Overordnet utdanningsplan

Fysikalsk medisin og rehabilitering

Godkjent den 30.08.2019 av Ellen H. Pettersen, direktør medisin og helsefag.

Planen er utarbeidet i henhold til forskriftsfestede læringsmål:
Vedlegg 2 del B tilføyd ved forskrift 1. mars 2018 nr. 325 (i kraft 1. mars 2019) til Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften).​​​

Formål

Formålet med overordnet utdanningsplan er å beskrive hvordan læringsmål skal oppnås ved de ulike avdelingene og hvordan supervisjon og veiledning skal foregå. Gjennomføringsplanen er en del av den overordnede utdanningsplanen som viser estimert minimums tid på hvert av de ulike stedene hvor utdanningen skal foregå. 

Individuell utdanningsplan skal beskrive de planlagte læringsaktiviteter for LIS det nærmeste halvåret. Overordnet utdanningsplan, gjennomføringsplan og individuell utdanningsplan inklusiv læringsmålsplanen i kompetanseportalen beskriver til sammen de ferdigheter som forventes oppnådd i hver gitte periode.


Gjennomføringsplan for spesialistutdanning i fysikalsk medisin og rehabiliterin​g

Utdanning i spesialiteten foregår ved avdelingen på Ottestad og Gjøvik. Det skal være 12 måneders tjeneste i annen relevant spesialitet, se nærmere kommentar nedenfor.  Gjennomføringsplan f​​remgår under. Det er inngått fagavtaler med Oslo Uuniversitetssykehus og Sunnaas vedrørende hospitering for enkelte læringsmål.

​Gjennomføringsplan

Fase 1: Første år (12 m​åneder)

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Sykehus: Ottestad/Gjøvik
 • Avdeling/lærested: Seksjon rehabilitering
 • Læringsmål: Se individuell læringsplan

Fase​​​ 2: Andre år

 • Helseforetak: Sykehuset  Innlandet
 • Sykehus: Ottestad/Gjøvik
 • Avdeling/lærested: Seksjon rehabilitering
 • Læringsmål: Se individuell læringsplan

Fase 3:​​ Tredje år

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Sykehus: Ottestad
 • Avdeling/lærested: Poliklinikk
 • Læringsmål: Se individuell læringsplan

Fase 4: ​​Fje​rde år

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Sykehus: Ottestad
 • Avdeling/lærested: Poliklinikk
 • Læringsmål: Se individuell læringsplan

Fase ​5: Femte år

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Sykehus: Læringsmål 80
  (Det kreves 12 måneders tjeneste innen annen relevant spesialitet (indremedisin, revmatologi, ortopedisk kirurgi, nevrologi, nevrokirurgi, psykiatri, onkologi), minimum 6 måneder innen hvert felt. Her er det satt opp som år 5, men det kan tilpasses).
 • Avdeling/lærested: Relevant avdeling
 • Læringsmål: Se individuell læringsplan
  (Læringsmålene krever tjeneste i både sengepost og poliklinikk. Den enkelte LIS vil rotere mellom avdelingens seksjoner for å oppfylle dette. Rekkefølgen mellom poliklinikk og sengepost kan tilpasses den enkelte sitt behov, men erfaringsmessig er det hensiktsmessig å starte utdanningsløpet i sengepost). 

Avdelingen tilbyr ​sengeposttjeneste i to seksjoner (seksjon rehabilitering, Ottestad og seksjon rehabilitering, Solås). Disse er sidestilt innholdsmessig med unntak av pasienter med amputasjoner, dysmeli og funksjonelle bevegelsesforstyrrelser (disse tas kun imot på Ottestad). Videre foregår tverrfaglig spastisitetsbehandling inkludert behandling med botulinumtoxin kun ved spastisitetspoliklinikken på Ottestad (øvrig spastisitetsbehandling inklusiv forebyggende tiltak og bruk av ortoser foregår også på Solås). LIS vil dermed få majoriteten av læringsmål tilknyttet sengepost oppfylt på begge læringssteder. For LIS som får hovedtyngden av sin sengeposttjeneste på Solås, vil det legges inn tilstrekkelig tjeneste på Ottestad til at alle aktuelle læringsmål oppfylles.

Læringsmål tilknyttet poliklinikk kan oppfylles ved begge avdelingens polikliniske seksjoner (seksjon muskelskjelettsmerter og seksjon Helse og arbeid). Fordelingen mellom disse vil måtte tilpasses den enkelte LIS sitt behov for tid til å oppfylle de respektive læringsmålene, men alle LIS vil ha behov for noe tjeneste i begge seksjoner.


