Overordnet utdanningsplan

Radiologi

Revidert versjon godkjent 15.06.2023 av Ellen H. Pettersen, direktør medisin og helsefag.

Godkjent den 30.08.2019 av Ellen H. Pettersen, direktør medisin og helsefag.

Planen er utarbeidet i henhold til forskriftsfestede læringsmål:
Vedlegg 2 del B tilføyd ved forskrift 1. mars 2018 nr. 325 (i kraft 1. mars 2019) til Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften).​​​

Formål

Formålet med overordnet utdanningsplan er å beskrive hvordan læringsmål skal oppnås ved de ulike avdelingene og hvordan supervisjon og veiledning skal foregå. Gjennomføringsplanen er en del av den overordnede utdanningsplanen som viser estimert minimums tid på hvert av de ulike stedene hvor utdanningen skal foregå. 

Individuell utdanningsplan skal beskrive de planlagte læringsaktiviteter for LIS det nærmeste halvåret. Overordnet utdanningsplan, gjennomføringsplan og individuell utdanningsplan inklusiv læringsmålsplanen i kompetanseportalen beskriver til sammen de ferdigheter som forventes oppnådd i hver gitte periode.

​​

Gjennomføringspla​n for spesial​​istutdanning i radiologi

Før sentral rotasjon skal alle læringsmål i Felles kompetanse mål være oppnådd, og kandidate​​​n skal i hovedsak ha tilegnet seg de læringsmål som kan oppnås i Sykehuset Innlandet.

Gjennomf​​​øringsplan

Fase 1: 12 måne​​der (1. år)

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Sykehus: Elverum, Gjøvik, Hamar og Lillehammer
 • Avdeling/lærested: Bildediagnostikk
 • Læringsmål: Se individuell læringsplan

Fasel 2: 12 mån​​eder (2. år)

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Sykehus: Elverum, Gjøvik, Hamar og Lillehammer
 • Avdeling/lærested: Bildediagnostikk
 • Læringsmål: Se individuell læringsplan

Fase 3: 12 ​​​måneder (3. år)

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Sykehus: Elverum, Gjøvik, Hamar og Lillehammer
 • Avdeling/lærested: Bildediagnostikk
 • Læringsmål: Se individuell læringsplan

Fase 4: 6 ​​måneder

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Sykehus: Elverum, Gjøvik, Hamar og Lillehammer
 • Avdeling/lærested: Bildediagnostikk
 • Læringsmål: Se individuell læringsplan

Fase 5: 12 måneder (4.​​​ år) innen spesialiteten radiologi

 • Helseforetak: Oslo universitetssykehus/Akershus universitetssykehus
 • Sykehus: Ullevål, Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Akershus universitetssykehus
 • Avdeling/lærested: Bildediagnostikk
 • Læringsmål: Se fagavtale

Fase 6: 12 måneder (5. ​​år) innen spesialiteten radiologi

 • Helseforetak: Oslo universitetssykehus/Akershus universitetssykehus
 • Sykehus: Ullevål, Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Akershus universitetssykehus
 • Avdeling/lærested: Bildediagnostikk
 • Læringsmål: Se fagavtale

Beskrivelse av radiolo​giske seksjoner

I Sykehuset Innlandet er det to avdelinger for bildediagnostikk/radiologi.

Bildediagnostikk Elv​​erum-Hamar​

Bildediagnostikk Elverum-Hamar har 17 spesialister og 9 LIS​. Det er felles LIS-vaktordning med aktiv tilstedevakt ved Sykehuset Innlandet Hamar for både Elverum og Hamar. Vaktordningen oppfyller vernebestemmelsene og er 9-delt. 

Alle henvendelser med unntak av barneradiologi stiles til felles LIS vakt som er aktivt tilstede på Hamar. Henvendelser som gjelder barn på vakttid stiles til overlegebakvakten i Elverum.

Det er to baktvaktslinjer; én bakvakt for Elverum og én bakvakt for Hamar.

Bildediagnostikk Gjøvik-Lillehammer​​

Bildediagnostikk Gjøvik-Lillehammer har 21 spesialister og 10 LIS. ​​Det er for tiden to parallelle vaktordninger på Gjøvik og Lillehammer.

