Overordnet utdanningsplan

Ortopedisk kirurgi

Godkjent den 30.08.2019 av Ellen H. Pettersen, direktør medisin og helsefag.

Planen er utarbeidet i henhold til forskriftsfestede læringsmål:
Vedlegg 2 del B tilføyd ved forskrift 1. mars 2018 nr. 325 (i kraft 1. mars 2019) til Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften).​​​

Formål

Formålet med overordnet utdanningsplan er å beskrive hvordan læringsmål skal oppnås ved de ulike avdelingene og hvordan supervisjon og veiledning skal foregå. Gjennomføringsplanen er en del av den overordnede utdanningsplanen som viser estimert minimums tid på hvert av de ulike stedene hvor utdanningen skal foregå. 

Individuell utdanningsplan skal beskrive de planlagte læringsaktiviteter for LIS det nærmeste halvåret. Overordnet utdanningsplan, gjennomføringsplan og individuell utdanningsplan inklusiv læringsmålsplanen i kompetanseportalen beskriver til sammen de ferdigheter som forventes oppnådd i hver gitte periode.

​​Gjen​​​nomføringsplan for spesialistutdanning i ortopedisk kirurgi

Gjennomføringsplan​​​​

Fase 1: 42 måne​​der in​​nen spesialiteten ortopedisk kirurgi

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Sykehus: Elverum, Gjøvik og Lillehammer
 • Avdeling/lærested: Ortopedisk avdeling/seksjon
 • Læringsmål: Se individuell læringsplan

Fase 2: 18 måne​der innen spesial​iteten ortopedisk kirurgi

 • Helseforetak: Oslo universitetssykehus, Lovisenberg, Akershus universitetssykehus eller Marna Hansens hospital
 • Sykehus: -
 • Avdeling/lærested: Ortopedisk avdeling
 • Læringsmål: 82

Beskrivelse av de ortopedisk​e avdelingene

Avdelingene e​​​r organisert med LIS 1, LIS 3 og overleger som alle er spesialister.

Ortopedimiljøet har til sammen 25 overleger og 18 LIS. Avdelingene har litt forskjellig antall overleger og LIS - noe som gjenspeiler aktivitet og opptaksområde.

Avdelingene er «seksjonert» hvor minst to overleger har et spesialansvar for ett eller flere felt innfor ortopedien. Alle avdelinger har elektiv kirurgi i tillegg til akuttkirurgi. Avdelingen dekker de fleste feltene innfor ortopedien. Det er et samarbeid mellom avdelingene innfor ryggfracturer, fotkirurgi og håndkirurgi. Avdelingene er organisert med aktiv tilstedevakt for LIS 3 med ortoped i bakvakt

Faglig samarbeid mellom avdelingene er formalisert gjennom et fagråd for spesialiteten. Alle avdelinger er representert. En gang per år holdes et fellesmøte hvor alle LIS3 og overleger møtes for faglig utveksling, eventuelt med eksterne foredragsholdere.

Samarbeidende av​​​delinger i andre helseforetak/sykehus

Ortopedisk avdeling samarbeider med Oslo universitetssykehus, Lovisenberg, Akershus universitetssykehus og Martina Hansens hospital.​

​Utda​​nning​​​

Alle spesialiteter har et lokalt utdanningsutvalg hvor LIS er representert. Det er regelmessige møter i utvalgene. Disse står i stor grad for utarbeiding av internundervisningsprogram og samarbeider med utdanningsansvarlig overlege/avdelingsoverlege for tilrettelegging av utdanning ved avdelingen. I tillegg til lokale utdanningsutvalg er det på foretaksnivå etablert et overordnet utdanningsutvalg for å sørge for intern harmonisering av utdanningsløpene ved de forskjellige enhetene i Sykehuset Innlandet. Overordnet utdanningsutvalg består av spesialister fra hver avdeling/seksjon som tilbyr utdanning innen spesialiteten og minst en LIS-representant. 

De overordnede utdanningsutvalgene har ansvar for:

 • Vedlikehold av overordnede utdanningsplaner, læringsmål og læringsaktiviteter for spesialiteten ved nye endringer i læringsmålene fra Helsedirektoratet
 • Fremme endringsforslag i tråd med endringer i klinisk praksis
 • Bistå evalueringskollegiene ved intern uenighet om gjennomføring av utdannelsen

​​Tilretteleggi​ng ​av ​​utdanning i klin​​isk hverdag/arbeidsrutiner

LIS deltar i den daglige driften ved avdelingen. De har selvstendig poliklinikk med tilrettelagt supervisjon hvor det alltid er en erfaren spesialist tilstede som er tilgjengelig for spørsmål. De d​eltar ellers i den daglige driften med visittgang og deltakelse på operasjonsa​​vdelingen. Operasjonsundervisningen foregår etter lærer- svenn prinsippet hvor LIS assisterer og etter hvert som han/henne får mer erfaring, blir mer delaktig for tilslutt å utføre inngrep som hoved operatør med spesialist som assistent. Før inngrepet, går LIS gjennom dette teoretisk med spesialist. Det er et system på rekkefølgen av når LIS starter med de ulike inngrepene som operatør, hvor det startes med de små enkle inngrepene.

