Overordnet utdanningsplan

Generell kirurgi

Revidert versjon godkjent 25.06.2020 av Ellen H. Pettersen, direktør medisin og helsefag.

Godkjent den 30.08.2019 av Ellen H. Pettersen, direktør medisin og helsefag.

Planen er utarbeidet i henhold til forskriftsfestede læringsmål:
Vedlegg 2 del B tilføyd ved forskrift 1. mars 2018 nr. 325 (i kraft 1. mars 2019) til Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften).​​​

Formål

Formålet med overordnet utdanningsplan er å beskrive hvordan læringsmål skal oppnås ved de ulike avdelingene og hvordan supervisjon og veiledning skal foregå. Gjennomføringsplanen er en del av den overordnede utdanningsplanen som viser estimert minimums tid på hvert av de ulike stedene hvor utdanningen skal foregå. 

Individuell utdanningsplan skal beskrive de planlagte læringsaktiviteter for LIS det nærmeste halvåret. Overordnet utdanningsplan, gjennomføringsplan og individuell utdanningsplan inklusiv læringsmålsplanen i kompetanseportalen beskriver til sammen de ferdigheter som forventes oppnådd i hver gitte periode.

Sykehuset Innlandet som utdanningsinstitusjon​

Som et av landets største helseforetak med om lag 8 800 ansatte og et stort antall faggrupper, har Sykehuset Innlandet et stort kompetansemiljø. Opptaksområdet hadde ved utgangen av 2019 et befolkningsgrunnlag på 368 000, fordelt på 42 kommuner. I 2019 hadde foretaket om lag 410 000 pasientopphold i somatikk, og 172 000 pasientopphold i psykisk helsevern. 

Sykehuset Innlandet har virksomhet på om lag 40 steder i Innlandet. Vi har somatiske sykehus i Elverum, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og på Tynset. I tillegg har helseforetaket desentralisert virksomhet i Nord-Gudbrandsdal, Valdres og på Hadeland. Helseforetaket har to psykiatriske sykehus på Reinsvoll og Sanderud, og flere distriktspsykiatriske sentre (DPS) og barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger (BUP). Det er også habiliterings- og rehabiliteringsenheter i Innlandet.

Sykehuset Innlandet tilbyr utdannelse innen 35 spesialiteter og legger i tillegg til rette for LIS i allmennmedisin og revmatologi som trenger å gjennomføre deler av utdannelsen på sykehus.

​​​​Gjennomføringsplan for spesialistutdanning i generell kirurgi del 3

Som det fremgår av tabellen under innebærer funksjonsfordelingen mellom de somatiske enhetene i Sykehuset Innlandet at LIS under utdanning i generell kirurgi må rotere mellom enhetene for å oppnå alle læringsmål. Ordningen med rotasjon er avtalefestet og må sees i sammenheng med påbegynte læringsaktiviteter og rotasjon innen urologi, karkirurgi, bryst-/endokrinkirurgi og plastikk-kirurgi som er påbegynt i løpet av LIS2-perioden. Tidsangivelser er minimumstider. LIS vil ved ansettelse få en individuell gjennomføringsplan for forutsigbar rotasjon. Kandidater som har påbegynt utdannelsen ved tiltredelse vil få tilpasset tjeneste ut i f​​​ra behov. Rotasjon meldes LIS-koordinator senest 6 måneder før ønsket rotasjon for å unngå forsinkelser i utdannelsen.

Gjennomføringsplan for generell kirurgi del 3
Læringsmål Varighet ​​Sted
Gastrokirurgiske og generelle læringsmål 12-18 md. ​Gjøvik, Lillehammer, Hamar
Gastrokirurgi fordypning

6-12 md.

​Gjøvik, Lillehammer
Urologi, karkirurgi og mamma/endokrin, plastikk 6-18 md.* ​Hamar

*minimum 6 måneder som LIS3. LM kan ha vært påbegynt i LIS2-perioden.

Hospit​​​ering

For læringsmål 9, 10, 105 og 114 legges det opp til 4 ukers hospitering ved anestesiavdelingene, hvorav minst to skal være på Hamar.

Samarbeid med patologisk avdeling Lil​​lehammer

Læringsaktiviteter for læringsmålene 36 og 124 gjøres til dels som kadavertrening på patologen på Lillehammer. Det blir satt opp fast tid hver eller annenhver måned for kursing, hvor kandidater vil komme sammen med en overlege-instruktør for trening.

