Overordnet utdanningsplan

Indremedisin del 2

Revidert versjon godkjent 14.03.22  av Ellen H. Pettersen, direktør medisin og helsefag.

Godkjent den 30.08.2019 av Ellen H. Pettersen, direktør medisin og helsefag.

Planen er utarbeidet i henhold til forskriftsfestede læringsmål:
Vedlegg 2 del B tilføyd ved forskrift 1. mars 2018 nr. 325 (i kraft 1. mars 2019) til Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften).​​​

Formål

Formålet med overordnet utdanningsplan er å beskrive hvordan læringsmål skal oppnås ved de ulike avdelingene og hvordan supervisjon og veiledning skal foregå. Gjennomføringsplanen er en del av den overordnede utdanningsplanen som viser estimert minimums tid på hvert av de ulike stedene hvor utdanningen skal foregå. 

Individuell utdanningsplan skal beskrive de planlagte læringsaktiviteter for LIS det nærmeste halvåret. Overordnet utdanningsplan, gjennomføringsplan og individuell utdanningsplan inklusiv læringsmålsplanen i kompetanseportalen beskriver til sammen de ferdigheter som forventes oppnådd i hver gitte periode.


Sykehuset Innlandet som utdanningsinstitusjon​

Som et av landets største helseforetak med om lag 8 800 ansatte og et stort antall faggrupper, har Sykehuset Innlandet et stort kompetansemiljø. Opptaksområdet hadde ved utgangen av 2019 et befolkningsgrunnlag på 368 000, fordelt på 42 kommuner. I 2019 hadde foretaket om lag 410 000 pasientopphold i somatikk, og 172 000 pasientopphold i psykisk helsevern. 

Sykehuset Innlandet har virksomhet på om lag 40 steder i Innlandet. Vi har somatiske sykehus i Elverum, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og på Tynset. I tillegg har helseforetaket desentralisert virksomhet i Nord-Gudbrandsdal, Valdres og på Hadeland. Helseforetaket har to psykiatriske sykehus på Reinsvoll og Sanderud, og flere distriktspsykiatriske sentre (DPS) og barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger (BUP). Det er også habiliterings- og rehabiliteringsenheter i Innlandet.

Sykehuset Innlandet tilbyr utdannelse innen 35 spesialiteter og legger i tillegg til rette for LIS i allmennmedisin og revmatologi som trenger å gjennomføre deler av utdannelsen på sykehus.

​​

Gjennom​​føringsplan for spesialistutdanning fellesdel indremedisin del 2

De fire medisinske avdelingene på Elverum Hamar, Gjøvik og Lillehammer tilbyr tjeneste i tre år for LIS 2 i alle indremedisinske fag. Alle skal ha tjeneste ved seksjon for fordøyelsessykdommer, lungemedisin og hjertemedisin i minst tre måneder. LIS fra avdelingene som ikke har lungepoliklinikk og bronkoskopiaktivitet eller nyreseksjon med dialyse må hospitere ved en slik enhet. 

Medisinsk avdeling Tynset tilbyr også en rekke læringsmål som etter planen skal kunne oppnås i løpet av 24 mnd. Øvrige læringsmål oppnås ved 12 mnd tjeneste ved en av de andre avdelingene i SI.  Det legges her til rette for rotasjon og hospitering for oppnåelse av læringsmålene. 

Gjennomførin​​gsplan

​Fase 1: 36 måneder

  • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
  • Sykehus: Elverum, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset
    (Tjeneste på Tynset godkjennes med inntil 24 måneder. Det er laget en egen oversikt over hvilke læringsmål som godkjennes der.)
  • Avdeling/lærested: Medisinsk avdeling

Beskrivelse av a​​ktiviteten ved medisinske avdelinger

Medisinsk avd​​eling Elverum

Medisinsk avdeling Elverum er lokalsykehus for 65 000 innbyggere. Avdelingen tilbyr utdanning innen spesialitetene til gastroenterologi, nefrologi, lungemedisin og kardiologi. I tillegg har avdelingen egen slagpost og har ansatt geriater.

Avdelingen har 12 overleger og 11 LIS og behandler over 5 000 døgnpasienter i året i tillegg til omfattende poliklinisk aktivitet. 

All pacemaker innleggelse for opptaksområdet til Hamar, Elverum og Tynset gjøres ved Medisinsk avdeling Elverum. Avdelingen står for dialysetilbudet og det elektive lungetilbudet for samme opptaksområde. 

Medisinsk avde​ling Gjøvik

Medisinsk avdeling Gjøvik er lokalsykehus for 105 000 innbyggere. Avdelingen tilbyr utdannelse innen spesialitetene indremedisin, lungesykdommer, fordøyelsessykdommer, hjertesykdommer, blodsykdommer, infeksjon, endokrinologi og vil gjenoppta utdannelsen i geriatri.

