Overordnet utdanningsplan

Medisinsk biokjemi

Revidert versjon godkjent 19.02.24 av Ellen H. Pettersen, direktør medisin og helsefag.

Godkjent den 30.08.2019 av Ellen H. Pettersen, direktør medisin og helsefag.

Planen er utarbeidet i henhold til forskriftsfestede læringsmål:
Vedlegg 2 del B tilføyd ved forskrift 1. mars 2018 nr. 325 (i kraft 1. mars 2019) til Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften).​​​

Formål

Formålet med overordnet utdanningsplan er å beskrive hvordan læringsmål skal oppnås ved de ulike avdelingene og hvordan supervisjon og veiledning skal foregå. Gjennomføringsplanen er en del av den overordnede utdanningsplanen som viser estimert minimums tid på hvert av de ulike stedene hvor utdanningen skal foregå. 

Individuell utdanningsplan skal beskrive de planlagte læringsaktiviteter for LIS det nærmeste halvåret. Overordnet utdanningsplan, gjennomføringsplan og individuell utdanningsplan inklusiv læringsmålsplanen i kompetanseportalen beskriver til sammen de ferdigheter som forventes oppnådd i hver gitte periode.

Sykehuset Innlandet som utdanningsinstitusjon​

Som et av landets største helseforetak med om lag 8 800 ansatte og et stort antall faggrupper, har Sykehuset Innlandet et stort kompetansemiljø. Opptaksområdet hadde ved utgangen av 2019 et befolkningsgrunnlag på 368 000, fordelt på 42 kommuner. I 2019 hadde foretaket om lag 410 000 pasientopphold i somatikk, og 172 000 pasientopphold i psykisk helsevern. 

Sykehuset Innlandet har virksomhet på om lag 40 steder i Innlandet. Vi har somatiske sykehus i Elverum, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og på Tynset. I tillegg har helseforetaket desentralisert virksomhet i Nord-Gudbrandsdal, Valdres og på Hadeland. Helseforetaket har to psykiatriske sykehus på Reinsvoll og Sanderud, og flere distriktspsykiatriske sentre (DPS) og barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger (BUP). Det er også habiliterings- og rehabiliteringsenheter i Innlandet.

Sykehuset Innlandet tilbyr utdannelse innen 35 spesialiteter og legger i tillegg til rette for LIS i allmennmedisin og revmatologi som trenger å gjennomføre deler av utdannelsen på sykehus.

​Gjennomføri​ngsplan for spesialistutdanning i medisinsk biokjemi

Før sentral rotasjon skal alle læringsmål i Felles kompetansemål være oppnådd, og kandidaten sk​​al i hovedsak ha tilegnet seg de læringsmål som kan oppnås i Sykehuset Innlandet. 

Spesialiseringen tar fem år. Minst fire år og seks måneder av disse gjennomføres i eget helseforetak. Dette inkluderer seks måneder tjeneste i en av følgende relevante kliniske spesialiteter fra del 2 eller 3 i spesialistutdanningen: anestesiologi, barnesykdommer, fødselshjelp og kvinnesykdommer, kirurgiske spesialiteter, indremedisinske spesialiteter og nevrologi. ​

Kandidaten må fullføre 5-6 ukers hospitering ved et laboratorium i annet helseforetak i Helse Sør-Øst for å oppnå de læringsmålene som ikke kan oppnås i foretaket. Dette avtales direkte med det laboratoriet hvor kandidaten ønsker hospitering.

Tidspunkt for hospitering er ikke fast bestemt, og avtales individuelt.

Beskrivelse av fagområ​det medisinsk biokjemi

I S​​ykehuset Innlandet er det seks medisinsk biokjemiske laboratorier; Elverum, Gjøvik, Hamar, Lillehammer, Sanderud og Tynset. Legene har kontorsted Lillehammer.

Medisinsk biokjemi har to spesialister og to LIS. Avdelingen har også to spesialister og to LIS i spesialiteten Immunologi og transfusjonsmedisin.

I 2018 ble det i Sykehuset Innlandet utført 4 545 818 analyser for primærhelsetjenesten, 2 786 102 analyser av inneliggende pasienter, 1 755 029 på intern poliklinikk. Til sammen 9 086 949 analyser.

​​Funksjons- og oppgavefordeling innen spesialiteten

Spesialanal​y​ser Medisinsk biokjemi

  • Elverum: allergianalyser
  • Gjøvik: spesialkoagulasjon
  • Hamar: spermieanalyser
  • Lillehammer: proteinanalyser som capillær elektroforese og isoelektrisk fokusering. Xantokromi.
  • Sanderud: rusmiddelanalyser
  • Alle: blodutstryk

Samarbeidende avdeling​​er innen Sykehuset Innlandet

Immunologi og transfusjonsmedisin har ne​​ttundervisning en time per uke.

Samarbeidende avdelinger i andre helsef​oretak/sykehus

Avdeling for farmakologi Oslo u​​niversitetssykehus.​

​Utda​​nning​​​

Alle spesialiteter har et lokalt utdanningsutvalg hvor LIS er representert. Det er regelmessige møter i utvalgene. Disse står i stor grad for utarbeiding av internundervisningsprogram og samarbeider med utdanningsansvarlig overlege/avdelingsoverlege for tilrettelegging av utdanning ved avdelingen. I tillegg til lokale utdanningsutvalg er det på foretaksnivå etablert et overordnet utdanningsutvalg for å sørge for intern harmonisering av utdanningsløpene ved de forskjellige enhetene i Sykehuset Innlandet. Overordnet utdanningsutvalg består av spesialister fra hver avdeling/seksjon som tilbyr utdanning innen spesialiteten og minst en LIS-representant. 

