Overordnet utdanningsplan

Nukleærmedisin

Revidert versjon godkjent 30.03.2022 av Ellen H. Pettersen, direktør medisin og helsefag. 

Godkjent den 30.08.2019 av Ellen H. Pettersen, direktør medisin og helsefag.

Planen er utarbeidet i henhold til forskriftsfestede læringsmål:
Vedlegg 2 del B tilføyd ved forskrift 1. mars 2018 nr. 325 (i kraft 1. mars 2019) til Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften).​​​

Formål

Formålet med overordnet utdanningsplan er å beskrive hvordan læringsmål skal oppnås ved de ulike avdelingene og hvordan supervisjon og veiledning skal foregå. Gjennomføringsplanen er en del av den overordnede utdanningsplanen som viser estimert minimums tid på hvert av de ulike stedene hvor utdanningen skal foregå. 

Individuell utdanningsplan skal beskrive de planlagte læringsaktiviteter for LIS det nærmeste halvåret. Overordnet utdanningsplan, gjennomføringsplan og individuell utdanningsplan inklusiv læringsmålsplanen i kompetanseportalen beskriver til sammen de ferdigheter som forventes oppnådd i hver gitte periode.

​​

Sykehuset Innlandet som utdanningsinstitusjon​

Som et av landets største helseforetak med om lag 8 800 ansatte og et stort antall faggrupper, har Sykehuset Innlandet et stort kompetansemiljø. Opptaksområdet hadde ved utgangen av 2019 et befolkningsgrunnlag på 368 000, fordelt på 42 kommuner. I 2019 hadde foretaket om lag 410 000 pasientopphold i somatikk, og 172 000 pasientopphold i psykisk helsevern. 

Sykehuset Innlandet har virksomhet på om lag 40 steder i Innlandet. Vi har somatiske sykehus i Elverum, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og på Tynset. I tillegg har helseforetaket desentralisert virksomhet i Nord-Gudbrandsdal, Valdres og på Hadeland. Helseforetaket har to psykiatriske sykehus på Reinsvoll og Sanderud, og flere distriktspsykiatriske sentre (DPS) og barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger (BUP). Det er også habiliterings- og rehabiliteringsenheter i Innlandet.

Sykehuset Innlandet tilbyr utdannelse innen 35 spesialiteter og legger i tillegg til rette for LIS i allmennmedisin og revmatologi som trenger å gjennomføre deler av utdannelsen på sykehus.

​​​

Gjennomføringsplan fo​​​​r spesialistutdanning i nukleærmedisin

Før sentral rotasjon skal alle læringsmål i felles kompetansemål være oppnådd, og kandidaten skal ha tilegnet seg de læringsmål som kan oppnås i Sykehuset Innlandet. 

Utdanning i spesialiteten foregår ved nukleærmedisinsk seksjon, b​ildediagnostikk Elverum-Hamar. Gjennomføringsplan og arena for suppl​​eringstjeneste fremgår av skjema under. Det kan skje individuelle tilpasninger i gjennomføringsplanen med tanke på når radiologisk tjeneste og sentral rotasjon til OUS gjennomføres. Dette er avhengig av LIS-kandidatens erfaring og avdelingens behov. 

Gjennomføringsplan for nukleærmedisin
​Tid av utdanning1. år​​2. år3. år​3.-3,5. år​​3,5.-4. år5. år​
​HF​SI​SI​SISIOUS​​OUS
​Sykehus​Elverum​Elverum​Elverum​Elverum​Ullevål/
RH/DNR
​Ullevål/
RH/DNR

​Avdeling/
læringssted


Bilde
Elverum-Hamar,
nukl.med. seksjon

Bilde
Elverum-Hamar,
nukl.med. seksjon
Bilde Elverum-Hamar,
radiologisk seksjon
Bilde Elverum-Hamar, nukl.med. seksjonARN, nukl.med. seksjon


​ARN, nukl.med. seksjon

Læringsmål​Se Kompetanse-
portalen
​Se Kompetanse-
portalen
​Se Kompetanse-
portalen
​Se Kompetanse-
portalen
​Se Kompetanse-
portalen
​Se Kompetanse-
portalen

​​

​​

Beskrivelse av​​ nukleærmedisinsk seksjon

I Sykehuset Innlandet er nukleærmedisinsk seksjon på Elverum og ligger under Bildediagnostikk​, divisjon Elverum-Hamar. 

Seksjonen vil samarbeide om LIS-utdanningen i form av videooverført undervisning med andre nukleærmedisinske og radiologiske seksjoner.

Nukleærmedisinsk seksjon på Elverum vil ha 2 stykk overlegestillinger, hvorav den ene vil være sekjsonsoverlege, 1 LIS–stilling, 2,60 bioingeniørstillinger, 4 radiografstillinger, 1 sekretærstilling samt 0,5 medisinsk fysiker. 