Avdelingen har 20 overleger og 16 LIS. Det er nærmere 7 000 døgnpasienter per år i tillegg til omfattende poliklinisk aktivitet. Avdelingen dekker det endokrinologiske tilbudet for hele Oppland. Det er også en stor onkologisk virksomhet med stråleterapienhet som er organisert i en felles kreftavdeling.

Seksjon for fordøyelsessykdommer, endokrinologi, infeksjon og geriatri inkl. slagpost deler sengepost med til sammen 36 senger. Hjerte- og lungeseksjonene deler sengepost med til sammen 26 senger. 

Hematologisk seksjon og Kreftavdeling og palliativt senter deler sengepost med til sammen 18 senger. Det er felles intensiv/overvåking med rom for luftsmitteisolat samt disponible senger på pasienthotell. Det er et godt samarbeid med de andre avdelingene på Gjøvik (kirurgisk avdeling (ortopedi og gastrokirurgi), gyn/føde, akuttmedisin, ØNH samt Gjøvik DPS og Enhet for spiseforstyrrelser).

Medisinsk avdeli​​​ng Hamar

Medisinsk avdeling Hamar har lokalsykehusfunksjon for 70 000 innbyggere og tar imot de fleste akutte indremedisinske problemstillinger. Avdelingen tilbyr utdanning innen spesialitetene gastroenterologi, kardiologi og endokrinologi. I tillegg har avdelingen egen slagpost.

Avdelingen har 11 overleger og 12 LIS og behandler nærmere 5 000 døgnpasienter i tillegg til omfattende poliklinisk aktivitet. I tillegg til å være en generell indremedisinsk avdeling har avdelingen seksjoner for hjertesykdommer, gastroenterologi, onkologi og endokrinologi og en egen slagpost. Lunge- og infeksjonspasienter fordeles av en visittgruppe. Det er godt samarbeid med lungelege og nyrelege på Elverum og disse konfereres og bistår med vurderinger ved behov. Onkologisk poliklinikk er tett tilknyttet medisinsk avdeling slik at onkologiske problemstillinger på inneliggende pasienter håndteres i samarbeid med spesialist. Dette innebærer også samarbeid med palliativt team. 

I tillegg til de spesialitetene som er representert daglig på avdelingen er nevrolog, revmatolog-, lunge- og nyrespesialist regelmessig til stede på poliklinikken. Studiesykepleierne i sykehuset på Hamar har driften sin ved poliklinikken.

Medisinsk avd​eling Lillehammer

Medisinsk avdeling Lillehammer har lokalsykehusfunksjon for befolkning på omlag 85 000 og tilbyr utdanning innen de indremedisinske spesialitetene kardiologi, nefrologi, lungemedisin, gastroenterologi.

Avdelingen har ansvaret for dialysetilbudet i opptaksområdet til Lillehammer og Gjøvik og har ansvaret for enkelte infeksjonsmedisinske tilstander for helseforetaket. 

Avdelingen har 26 overleger og 16 LIS og behandler over 5 600 døgnpasienter per år.

Avdelingen har seksjoner for hjertesykdom, nyresykdom (med egen dialyseavdeling), generell medisin, geriatri, fordøyelsessykdom og infeksjonssykdom, samt lungesykdom som inkluderer medisinsk faglig drift og ansvar for Granheim lungesykehus. I tillegg har avdelingen hematologisk poliklinikk.

Medisinsk av​deling Tynset

Medisinsk avdeling Tynset har lokalsykehusfunksjon for 25 000 innbyggere og tar imot de fleste akutte indremedisinske problemstillinger. Avdelingen tilbyr i samarbeid med øvrige enheter i Sykehuset Innlandet utdanning i generell indremedisin. Avdelingen har seks overleger og en LIS og behandler nærmere 2 000 døgnpasienter per år.

Avdelingen er en generell indremedisinsk avdeling uten seksjonering. Avdelingen har to dedikerte slagsenger og disponerer fire overvåkingsplasser men har ikke tilgang til ordinære intensivplasser for behandling av pasienter ut over 24 timer.

Avdelingen har spesialistpoliklinikk for hjerte, lunge, gastroenterologi, revmatologi og hematologi, og en poliklinisk cytostatikaenhet samt diabetessykepleier og revmatisk sykepleier er. Medisinsk avdeling Tynset deltar i oppdragsforskning og har egen studiesykepleier.

LIS 2 er intermediærvakt to hverdager og hver femte helg med LIS 1 som primærvakt. Spesialist er bakvakt. ​

Vaktor​​dning

Generelt så går LIS 2/3 i samme vaktsjikt med LIS 1 i forvakt og overlege i bakvakt. LIS 2/3 fungerer som arbeidsleder overfor LIS 1 i akuttmottaket.