Gjøvik: LIS går i 5-delt primærvakt med tilstedetid til klokka 21.00 på hverdager, passiv hjemmevakt etter dette. Tilstedetid lørdag 09.00 - 15.00. Tilstedetid søndag 14.00 - 19.00. Overlege har 7-delt bakvaktordning med tilstedetid til klokka 18.00 på hverdager, lørdag 09.00 - 15.00, søndag 14.00 - 19.00.

Lillehammer: LIS går i 6-delt primærvakt med tilstedetid til klokka 22.00 på hverdager, passiv vakt etter dette. Tilstedetid lørdag 07.15 - 19.15. Tilstedetid søndag 12.00 - 18.00. 

Overlege har bakvakt med tilstedetid til klokka 18.30 på hverdag, lørdag 07.15 – 15.00, søndag 12-16.

Avdelingen vil vurdere en eventuell sammenslåing av vaktlinjer i løpet av 2019.

Funksjons- og oppgaveford​​eling innen spesialiteten

De to avdelingene ved divisjon Elverum-Hamar og divisjon Gjøvik-Lillehammer har nærmest komplett bre​​dde på faget med unntak av intervensjonsradiologi som kun finnes ved avdelingen i divisjon Elverum-Hamar.

Samarbeidende avdeli​nger i Sykehuset Innlandet

Bildediagnostikk samarbeider med samtlige kliniske avdelinger med tanke på diagnostikk. Utdanning i radiologi innebærer ingen sideutdanning i andre fagområder (f.o.m. ny LIS 2/3), men enkel​​tdager for hospitering avtales etter behov.

Samarbeidende avdelinger​​ i andre helseforetak/sykehus

Samarbeid med Oslo universitetssykehus angående MDT-møter, regranskning ved behov og samkjøring av p​rotokoller.

​Utda​​nning​​​

Alle spesialiteter har et lokalt utdanningsutvalg hvor LIS er representert. Det er regelmessige møter i utvalgene. Disse står i stor grad for utarbeiding av internundervisningsprogram og samarbeider med utdanningsansvarlig overlege/avdelingsoverlege for tilrettelegging av utdanning ved avdelingen. I tillegg til lokale utdanningsutvalg er det på foretaksnivå etablert et overordnet utdanningsutvalg for å sørge for intern harmonisering av utdanningsløpene ved de forskjellige enhetene i Sykehuset Innlandet. Overordnet utdanningsutvalg består av spesialister fra hver avdeling/seksjon som tilbyr utdanning innen spesialiteten og minst en LIS-representant. 

De overordnede utdanningsutvalgene har ansvar for:

 • Vedlikehold av overordnede utdanningsplaner, læringsmål og læringsaktiviteter for spesialiteten ved nye endringer i læringsmålene fra Helsedirektoratet
 • Fremme endringsforslag i tråd med endringer i klinisk praksis
 • Bistå evalueringskollegiene ved intern uenighet om gjennomføring av utdannelsen

Veiledning, supe​​​rvisjon og faglig fordyping

LIS får utpekt veileder umiddelbart etter ansettelse. Det settes av tid i tjenesteplan for både kandidat og veileder til veiledning hver måned med unntak av sommerferie. Ved behov må veiledning foregå oftere. Alle veiledere skal ha formell veilederkompetanse.

LIS opprettholder kontakt med veiledere under tjeneste ved annen virksomhet. Kontakt vil foregå per epost eller telefon dersom det er mest praktisk. Vurdering av om læringsmål er oppnådd må imidlertid skje ved mottakende foretak.

Alle overlegene må gjennom et program for opplæring i supervisjon. Det gis fortløpende tilbakemeldinger i tillegg til strukturert tilbakemelding i forbindelse med veiledning.

Det vil bli avsatt i gjennomsnitt fire timer til fordypning per uke. Fordypningstiden skal bidra til faglig utvikling. Plan for fordypningstiden legges sammen med veileder.

Det vil være en kombinasjon av individuelle veiledningssamtaler og gruppeveiledninger. Veiledning skal være planlagte samtaler og det skal lages et kort referat etter hver veiledning. Det skal være månedlige samtaler med unntak av ferien, det vil si ti per år. Fortrinnsvis planlegges r​​undt  tre gruppeveiledninger og syv individuelle veiledningssamtaler per år, men med intensjon om tettere veiledning i starten og dersom det skulle vise seg nødvendig.