Beskrivelse av generell kirurgi

For nærmere beskrivelse av utdanningsløpet for kirurgi del 2 vises til egen overordnet utdanningsplan.

Spesialiteten generell kirurgi ivaretar helheten i kirurgisk pasientbehandling gjennom breddekompetanse innen akutte og generelle kirurgiske problemstillinger. Spesialisten i generell kirurgi er en nøkkelperson i vaktarbeidet på sykehus hvor seksjonsinndelte vakter ikke er hensiktsmessig,
 
Sykehuset Innlandet har ingen egen generell kirurgisk avdeling. All generellkirurgi er innbakt i de forskjellige grenspesialitetene; mamma/endokrin, plastikk, gastrokirurgi, karkirurgi og urologi. Avdelingen på Hamar dekker generell kirurgi som ligger innunder nedslagsfeltene for de forskjellige fagområdene, mens de kirurgiske avdelingen på Gjøvik og Lillehammer dekker den delen av generellkirurgien som inngår i gastrokirurgi og de enklere delene av generellkirurgi som ligger under de andre fagfeltene. Seksjonene har til sammen 35 overleger, hvorav 5 har forskningskompetanse. Beskrivelse av de enkelte avdelingene følger under.

Som utdanningssted innen generell kirurgi vil LIS ha mulighet til å oppnå alle 172 læringsmål gjennom tjenestegjøring i Sykehuset Innlandet. Man vil få bred operativ erfaring fra et komplett kirurgisk fagmiljø med alle kirurgiske fagfelt unntatt thoraxkirurgi og nevrokirurgi.

Kirurgisk avd​eling Hamar

Avdelingen har et opptaksområde på 170 000 for gastrokirurgi og 360 000 for mamma/endokrin/plastikk, urologi og karkirurgi. Avdelingen har 25 overleger og 13 LIS. Gastroenterologisk seksjon har 8 overleger og 3 LIS. 4 overleger med akademisk kompetanse. 13 overleger med formalisert veilederkompetanse. Disse seksjonene disponerer i normaldrift til sammen 72 senger.

Driftstall fra ​2018

 • Døgnpasienter: 6 850
 • Dagkirurgiske: 2 500
 • Polikliniske konsultasjoner: 22 490

Vaktord​ning

Leger i spesialisering (LIS2 og LIS3) går i 10-delt vaktlag, med 2-delt vaktdøgn. De går foran tertiærvakter, og det er egen overlegevakt for karkirurgi, urologi og gastrokirurgi. Avdelingen har LIS i generellkirurgi, medberegnet de som er i rotasjon fra andre avdelinger.

Kirurgisk avdeli​​ng Gjøvik

Kirurgisk avdeling består av en ortopedisk og en gastrokirurgisk seksjon. Gastroenterologisk seksjon ivaretar øyeblikkelig hjelp-funksjon for opptaksområde på rundt 105 000. Gastrokirurgisk seksjon har totalt 6 overleger (hvorav en er konstituert) og 6 LIS. Seksjonen disponerer 22 senger.

Driftstall fr​​a 2018

 • Døgnpasienter: 2 186
 • Dagkirurgiske: 670
 • Polikliniske konsultasjoner: 10 178

Vakt​ordning

Det er tredelt vaktsjikt, med separat tertiærvaktsordning for gastrokirurgi og ortopedi. Turnusleger går i primærsjikt. LIS 2/3 går i todelt vaktdøgn på hverdager, døgnvakt helg- og helligdager.

Kirurgisk avdeling Lilleh​ammer

Kirurgisk avdeling består av en ortopedisk og en gastrokirurgisk seksjon. Gastrokirurgisk seksjon har 18 senger. Seksjonen ivaretar øyeblikkelig hjelp-funksjon for opptaksområde på rundt 90 000. Gastrokirurgisk seksjon har seks overleger og seks LIS 2/3. Seksjonen disponerer 18 senger.

