Overordnet utdanningsplan

Patologi

Revidert versjon godkjent 16.01.2024 av Ellen H. Pettersen, direktør medisin og helsefag.

Godkjent den 30.08.2019 av Ellen H. Pettersen, direktør medisin og helsefag.

Planen er utarbeidet i henhold til forskriftsfestede læringsmål:
Vedlegg 2 del B tilføyd ved forskrift 1. mars 2018 nr. 325 (i kraft 1. mars 2019) til Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften).​​​

Formål

Formålet med overordnet utdanningsplan er å beskrive hvordan læringsmål skal oppnås ved de ulike avdelingene og hvordan supervisjon og veiledning skal foregå. Gjennomføringsplanen er en del av den overordnede utdanningsplanen som viser estimert minimums tid på hvert av de ulike stedene hvor utdanningen skal foregå. 

Individuell utdanningsplan skal beskrive de planlagte læringsaktiviteter for LIS det nærmeste halvåret. Overordnet utdanningsplan, gjennomføringsplan og individuell utdanningsplan inklusiv læringsmålsplanen i kompetanseportalen beskriver til sammen de ferdigheter som forventes oppnådd i hver gitte periode.

​​Gjennomføringspl​​an for spesialistutdanning i patologi

Utdanning i spesialiteten foregår ved avdeling for patologi i Sykehuset Innlandet. Gjennomføringsplan og arena for suppleringstjeneste fremgår av skjema under.

Suppleringstjeneste har en varighet på seks måneder. Sykehuset Innlandet har fagavtale med Oslo Universitetssykehus om suppleringstjeneste. Suppleringstjeneste i cervixcytologi, tre måneder, kan etter avtale også gjennomføres på Ahus. Suppleringstjeneste forutsetter minst to til tre år forutgående spesialisering.

​​Gjennomføringsplan

​​Fase 1: 12 måneder (1. år)

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Sykehus: Lillehammer
 • Avdeling/lærested: Patologi
 • Læringsmål: Se individuell læringsplan

Fase 2: 12 mån​​​eder (2. år)

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Sykehus: Lillehammer
 • Avdeling/lærested: Patologi
 • Læringsmål: Se individuell læringsplan

Fase 3: 12 ​​måneder (3. år)

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Sykehus: Lillehammer
 • Avdeling/lærested: Patologi
 • Læringsmål: Se individuell læringsplan

Fase 4: 12 må​​neder (4. år)

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet/Oslo universitetssykehus
 • Sykehus: Lillehammer/Oslo universitetssykehus/Akershus universitetssykehus
 • Avdeling/lærested: Patologi
 • Læringsmål: Se individuell læringsplan

Fase 5: 12 måne​der (5. år)

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Sykehus: Lillehammer
 • Avdeling/lærested: Patologi
 • Læringsmål: Se individuell læringsplan​

Beskrivelse av avdeling for patologi

Avdeling for patologi mottar prøver fra Sykehuset Innlandet Lillehammer, Gjøvik, Elverum og Hamar, i tillegg til en rekke privatpraktiserende spesialister og allmennpraktikere i Innlandet fylke. Avdelingen er den eneste patologiavdelingen i fylket og har dermed et pasientgrunnlag på cirka 340 000.

Prøvemateriale og medisinskteknisk utstyr

Avdelingen tilbyr et variert prøvemateriale bestående av en blanding av biopsier, operasjonspreparater og cytologiske prøver. Prøvematerialet fra Sykehuset Innlandet omfatter prøver fra all klinisk virksomhet ved sykehusene bortsett fra medisinske nyrebiopsier (ikke tumorpatologi) og hematopatologi.

Hovedvekten av prøvematerialet utgjøres av operasjonspreparater og biopsier som omfatter gastropatologi, bryst- og thyreoideapatologi, uropatologi, hudpatologi, gynekologisk patologi, inkludert placenta samt lungepatologi. Obduksjonsvirksomheten består av sykehusobduksjoner inkludert fosterobduksjoner. Rettsmedisinske obduksjoner utføres ikke på avdelingen. Det cytologiske materialet består av både eksfoliativ cytologi og punksjonscytologi, hovesakelig prøver fra urinveiene, bronkialprøver, pleuravæske, ascitesvæske, samt punksjoner fra bryst, lymfeknuter, thyreoidea, spyttkjertel og subkutis.

