Overordnet utdanningsplan

Onkologi

Revidert versjon godkjent 17.03.2023 av Ellen H. Pettersen, direktør medisin​ og helsefag.​

Godkjent den 30.08.2019 av Ellen H. Pettersen, direktør medisin og helsefag.

Planen er utarbeidet i henhold til forskriftsfestede læringsmål:
Vedlegg 2 del B tilføyd ved forskrift 1. mars 2018 nr. 325 (i kraft 1. mars 2019) til Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften).​​​

Formål

Formålet med overordnet utdanningsplan er å beskrive hvordan læringsmål skal oppnås ved de ulike avdelingene og hvordan supervisjon og veiledning skal foregå. Gjennomføringsplanen er en del av den overordnede utdanningsplanen som viser estimert minimums tid på hvert av de ulike stedene hvor utdanningen skal foregå. 

Individuell utdanningsplan skal beskrive de planlagte læringsaktiviteter for LIS det nærmeste halvåret. Overordnet utdanningsplan, gjennomføringsplan og individuell utdanningsplan inklusiv læringsmålsplanen i kompetanseportalen beskriver til sammen de ferdigheter som forventes oppnådd i hver gitte periode.

​​

Gjenno​​mføringsplan for spesialistutdanning i onkologi

Før oppstart LIS 3 onkologi, må a​​lle læringsmål for LIS 1 være oppnådd.

Onkologi er en egen spesialitet hvor kandidatene i løpet av utdanningstiden skal ha ervervet kunnskap både innen medikamentell onkologi og stråleonkologi. Dette gjenspeiles også ved at det for noen av læringsmålene kreves klinisk tjeneste både i medisinsk onkologi og ved stråleterapiavdeling for oppnåelse (eks. ONC 028). I tillegg kreves indremedisinsk tjeneste. For noen av læringsmålene er full godkjenning først mulig etter sentral tjeneste. I ny ordnin​g er fokus på oppnåelse av læringsmål fremfor på tid, men minimumstiden for spesialiteten er fem år.

​​Gjennomføringsplan

​​Fase 1: 24 måneder

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Divisjon: Gjøvik-Lillehammer og Elverum-Hamar
 • Avdeling/lærested: Kreftpoliklinikker, kreftavdelinger og senter for lindrende behandling
 • Læringsmål: Alle øvrige læringsmål, samt FKM (fremgår av individuell læringsplan)

Fase 2: 1​2 måneder

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Divisjon: Gjøvik-Lillehammer, Elverum-Hamar og Tynset
 • Avdeling/lærested: Medisinsk avdeling
 • Læringsmål:  23 - 24 og 60 - 67, eventuelt noen FKM

Fase 3: 12 m​​åneder

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Divisjon: Gjøvik-Lillehammer
 • Avdeling/lærested: Kreftavdeling og senter for lindrende behandling, og seksjon for strålebehandling
 • Læringsmål: 28, 29, 36, 37, 45, 47 - 52, 55, 57 og 59 

Fase 4: 12​​ måneder

 • Helseforetak: Oslo universitetssykehus (fagavtale)
 • Sykehus: Ullevål og Radiumhospitalet
 • Avdeling/lærested: Avdeling for kreftbehandling
 • Læringsmål: 12, 15, 16, 18 - 20, 26, 43, 46, 48, 53, 54, 56 og 58

Beskrivels​​e av onkologiske seksjoner/avdelinger

I Sykehuset Innlandet utdannes LIS i onkologi ved Kreftavdeling og Senter for lindrende behandling i divisjon Gjøvik-Lillehammer, og ved Kreftenheten på Hamar. 

Kreftavdeling og senter for lindrende behandling i divisjon Gjøvik Lillehammer består av to kreftpoliklinikker, Stråleenheten på Gjøvik og Palliative team på Gjøvik og Lillehammer. I tillegg er det sengepost på Gjøvik med 10 senger. De fleste ansatte sykepleiere er kreftsykepleiere, og foruten tett samarbeid med disse, er det tett kontakt med de palliative team. På Stråleenheten samarbeides det med stråleterapeuter og medisinske fysikere.