Driftsta​​ll fra 2018

 • Døgnpasienter: 1 876
 • Dagkirurgiske: 478
 • Polikliniske konsultasjoner: 3 751

Vaktor​dning

Det er tredelt vaktsjikt, med separat vaktordning for gastrokirurgi og ortopedi. LIS1 går i primærsjikt. LIS2/3 har døgnvakt til stede på huset.​

​Utda​​nning​​​

Alle spesialiteter har et lokalt utdanningsutvalg hvor LIS er representert. Det er regelmessige møter i utvalgene. Disse står i stor grad for utarbeiding av internundervisningsprogram og samarbeider med utdanningsansvarlig overlege/avdelingsoverlege for tilrettelegging av utdanning ved avdelingen. I tillegg til lokale utdanningsutvalg er det på foretaksnivå etablert et overordnet utdanningsutvalg for å sørge for intern harmonisering av utdanningsløpene ved de forskjellige enhetene i Sykehuset Innlandet. Overordnet utdanningsutvalg består av spesialister fra hver avdeling/seksjon som tilbyr utdanning innen spesialiteten og minst en LIS-representant. 

De overordnede utdanningsutvalgene har ansvar for:

 • Vedlikehold av overordnede utdanningsplaner, læringsmål og læringsaktiviteter for spesialiteten ved nye endringer i læringsmålene fra Helsedirektoratet
 • Fremme endringsforslag i tråd med endringer i klinisk praksis
 • Bistå evalueringskollegiene ved intern uenighet om gjennomføring av utdannelsen

Tilrettelegging av utdanning i ​klinisk hverdag/arbeidsrutiner

Utdanningskandidatene blir involverte i alle deler av avdelingenes drift; vakt, visitt på intensivavdelingen, vanlig postarbeid med visitt og epikriser, poliklinikk, endoskopier og operasjoner.

Det tilstrebes at alle LIS 2 og LIS3 får gjennomført prosedyrekravene innen rimelig tid, samtidig som de får nødvendig supervisjon og veiledning. 

På previsitt ved gastrokirurgisk seksjon gjennomgås alle pasienter i plenum med alle avdelingens leger til stede, og LIS-lege går ofte påfølgende visitt selvstendig med mulighet for konferering ved behov.  Overlege er regelmessig med og vurderer pasienter «bed side» sammen med utdanningskandidaten, noe som gir godt læringsutbytte.

Poliklinisk virksomhet innebærer både kontroller, vurderinger og chirurgia minor hvor supervisjon og praktisk veiledning er tilrettelagt kandidatens kunnskaper og ferdigheter. Utdanningskandidatene har egne dager avsatt til endoskopier. Det er avtale om tjenesterotasjon for LIS til kirurgisk avdeling Hamar vedrørende urologi og karkirurgi.

Veiledning, supe​​​rvisjon og faglig fordyping

LIS får utpekt veileder umiddelbart etter ansettelse. Det settes av tid i tjenesteplan for både kandidat og veileder til veiledning hver måned med unntak av sommerferie. Ved behov må veiledning foregå oftere. Alle veiledere skal ha formell veilederkompetanse.

LIS opprettholder kontakt med veiledere under tjeneste ved annen virksomhet. Kontakt vil foregå per epost eller telefon dersom det er mest praktisk. Vurdering av om læringsmål er oppnådd må imidlertid skje ved mottakende foretak.

Alle overlegene må gjennom et program for opplæring i supervisjon. Det gis fortløpende tilbakemeldinger i tillegg til strukturert tilbakemelding i forbindelse med veiledning.

Det vil bli avsatt i gjennomsnitt fire timer til fordypning per uke. Fordypningstiden skal bidra til faglig utvikling. Plan for fordypningstiden legges sammen med veileder.

​Internundervisning og nettundervisning

Ham​​​ar

Torsdager klokka 07.30-08.15: To forskjellige tema generell kirurgi.
Torsdager klokka 08.30-09.15: Grenspesifikk internundervisning på de forskjellige avdelinger.

Det blir notert alle tema og hvem som foreleser på all undervisning og fører oppmøte på den grenspesifikke undervisningen. Undervisningsbyrden blir fordelt på hele kollegiet, inkludert enkelte åpninger for LIS1.

Gjø​vik

Undervisningen foregår hver morgen fra klokka 07.30-07.55 fem dager i uken, 40 uker per år. Utdanningskandidatene deltar på undervisning fem dager i uken og holder også selv undervisning etter tur.

Lilleha​mmer

Undervisningen foregår fire ganger pr uke i forbindelse med morgenmøte. Traumemøte gjennomføres en gang per måned. Nettmøte foregår en gang per måned i hele Helse Sør-Øst.

