Overordnet utdanningsplan

Gastroenterologisk kirurgi

Revidert versjon godkjent 15.09.2020 av Ellen H. Pettersen, direktør medisin og helsefag. 

Godkjent den 30.08.2019 av Ellen H. Pettersen, direktør medisin og helsefag.

Planen er utarbeidet i henhold til forskriftsfestede læringsmål:
Vedlegg 2 del B tilføyd ved forskrift 1. mars 2018 nr. 325 (i kraft 1. mars 2019) til Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften).​​​

Formål

Formålet med overordnet utdanningsplan er å beskrive hvordan læringsmål skal oppnås ved de ulike avdelingene og hvordan supervisjon og veiledning skal foregå. Gjennomføringsplanen er en del av den overordnede utdanningsplanen som viser estimert minimums tid på hvert av de ulike stedene hvor utdanningen skal foregå. 

Individuell utdanningsplan skal beskrive de planlagte læringsaktiviteter for LIS det nærmeste halvåret. Overordnet utdanningsplan, gjennomføringsplan og individuell utdanningsplan inklusiv læringsmålsplanen i kompetanseportalen beskriver til sammen de ferdigheter som forventes oppnådd i hver gitte periode.


Sykehuset Innlandet som utdanningsinstitusjon​

Som et av landets største helseforetak med om lag 8 800 ansatte og et stort antall faggrupper, har Sykehuset Innlandet et stort kompetansemiljø. Opptaksområdet hadde ved utgangen av 2019 et befolkningsgrunnlag på 368 000, fordelt på 42 kommuner. I 2019 hadde foretaket om lag 410 000 pasientopphold i somatikk, og 172 000 pasientopphold i psykisk helsevern. 

Sykehuset Innlandet har virksomhet på om lag 40 steder i Innlandet. Vi har somatiske sykehus i Elverum, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og på Tynset. I tillegg har helseforetaket desentralisert virksomhet i Nord-Gudbrandsdal, Valdres og på Hadeland. Helseforetaket har to psykiatriske sykehus på Reinsvoll og Sanderud, og flere distriktspsykiatriske sentre (DPS) og barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger (BUP). Det er også habiliterings- og rehabiliteringsenheter i Innlandet.

Sykehuset Innlandet tilbyr utdannelse innen 35 spesialiteter og legger i tillegg til rette for LIS i allmennmedisin og revmatologi som trenger å gjennomføre deler av utdannelsen på sykehus.


Gjenno​​mføringsplan for spesialistutdanning i gastroenterologisk kirurgi

I Kompetanseportalen fremgår det hvilke læringsarenaer som læringsmål/læringsaktiviteter kan oppnås/gjennomføres. Rekkefølge på gjennomføring av læringsmål/læringsaktiviteter fremgår av LIS sin individuelle utdanningsplan. Tidene under er minimumstider. Rekkefølge vil variere. 

LIS 3 gastrokirurgi skal oppnå en del læringsmål innen urologi, karkirurgi og mamma-endokrin-kirurgi og vil få spesielt tilrettelagt rotasjon til Hamar i Kirurgi del 2. Det legges også til rette for hospitering på Gjøvik for fedmeoperasjoner og rektumkirurgi for LIS fra Lillehammer. LIS fra Hamar roterer seks måneder for fedme- og annen gastrotjeneste.


Gjennomføringsplan for kirurgi del 2 (FKI)
Lærings​mål
Varighet

​Sted

Gastrokirurgiske og generelle læringsmål
12-18 md.
​Gjøvik, Lillehammer, Hamar
Urologi, karkirurgi og mamma/endokrin, rektum

6-12 md.