Elve​​rum: LIS 2/3 går i 12-delt generell indremedisinsk tilstedevakt med todelte vaktdøgn og med LIS 1 i primærvakt. Overlegene deltar i 10-delt tertiærvakt i generell indremedisin med passiv hjemmevakt på kveld og natt. 

Ham​ar: ​LIS 2/3 går som sekundærvakt i 12-delt generell indremedisinsk tilstedevakt med todelte vaktdøgn og med LIS 1 i primærvakt. På ukedager er det også en LIS 1 i mellomvakt i den mest hektiske tidsperioden. Overlegene deltar i 10-delt tertiærvakt i generell indremedisin med passiv hjemmevakt på kveld og natt.

Gjø​vik: ​​​LIS 2/3 går i 16-delt generell indremedisinsk tilstedevakt med todelte vaktdøgn og med LIS 1 i primærvakt.. Overlegene deltar i generell indremedisinsk tertiærvakt. 

Lilleham​mer: ​​LIS 2/3 går i 16-delt generelle indremedisinske tilstedevakt med LIS 1 som primærvakt. Overlegene går i fagdelte bakvakter (hjerte, nye og generell indremedisin).

Tyn​set: LIS 2 er intermediærvakt to hverdager og hver femte helg med LIS 1 som primærvakt. Spesialist er bakvakt.​​

Utda​​nning

For å sikre en bred klinisk utdanning, roterer LIS mellom de ulike indremedisinske spesialitetene med seks måneders intervaller. Det tilstrebes særlig tjeneste innen kardiologi, lungemedisin og gastroenterologi i tillegg til tjeneste ved intensivavdelingen. For læringsmål i spesialiteter som ikke er representert ved det aktuelle sykehuset, er det gjort avtaler om ho​​spitering. 

Overordnet utdanning​sutvalg for spesialiteten

Alle spesialiteter har et lokalt utdanningsutvalg hvor LIS er representert. Det er regelmessige møter i utvalgene. Disse står i stor grad for utarbeiding av internundervisningsprogram og samarbeider med utdanningsansvarlig overlege/avdelingso​​verlege for tilrettelegging av utdanning ved avdelingen. I tillegg til lokale utdanningsutvalg er det på foretaksnivå etablert et overordnet utdanningsutvalg for å sørge for intern harmonisering av utdanningsløpene ved de forskjellige enhetene i Sykehuset Innlandet. Overordnet utdanningsutvalg består av spesialister fra hver avdeling/seksjon som tilbyr utdanning innen spesialiteten og minst en LIS-representant. De overordnede utdanningsutvalgene har ansvar for:

  • ​Vedlikehold av overordnede utdanningsplaner, læringsmål og læringsaktiviteter for spesialiteten ved nye endringer i læringsmålene fra Helsedirektoratet
  • Fremme endringsforslag i tråd med endringer i klinisk praksis
  • Bistå evalueringskollegiene ved intern uenighet om gjennomføring av utdannelsen

Veiledning, supe​​​rvisjon og faglig fordyping

LIS får utpekt veileder umiddelbart etter ansettelse. Det settes av tid i tjenesteplan for både kandidat og veileder til veiledning hver måned med unntak av sommerferie. Ved behov må veiledning foregå oftere. Alle veiledere skal ha formell veilederkompetanse.

LIS opprettholder kontakt med veiledere under tjeneste ved annen virksomhet. Kontakt vil foregå per epost eller telefon dersom det er mest praktisk. Vurdering av om læringsmål er oppnådd må imidlertid skje ved mottakende foretak.

Alle overlegene må gjennom et program for opplæring i supervisjon. Det gis fortløpende tilbakemeldinger i tillegg til strukturert tilbakemelding i forbindelse med veiledning.

Det vil bli avsatt i gjennomsnitt fire timer til fordypning per uke. Fordypningstiden skal bidra til faglig utvikling. Plan for fordypningstiden legges sammen med veileder.

​​Internun​​dervisning

Det vil ved hver av avdelingene utarbeides en plan for internundervisning, til sammen 90 min i uken for generell indremedisin (FIM og MED) og 45 minutter for hver av spesialitetene som tilbyr utdanning for LIS 3.  Undervisningen gis i form av teoretiske foredrag, artikkel-gjennomgang, kasuistikker og diskusjoner. Undervisningen vil bli holdt av overleger og LIS. En viktig del av den teoretiske undervisningen, er at LIS selv forbereder seg, presenterer et tema og eventuelt leder diskusjonen. For de alle fleste læringsmål organiserer de medisinske avdelingene undervisningen for seg. Ved sykehuset på Tynset gis det mulighet til å delta på videoverførte undervisninger fra Hamar og Elverum. 