Det skal alltid være individuell veiledning i forbindelse med rotasjon mellom seksjonene. Det er ønskelig å samarbeide med andre avdelinger om gruppeveiledning hvis dette blir praktisk mulig. 

Individuell veiledning skal inkludere vurdering av faglig progresjon og personlig egnethet og hvis dette oppfattes som ikke tilfredsstillende, må dette formidles tydelig slik at den LIS det gjelder må få mulighet til forbedring. Der veileder ikke har full oversikt over LIS faglige progresjon må kollegaer som har vært mer aktive innen supervisjon av den aktuelle LIS forespørres.

LIS skal sammen med sin veileder regelmessig, ved rotasjon, og minimum hvert halvår gjennomgå læringsmålene i kompetanseportalen slik at oppnådde mål kvitteres ut og videre tjeneste kan planlegges slik at resterende kompetansemål kan nås innen rimelig tid.

Det holdes halvårige møter i evalueringskollegiet hvor kandidat, avdelingsleder, utdanningsansvarlig overlege, sentrale supervisører og veileder møter. Komplekse læringsmål vil bli signert i disse møtene om læringsmålene er oppnådd. 

Noen læringsmål vil være hensiktsmessig å signere ut før LIS skal erklæres vaktkompetent, men mange læringsmål krever faglig modning slik at det forventes at færre læringsmål er klar for signering de første to årene og flere de siste 1,5 år (siste 1,5 år planlagt ved avdeling i OUS eller tilsvarende.) 

Avdelingssjef skal sørge for at det finnes rom i arbeidsplanen for å få gjennomført veiledning og at det er tilstrekkelig antall overleger med gjennomført veilederkurs. Veileder har ansvar for å velge tid innen normal arbeidstid slik at veiledning gjennomføres uten unødig ulempe for avdelingens aktivitet.

LIS i radiologi vil få fortløpende supervisjon tilpasset den enkeltes forkunnskaper og ferdigheter. LIS skal alltid ha overlege med den nødvendige erfaringen tilgjengelig ved behov for støtte. Dette løses i det daglige ved at LIS prioriteres for å benytte granskningsstasjoner der de sitter fysisk i nærheten av spesialist i faget. Alle beskrivelser skal dobbeltgranskes av spesialist inntil det er dokumentert i læringsportalen at LIS behersker denne undersøkelsen eller prosedyren selvstendig og i henhold til læringsmålene. LIS skal rotere mellom seksjonene Elverum og Hamar i tilstrekkelig grad for å få den nødvendige faglige bredden som er definert av læringsmålene. I radiologi inngår ikke noe krav til antall undersøkelser eller prosedyrer, men evaluerings-kollegium som inkluderer leder (avdelingsoverlege), utdanningsansvarlig overlege, veileder og supervisør (for intervensjonsprosedyrer) skal kunne gå god for at LIS har et tilstrekkelig antall og en tilstrekkelig kvalitet på sine beskrivelser før læringsmålene signeres ut.

Avdelingens generelle utdanningsplan, samt en egen opplæringsplan for vaktkompetanse, vil forøvrig beskrive de andre aspektene som inngår i LIS-utdanningen. Det vil bli avsatt fire timer til fordypning per uke, det vil si én fordypningsdag hver andre uke.

Internund​ervisning og nettundervisning

Det vil bli utarbeidet en plan for internundervisning, til sammen 90 minutter i uken. Det vil der bli gitt teoretiske foredrag, samt kasuistikker og diskusjoner. Både overleger og LIS bidrar i unde​​rvisningen.

45 minutter undervisning hver mandag videooverføres mellom de radiologiske avdelingene i Sykehuset Innlandet og går på omgang mellom stedene ut fra bemanning og faglig tema etter en felles tematisk plan som skal dekke alle sentrale emner innenfor en tre-årsperiode.

Resterende 45 minutter dekkes lokalt ved en kombinasjon av lokale foredrag, artikkelpresentasjoner og kasuistikkundervisning.