​Hamar

Gjennomføringsplan for gastroenterologisk kirurgi del 3
Læringsmål
Varighet​​Sted
​Gastrokirurgiske læringsmål​18 md.​Gjøvik, Lillehammer, Hamar
​Urologi, karkirurgi og mamma/endokrin​Se over​Hamar
​Rektumkirurgi​Se over​Gjøvik, Hamar
​Fedme​Se over​Gjøvik
Øsofagus, lever, pankreas, ventrikkel18 md.​OUS

​​​​

Beskrivelse av gastroen​terologisk kirurgi

Gastroen​​terologisk kirurgi er den delen av kirurgien som behandler lidelser og skader i gastrointestinaltraktus fra øsofagus til anus, samt lever, galleveier, pancreas, milt, peritoneum, retroperitoneum og bukvegg. 

Utredning og kirurgisk behandling av akutte tilstander, kreftsykdommer og funksjonelle forstyrrelser i mage-tarm utgjør hovedarbeidsområdene for spesialisten i gastroenterologisk kirurgi.

Spesialister i gastroenterologisk kirurgi må i tillegg ha høy kompetanse i generell traumebehandling, og vurderingskompetanse for akutte tilstander innen urologi, karkirurgi, thoraxkirurgi, bryst- og endokrinkirurgi, plastikkirurgi og barnekirurgi. På mindre sykehus hvor disse spesialitetene ikke har døgnvakt, må spesialisten i gastroenterologisk kirurgi beherske akuttbehandling av enklere akuttilstander innen disse spesialitetene.

Spesialiteten grenser opp mot mange andre spesialiteter og det kliniske arbeidet innebærer regelmessig møtepunkt med spesialister i anestesi/intensiv, billeddiagnostikk, onkologi, fordøyelsessykdommer og de øvrige kirurgiske spesialiteter, blant annet møter i multidisiplinære team (MDT-møter) og i daglig klinisk arbeid.

Kirurgisk avdeling Hamar​

Avdelingen har et opptaksområde på 160 000 til gastrokirurgi og 345 000 for karkirurgi, urologi og mamma/endokrin og plastikkirurgi.

Avdelingen har 25 overleger og 13 LIS. Gastroenterologisk seksjon er bemannet med 8 overleger i vakt (7 på dagtid) og 3 til 4 LIS.

Vaktor​dning 

Leger i spesialisering (LIS2 og 3) går i 10-delt vaktlag, med 2-delt vaktdøgn. De går foran tertiærvakter, og det er egen overlegevakt for karkirurgi, urologi og gastrokirurgi.

Kirurgisk avdeling ​​​Gjøvik

Kirurgisk avdeling består av en ortopedisk og en gastrokirurgisk seksjon. Gastroenterologisk seksjon ivaretar øyeblikkelig hjelp-funksjon for opptaksområde på ca. 105 000. Gastrokirurgisk seksjon har 6 overleger og 6 LIS.

Vakto​rdning

Det er tredelt vaktsjikt, med separat tertiærvaktsordning for gastrokirurgi og ortopedi. Turnusleger går i primærsjikt. LIS2/3 går seksjonert gastro døgnvakt i 6-delt vaktlag.

Kirurgisk avd​​eling Lillehammer

Kirurgisk avdeling består av en ortopedisk og en gastrokirurgisk seksjon. Gastrokirurgisk seksjon har 18 senger. Seksjonen ivaretar øyeblikkelig hjelp-funksjon for opptaksområde på ca. 90 000. Gastrokirurgisk seksjon har seks overleger og seks LIS 2/3.

Vaktord​​ning

Det er tredelt vaktsjikt, med separat vaktordning for gastrokirurgi og ortopedi. LIS1 går i primærsjikt. LIS2/3 har seksjonert gastro døgnvakt til stede på huset.

​Utda​​nning​​​

Alle spesialiteter har et lokalt utdanningsutvalg hvor LIS er representert. Det er regelmessige møter i utvalgene. Disse står i stor grad for utarbeiding av internundervisningsprogram og samarbeider med utdanningsansvarlig overlege/avdelingsoverlege for tilrettelegging av utdanning ved avdelingen. I tillegg til lokale utdanningsutvalg er det på foretaksnivå etablert et overordnet utdanningsutvalg for å sørge for intern harmonisering av utdanningsløpene ved de forskjellige enhetene i Sykehuset Innlandet. Overordnet utdanningsutvalg består av spesialister fra hver avdeling/seksjon som tilbyr utdanning innen spesialiteten og minst en LIS-representant. 