Beskrivelse av fysikalsk​​ medisin og rehabilitering

I Sykehuset Innlandet er det en avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering. Avdelingen er delt i fem seksjoner, hvorav fire er bemannet med LIS og overleger innenfor spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering. I  tillegg omfatter avdelingen en seksjon for lungerehabilitering ved Granheim som er bemannet med leger fra medisinsk avdeling ved sykehuset på Lillehammer. Avdelingen er organisert i divisjon Habilitering og rehabilitering.

Seksjon rehabilitering, O​​ttestad

 • To overleger (100 prosent) er knyttet til sengepost, hvorav en seksjonsoverlege
 • En overlege (50 prosent) er knyttet til spastisitetspoliklinikken og en LIS (100 prosent) er knyttet til sengepost.
 • Andre stillingsgrupper: Sykepleier/spesialsykepleier, spesialsosionom, spesialist i klinisk nevropsykologi/klinisk psykolog, logoped, spesialergoterapeut/ergoterapeut, spesialfysioterapeut/fysioterapeut, helsefagarbeider/hjelpepleier, klinisk ernæringsfysiolog, synspedagog, ortopediingeniør, helsesekretær/sekretær.

Seksjon rehabili​tering, Solås

 • En seksjonsoverlege (100 prosent) og en LIS (100 prosent).
 • Andre stillingsgrupper: Sykepleier/spesialsykepleier, sosionom, spesialist i klinisk nevropsykologi/klinisk psykolog, logoped, spesialergoterapeut/ergoterapeut, spesialfysioterapeut/fysioterapeut, helsefagarbeider, klinisk ernæringsfysiolog, synspedagog, helsesekretær/sekretær. Regelmessig kontakt med ortopediingeniør (OCH ortopedi AS).

Seksjon H​else og Arbeid

(hjerne og muskelskjelett, inkl. fysikalsk medisinsk poliklinikk)

 • En seksjonsoverlege (8 prosent) og en overlege (100 prosent, men med delvis permisjon, jobber 84 prosent inklusiv vakt). To LIS i 100 prosent.
 • Andre stillingsgrupper: Psykologspesialist, spesialergoterapeut, spesialfysioterapeut, spesialsosionom/sosionom, pedagog/spesialsykepleier, aktivitør, helsesekretær/sekretær.

Seksjon muskelskjelett​smerter

(poliklinikk for smerter og sammensatte lidelser)

 • En seksjonsoverlege i 20 prosent, to overleger i 100 prosent (hvorav en overlege har delvis permisjon og jobber 94 prosent inklusiv vakt). En overlege i 50 prosent. Det er per i dag ingen LIS tilsatt i seksjonen.
  Leger med andre spesialiteter tilknyttet seksjonen: 10 prosent overlege, spesialist i anestesi (utlånt fra egen avdeling) .
 • Andre stillingsgrupper: Psykologspesialist / psykolog, spesialsykepleier, spesialfysioterapeut, spesialsosionom, helsesekretær / sekretær.
 • I tillegg har avdelingen avdelingsoverlege i 50 prosent.

Vaktord​​​ning

Avdelingen har hjemmevakt (forvakt) med ansvar for pasientene innlagt i sengepost på Ottestad (i hovedsak Seksjon rehabilitering Ottestad, samt enkelte gruppeopphold tilknyttet Seksjon Helse og arbeid hjerne). Vakten er for tiden 10-delt. Deltakelse i vaktordningen er i utgangspunktet obligatorisk for både overleger og LIS tilsatt i de tre seksjonene som er lokalisert på Ottestad (Seksjon rehabilitering, Ottestad, Seksjon muskelskjelettsmerter og Seksjon Helse og arbeid). To av overlegene som pt. er tilsatt har imidlertid av helsemessige årsaker fått innvilget vaktfritak.​

Videre har avdelingen bakvaktordning, for tiden 4-delt. Bakvakten er fordelt mellom avdelingens spesialister. Deltakelse er basert på frivillighet, forutsatt at dette gir nok overleger i bakvakt til å få dekket avdelingens behov. Dette har til nå ikke vært et problem.

Legene i Seksjon rehabilitering Solås, som ligger på Gjøvik, deltar ikke i avdelingens vaktordning. Her foreligger egen avtale med medisinsk avdeling på sykehuset på Gjøvik om vaktberedskap på kveld, natt og helg.