Avdelingen har utstyr for væskebasert cytologi, samt utfører et bredt spekter av immunhistokjemiske analyser. Dual DISH anvendes for vurdering av HER-2 amplifisering i bryst- og gastropatologi. Ved avdelingen utføres også ulike genteknologiske analysemetoder/molekylærpatologiske analyser, hovedsakelig basert på PCR (Idylla, siden 2017) og ISH. Fra våren 2024 vil man etter planen også utføre dypsekvensering/NGS (GENEXUS) ved avdelingen.

Aktivitet i avdelingen 2023:

 • 30 118 biopsier/operasjonspreparater
 • 3 359 cytologiske prøver
 • 109 obduksjoner
 • 5 050 molekylærpatologiske undersøkelser

Per 2023 er det cirka 45 ansatte ved avdelingen, hvorav 9 overleger, 3 konstituerte overleger samt 4 leger i spesialisering. Annet personell på avdelingen inkluderer molekylærbiologer, bioingeniører, cytodiagnostikere, sekretærer samt obduksjonsteknikere.

Organisering av det ​daglige arbeidet

Legenes hovedoppgaver er makro- og mikroskopisk diagnostikk av vevs- og celleprøver og obduksjoner. Hovedansvaret for makrobeskjæring og obduksjon ligger på LIS-ene, men med navngitt overlege tilgjengelig til enhver tid. LIS roterer mellom disse oppgavene og mikroskopering​​ etter en fastsatt plan. I mikroskopiukene veksler LIS mellom histologi og cytologi etter avtale med veileder og avhengig av behov for den enkelte LIS.

Prøver til mikroskopisk undersøkelse sorteres ut fra organsystemer. Overlegene roterer mellom de forskjellige organsystemene, cytologiske prøver og supervisjon av LIS (obduksjon og makrobe​​​skjæring) på 2-ukersbasis, og i løpet av en 3-måneders rotasjonsperiode vil alle organsystemer dekkes. I tillegg gjennomgås prøver fra de respektive organsystemene med LIS ut fra arbeidsplanen.

Avdelingen er ikke inndelt i fagsøyler, men i hvert fagområde er det utnevnt en eller flere spesialister/konstituerte overleger som har et særlig faglig ansvar for sitt bestemte fagområde. Som fagansvarlig overlege har man ansvar for å informere resten av kollegiet om faglige oppdateringer, for eksempel om endringer i nasjonale handlingsprogram og oppdateringer fra faggruppene i Patologforeningen. Dette gjøres ett til to ganger i året og settes opp via plan for internundervsining.

Det er ikke vaktordning hverken for LIS eller overleger.

Funksjons- og oppga​vefordeling inn​​en spesialiteten

Avdeling for patologi befinner seg på Lillehammer og er den eneste patologiavdelingen i Innlandet. Avdelingen mottar alle preparater fra kirurgisk aktivitet i Sykehuset Innlandet.

Samarbeidend​e avdelinger i Sykehuset Innlandet

Avdeling for patologi samarbeider tett med samtlige kliniske avdelinger i Sykehuset Innlandet med tanke på diagnostikk. 

Tverrfaglig møte med radiolog og kirurg innen mamma- og thyreoideadiagnostikk gjennomføres to ganger ukentlig. Avdelingens leger bistår ved behov ved tverrfaglige møter i øvrige spesialiteter. Avdelingen samarbeider med avdeling for radiologi om vurdering av vanskelige mammapreparater, og bistår også ved behov ved obduksjoner. Utdanning innen patologi innebærer ingen sideutdanning i andre fagområder.

Samarbeidende avdelinger ​​i andre helseforetak/sykehus

Preparater sendes ved behov til konsultasjon ved andre patologiavdelinger, i hovedsak OUS. Mange av preparatene fra pasienter som skal ha videre behandling ved OUS kalles også inn til ny vurdering der. Ved mistanke om lymfom sendes preparatene rutinemessig til OUS, enten ferskt materiale eller som ferdige snitt og paraffininnstøpte blokker.​

​Utda​​nning​​​

Alle spesialiteter har et lokalt utdanningsutvalg hvor LIS er representert. Det er regelmessige møter i utvalgene. Disse står i stor grad for utarbeiding av internundervisningsprogram og samarbeider med utdanningsansvarlig overlege/avdelingsoverlege for tilrettelegging av utdanning ved avdelingen. I tillegg til lokale utdanningsutvalg er det på foretaksnivå etablert et overordnet utdanningsutvalg for å sørge for intern harmonisering av utdanningsløpene ved de forskjellige enhetene i Sykehuset Innlandet. Overordnet utdanningsutvalg består av spesialister fra hver avdeling/seksjon som tilbyr utdanning innen spesialiteten og minst en LIS-representant. 