I forbindelse med rotasjoner til forskjellige avdelinger vil LIS også overvære nasjonale og regionale nettundervisninger innen endokrinologi, gastroenterologi, hematologi og infeksjonsmedisin. 

​Deltakelse på ​tverrfaglige møter

De ulike spesialitetene har sine samarbeidsarenaer med spesialsykepleiere og tilgrensende spesialiteter i tillegg til regelmessige røntgenmøter. LIS vil i forbindelse med rotasjon ved de ulike enhetene vil involvert i møtene ved den aktuelle seksjonen.

​Forskning​​

Generelt om fors​​​kning i Sykehuset Innlandet

Utvikling av robuste fag- og forskningsmiljøer som utgjør en integrert del av klinisk virksomhet er et av fem hovedmål i Sykehuset Innlandets virksomhetsstrategi. Forskningsaktiviteten i Sykehuset Innlandet har vært økende de siste årene. Aktiviteten ligger på topp blant ikke-universitetssykehusene i Norge. Forskere er samlet i forskningsgrupper, som tilbyr et aktivt og spennende forskningsmiljø hvor nye forskerrekrutter kan søke veiledning og hjelp til utvikling av forskningsprosjekter.

Gjennom året lyses det ut forskningsmidler i Sykehuset Innlandet som ansatte kan søke på, og som kan gi frikjøp av tid til utvikling av forskningsprosjekter (forprosjekt), eller frikjøp til ph.d.- og postdok.-prosjekter.

Ved inngangen til 2021 var 58 ansatte i doktorgradsløp, og minst 10 stipendiater vil starte opp i løpet av 2021. Tilsvarende var 15 ansatte i postdok-løp, de fleste i kombinasjon med klinikk, og ytterligere 3 vil starte i 2021.

Avdeling for forskning og innovasjon tilbyr støtte til klinikere som ønsker å komme i gang med forskning.

Forskningsaktivitet ved indremedisinske avdelinger

Elverum: En av overlegene har PhD og har søkt om godkjenning til egen studie innen hjerte. Avdelingen deltar i flere industriuavhengige studier, hvor det vil være anledning for LIS til å bidra. 

Gjøvik: Det er tre overleger med PhD og det pågår aktiv forskning på avdelingen. For tiden er det to LIS i stipendiatstillinger. I tillegg er det felles forskningsprosjekter med NTNU Campus Gjøvik. Det er til enhver tid pågående oppdragsforskning hvor det vil være anledning for LIS til å bidra. Det legges også til rette for kandidater som ønsker å gjennomføre PhD.​

Hamar: To av overlegene har PhD. Avdelingen har høy aktivitet inne oppdragsforskning, og det vil være anledning for alle interesserte LIS å være medutprøver på slike studier. Avdelingen deltar aktivt i studier utgående fra Register for organspesifikke autoimmune sykdommer (ROAS). For kandidater som ønsker å gjennomføre PhD, kan avdelingen på noen fagområder tilby lokal veileder.​

Lillehammer: Tre av overlegene har PhD. Avdelingen deltar i flere industriuavhengige studier i regi av Oslo Universitetssykehus og deltar også i industrifinansiert oppdragsforskning, hvor det vil være anledning for LIS til å bidra. 

Tynset: En av overlegene har akademisk kompetanse. Sykehuset har egen studiesykepleier, og det vil være anledning for LIS å delta i oppdragsforskning.


​Felles kom​​petansemål

De første tre årene av spesialiseringen settes det av tid til læringsaktiviteter for oppnåelse av læringsmål fra «Felles kompetansemål»-(FKM)-modulen. Organiseringen av gruppe-aktiviteter skjer på tvers av fag.


​Oppfølging a​v faglig utvikling

Veileder vil ha regelmessig kontakt med LIS og kontinuerlig evaluere LIS sin faglige progresjon. Utdanningskandidaten er selv ansvarlig for fortløpende å registrere gjennomførte læringsaktiviteter i Kompetanseportalen og å sende disse til signatur.

Evalueringskollegium består av LIS, veileder, utdanningsansvarlig overlege (eller den legen som til enhver tid har denne funksjonen), eventuelt supervisører og leder med personalansvar.

Det vil avholdes halvårige møter i evalueringskollegiet. Komplekse læringsmål vil bli signert i disse møtene om læringsmålene er oppnådd, og det vil bli vurdert om kandidaten følger forventet progresjon.

LIS skal i tillegg til denne overordnede utdanningsplanen ha en individuell utdanningsplan som fungerer som en fremdriftsplan. Planen skal revideres i samråd med veileder hvert halvår.


Sist oppdatert 31.01.2023