Overordnet utdanningsplan

Urologi

​Revidert versjon godkjent 10.08.2021 av Ellen H. Pettersen, direktør medisin og helsefag.

Godkjent den 30.08.2019 av Ellen H. Pettersen, direktør medisin og helsefag.

Planen er utarbeidet i henhold til forskriftsfestede læringsmål:
Vedlegg 2 del B tilføyd ved forskrift 1. mars 2018 nr. 325 (i kraft 1. mars 2019) til Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften).​​​

Formål

Formålet med overordnet utdanningsplan er å beskrive hvordan læringsmål skal oppnås ved de ulike avdelingene og hvordan supervisjon og veiledning skal foregå. Gjennomføringsplanen er en del av den overordnede utdanningsplanen som viser estimert minimums tid på hvert av de ulike stedene hvor utdanningen skal foregå. 

Individuell utdanningsplan skal beskrive de planlagte læringsaktiviteter for LIS det nærmeste halvåret. Overordnet utdanningsplan, gjennomføringsplan og individuell utdanningsplan inklusiv læringsmålsplanen i kompetanseportalen beskriver til sammen de ferdigheter som forventes oppnådd i hver gitte periode.

​​

Gjennomføringsplan fo​r spesialistutdanning i urologi

Før sentral rotasjon skal alle læringsmål i Felles kompetanse mål være oppnådd, og kandidaten skal ha tilegnet seg de læringsmål som kan oppnås lokalt. Utdanning i spesialiteten foregår ved k​​irurgisk avdeling/urologisk seksjon Hamar. Del 2 kan gjennomføres ved kirurgiske avdelinger på Hamar, Gjøvik eller Lillehammer. Gjennomføringsplan og arena for suppleringstjeneste fremgår av skjema under.

Gjennomførin​gsplan

Fase 1:​​ 1. og  2. år

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Sykehus: Hamar
 • Avdeling/lærested: Kirurgisk avdeling
 • Læringsmål: Kirurgi del 2

Fase 2: 3​​. år

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Sykehus: Hamar
 • Avdeling/lærested: Urologisk seksjon
 • Læringsmål: Se individuell læringsplan

Fase​​ 3: 4. år

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Sykehus: Hamar
 • Avdeling/lærested: Urologisk seksjon
 • Læringsmål: Se individuell læringsplan

Fase 4: 5. år innen sp​​esialiteten urologi

 • Helseforetak: Akershus universitetssykehus, Oslo universitetssykehus og Sykehuset i Vestfold
 • Sykehus: Akershus universitetssykehus, Oslo universitetssykehus og Sykehuset i Vestfold
 • Avdeling/lærested: Urologisk seksjon
 • Læringsmål: 24


Beskrivelse av u​rologisk seksjon, kirurgisk avdeling, Hamar

Kirurgisk avdeling, Hamar er en av de største kirurgiske avdelingene i landet utenfor universitetssykehusene. Avdelingen har seksjoner for gastroenterologisk kirurgi, karkirurgi, urologi, bryst-endokrinkirurgi og plastikk-kirurgi. De tre sistnevnte spesialiteter har Sykehuset Innlandet som opptaksområde, det vil si 346 000 inbyggere. 

Urologisk seksjon har et opptaksområde for hele Innlandet, og utover noe transuretral kirurgi ved sykehuset på Tynset, foregår all operativ virksomhet på Hamar.

I seksjonen er det ni stillinger som overlege og to som LIS. I tillegg er det stillinger som uroterapeut og sykepleiere.

Leger i spesialisering (LIS2 og 3) går i 10-delt vaktlag, med 2-delt vaktdøgn. De går foran tertiærvakter, og det er egen overlege vakt for karkirurgi, urologi og gastrokirurgi. LIS som utdannes innen urologi har samtlige de siste årene gått deler av spesialiseringstiden sin i eget vaktsjikt med spesialist i urologi som bakvakt. Dette for å sikre tilstedeværelsen på dagtid og øke kvaliteten på utdanningen.

Organisering av det daglige arbeidet/viktig​ste oppgaver

Seksjonen har egne morgenmøter der det er felles previsitt på alle inneliggende pasienter og faglig diskusjon. Røntgen​​møte en gang ukentlig, tverrfaglig møte en gang ukentlig. Felles møte og undervisning med de andre seksjonene er en gang ukentlig. Elleve operasjonsteam ukentlig, poliklinikk samtlige dager, inkludert egen poliklinikk på prostatasenteret. Seksjonen bemanner den polikliniske virksomheten på Lillehammer.