De overordnede utdanningsutvalgene har ansvar for:

 • Vedlikehold av overordnede utdanningsplaner, læringsmål og læringsaktiviteter for spesialiteten ved nye endringer i læringsmålene fra Helsedirektoratet
 • Fremme endringsforslag i tråd med endringer i klinisk praksis
 • Bistå evalueringskollegiene ved intern uenighet om gjennomføring av utdannelsen

Supervisjon og organisering av utdanningen

Supervisjon foregår daglig og fortløpende, og leger i spesialisering jobber tett sammen med overlegene i avdelingen.

Mikroskopisk undersøkelse av biopsimateriale, operasjonspreparater og cytologiske prøver gjøres de første årene i nært samarbeid med og under supervisjon av spesialister i et tohodet mikroskop. LIS har på daglig basis stor frihet i å selv bestemme antall og type preparater de ønsker å gjennomgå, men arbeider med fagområdene som bestemmes med veileder ut fra individuell opplæringsplan. LIS mikroskoperer da først biopsiene selv og har deretter gjennomgang med overlege. LIS utarbeider skriftlig svarrapport med diagnose, og endelig svar signeres av overlege med LIS som medansvarlig. Alt arbeidet til LIS blir således kontrollert og dobbeltsignert. Unntaket er erfarne LIS/konstituerte overleger, som etter avtale med veileder, supervisører og seksjonsleder kan få signere egne patologi- og obduksjonssvar. LIS med noe erfaring deltar også i tverrfaglige møter og får ansvar for oppdatering av enkelte prosedyrer i samarbeid med spesialist.

Ved makrobeskjæring vil ferske LIS i begynnelsen få opplæring av erfarne LIS/konstituerte overleger, med lett tilgang på spesialist ved behov for ytterligere veiledning. Man begynner opplæringen med enklere preparater, med en gradvis utvidelse av arbeidet med større og mer komplekse preparater. Det foreligger maler for hvordan makrobeskjæringen skal utføres og hvilke snitt som skal tas ut.

Temmelig umiddelbart etter ansettelse introduseres LIS for obduksjonstjeneste. De første obduksjonene utføres i samarbeid med supervisør, som er en erfaren LIS eller overlege.

Senere utføres den praktiske delen av obduksjonen selvstendig, men etter diskusjon med supervisør før, under og etter obduksjonen. Etter obduksjonen demonstreres og diskuteres funn først med supervisør. eventuelt overlege/konstituert overlege som er bakvakt, før de presenteres for klinikerne.

I begynnelsen vil LIS få tett oppfølging, både ved selve obduksjonen, ved gjennomgang av snitt og ved ferdigstillelse av den endelige obduksjonsrapporten. Etter hvert som LIS blir mer selvgående, vil mer ansvar legges over på han/henne, men det vil alltid være en overlege tilgjengelig med spesifisert funksjon som obduksjonsbakvakt på sin arbeidsliste.

I tillegg til prøver fra daglig diagnostikk, har LIS tilgang til rikholdig arkivmateriale som kan bidra til oppnåelsen av læringsmål/prosedyrekrav. LIS har avsatt fordypningstid i arbeidsplanen.

Avdelingsbiblioteket med nyere referanselitteratur og lærebøker er tilgjengelig for hele avdelingen. Tidsskrifter er tilgjengelig elektronisk. 

Internund​​ervisning

Hvert halvår utarbeider utdanningsansvarlig overlege en detaljert plan for internundervisningen for leger ved avdelingen.

Undervisningen gjennomføres som to sesjoner ukentlig, hver med varighet på 45-60 minuyyrt, til samme tid og sted hver uke. Per 2023 er dette tirsdager og fredager klokka 12.15-13.00/13.15. Konferanserommet er reservert til bruk for legene i disse tidsrommene.

Den ene av disse undervisningssesjonene utføres som formell teoretisk forelesning. Temaene på disse forelesningene følger et strukturert oppsett etter organinndeling, på bakgrunn av oppgitte læringsmål for spesialiteten. Den andre undervisningssesjonen er for et valgfritt tema, og kan brukes til for eksempel kursrapport, kasuistikker, presentasjon av nye metoder og retningslinjer, gjennomgang av artikler, faglig oppdatering eller lignende.