De overordnede utdanningsutvalgene har ansvar for:

  • Vedlikehold av overordnede utdanningsplaner, læringsmål og læringsaktiviteter for spesialiteten ved nye endringer i læringsmålene fra Helsedirektoratet
  • Fremme endringsforslag i tråd med endringer i klinisk praksis
  • Bistå evalueringskollegiene ved intern uenighet om gjennomføring av utdannelsen

Tilrettelegging av utdannin​​g i klinisk hverdag/arbeidsrutiner

Utdanningskandidatene deltar i seksjonens praktiske arbeid på følgende områder: vakt, visitt på intensivavdelingen, vanlig postarbeid med visitt og epikriser, poliklinikk, endoskopier og operasjoner.

Poliklinisk virksomhet innebærer både kontroller, vurderinger og chirurgia minor. Utdanningskandidatene har egne dager avsatt til endoskopier.​

Veiledning, supe​​​rvisjon og faglig fordyping

LIS får utpekt veileder umiddelbart etter ansettelse. Det settes av tid i tjenesteplan for både kandidat og veileder til veiledning hver måned med unntak av sommerferie. Ved behov må veiledning foregå oftere. Alle veiledere skal ha formell veilederkompetanse.

LIS opprettholder kontakt med veiledere under tjeneste ved annen virksomhet. Kontakt vil foregå per epost eller telefon dersom det er mest praktisk. Vurdering av om læringsmål er oppnådd må imidlertid skje ved mottakende foretak.

Alle overlegene må gjennom et program for opplæring i supervisjon. Det gis fortløpende tilbakemeldinger i tillegg til strukturert tilbakemelding i forbindelse med veiledning.

Det vil bli avsatt i gjennomsnitt fire timer til fordypning per uke. Fordypningstiden skal bidra til faglig utvikling. Plan for fordypningstiden legges sammen med veileder.

Internundervisning og ​​nettundervisning

Ha​​mar

Torsdager klokka 07.30-08.15: To forskjellige tema generell kirurgi.
Torsdager klokka 08.30-09.15: Grenspesifikk internundervisning på de forskjellige avdelinger.

Det blir notert alle tema og hvem som foreleser på all undervisning og fører oppmøte på den grenspesifikke undervisningen. Undervisningsbyrden blir fordelt på hele kollegiet, inkludert enkelte åpninger for LIS 1.

Traumemøter månedlig med videooverføring til andre enheter i Hedmark. Første fredag i måneden: traumeøvelse med fullt team.

Gjø​vik

Undervisningen foregår hver morgen fra 07.30-07.55 fem dager i uken, 40 uker per år. Utdanningskandidatene deltar på undervisning fem dager i uken og holder også selv undervisning etter tur. Det gjennomføres traumemøte og BEST-øvelse en gang per måned.

Lilleham​mer

Undervisningen i generell og gastrokirurgi foregår fire ganger per uke i forbindelse med morgenmøte klokka 07.30-08.15. Det utarbeides ½ års plan for undervisning der alle leger i seksjonen bidrar. Traumemøte gjennomføres en gang per måned og det er jevnlige BEST-øvelser.
Nettmøte innen gastroenterologi/-kirurgi foregår en ettermiddag per måned i hele Helse Sør-Øst.

Deltakelse på t​​verrfaglige møter

Alle har MDT (multidisiplinært møte) hver uke (Hamar: uro, gastro og mamma/endokrin har egne tverrfaglige møter, karkirurgene har egne karmøter).

​Forskning​​

Generelt om fors​​​kning i Sykehuset Innlandet

Utvikling av robuste fag- og forskningsmiljøer som utgjør en integrert del av klinisk virksomhet er et av fem hovedmål i Sykehuset Innlandets virksomhetsstrategi. Forskningsaktiviteten i Sykehuset Innlandet har vært økende de siste årene. Aktiviteten ligger på topp blant ikke-universitetssykehusene i Norge. Forskere er samlet i forskningsgrupper, som tilbyr et aktivt og spennende forskningsmiljø hvor nye forskerrekrutter kan søke veiledning og hjelp til utvikling av forskningsprosjekter.