Medisinskte​​knisk utstyr

​​​Seksjons rehabilitering Ottestad, Spastisitetspoliklinikken

 • Esaote mobil ultralydmaskin (liten) - Apparat nr. 6595
 • Dantec Clavis EMG-maskin og muskelstimulator

Seksjon muskel- ​og skjelettsmerter

 • Siemens mobil ultralydmaskin (stor) - Apparat nr. 4215

Funksjons- og oppgavefordeling innen fysikalsk medisin og rehabilitering

Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering behandlet i 2018 i alt 6 229 pasienter, hvorav 1 376 var døgnpasienter. Det ble gjennomført i alt 4 853 polikliniske konsultasjoner.

Seksjon rehabiliterin​​g, Ottestad

Seksjonen har 15 senger og tilbyr inneliggende rehabilitering til pasienter med amputasjoner (arm og ben), armdysmeli, ryggmargsskader (før og/eller etter opphold på Sunnaas), ulike nevrologiske tilstander (som for eksempel MS, Guillain Barré syndrom, Park​​insons sykdom, polynevropati av ulike årsaker og ALS), funksjonelle bevegelsesforstyrrelser, multitraume, multiorgansvikt, hjerneslag og ervervet hjerneskade (etter f.eks. traumer, infeksjoner, tumor). Seksjonen er ett av fem steder i Norge som tilbyr tverrfaglig, spesialisert rehabilitering til personer med armamputasjon og armdysmeli.

Arbeidet foregår i tverrfaglig i team sammen med seksjonens øvrige yrkesgrupper. Ansvar for disse pasientene innebærer mye samarbeid med førstelinjetjenesten omkring videre oppfølging av pasienter med til dels store funksjonshemminger. Seksjonen har tett samarbeid med ortopediingeniør for tilpasning av både arm- og benproteser, og ukentlig egen tverrfaglig poliklinikk for vurdering av benamputerte både før og etter innleggelse for protesetilpasning og protesetrening (også omtalt nedenfor). Vurdering av behov for øvrige ortopediske hjelpemidler gjøres ukentlig i samarbeid med ortopediingeniør og fysioterapeut. Nevropsykologiske vurderinger blir utført av og drøftet med nevropsykolog.

Førerkortvurderinger blir utført på innlagte og (noen få) polikliniske pasienter i samarbeid med nevropsykolog, ergoterapeut og evt. andre relevante faggrupper. Vurdering av syn blir utført av og drøftet med synspedagog, og vurderinger av tale- og svelgproblematikk blir utført av og drøftet med logoped. Vurdering av sittestilling blir utført sammen med fysio- og ergoterapeut. Vurdering og behandling av atferdsproblemer sekundært til hjerneskaden blir utført i samråd med overlege og det tverrfaglige teamet.

Seksjonen driver i tillegg til inneliggende rehabilitering også ambulant virksomhet inkludert tilsyn på andre sengeavdelinger ved frammøte eller video, samt rehabiliteringspoliklinikk. Inkludert i tilbudet ved rehabiliteringspoliklinikken er ukentlig tverrfaglig benutasjonspoliklinikk som dekker hele Innlandet. Pasientene tas imot på Ottestad i samarbeid med ortopediingeniør fra hhv Østo Ortopedisenter AS (pasienter fra Hedmark) og OCH ortopedi AS (pasienter fra Oppland).

Seksjonen har videre en tverrfaglig spastisitetspoliklinikk bemannet av 50 prosent lege, fysio- og ergoterapeut. Her tas pasienter fra hele Sykehuset Innlandets opptaksområde imot til vurdering og behandling av spastisitet og dystonier i arm og ben inkl. injeksjonsbehandling med botulinumtoxin. Spastisitetspoliklinikken behandler rundt 60 pasienter per år.

Seksjon rehabiliterin​​g, Solås

Seksjonen har 13 senger og tilbyr inneliggende rehabilitering til de samme pasientgruppene som Seksjon rehabiliteri​​ng, Ottestad med unntak av amputasjoner (arm, ben), armdysmeli og funksjonelle pareser.

Arbeidet innebærer tett tverrfaglig samarbeid med seksjonens øvrige yrkesgrupper. Ansvar for disse pasientene innebærer også mye samarbeid med førstelinjetjenesten omkring videre oppfølging av pasienter med til dels store funksjonshemminger. 