Deltakelse på tverrfa​​glige møter

LIS deltar på møter etter rotasjon, faglig utvikling, avdelingens behov og eget ø​nske.​

​Forskning​​

Generelt om fors​​​kning i Sykehuset Innlandet

Utvikling av robuste fag- og forskningsmiljøer som utgjør en integrert del av klinisk virksomhet er et av fem hovedmål i Sykehuset Innlandets virksomhetsstrategi. Forskningsaktiviteten i Sykehuset Innlandet har vært økende de siste årene. Aktiviteten ligger på topp blant ikke-universitetssykehusene i Norge. Forskere er samlet i forskningsgrupper, som tilbyr et aktivt og spennende forskningsmiljø hvor nye forskerrekrutter kan søke veiledning og hjelp til utvikling av forskningsprosjekter.

Gjennom året lyses det ut forskningsmidler i Sykehuset Innlandet som ansatte kan søke på, og som kan gi frikjøp av tid til utvikling av forskningsprosjekter (forprosjekt), eller frikjøp til ph.d.- og postdok.-prosjekter.

Ved inngangen til 2021 var 58 ansatte i doktorgradsløp, og minst 10 stipendiater vil starte opp i løpet av 2021. Tilsvarende var 15 ansatte i postdok-løp, de fleste i kombinasjon med klinikk, og ytterligere 3 vil starte i 2021.

Avdeling for forskning og innovasjon tilbyr støtte til klinikere som ønsker å komme i gang med forskning.

Forskningsaktiv​​itet

​Bildediagnostikk, ​divisjon Elverum-Hamar: Ingen for øyeblikket, men det er 2 overleger med Ph.D. 

Bildediagnostikk, divisjon Gjøvik-Lillehammer: Ingen for øyeblikket. To overleger med doktorgrad. Har lege som har skrevet flere forskningsartikler uten at det inngår i en grad, og har 1 overlege som per nå deltar i flere forskningsprosjekter sammen med ortopeder. Avdelingen skal også delta i et prosjekt om AI brukt til slagpasienter.

​Det er ansatt en spesialrådgiver/fysiker med doktorgrad, felles for begge avdelinger i Sykehuset Innlandet. Om noen har forskningsinteresse, er avdelingene svært positiv til det. 

​Bildediagnostikk, divisjon Tynset: Har ingen LIS i radiologi, og står heller ikke som læringsarena i Kompetanseportalen.

Sykehuset Innlandet skal fra høsten 2023 starte egne kurs i forskningsforståelse for LIS 2-3 sammen med kliniker med forskningskompetanse og forskningsavdelingen. Undervisningen er åpen for LIS i alle fag.

Tilretteleggelse for forskni​n​g ved avdeling for bildediagnostikk

Spesialister med forskningskompetanse bistår med opplæring i forskningsforståelse- og metodikk som ledd i gjennomføringen av felles kompetansemål. LIS oppfordres til å delta i forskningsarbeid, og det legges til rette for dette ut fra omfanget av prosjektet. For tiden er ingen LIS ved avdelingen i PhD-løp. ​


​Oppfølging a​v faglig utvikling

Veileder vil ha regelmessig kontakt med LIS og kontinuerlig evaluere LIS sin faglige progresjon. Utdanningskandidaten er selv ansvarlig for fortløpende å registrere gjennomførte læringsaktiviteter i Kompetanseportalen og å sende disse til signatur.

Evalueringskollegium består av LIS, veileder, utdanningsansvarlig overlege (eller den legen som til enhver tid har denne funksjonen), eventuelt supervisører og leder med personalansvar.

Det vil avholdes halvårige møter i evalueringskollegiet. Komplekse læringsmål vil bli signert i disse møtene om læringsmålene er oppnådd, og det vil bli vurdert om kandidaten følger forventet progresjon.

LIS skal i tillegg til denne overordnede utdanningsplanen ha en individuell utdanningsplan som fungerer som en fremdriftsplan. Planen skal revideres i samråd med veileder hvert halvår.

Evaluering av over​ordnet utdanningsplan

Overordnet utdanningsutvalg reviderer utdanningsplanen før 1. mars hvert år og sender vurderingen på høring til seksjonens leger. Evalueringen kan føre til at utdanningsplanen endres og at arbeidsoppgaver fordeles annerledes. Endringer som får betydning for drift må godkjennes i linja etter behandling av direktør Medisin- og helsefag. 

Appendix til overordnet utdanningsplan innen radiologi (PDF)

Sist oppdatert 24.07.2023