De overordnede utdanningsutvalgene har ansvar for:

  • Vedlikehold av overordnede utdanningsplaner, læringsmål og læringsaktiviteter for spesialiteten ved nye endringer i læringsmålene fra Helsedirektoratet
  • Fremme endringsforslag i tråd med endringer i klinisk praksis
  • Bistå evalueringskollegiene ved intern uenighet om gjennomføring av utdannelsen

Veiledning, supe​​​rvisjon og faglig fordyping

LIS får utpekt veileder umiddelbart etter ansettelse. Det settes av tid i tjenesteplan for både kandidat og veileder til veiledning hver måned med unntak av sommerferie. Ved behov må veiledning foregå oftere. Alle veiledere skal ha formell veilederkompetanse.

LIS opprettholder kontakt med veiledere under tjeneste ved annen virksomhet. Kontakt vil foregå per epost eller telefon dersom det er mest praktisk. Vurdering av om læringsmål er oppnådd må imidlertid skje ved mottakende foretak.

Alle overlegene må gjennom et program for opplæring i supervisjon. Det gis fortløpende tilbakemeldinger i tillegg til strukturert tilbakemelding i forbindelse med veiledning.

Det vil bli avsatt i gjennomsnitt fire timer til fordypning per uke. Fordypningstiden skal bidra til faglig utvikling. Plan for fordypningstiden legges sammen med veileder.

​Internund​​ervisning

Det legges til grunn minimum 70 timer internundervisning per år. Nasjonal nettundervisning i medisinsk biokjemi ca. 25 uker i året. Nasjonal nettundervisning i immunologi og transf​​usjonsmedisin følges også da det er en god del overlapp mellom fagene. Dette utgjør for våre LIS også ca. 25 timer i året. Fra 2022 deltar vi også i Hormonlaboratoriet på Aker Sykehus sin nettundervisning. 

Lokal internundervisning i Sykehuset Innlandet; 4 fagdager i året inneholder i snitt 4 foredrag og utgjør ca. 20 timer. Resterende undervisningstimer baserer seg på lokale foredrag og innlegg samt webinarer spredt utover året. Utdanningskandidaten er selv ansvarlig for fortløpende å registrere gjennomførte læringsaktiviteter i Kompetanseportalen og å sende disse til signatur. Alle leger får opplæring i bruk av Kompetanseportalen.

​​Deltakelse på tverrfaglige møter

Deltakelse ​på regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet samt nettverksmøte farmakologi årlig.​ ​

​Forskning​​

Generelt om fors​​​kning i Sykehuset Innlandet

Utvikling av robuste fag- og forskningsmiljøer som utgjør en integrert del av klinisk virksomhet er et av fem hovedmål i Sykehuset Innlandets virksomhetsstrategi. Forskningsaktiviteten i Sykehuset Innlandet har vært økende de siste årene. Aktiviteten ligger på topp blant ikke-universitetssykehusene i Norge. Forskere er samlet i forskningsgrupper, som tilbyr et aktivt og spennende forskningsmiljø hvor nye forskerrekrutter kan søke veiledning og hjelp til utvikling av forskningsprosjekter.

Gjennom året lyses det ut forskningsmidler i Sykehuset Innlandet som ansatte kan søke på, og som kan gi frikjøp av tid til utvikling av forskningsprosjekter (forprosjekt), eller frikjøp til ph.d.- og postdok.-prosjekter.

Ved inngangen til 2021 var 58 ansatte i doktorgradsløp, og minst 10 stipendiater vil starte opp i løpet av 2021. Tilsvarende var 15 ansatte i postdok-løp, de fleste i kombinasjon med klinikk, og ytterligere 3 vil starte i 2021.

Avdeling for forskning og innovasjon tilbyr støtte til klinikere som ønsker å komme i gang med forskning.

Forskningsaktivitet ved me​​disinsk biokjemi

Begge spesialister i avdelingen er involvert i forskningsprosjekter og det tilrettelegges for forskningsaktivitet for​ LIS. ​

​Felles kom​​petansemål

De første tre årene av spesialiseringen settes det av tid til læringsaktiviteter for oppnåelse av læringsmål fra «Felles kompetansemål»-(FKM)-modulen. Organiseringen av gruppe-aktiviteter skjer på tvers av fag.

​Oppfølging a​v faglig utvikling

Veileder vil ha regelmessig kontakt med LIS og kontinuerlig evaluere LIS sin faglige progresjon. Utdanningskandidaten er selv ansvarlig for fortløpende å registrere gjennomførte læringsaktiviteter i Kompetanseportalen og å sende disse til signatur.

Evalueringskollegium består av LIS, veileder, utdanningsansvarlig overlege (eller den legen som til enhver tid har denne funksjonen), eventuelt supervisører og leder med personalansvar.

Det vil avholdes halvårige møter i evalueringskollegiet. Komplekse læringsmål vil bli signert i disse møtene om læringsmålene er oppnådd, og det vil bli vurdert om kandidaten følger forventet progresjon.

LIS skal i tillegg til denne overordnede utdanningsplanen ha en individuell utdanningsplan som fungerer som en fremdriftsplan. Planen skal revideres i samråd med veileder hvert halvår.

Sist oppdatert 21.03.2024