Nevropsykologiske vurderinger blir utført av og drøftet med nevropsykolog.

Førerkortvurderinger blir utført på innlagte og (noen få) polikliniske pasienter i samarbeid med nevropsykolog, ergoterapeut og evt. andre relevante faggrupper. Vurdering av syn blir utført av og drøftet med synspedagog, og vurderinger av tale- og svelgproblematikk blir utført av og drøftet med logoped. Vurdering av sittestilling blir utført sammen med fysio- og ergoterapeut. Vurdering og behandling av atferdsproblemer sekundært til hjerneskaden blir utført i samråd med overlege og det tverrfaglige teamet. Seksjonen driver i tillegg til inneliggende rehabilitering også ambulant virksomhet.

​​​Seksjon Helse og arbeid, poliklinikk for muskel og skjelett

Helse og arbeid tilbudet er et arbeidsrettet, poliklinisk rehabiliteringstilbud for personer med muskel – og skjelettsmerter. Det består av en arbeidsfokusert tverrfaglig utredning og oppfølging med hovedfokus på helserelaterte tiltak som kan bidra til arbeidsdeltakelse for ​den enkelte pasient. Pasientene har både spesifikke samt uspesifikke (symptombaserte) diagnoser innenfor det fysikalsk medisinske spekteret primært knyttet til rygg, nakke, skulder og hofte samt at mange har utbredte muskulære plager av typen fibromyalgi eller fibromyalgiliknende tilstander.

I tillegg ligger avdelingens fysikalsk medisinske poliklinikk i denne seksjonen. Her mottas pasienter med samme kliniske problemstillinger som i Helse og arbeid, men uten arbeidstilknytning eller mål om å returnere til arbeid.

Seksjonen har årlig rundt 450 nye, polikliniske utredninger. I tillegg drifter seksjonen flere typer gruppebehandlinger hvor pasienter gjennom gruppebaserte prosesser arbeider med bedret innsikt, læring og mestring av langvarige plager. I tilbudet inngår også undervisning av ulike faggrupper samt hjemmeoppgaver og fysisk aktivitet.

Utredningene foregår tverrfaglig hvor lege, fysioterapeut og eventuelt sosionom er involvert. Pasienten får sin utredning utført i løpet av første dag. I løpet av utredningen møter pasienten hver fagperson for seg over 1-1,5 timer. Hver fagperson kartlegger/utreder pasientens situasjon og plager i henhold til sin fagtilhørighet, og legens jobb er primært å gjøre en diagnostisk avklaring samt identifisere ressurser og barrierer for vellykket rehabilitering og/eller mestring av plager.

Etter den tverrfaglige etappen treffes teamet for å oppsummere sine funn, inntrykk og vurderinger. Deretter trekkes pasienten inn i møtet og man har en felles oppsummering med pasientene, diskuterer funn og vurderinger og involverer pasientene i utformingen av rehabiliteringstiltak.

Tiltakspanoramaet er vidt og i henhold til den biopsykososiale forståelsesmodellen for sammensatte, langvarige smertetilstander. Noen ganger får pasienten medikamentell behandling, intraartikulære eller subcutane injeksjoner ved lege, andre ganger øvelser eller treningsprogram mens noen ganger er det kognitive intervensjoner som er viktigst. Lege og/eller fysioterapeut følger av og til pasienten opp med kontroller.

Legens arbeid inkluderer å lede det tverrfaglige arbeidet og dialogen med pasienten i stor grad. Teamet bruker kognitive teknikker i sin tilnærming, og pasientmedvirkning er sentralt i arbeidsmetodikken.

​Seksjon Helse og arbeid, poliklinikk hjerne

Helse og arbeid-tilbudet er et arbeidsrettet rehabiliteringstilbud for personer med ervervet hjerneskade. Det bestå​r av både poliklinisk og ambulant virksomhet i tillegg til døgnbasert gruppetilbud. Pasienter som henvises, tas inn til en tre-faglig vurderingspoliklinikk for å vurdere om tilbudet er egnet for den enkelte. Den ambulante virksomheten foregår stort sett på arbeidsplassen til den enkelte pasient. Seksjonen har årlig rundt 100 nye pasienter og disse følges opp i 1,5 års tid.