Deltakelse på t​​verrfaglige møter

For å bidra til god helhetsforståelse tilstrebes det at LIS deltar på tverrfaglige møter. Alle seksjoner har MDT (multidisiplinært møte innen gastrokriurgi hver uke. Hamar har i tillegg MDT-møter innen plastikk, uro og mamma/endokrin-kirurgi. Karkirurgene har også egne karmøter.​

​Forskning​​

Generelt om fors​​​kning i Sykehuset Innlandet

Utvikling av robuste fag- og forskningsmiljøer som utgjør en integrert del av klinisk virksomhet er et av fem hovedmål i Sykehuset Innlandets virksomhetsstrategi. Forskningsaktiviteten i Sykehuset Innlandet har vært økende de siste årene. Aktiviteten ligger på topp blant ikke-universitetssykehusene i Norge. Forskere er samlet i forskningsgrupper, som tilbyr et aktivt og spennende forskningsmiljø hvor nye forskerrekrutter kan søke veiledning og hjelp til utvikling av forskningsprosjekter.

Gjennom året lyses det ut forskningsmidler i Sykehuset Innlandet som ansatte kan søke på, og som kan gi frikjøp av tid til utvikling av forskningsprosjekter (forprosjekt), eller frikjøp til ph.d.- og postdok.-prosjekter.

Ved inngangen til 2021 var 58 ansatte i doktorgradsløp, og minst 10 stipendiater vil starte opp i løpet av 2021. Tilsvarende var 15 ansatte i postdok-løp, de fleste i kombinasjon med klinikk, og ytterligere 3 vil starte i 2021.

Avdeling for forskning og innovasjon tilbyr støtte til klinikere som ønsker å komme i gang med forskning.

Forskningsaktivitet kirurg​​iske avdelinger

Ha​​mar

Urologi: En overlege urologi er i doktorgradsarbeid, og det er klinisk forskning basert på registrering av resultater etter robotassisterte radikale prostatectomier utført på Hamar. En LIS3 urologi har doktorgrad.

Karkirurgi: En overlege har doktorgrad. Det foregår diverse kliniske studier, om stentgraft og komplikasjoner.

Gastrokirurgi: En overlege er i doktorgradsarbeid, og en overlege har doktorgrad.

Mamma/endokrin/plastikk: En LIS2 skal forsvare sin doktoravhandling i september 2019.

I tillegg er det til enhver tid opptellinger og kliniske små studier i samband med det årlige høstmøtet. Det oppfordres at alle LIS i hvert fall en gang skal ha utført et slikt arbeide.

Gj​øvik

En overlege (ortoped) med PhD, som også er lektor i ti prosent fra høsten 2019, vil bruke noe tid på å bistå LIS2/3 i avdelingen i utarbeiding av innlegg til høstmøter.

Lillehammer

En overlege (ortopedi) med PhD som er leder for ortopedisk forskergruppe i sykehuset, en overlege (ortopedi) Dr.Philos-grad og en LIS 3 (ortopedi) med PhD.

Avdelingen har som mål å gjennomføre seks innlegg årlig på høstmøte eller liknende konferanser. Det er etablert eget kvalitetsregister for gastrokirurgi, som har 100 prosent inkludering siden 2013. Dette registret gir godt grunnlag for kvalitetssikring og videre forskning. Resultater gjennomgås hver måned i komplikasjonsmøte.

​Felles kom​​petansemål

De første tre årene av spesialiseringen settes det av tid til læringsaktiviteter for oppnåelse av læringsmål fra «Felles kompetansemål»-(FKM)-modulen. Organiseringen av gruppe-aktiviteter skjer på tvers av fag.

​Oppfølging a​v faglig utvikling

Veileder vil ha regelmessig kontakt med LIS og kontinuerlig evaluere LIS sin faglige progresjon. Utdanningskandidaten er selv ansvarlig for fortløpende å registrere gjennomførte læringsaktiviteter i Kompetanseportalen og å sende disse til signatur.

Evalueringskollegium består av LIS, veileder, utdanningsansvarlig overlege (eller den legen som til enhver tid har denne funksjonen), eventuelt supervisører og leder med personalansvar.

Det vil avholdes halvårige møter i evalueringskollegiet. Komplekse læringsmål vil bli signert i disse møtene om læringsmålene er oppnådd, og det vil bli vurdert om kandidaten følger forventet progresjon.

LIS skal i tillegg til denne overordnede utdanningsplanen ha en individuell utdanningsplan som fungerer som en fremdriftsplan. Planen skal revideres i samråd med veileder hvert halvår.

Sist oppdatert 31.01.2023