​Kreftavdelingen har lønnshjemler for totalt 7 årsverk overleger i onkologi, inkludert avdelingsoverlege, samt 7 årsverk lege i spesialisering (LIS 2/3). 

Kreftenheten Hamar er organisert som en egen avdeling under medisinsk avdeling. I seksjonen er det 6 overlegehjemler. Budsjettert med 2 (periodevis 3) LIS. Det meste av aktiviteten er poliklinisk. Pasienter som trenger sykehusopphold, legges inn på kirurgiske eller medisinske avdelinger. 

Palliativ en​​het på Hamar sykehus er en egen avdeling som også sorterer under medisinsk avdeling. Samlokalisert og meget nært samarbeid med Kreftenheten.

​​Samlet i Sykehuset Innlandet er det ved kreftavdelingene i overkant av 3000 polikliniske konsultasjoner (inkludert strålebehandling) som gjennomføres hver måned, noe som utgjør mer enn 10 % av den totale polikliniske aktiviteten i foretaket.

Vak​​tordning

Det er ingen vaktordning for LIS eller overleger i onkologi, men det forutsettes vaktarbeid under den ind​​remedisinske tjenesten samt ved Oslo universitetssykehus.

Samarbeidende avdelinger i Sykehus​​et Innlandet

Kreftenhetene i Sykehuset Innlandet behandler alle kreftsykdommer, foruten der det er nasjonale føringer for sentralisert behandling, som for eksempel aggressive lymfom hos yngre pasienter, testikkelkreft, sarkomer, ØNH-kreft og analkreft. Behandling for gynekologisk kreft blir startet opp ved Radiumhospitalet, gynekologene i Sykehuset Innlandet administrerer i stor grad behandlingen i Innlandet. Hematologene har det primære behandlingsansvar for hematologiske maligniteter. Det er mulig det blir foretatt mer funksjonsfordeling innad i Sykehuset Innlandet de kommende årene, men dette er på planleggingsstadiet. Per nå behandles relativt like pasientgrupper ved kreftpoliklinikkene, og det gis medikamentell kreftbehandling ved filialer på Otta, Fagernes og Tynset. Kreftenheten på Hamar bemanner også en poliklinikk på Elverum, hvor det er svært nært samarbeid med lungelegene. Stråleterapienheten har ansvar for pasienter fra hele Sykehuset Innlandet, og tilbyr kurativ behandling ved brystkreft, prostatakreft, hudkreft og lungekreft, samt aggressive primære CNS-tumores. Det gis palliativ strålebehandling ved nærmest alle former for kreft.​​

Ved alle tre sykehusene er det et tett og nært samarbeid med kirurgiske og medisinske enheter. Det er ukentlige MDT-møter. Det er spesielt nært samarbeid med røntgenleger, mamma-, gastro- og urokirurger samt lungeleger, hematologer og patologer. Samarbeidende avdelinger bidrar også i undervisning.

Samarbeidende avdelinger i ​andre helseforetak

Det er avklart hvilke diagnosegrupper som skal behandles regionalt, og det samarbeides om disse pasientene. Det er inngått samarbeidsavtale med Oslo universitetssykehus for å sikre flyt i LIS-utdanningen.​


​Utda​​nning​​​

Alle spesialiteter har et lokalt utdanningsutvalg hvor LIS er representert. Det er regelmessige møter i utvalgene. Disse står i stor grad for utarbeiding av internundervisningsprogram og samarbeider med utdanningsansvarlig overlege/avdelingsoverlege for tilrettelegging av utdanning ved avdelingen. I tillegg til lokale utdanningsutvalg er det på foretaksnivå etablert et overordnet utdanningsutvalg for å sørge for intern harmonisering av utdanningsløpene ved de forskjellige enhetene i Sykehuset Innlandet. Overordnet utdanningsutvalg består av spesialister fra hver avdeling/seksjon som tilbyr utdanning innen spesialiteten og minst en LIS-representant. 