Tilbudet er skreddersydd til hver enkel pasient, og det tverrfaglige teamet består av fysioterapeut, ergoterapeut, lege, psykolog, sosionom og sykepleier. Hovedmålet med den arbeidsrettede rehabiliteringen er tilbakeføring til arbeid og økt arbeidsdeltakelse.

​​Seksjon muskelskjelettsmerter, Poliklinikk for smerte og sammensatte lidelser

LIS får her veiledning og opplæring i arbeidet med å utrede og behandle langvarige, komplekse smertetilstander. Arbeidet er tverrfaglig med samarbeid mellom lege, psykolog, anestes​ilege og fysioterapeut, og utredningen foregår over flere dager hvorpå det tverrfaglige teamet samarbeider om å konkludere om de faglige vurderingene og samarbeider med pasienten i forhold til utarbeidelse av tiltak for bedring av funksjonsnivå, smerter og livskvalitet. Arbeidsprinsippene er for øvrig sammenliknbare med de ved Helse og arbeid, poliklinikk for muskel og skjelett/fysikalsk medisinsk poliklinikk.

Seksjonen tilbyr i tillegg tverrfaglig spesialisert poliklinisk utredning fortrinnsvis for unge pasienter med CSF/ME tilstand, samt gruppebehandling for pasienter med CSF/ME.

​Samarbeidende avdelinger i Sykehuset Innlandet

Det er ikke noe formalis​​ert samarbeid med andre avdelinger, men ved ulike nevrologiske, indremedisinske eller kirurgiske problemstillinger hos avdelingens pasienter konfereres det regelmessig med andre avdelinger.

Samarbeidende avdel​inger i andre helseforetak/sykehus

Sykehuset Innlandet har inngått samarbeidsavtale med Sunnaas sykehus og Oslo universitetssykehus (OUS) Ullevål om hospitering for LIS i henholdsvis en uke ved OUS fysikalsk medisinsk poliklinikk en uke ved OUS seksjon for primærrehabilitering etter alvorlig hodeskade/TBI, en uke ved OUS seksjon for primærrehabilitering etter multitraume og en uke ved Sunnaas sykehus programområde ryggmargsskade. Slik hospitering vil ivareta læringsmålene 54 (injeksjoner i bløtdeler og ledd), 86 og 87 (hodeskade/TBI), 89 (multitraume) og 30, 33, 92, 93, 94 og 96 (ryggmargsskade) og gjennomføres for tre av ukene (hodeskade/TBI, multitraume og ryggmargsskade) i løpet av tiden i sengepost i Sykehuset Innlandet. Den fjerde uken (injeksjoner) gjennomføres i løpet av tiden i poliklinikk.​

​Utda​​nning​​​

Alle spesialiteter har et lokalt utdanningsutvalg hvor LIS er representert. Det er regelmessige møter i utvalgene. Disse står i stor grad for utarbeiding av internundervisningsprogram og samarbeider med utdanningsansvarlig overlege/avdelingsoverlege for tilrettelegging av utdanning ved avdelingen. I tillegg til lokale utdanningsutvalg er det på foretaksnivå etablert et overordnet utdanningsutvalg for å sørge for intern harmonisering av utdanningsløpene ved de forskjellige enhetene i Sykehuset Innlandet. Overordnet utdanningsutvalg består av spesialister fra hver avdeling/seksjon som tilbyr utdanning innen spesialiteten og minst en LIS-representant. 

De overordnede utdanningsutvalgene har ansvar for:

 • Vedlikehold av overordnede utdanningsplaner, læringsmål og læringsaktiviteter for spesialiteten ved nye endringer i læringsmålene fra Helsedirektoratet
 • Fremme endringsforslag i tråd med endringer i klinisk praksis
 • Bistå evalueringskollegiene ved intern uenighet om gjennomføring av utdannelsen


Veile​​dning

Linjeledelsen er til enhver tid ansvarlig for tilfredsstillende veiledning. Avdelingsoverlegen er sammen med avdelingsledelsen tillagt oppgaven med å koordinere og tilr​​ettelegge for nødvendig veiledning. LIS får utpekt veileder umiddelbart etter ansettelse. Veileder må være ferdig utdannet spesialist i Fysikalsk medisin og rehabilitering. Hver spesialist kan maksimalt ha ansvar for veiledning av to LIS. 

Det er et mål at alle som veileder, skal ha formell veilederkompetanse (ha gjennomført veilederkurs). Samtlige spesialister i avdelingen vil ha fullført dette kurset ila 2019.