Internundervisningen legges opp slik at de viktigste organsystemene/sentrale emner dekkes over en 2-3 års rotasjon og gjenspeiler de sentralt beskrevne læringsmål. På denne måten vil hver LIS få med seg en systematisk gjennomgang av organsystemene flere ganger i løpet av sin spesialiseringstid. 

Både LIS og overleger inngår i rotasjon med tanke på undervisningsansvar, der man har ansvar for undervisningen én uke ad gangen. Dersom LIS har ansvar for undervisningen, er det alltid en eller flere overleger til stede for eventuelt diskusjon og spørsmål.

Undervisningen gjennomføres hele året, med unntak av under ferieavvikling.
Deltagelse er obligatorisk for alle LIS, og det oppfordres til at så mange overleger som mulig også deltar. Det føres presenslister på undervisningen, og innholdet i undervisningen gjøres tilgjengelig for alle ved at legene legger det inn i en felles mappe.

Cytologiundervisning tilpasses med tanke på utdanningskandidater som i aktuelle tidsperiode fokuserer på cytologi, og med tanke på tidspunkt for avvikling av det obligatoriske cytologikurset.

Det bestrebes at man begynner på et nytt organsystem med stort prøvevolum ved ansettelse av ny LIS, slik at det er enklere å følge undervisningen, dersom dette er praktisk mulig.

​Forskning​​

Generelt om fors​​​kning i Sykehuset Innlandet

Utvikling av robuste fag- og forskningsmiljøer som utgjør en integrert del av klinisk virksomhet er et av fem hovedmål i Sykehuset Innlandets virksomhetsstrategi. Forskningsaktiviteten i Sykehuset Innlandet har vært økende de siste årene. Aktiviteten ligger på topp blant ikke-universitetssykehusene i Norge. Forskere er samlet i forskningsgrupper, som tilbyr et aktivt og spennende forskningsmiljø hvor nye forskerrekrutter kan søke veiledning og hjelp til utvikling av forskningsprosjekter.

Gjennom året lyses det ut forskningsmidler i Sykehuset Innlandet som ansatte kan søke på, og som kan gi frikjøp av tid til utvikling av forskningsprosjekter (forprosjekt), eller frikjøp til ph.d.- og postdok.-prosjekter.

Ved inngangen til 2021 var 58 ansatte i doktorgradsløp, og minst 10 stipendiater vil starte opp i løpet av 2021. Tilsvarende var 15 ansatte i postdok-løp, de fleste i kombinasjon med klinikk, og ytterligere 3 vil starte i 2021.

Avdeling for forskning og innovasjon tilbyr støtte til klinikere som ønsker å komme i gang med forskning.

Forskningsaktiv​itet i patologisk avdeling

Avdelingen har for tiden en o​​verlege med PhD. 

Det er ønskelig at avdelingens ​​leger også bidrar i forskningsarbeid, og ifølge den nye utdanningsordningen skal det gjennomføres et mindre prosjekt (f.eks. innen kvalitetssikring) i løpet av utdanningstiden. Videre ønskes at LIS gjennomfører minst en ekstern presentasjon i løpet av utdanningsløpet.

​Felles kom​​petansemål

De første tre årene av spesialiseringen settes det av tid til læringsaktiviteter for oppnåelse av læringsmål fra «Felles kompetansemål»-(FKM)-modulen. Organiseringen av gruppe-aktiviteter skjer på tvers av fag.

​Oppfølging a​v faglig utvikling

Veileder vil ha regelmessig kontakt med LIS og kontinuerlig evaluere LIS sin faglige progresjon. Utdanningskandidaten er selv ansvarlig for fortløpende å registrere gjennomførte læringsaktiviteter i Kompetanseportalen og å sende disse til signatur.

Evalueringskollegium består av LIS, veileder, utdanningsansvarlig overlege (eller den legen som til enhver tid har denne funksjonen), eventuelt supervisører og leder med personalansvar.

Det vil avholdes halvårige møter i evalueringskollegiet. Komplekse læringsmål vil bli signert i disse møtene om læringsmålene er oppnådd, og det vil bli vurdert om kandidaten følger forventet progresjon.

LIS skal i tillegg til denne overordnede utdanningsplanen ha en individuell utdanningsplan som fungerer som en fremdriftsplan. Planen skal revideres i samråd med veileder hvert halvår.

Sist oppdatert 28.02.2024