Spesial​​ister

 • 2 overleger i 100 prosent stilling
 • Leger med andre spesialiteter som arbeider på avdelingen/seksjonen:
  • Kardiolog i 20 prosent stilling (hver mandag) til myokardscintigrafier

Va​ktordninger

 • ​​overleger i 100 prosent dagstilling uten vaktordning annet enn generell beredskap
 • LIS i 100 prosent dagstilling 

Medisinskteknisk utstyr

Sykehuset ​i Elverum

 • Lab 1: SPECT (2 hode)-CT-anlegg, Siemens Symbia T6, 2008
 • Lab 2: 2-hodet gammakamera, Siemens Symbia S, 2013
 • PET-lab: Stasjonær PET/CT, Siemens Biograph Vision 600, 2022

Antall nuk​​leærmedisinske undersøkelser i Sykehuset Innlandet var til sammen 3 413 i 2021. Av konvensjonell nukleærmedisin ble det gjort 2 152 undersøkelser og det ble utført 1 157 PET. 

Undersøkelsesspekteret i Innlandet

 • Sentralnervesystemet:
  DaTSCAN, FDG-PET/CT.
 • Hjerte/kar:
  Myocardscintigrafi. MUGA. DPD-scintigrafi for hjerteamyloidose. ​
  CT Calsiumscore
 • Lunge:
  Ventilasjon- og perfusjonsscintigrafi.
 • Gastrointestinaltractus:
  Blødnings-, Meckels-, milt- og ventrikkeltømmingsscintigrafi. Gallesyremalabsorpsjon med SeHCAT.​
 • Urogenitalsystemet:
  Standard renografi, diureserenografi, renografi medACE-belastning, og DMSA scintigrafi. 
 • Endokrinologi:
  Thyreoidea- og parathyreoideascintigrafi​. ​
 • Hematologi/lymfatisk vev:
  Lymfescintigrafi ved cancer mammae og malignt melanom (sentinel node), og for vurdering av lymfedrenasje over- og underekstremiteter.​
 • Onkologi/inflammasjon:
  FDG PET/CT, PSMA PET/CT, Tektrotydscintigrafi, 123I-MIBG scintigrafi,  og skjelettscintigrafi ​
 • Inkludert SPECT/CT ved en del av de scintigrafiske undersøkelsene (f.eks ved DPD-scintigrafi og parathyroideascintigrafi). ​
 • Målrettete lavdose- og fulldose-CT-undersøkelser uten/med kontrast. 
 • Radionuklideterapi:
  Godartede thyroidealidelser, skjelettmetastaser ved cancer prostata. 

Samarbeiden​​​de sykehus

 • Lokalt
  • Faglig samarbeid med onkologer og lungemedisinere på de lokale sykehusene.
 • Regionalt
  • OUS: Det norske radiumhospital, Rikshospitalet og Ullevål
  • Faglig samarbeid med fysiker fra OUS

​Utda​​nning​​​

Alle spesialiteter har et lokalt utdanningsutvalg hvor LIS er representert. Det er regelmessige møter i utvalgene. Disse står i stor grad for utarbeiding av internundervisningsprogram og samarbeider med utdanningsansvarlig overlege/avdelingsoverlege for tilrettelegging av utdanning ved avdelingen. I tillegg til lokale utdanningsutvalg er det på foretaksnivå etablert et overordnet utdanningsutvalg for å sørge for intern harmonisering av utdanningsløpene ved de forskjellige enhetene i Sykehuset Innlandet. Overordnet utdanningsutvalg består av spesialister fra hver avdeling/seksjon som tilbyr utdanning innen spesialiteten og minst en LIS-representant. 

De overordnede utdanningsutvalgene har ansvar for:

 • Vedlikehold av overordnede utdanningsplaner, læringsmål og læringsaktiviteter for spesialiteten ved nye endringer i læringsmålene fra Helsedirektoratet
 • Fremme endringsforslag i tråd med endringer i klinisk praksis
 • Bistå evalueringskollegiene ved intern uenighet om gjennomføring av utdannelsen

Veiledning, supe​​​rvisjon og faglig fordyping

LIS får utpekt veileder umiddelbart etter ansettelse. Det settes av tid i tjenesteplan for både kandidat og veileder til veiledning hver måned med unntak av sommerferie. Ved behov må veiledning foregå oftere. Alle veiledere skal ha formell veilederkompetanse.

LIS opprettholder kontakt med veiledere under tjeneste ved annen virksomhet. Kontakt vil foregå per epost eller telefon dersom det er mest praktisk. Vurdering av om læringsmål er oppnådd må imidlertid skje ved mottakende foretak.