LIS går tilstedevakt bak turnuslege med spesialist i bakvakt.

LIS involveres i alle funksjoner ved avdelingen, inklusivt tverrfaglig aktivitet og pasient- og pårørendeopplæring.​​

Veiledning, supe​​​rvisjon og faglig fordyping

LIS får utpekt veileder umiddelbart etter ansettelse. Det settes av tid i tjenesteplan for både kandidat og veileder til veiledning hver måned med unntak av sommerferie. Ved behov må veiledning foregå oftere. Alle veiledere skal ha formell veilederkompetanse.

LIS opprettholder kontakt med veiledere under tjeneste ved annen virksomhet. Kontakt vil foregå per epost eller telefon dersom det er mest praktisk. Vurdering av om læringsmål er oppnådd må imidlertid skje ved mottakende foretak.

Alle overlegene må gjennom et program for opplæring i supervisjon. Det gis fortløpende tilbakemeldinger i tillegg til strukturert tilbakemelding i forbindelse med veiledning.

Det vil bli avsatt i gjennomsnitt fire timer til fordypning per uke. Fordypningstiden skal bidra til faglig utvikling. Plan for fordypningstiden legges sammen med veileder.

​​​Internundervisning og nettundervisning

Det vil bli utarbeidet en plan for internundervisning, til sammen 90 minutter i uken. Undervisningsformene​​ varierer mellom teoretiske foredrag, samt kasuistikker og gjennomgang av vitenskapelige artikler. Undervisningen dekker alle teoretiske læringsmål og gir supplerende kunnskap til praktiske læringsmål. Undervisningen vil bli holdt av overlegene og av LIS.

Som en del av internundervisningen er det videoundervisning med de fleste andre ortopediske avdelingene i landet. Ansvaret for undervisningen går på rundgang. Avdelingene i Sykehuset Innlandet bidrar aktivt her.

Deltakelse på tverrfaglige ​​møter

Det foreligger ikke ukentlige faste tverrfaglige møter, men LIS vil bli engasjert i dette når slike møter finner st​ed; eks med fysioterapeuter, ergoterapeuter. Det er anledning til å være med på habilitering/rehabilitering sine tverrfaglige møter hvor ortoped per i dag kommer i fra Oslo universitetssykehus og vurderer barn. Dette skjer 2 - 4 ganger i året.​​

​Forskning​​

Generelt om fors​​​kning i Sykehuset Innlandet

Utvikling av robuste fag- og forskningsmiljøer som utgjør en integrert del av klinisk virksomhet er et av fem hovedmål i Sykehuset Innlandets virksomhetsstrategi. Forskningsaktiviteten i Sykehuset Innlandet har vært økende de siste årene. Aktiviteten ligger på topp blant ikke-universitetssykehusene i Norge. Forskere er samlet i forskningsgrupper, som tilbyr et aktivt og spennende forskningsmiljø hvor nye forskerrekrutter kan søke veiledning og hjelp til utvikling av forskningsprosjekter.

Gjennom året lyses det ut forskningsmidler i Sykehuset Innlandet som ansatte kan søke på, og som kan gi frikjøp av tid til utvikling av forskningsprosjekter (forprosjekt), eller frikjøp til ph.d.- og postdok.-prosjekter.

Ved inngangen til 2021 var 58 ansatte i doktorgradsløp, og minst 10 stipendiater vil starte opp i løpet av 2021. Tilsvarende var 15 ansatte i postdok-løp, de fleste i kombinasjon med klinikk, og ytterligere 3 vil starte i 2021.

Avdeling for forskning og innovasjon tilbyr støtte til klinikere som ønsker å komme i gang med forskning.

​Felles kom​​petansemål

De første tre årene av spesialiseringen settes det av tid til læringsaktiviteter for oppnåelse av læringsmål fra «Felles kompetansemål»-(FKM)-modulen. Organiseringen av gruppe-aktiviteter skjer på tvers av fag.

​Oppfølging a​v faglig utvikling

Veileder vil ha regelmessig kontakt med LIS og kontinuerlig evaluere LIS sin faglige progresjon. Utdanningskandidaten er selv ansvarlig for fortløpende å registrere gjennomførte læringsaktiviteter i Kompetanseportalen og å sende disse til signatur.

Evalueringskollegium består av LIS, veileder, utdanningsansvarlig overlege (eller den legen som til enhver tid har denne funksjonen), eventuelt supervisører og leder med personalansvar.

Det vil avholdes halvårige møter i evalueringskollegiet. Komplekse læringsmål vil bli signert i disse møtene om læringsmålene er oppnådd, og det vil bli vurdert om kandidaten følger forventet progresjon.

LIS skal i tillegg til denne overordnede utdanningsplanen ha en individuell utdanningsplan som fungerer som en fremdriftsplan. Planen skal revideres i samråd med veileder hvert halvår.

Sist oppdatert 20.02.2024