Gjennom året lyses det ut forskningsmidler i Sykehuset Innlandet som ansatte kan søke på, og som kan gi frikjøp av tid til utvikling av forskningsprosjekter (forprosjekt), eller frikjøp til ph.d.- og postdok.-prosjekter.

Ved inngangen til 2021 var 58 ansatte i doktorgradsløp, og minst 10 stipendiater vil starte opp i løpet av 2021. Tilsvarende var 15 ansatte i postdok-løp, de fleste i kombinasjon med klinikk, og ytterligere 3 vil starte i 2021.

Avdeling for forskning og innovasjon tilbyr støtte til klinikere som ønsker å komme i gang med forskning.

Forskningsaktivitet kirurgiske ​avdelinger

H​amar

Urologi: En overlege urologi er i doktorgradsarbeid, og det er klinisk forskning basert på registrering av resultater etter robotassisterte radikale prostatectomier utført på Hamar. En LIS 3 urologi har doktorgrad.

Karkirurgi: En overlege har doktorgrad. Det foregår diverse kliniske studier, om stentgraft og komplikasjoner.

Gastrokirurgi: En overlege er i doktorgradsarbeid , og en overlege har doktorgrad.

Mamma/endokrin/plastikk: En LIS 2 skal forsvare sin doktoravhandling i september 2019.

I tillegg er det til enhver tid opptellinger og kliniske små studier i samband med det årlige høstmøtet. Det oppfordres at alle LIS i hvert fall en gang skal ha utført et slikt arbeide.

Gjøv​ik

En overlege (ortoped) med Phd, han er også lektor i 10 prosent.  Han vil bistå LIS2/3 i avdelingen i utarbeiding av innlegg til høstmøter. Det er mulighet for etablering av kombinert stilling klinikk/forskning  (50/50 %) på overvektseksjonen.

Lillehammer

En overlege (ortopedi) med Phd som er leder for ortopedisk forskergruppe i sykehuset, en overlege (ortopedi) Dr.Philos grad og en LIS 3 (ortopedi) med Phd.

Seksjonen har som mål å gjennomføre 2-3 innlegg årlig på høstmøte eller liknende konferanser. Hver LIS oppfordres til å ha minimum ett klinisk arbeid og innlegg ila perioden. Det er etablert eget kvalitetsregister for gastrokirurgi, som har 100 prosent inkludering siden 2013. Dette registeret gir godt grunnlag for kvalitetssikring og videre forskning. Resultater gjennomgås hver måned i komplikasjonsmøte.

​Felles kom​​petansemål

De første tre årene av spesialiseringen settes det av tid til læringsaktiviteter for oppnåelse av læringsmål fra «Felles kompetansemål»-(FKM)-modulen. Organiseringen av gruppe-aktiviteter skjer på tvers av fag.

​Oppfølging a​v faglig utvikling

Veileder vil ha regelmessig kontakt med LIS og kontinuerlig evaluere LIS sin faglige progresjon. Utdanningskandidaten er selv ansvarlig for fortløpende å registrere gjennomførte læringsaktiviteter i Kompetanseportalen og å sende disse til signatur.

Evalueringskollegium består av LIS, veileder, utdanningsansvarlig overlege (eller den legen som til enhver tid har denne funksjonen), eventuelt supervisører og leder med personalansvar.

Det vil avholdes halvårige møter i evalueringskollegiet. Komplekse læringsmål vil bli signert i disse møtene om læringsmålene er oppnådd, og det vil bli vurdert om kandidaten følger forventet progresjon.

LIS skal i tillegg til denne overordnede utdanningsplanen ha en individuell utdanningsplan som fungerer som en fremdriftsplan. Planen skal revideres i samråd med veileder hvert halvår.


Sist oppdatert 31.01.2023