Avdelingen har traumeansvar får både Hamar og Elverums opptaksområde.​

Samarbeid med avdelinger Sykehuset In​nlandet

Seksjonen er hovedsenter innen urologi og ​​dekker også poliklinikk på Lillehammer. Det er i tillegg til seksjonens leger, ansatt urolog ved Sykehuset Innlandet Tynset.

Seksjonen arbeider tett sammen med andre stedlige avdelinger; ved Sykehuset Innlandet Hamar gjelder det spesielt innen onkologi og radiologi. Det er tverrfaglige møter ukentlig (videokonferanse) med onkologer, MR-radiologer og med stråleonkologene ved Sykehuset Innlandet Gjøvik.

Stråleenheten ved Sykehuset Innlandet Gjøvik er en sentral samarbeidspartner, strålebehandling i kurativt og palliativt henseende vil være behandling for mange urologiske pasienter. Videre behandling etter biokjemisk recidiv for prostataopererte avgjøres i tverrfaglige fora sammen med stråleonkologene.

Seksjonen har prostatasenterfunksjon, prediagnostisk MR tas på Sykehuset Innlandet Hamar, og radiologene som vurderer MR-bildene deltar på seksjonens tverrfaglige møter. MR-radiologene er sentrale i utredningsarbeidet.

Patologene deltar ikke på de tverrfaglige møtene, men det er et ustrakt samarbeid med denne enheten, som er lokalisert på Sykehuset Innlandet Lillehammer.

Nefrologene er lokalisert på Sykehuset Innlandet Elverum og Sykehuset Innlandet Lillehammer. Ved behov for assistanse og veiledning er det et godt samarbeid med disse. Nukleærmedisinske enheter er også lokalisert ved Sykehuset Innlandet Elverum og Sykehuset Innlandet Lillehammer. Av øvrige indremedisinske spesialiteter er det mest behov for samarbeid med infeksjonsmedisiner og endokrinologene (begge spesialiteter er lokalisert på Hamar). Siden det er samme sykehus og det er tilgang til journalen, er det lett å samarbeide om pasientene.

Samarbeid med andre avdelinger i andre ​​helseforetak/sykehus

Det er regelmessig kontakt med urologer og onkologer ved Oslo universitetssykehus og Ahus.​​

Urologisk seksjon har egen sengepost (onkologiske pasienter med urologiske grunnlidelser er plassert der).

Generelt har sykehusbygget korte kommunikasjonskanaler, MR-laboratoriet ligger i nærheten av prostatasenteret og urologisk poliklinikk, det er kort geografisk avstand mellom operasjonsstuene, intensivavdelingen, røntgenavdelingen, poliklinikken og sengeposten. Alle legene har egne kontorer.

Det er tilgang til Helsebiblioteket og de viktigste medisinske databaser gjennom vår personlige elektroniske bruker.


​Utda​​nning​​​

Alle spesialiteter har et lokalt utdanningsutvalg hvor LIS er representert. Det er regelmessige møter i utvalgene. Disse står i stor grad for utarbeiding av internundervisningsprogram og samarbeider med utdanningsansvarlig overlege/avdelingsoverlege for tilrettelegging av utdanning ved avdelingen. I tillegg til lokale utdanningsutvalg er det på foretaksnivå etablert et overordnet utdanningsutvalg for å sørge for intern harmonisering av utdanningsløpene ved de forskjellige enhetene i Sykehuset Innlandet. Overordnet utdanningsutvalg består av spesialister fra hver avdeling/seksjon som tilbyr utdanning innen spesialiteten og minst en LIS-representant. 

De overordnede utdanningsutvalgene har ansvar for:

 • Vedlikehold av overordnede utdanningsplaner, læringsmål og læringsaktiviteter for spesialiteten ved nye endringer i læringsmålene fra Helsedirektoratet
 • Fremme endringsforslag i tråd med endringer i klinisk praksis
 • Bistå evalueringskollegiene ved intern uenighet om gjennomføring av utdannelsen

Veiledning, supe​​​rvisjon og faglig fordyping

LIS får utpekt veileder umiddelbart etter ansettelse. Det settes av tid i tjenesteplan for både kandidat og veileder til veiledning hver måned med unntak av sommerferie. Ved behov må veiledning foregå oftere. Alle veiledere skal ha formell veilederkompetanse.