For LIS i 100 prosent stilling settes det av tid i tjenesteplan for både kandidat og veileder til en time individuell veiledning hver måned med unntak av sommerferie. Ved behov må veiledning foregå oftere. Dersom veileder skal ha planlagt fravær av lengre varighet (> 1 mnd), avtales i den aktuelle perioden veiledning ved annen spesialist i avdelingen. 

​​Supervisjon

Linjeledelsen er til enhver tid ansvarlig for tilfredsstillende supervisjon. Hver LIS får ved rotasjon til en ny seksjon tildelt en hovedsupervisør, som har hovedansvaret for daglig supervisjon, samt gjennomlesning av og tilbakemelding på polikliniske notater og epikriser. Utdanningsk​andidaten vil i tillegg ved behov kunne få fortløpende supervisjon av de øvrige av avdelingens overleger. Supervisjonen tilpasses den enkeltes forkunnskaper og ferdigheter. Alle praktiske prosedyrer blir supervisert i henhold til føringer gitt i prosedyrelister og utdanningsplan inntil kandidaten gjennomfører disse tilfredsstillende.

Nødvendig kunnskap om supervisør-rollen og pedagogiske prinsipper for tilbakemelding vil bli formidlet i systematisert, tilpasset internundervisning. Alle supervisører skal dessuten gjennomgå opplæring i bruk av Kompetanseportalen.

Supervisører skal fortløpende signere for gjennomføring av læringsaktiviteter og læringsmål der det er påkrevet i henhold til utdanningsplanen. I tvilstilfeller skal veileder og eventuelt andre kolleger konsulteres. Se også avsnittet «Oppfølging av faglig utvikling» nedenfor.

Tid til faglig ford​ypning

Det er for LIS i 100 prosent stilling avsatt fire timer til fordypning per uke. Hvorvidt dette avvikles som halve dager hver uke eller hele dager annenhver uke, avtales med den enkelte kandida​​ten.

Internund​​ervisning

Det er utarbeidet en plan for internundervisning, til sammen minimum 120 minutter i uken. Undervisningen fordeler seg på 60 minutter ukentlig legeundervisning der det blir gitt teoretiske foredrag (obligatorisk for alle LIS), 30 minutter ukentlig lunsjmøte med artikkelgjennomgang, gjennomgang av kasuistikker og diskusjoner av aktuelle kliniske problemstillinger (obligatorisk for LI​​S i sengepost, åpnet for alle LIS), 60 minutter tverrfaglig undervisning annenhver uke (primært for LIS i sengepost, men åpent for alle LIS), 30 minutter tverrfaglig undervisning med teoretiske foredrag, gjennomgang av kasuistikker og diskusjoner av aktuelle kliniske problemstillinger annenhver uke (obligatorisk for LIS i poliklinikk, åpent for alle LIS), og 45 minutter nettbasert nasjonal fjernundervisning hver mnd (obligatorisk for alle LIS). Undervisningen i avdelingen holdes av overlegene, samt av LIS under veiledning.

Deltakelse på tv​​errfaglige møter

Deltakelse på tverrfaglig​e møter er en integrert del av det daglige arbeidet i både poliklinikk og sengepost, som beskrevet ovenfor under «Funksjons- og oppgavefordeling innen spesialiteten». ​

​Forskning​​

Generelt om fors​​​kning i Sykehuset Innlandet

Utvikling av robuste fag- og forskningsmiljøer som utgjør en integrert del av klinisk virksomhet er et av fem hovedmål i Sykehuset Innlandets virksomhetsstrategi. Forskningsaktiviteten i Sykehuset Innlandet har vært økende de siste årene. Aktiviteten ligger på topp blant ikke-universitetssykehusene i Norge. Forskere er samlet i forskningsgrupper, som tilbyr et aktivt og spennende forskningsmiljø hvor nye forskerrekrutter kan søke veiledning og hjelp til utvikling av forskningsprosjekter.

Gjennom året lyses det ut forskningsmidler i Sykehuset Innlandet som ansatte kan søke på, og som kan gi frikjøp av tid til utvikling av forskningsprosjekter (forprosjekt), eller frikjøp til ph.d.- og postdok.-prosjekter.

Ved inngangen til 2021 var 58 ansatte i doktorgradsløp, og minst 10 stipendiater vil starte opp i løpet av 2021. Tilsvarende var 15 ansatte i postdok-løp, de fleste i kombinasjon med klinikk, og ytterligere 3 vil starte i 2021.