Alle overlegene må gjennom et program for opplæring i supervisjon. Det gis fortløpende tilbakemeldinger i tillegg til strukturert tilbakemelding i forbindelse med veiledning.

Det vil bli avsatt i gjennomsnitt fire timer til fordypning per uke. Fordypningstiden skal bidra til faglig utvikling. Plan for fordypningstiden legges sammen med veileder.

Innenfor faget nukleærmedisin er det en grunnleggende praksis at alle undersøkelser som beskrives av LIS vil bli kontrasignert av overlege. Nukleærmedisinsk seksjon har en overlege på hver av læringsarenaene. LIS og overlege vil derfor i praksis jobbe tett sammen med mulighet for kontinuerlig supervisjon. 

Alle praktiske prosedyrer vil bli supervisert i henhold til føringer gitt i prosedyrelister og utdanningsplan og inntil kandidaten gjennomfører disse tilfredsstillende. ​

Internu​ndervisning

LIS vil delta i internundervisning sammen med LIS i radiologi, og i tillegg ha nettbasert internundervisning sammen med nukleærmedisinske avdelinger i hele landet, samt et ukentlig kasustikkmøte med nukleærmedisinske avdelinger i Helse Sør-Øst.

Det vil bli utarbeidet en plan for internundervisning, til sammen 2 x 45 minutter i uken. Det vil der bli gitt teoretiske foredrag, samt kasuistikker og diskusjoner. Undervisningen vil bli holdt av overlegene på Elverum og øvrige Bildediagnostiske avdelinger i SI, samt av LIS under veiledning. Utdanningsutvalget vil ha ansvar for å utarbeide en plan for internundervisningen. 

Deltakelse ​​på tverrfaglige møter

LIS vil delta på MDT-møter som holdes på avdelingen i​nnen de aktuelle fagfelt. ​​

​​​

​Forskning​​

Generelt om fors​​​kning i Sykehuset Innlandet

Utvikling av robuste fag- og forskningsmiljøer som utgjør en integrert del av klinisk virksomhet er et av fem hovedmål i Sykehuset Innlandets virksomhetsstrategi. Forskningsaktiviteten i Sykehuset Innlandet har vært økende de siste årene. Aktiviteten ligger på topp blant ikke-universitetssykehusene i Norge. Forskere er samlet i forskningsgrupper, som tilbyr et aktivt og spennende forskningsmiljø hvor nye forskerrekrutter kan søke veiledning og hjelp til utvikling av forskningsprosjekter.

Gjennom året lyses det ut forskningsmidler i Sykehuset Innlandet som ansatte kan søke på, og som kan gi frikjøp av tid til utvikling av forskningsprosjekter (forprosjekt), eller frikjøp til ph.d.- og postdok.-prosjekter.

Ved inngangen til 2021 var 58 ansatte i doktorgradsløp, og minst 10 stipendiater vil starte opp i løpet av 2021. Tilsvarende var 15 ansatte i postdok-løp, de fleste i kombinasjon med klinikk, og ytterligere 3 vil starte i 2021.

Avdeling for forskning og innovasjon tilbyr støtte til klinikere som ønsker å komme i gang med forskning.

Det foregår per i dag ingen direkte forskningsaktivitet ved nukleærmedisinsk seksjon i Sykehuset Innlandet, men​​ seksjone​n stiller seg positiv til at LIS deltar i forskningsprosjekter om det skulle bli aktuelt. 

​Felles kom​​petansemål

De første tre årene av spesialiseringen settes det av tid til læringsaktiviteter for oppnåelse av læringsmål fra «Felles kompetansemål»-(FKM)-modulen. Organiseringen av gruppe-aktiviteter skjer på tvers av fag.

​Oppfølging a​v faglig utvikling

Veileder vil ha regelmessig kontakt med LIS og kontinuerlig evaluere LIS sin faglige progresjon. Utdanningskandidaten er selv ansvarlig for fortløpende å registrere gjennomførte læringsaktiviteter i Kompetanseportalen og å sende disse til signatur.

Evalueringskollegium består av LIS, veileder, utdanningsansvarlig overlege (eller den legen som til enhver tid har denne funksjonen), eventuelt supervisører og leder med personalansvar.

Det vil avholdes halvårige møter i evalueringskollegiet. Komplekse læringsmål vil bli signert i disse møtene om læringsmålene er oppnådd, og det vil bli vurdert om kandidaten følger forventet progresjon.

LIS skal i tillegg til denne overordnede utdanningsplanen ha en individuell utdanningsplan som fungerer som en fremdriftsplan. Planen skal revideres i samråd med veileder hvert halvår.


Sist oppdatert 01.02.2023