De overordnede utdanningsutvalgene har ansvar for:

 • Vedlikehold av overordnede utdanningsplaner, læringsmål og læringsaktiviteter for spesialiteten ved nye endringer i læringsmålene fra Helsedirektoratet
 • Fremme endringsforslag i tråd med endringer i klinisk praksis
 • Bistå evalueringskollegiene ved intern uenighet om gjennomføring av utdannelsen

​​​Tilrettelegging av utdanning i klinisk hverdag/arbeidsrutiner

Det er Sykehuset Innlandet som foretak som vil stå for utdanningen i onkologi. I videre beskrivels​e vil fokus derfor være å gi en fremstilling av hva som samlet vil kunne tilbys i LIS-utdanningen.

Sykehuset Innlandet har stråleenhet lokalisert til sykehuset på Gjøvik. Det vil være nødvendig for LIS i onkologi å være på minst to av «husene», hvorav tiden på stråleenheten er obligatorisk, med mindre en ikke er lengre enn minstetid ved ett av universitetssykehusene med stråleenhet.

Kreftenhetene på Lillehammer og Hamar har ren poliklinisk virksomhet, på Gjøvik er det også sengepost. Onkologene fra kreftavdelingen har visittansvar. Normalt går to LIS visitt daglig i ukedagene, og en overlege har supervisjon. Medisinsk avdeling ivaretar pasientene i vakt, kveld og helg.

På Hamar er det er til enhver tid kreftpasienter inneliggende ved medisinske og kirurgiske avdelinger. Anslagsvis går hver overlege på tilsyn på sengepostene 3-5 ganger per uke. En av overlegene har​ avsatt to timer per uke til visitt/avklaringsmøter med leger fra medisinsk avdeling. 

Det vil forsøkes å legge til rette for relativt like rutiner, noe som vil gå seg til over tid. Det er avsatt tid til LIS-koordin​ator.

LIS vil ved oppstart av sitt utdanningsløp være mest involvert i pasientene som kommer for planlagte kurer. De vil gjøre selvstendige vurderinger av allmenntilstand og labverdier, under nøye veiledning​ av overlege. Det er daglige møter hvor kurpasienter gjennomgås, både før og etter de er kommet for behandling. Etter en viss tid vil LIS få egne polikliniske konsultasjoner, med nær støtte av overlege. Poliklinisk vurdering gjennomgås med overlege før beslutninger taes. Det legges opp til at problemstillingene ved polikliniske timer gradvis blir mer komplekse i utdanningsløpet.


Veiledning, supe​​​rvisjon og faglig fordyping

LIS får utpekt veileder umiddelbart etter ansettelse. Det settes av tid i tjenesteplan for både kandidat og veileder til veiledning hver måned med unntak av sommerferie. Ved behov må veiledning foregå oftere. Alle veiledere skal ha formell veilederkompetanse.

LIS opprettholder kontakt med veiledere under tjeneste ved annen virksomhet. Kontakt vil foregå per epost eller telefon dersom det er mest praktisk. Vurdering av om læringsmål er oppnådd må imidlertid skje ved mottakende foretak.

Alle overlegene må gjennom et program for opplæring i supervisjon. Det gis fortløpende tilbakemeldinger i tillegg til strukturert tilbakemelding i forbindelse med veiledning.

Det vil bli avsatt i gjennomsnitt fire timer til fordypning per uke. Fordypningstiden skal bidra til faglig utvikling. Plan for fordypningstiden legges sammen med veileder.

Internundervisnin​​​g og nettundervisning

Det er allerede utarbeidet en felles plan for internundervisning, til sammen 90 minutter i uken, via videoverføring. Dette har fungert meget godt i noen år nå. Undervisningsformene varierer mellom teoretiske foredrag, kasuistikker og gjennomgang av vite​nskapelige artikler. Undervisningen dekker alle teoretiske læringsmål og gir supplerende kunnskap til praktiske læringsmål.  Undervisningen vil bli holdt av overlegene og av LIS, hovedsakelig innen onkologi, men også av samarbeidende avdelinger som for eksempel kirurger, radiologer og patologer.

