. I tillegg til lokale utdanningsutvalg er det på foretaksnivå etablert et overordnet utdanningsutvalg for å sørge for intern harmonisering av utdanningsløpene ved de forskjellige enhetene i Sykehuset Innlandet. Overordnet utdanningsutvalg består av spesialister fra hver avdeling/seksjon som tilbyr utdanning innen spesialiteten og minst en LIS-representant. 

De overordnede utdanningsutvalgene har ansvar for:

 • Vedlikehold av overordnede utdanningsplaner, læringsmål og læringsaktiviteter for spesialiteten ved nye endringer i læringsmålene fra Helsedirektoratet
 • Fremme endringsforslag i tråd med endringer i klinisk praksis
 • Bistå evalueringskollegiene ved intern uenighet om gjennomføring av utdannelsen

Tilrettelegging av utdanni​ng i klinisk hverdag/arbeidsrutiner

Det tilrettelegges for at LIS 3 skal delta i internundervisning og tverrfaglige møter som en del av sine faste arbeidsoppgaver. Det er lagt opp til at LIS har daglig overlege supervisjon ved previsitt/visitt ved alle seksjoner. Utdannelseskandidater i gastroenterologi tilstrebes å ha tjeneste ved gastrolab. minst 40 prosent av tiden de ukene de ikke har vakter og har konsultasjonspoliklinikk med gjennomsnittlig en dag/uke. Overlege er tilgjengelig for nødvendig supervisjon relatert til den polikliniske aktiviteten og på gastrolab står de ved siden av spesialist den første tiden inntil de kan skopere selvstendig på en trygg måte. Det er i tjenesteplanen avsatt fordypningstid tilsvarende fire timer per uke.

Utdannelseskandidatene oppfordres til å delta på eksterne kurs og kongresser inkludert de regionale undervisningsmøtene i gastroenterologi.

Veiledning, supe​​​rvisjon og faglig fordyping

LIS får utpekt veileder umiddelbart etter ansettelse. Det settes av tid i tjenesteplan for både kandidat og veileder til veiledning hver måned med unntak av sommerferie. Ved behov må veiledning foregå oftere. Alle veiledere skal ha formell veilederkompetanse.

LIS opprettholder kontakt med veiledere under tjeneste ved annen virksomhet. Kontakt vil foregå per epost eller telefon dersom det er mest praktisk. Vurdering av om læringsmål er oppnådd må imidlertid skje ved mottakende foretak.

Alle overlegene må gjennom et program for opplæring i supervisjon. Det gis fortløpende tilbakemeldinger i tillegg til strukturert tilbakemelding i forbindelse med veiledning.

Det vil bli avsatt i gjennomsnitt fire timer til fordypning per uke. Fordypningstiden skal bidra til faglig utvikling. Plan for fordypningstiden legges sammen med veileder.

Internundervisning og​ nettundervisning

Det er plan for internundervisning, minimum 45 minutter i uken, ved alle enhetene. Undervisningsformene varierer mellom teoretiske foredrag, samt kasuistikker og gjennomgang av vitenskapelige artikler. Undervisningen dekker alle teoretiske læringsmål og gir supplerende kunnskap til praktiske læringsmål. Undervisningen vil bli holdt av overlegene og av LIS.

LIS deltar i tille​gg på de respektive medisinske avdelingenes generelle indremedisinske internundervisning.

Legene ved gastroseksjonene deltar på månedlig nettundervisning sammen med andre avdelinger for fordøyelsessykdommer og gastrokirurgi i Helse Sør-Øst. 

LIS 3 kandidatene deltar også i regionale undervisingsmøter. Kandidatene deltar i simulatorkurs for endoskopi og endoskopikurs.

I tillegg deltar LIS på de respektive medisinske avdelingenes generell indremedisinsk internundervisning, tre ganger cirka 45 minutter per uke.


​Forskning​​

Generelt om fors​​​kning i Sykehuset Innlandet

Utvikling av robuste fag- og forskningsmiljøer som utgjør en integrert del av klinisk virksomhet er et av fem hovedmål i Sykehuset Innlandets virksomhetsstrategi. Forskningsaktiviteten i Sykehuset Innlandet har vært økende de siste årene. Aktiviteten ligger på topp blant ikke-universitetssykehusene i Norge. Forskere er samlet i forskningsgrupper, som tilbyr et aktivt og spennende forskningsmiljø hvor nye forskerrekrutter kan søke veiledning og hjelp til utvikling av forskningsprosjekter.