LIS opprettholder kontakt med veiledere under tjeneste ved annen virksomhet. Kontakt vil foregå per epost eller telefon dersom det er mest praktisk. Vurdering av om læringsmål er oppnådd må imidlertid skje ved mottakende foretak.

Alle overlegene må gjennom et program for opplæring i supervisjon. Det gis fortløpende tilbakemeldinger i tillegg til strukturert tilbakemelding i forbindelse med veiledning.

Det vil bli avsatt i gjennomsnitt fire timer til fordypning per uke. Fordypningstiden skal bidra til faglig utvikling. Plan for fordypningstiden legges sammen med veileder.

Internundervisning/fel​les undervisning med andre

Det vil bli utarbeidet en plan for internundervisning, til sammen 2 x 45 minutter i uken (innen urologi dekkes 45 minutter ukentlig ved regionalt undervisning, der seksjonen også har undervisningsansvar). Undervisningen vil bli holdt av overlegene samt av LIS-leger under veiledning. Utdanningsutvalget vil ha ansvar for å utarbeide en plan for internundervisningen.

Deltakelse på tve​​rrfaglige møter

Tverrfaglig møter foregår en gang ukentlig, videokonferanse med urologer, stråleonkologer, pasientkoordinatorer og uroradiologer.


​Forskning​​

Generelt om fors​​​kning i Sykehuset Innlandet

Utvikling av robuste fag- og forskningsmiljøer som utgjør en integrert del av klinisk virksomhet er et av fem hovedmål i Sykehuset Innlandets virksomhetsstrategi. Forskningsaktiviteten i Sykehuset Innlandet har vært økende de siste årene. Aktiviteten ligger på topp blant ikke-universitetssykehusene i Norge. Forskere er samlet i forskningsgrupper, som tilbyr et aktivt og spennende forskningsmiljø hvor nye forskerrekrutter kan søke veiledning og hjelp til utvikling av forskningsprosjekter.

Gjennom året lyses det ut forskningsmidler i Sykehuset Innlandet som ansatte kan søke på, og som kan gi frikjøp av tid til utvikling av forskningsprosjekter (forprosjekt), eller frikjøp til ph.d.- og postdok.-prosjekter.

Ved inngangen til 2021 var 58 ansatte i doktorgradsløp, og minst 10 stipendiater vil starte opp i løpet av 2021. Tilsvarende var 15 ansatte i postdok-løp, de fleste i kombinasjon med klinikk, og ytterligere 3 vil starte i 2021.

Avdeling for forskning og innovasjon tilbyr støtte til klinikere som ønsker å komme i gang med forskning.

Forskningsaktiv​itet Hamar:

 • Urologi: En overlege har PhD. Det er i tillegg pågående PhD-prosjekt i seksjonen med utgangspunkt i kvalitetssikringsdatabasen for prostatakreftopererte.
 • Samtlige øvrige seksjoner (seksjon for gastrokirurgi, karkirurgisk seksjon og seksjon for mamma-/endokrinkirurgi) har overleger med PhD.
 • I tillegg er det til enhver tid opptellinger på kliniske små studier i samband med det årlige høstmøtet. Det oppfordres at alle LiS i hvertfall skal ha utført et slikt arbeide.  ​


​Felles kom​​petansemål

De første tre årene av spesialiseringen settes det av tid til læringsaktiviteter for oppnåelse av læringsmål fra «Felles kompetansemål»-(FKM)-modulen. Organiseringen av gruppe-aktiviteter skjer på tvers av fag.

​Oppfølging a​v faglig utvikling

Veileder vil ha regelmessig kontakt med LIS og kontinuerlig evaluere LIS sin faglige progresjon. Utdanningskandidaten er selv ansvarlig for fortløpende å registrere gjennomførte læringsaktiviteter i Kompetanseportalen og å sende disse til signatur.

Evalueringskollegium består av LIS, veileder, utdanningsansvarlig overlege (eller den legen som til enhver tid har denne funksjonen), eventuelt supervisører og leder med personalansvar.

Det vil avholdes halvårige møter i evalueringskollegiet. Komplekse læringsmål vil bli signert i disse møtene om læringsmålene er oppnådd, og det vil bli vurdert om kandidaten følger forventet progresjon.

LIS skal i tillegg til denne overordnede utdanningsplanen ha en individuell utdanningsplan som fungerer som en fremdriftsplan. Planen skal revideres i samråd med veileder hvert halvår.


Sist oppdatert 02.02.2023