Nettundervisning benyttes i vesentlighet ikke.

Det er ved alle enhetene ukentlige MDT-møter innen mamma-, uro-, lunge- og gastroonkologi samt hematologi, melanom og nevro-onkologi. Det legges til rette for og oppfordres til at LIS skal delta i minst ett av disse møtene per uke. Det er også regelmes​sige møter med radiologer med stort læringspotensiale.


​Forskning​​

Generelt om fors​​​kning i Sykehuset Innlandet

Utvikling av robuste fag- og forskningsmiljøer som utgjør en integrert del av klinisk virksomhet er et av fem hovedmål i Sykehuset Innlandets virksomhetsstrategi. Forskningsaktiviteten i Sykehuset Innlandet har vært økende de siste årene. Aktiviteten ligger på topp blant ikke-universitetssykehusene i Norge. Forskere er samlet i forskningsgrupper, som tilbyr et aktivt og spennende forskningsmiljø hvor nye forskerrekrutter kan søke veiledning og hjelp til utvikling av forskningsprosjekter.

Gjennom året lyses det ut forskningsmidler i Sykehuset Innlandet som ansatte kan søke på, og som kan gi frikjøp av tid til utvikling av forskningsprosjekter (forprosjekt), eller frikjøp til ph.d.- og postdok.-prosjekter.

Ved inngangen til 2021 var 58 ansatte i doktorgradsløp, og minst 10 stipendiater vil starte opp i løpet av 2021. Tilsvarende var 15 ansatte i postdok-løp, de fleste i kombinasjon med klinikk, og ytterligere 3 vil starte i 2021.

Avdeling for forskning og innovasjon tilbyr støtte til klinikere som ønsker å komme i gang med forskning.

​​

​​Kreftavdelingene i Sykehuset Innlandet deltar aktivt i kliniske forskningsprosjekter, og det tilstrebes å​​ etablere s​​tudier på samtlige fagområder. LIS vil få tilbud om, og bli oppfordret til å engasjere seg som utprøver (sub-investigator) i minst ett av disse prosjektene i løpet av sin utdanningstid.

Tilretteleggelse for forskning ved onkologisk avdeling

Spesialister med forskningskompetanse bistår med opplæring i forskningsforståelse- og metodikk som ledd i gjennomføringen av felles kompetansemål. LIS oppfordres til å delta i forskningsarbeid, og det legges til rette for dette ut fra omfanget av prosjektet. 


​Felles kom​​petansemål

De første tre årene av spesialiseringen settes det av tid til læringsaktiviteter for oppnåelse av læringsmål fra «Felles kompetansemål»-(FKM)-modulen. Organiseringen av gruppe-aktiviteter skjer på tvers av fag.


​Oppfølging a​v faglig utvikling

Veileder vil ha regelmessig kontakt med LIS og kontinuerlig evaluere LIS sin faglige progresjon. Utdanningskandidaten er selv ansvarlig for fortløpende å registrere gjennomførte læringsaktiviteter i Kompetanseportalen og å sende disse til signatur.

Evalueringskollegium består av LIS, veileder, utdanningsansvarlig overlege (eller den legen som til enhver tid har denne funksjonen), eventuelt supervisører og leder med personalansvar.

Det vil avholdes halvårige møter i evalueringskollegiet. Komplekse læringsmål vil bli signert i disse møtene om læringsmålene er oppnådd, og det vil bli vurdert om kandidaten følger forventet progresjon.

LIS skal i tillegg til denne overordnede utdanningsplanen ha en individuell utdanningsplan som fungerer som en fremdriftsplan. Planen skal revideres i samråd med veileder hvert halvår.


Sist oppdatert 17.03.2023