Gjennom året lyses det ut forskningsmidler i Sykehuset Innlandet som ansatte kan søke på, og som kan gi frikjøp av tid til utvikling av forskningsprosjekter (forprosjekt), eller frikjøp til ph.d.- og postdok.-prosjekter.

Ved inngangen til 2021 var 58 ansatte i doktorgradsløp, og minst 10 stipendiater vil starte opp i løpet av 2021. Tilsvarende var 15 ansatte i postdok-løp, de fleste i kombinasjon med klinikk, og ytterligere 3 vil starte i 2021.

Avdeling for forskning og innovasjon tilbyr støtte til klinikere som ønsker å komme i gang med forskning.

Forskningsaktivitet indremedisinske avdelinger

Elverum: En av overlegene har PhD og har søkt om godkjenning til egen studie innen hjerte. Avdelingen deltar i flere industriuavhengige studier, hvor det vil være anledning for LIS til å bidra. 

Gjøvik: Det er tre overleger med PhD og det pågår aktiv forskning på avdelingen. For tiden er det to LIS i stipendiatstillinger. I tillegg er det felles forskningsprosjekter med NTNU Campus Gjøvik. Det er til enhver tid pågående oppdragsforskning hvor det vil være anledning for LIS til å bidra. Det legges også til rette for kandidater som ønsker å gjennomføre PhD.​

Hamar: To av overlegene har PhD. Avdelingen har høy aktivitet inne oppdragsforskning, og det vil være anledning for alle interesserte LIS å være medutprøver på slike studier. Avdelingen deltar aktivt i studier utgående fra Register for organspesifikke autoimmune sykdommer (ROAS). For kandidater som ønsker å gjennomføre PhD, kan avdelingen på noen fagområder tilby lokal veileder.​

Lillehammer: Tre av overlegene har PhD. Avdelingen deltar i flere industriuavhengige studier i regi av Oslo Universitetssykehus og deltar også i industrifinansiert oppdragsforskning, hvor det vil være anledning for LIS til å bidra. 

Tynset: En av overlegene har akademisk kompetanse. Sykehuset har egen studiesykepleier, og det vil være anledning for LIS å delta i oppdragsforskning.

​​​Tilretteleg​​gelse for forskning ved Indre​medisinske-avdelinger

Spesialister med forskningskompetanse bistår med opplæring i forskningsforståelse- og metodikk som ledd i gjennomføringen av felles kompetansemål. LIS oppfordres til å delta i forskningsarbeid, og det l​​egges til rette for dette ut fra omfanget av prosjektet. For tiden er ingen LIS ved avdelingen i PhD-løp. 

​Felles kom​​petansemål

De første tre årene av spesialiseringen settes det av tid til læringsaktiviteter for oppnåelse av læringsmål fra «Felles kompetansemål»-(FKM)-modulen. Organiseringen av gruppe-aktiviteter skjer på tvers av fag.


​Oppfølging a​v faglig utvikling

Veileder vil ha regelmessig kontakt med LIS og kontinuerlig evaluere LIS sin faglige progresjon. Utdanningskandidaten er selv ansvarlig for fortløpende å registrere gjennomførte læringsaktiviteter i Kompetanseportalen og å sende disse til signatur.

Evalueringskollegium består av LIS, veileder, utdanningsansvarlig overlege (eller den legen som til enhver tid har denne funksjonen), eventuelt supervisører og leder med personalansvar.

Det vil avholdes halvårige møter i evalueringskollegiet. Komplekse læringsmål vil bli signert i disse møtene om læringsmålene er oppnådd, og det vil bli vurdert om kandidaten følger forventet progresjon.

LIS skal i tillegg til denne overordnede utdanningsplanen ha en individuell utdanningsplan som fungerer som en fremdriftsplan. Planen skal revideres i samråd med veileder hvert halvår.Sist oppdatert 10.02.2023