Avdeling for forskning og innovasjon tilbyr støtte til klinikere som ønsker å komme i gang med forskning.

Forskningsaktivitet ved avdeling for Fysikalsk​ medisin og rehabilitering

Gjennomførte pro​sjekter

 • Avdelingen har to overleger med doktorgradskompetanse; rehabilitering etter ervervet armamputasjon og tverrfaglig behandling av muskelskjelettsmerter.
 •  tillegg disputerte en nå pensjonert overlege allerede i 2006 - behandling av korsryggsmerter.
 • Doktorgraden «rehabilitering etter ervervet armamputasjon» dannet grunnlaget for en nasjonal retningslinje (2016) – Kunnskapsbasert faglig retningslinje for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon i Norge.

​Pågående forskning/prosjekter

 • Avdelingen har en aktiv ph.d.-stipendiat (nevropsykolog), forventet sluttdato desember 2021 – fatigue etter hjerneslag (UiO).
 • En av avdelingens fysioterapeuter leverte sin masteroppgave mai 2019 – kvalitativ studie om hjerneslagpasienter og smerte.
 • En av avdelingens overleger gjennomfører en kvalitetsstudie som evaluerer effekten av poliklinisk rehabilitering i gruppe ved CSF/ME. Prosjektet startet i 2016.
 • Avdelingen deltar i en pågående internasjonal mulitisenterstudie av bruk av armproteser. LIS deltok her i datainnsamlingen som ble gjennomført i 2018.
 • Med utgangspunkt i retningslinjen for ervervet armamputasjon, pågår arbeid med utarbeidelse av nasjonale anbefalinger for oppfølging av personer med medfødt mangel på overekstremitet i form av transversal reduksjonsdefekt, planlagt publisering juni 2019.
 • I 2016/17 gjennomførte en fysioterapeut et utviklingsprosjekt med veiledere fra Høyskolen Innlandet og Oslo Met-Storbyuniversitet der PROM-instrumentet Pasient-Spesifikk Funksjons Skala (PSFS) ble utprøvd på 59 pasienter med ervervet hjerneskade.
 • Avdelingen deltar i implementeringsprosjektet High Intensity Gait Training (HIT) veiledet av Regionalt Kompetansesenter for Rehabilitering (RKR). Data om gangfunksjon, intensitet i trening og generell funksjon blir fom januar 2019 samlet inn i et kvalitetsregister.
 • Avdelingen har i 2019 søkt om og fått godkjent opprettelse av en forskningsgruppe innen fagfeltet Helse og arbeid. Gruppen er bredt sammensatt og inkluderer ulike fagdisipliner (psykiatri, hjerneskade og muskelskjelett) samt eksterne aktører (Nav Innlandet, døgnbasert rehabilitering ARR).
 • Avdelingen planlegger en forskningsbasert evalueringsstudie av effekt på tilbakeføring til arbeid etter gjennomført arbeidsrettet rehabilitering for personer med ervervet hjerneskade, evt. i samarbeid med Høgskolen i Innlandet.
 • Avdelingen bidrar med veiledning av tre eksterne forskningsprosjekter på Sunnaas sykehus og Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet (to dysmeli, en spastisitet).

​Felles kom​​petansemål

De første tre årene av spesialiseringen settes det av tid til læringsaktiviteter for oppnåelse av læringsmål fra «Felles kompetansemål»-(FKM)-modulen. Organiseringen av gruppe-aktiviteter skjer på tvers av fag.


​Oppfølging a​v faglig utvikling

Veileder vil ha regelmessig kontakt med LIS og kontinuerlig evaluere LIS sin faglige progresjon. Utdanningskandidaten er selv ansvarlig for fortløpende å registrere gjennomførte læringsaktiviteter i Kompetanseportalen og å sende disse til signatur.

Evalueringskollegium består av LIS, veileder, utdanningsansvarlig overlege (eller den legen som til enhver tid har denne funksjonen), eventuelt supervisører og leder med personalansvar.

Det vil avholdes halvårige møter i evalueringskollegiet. Komplekse læringsmål vil bli signert i disse møtene om læringsmålene er oppnådd, og det vil bli vurdert om kandidaten følger forventet progresjon.

LIS skal i tillegg til denne overordnede utdanningsplanen ha en individuell utdanningsplan som fungerer som en fremdriftsplan. Planen skal revideres i samråd med veileder hvert halvår.


Sist oppdatert 31.01.2023