Full stilling etter studier

Sykehuset Innlandet har lyst ut åtte stillinger som traineesykepleier ved sykehusene på Gjøvik og Lillehammer. Traineestillingene er 100 prosent stillinger beregnet på nyutdannede sykepleiere.

Publisert 30.05.2022
Sist oppdatert 22.01.2023

​Sykepleiere med ett til to-års erfaring kan også søke. ​

Ordningen med traineestilling for sykepleiere har vært praktisert tidligere med gode erfaringer. Traineestillingene har en varighet på to år, med mulighet for videre ansettelse i ledige stillinger ved sykehusene. 

Det er flere pågående tiltak både på foretaks- og divisjonsnivå for å styrke foretakets evne til å rekruttere og beholde kompetanse.

– Det er stor rift om sykepleierkompetansen, og rekrutteringen blir stadig mer krevende. Samtidig opplever mange nyutdannede sykepleiere at det er vanskelig å få full stilling, ettersom yrket er preget av mye deltidsstillinger som følge av turnusoppsettet, sier divisjonsrådgiver Hanne Christine Solstad Olsen i divisjon Gjøvik-Lillehammer. 

Traineeordningen har dermed mange fordeler for både de ferske sykepleierne og sykehusene. 

– I en traineestilling vil sykepleierne få mulighet til å opparbeide allsidig erfaring og kompetanse gjennom å jobbe ved fire ulike avdelinger i toårsperioden. Kandidatene får dermed erfaring fra både akuttmedisin, indremedisin, nevrologi (kun Lillehammer) og kirurgi, forteller hun. 

Det er også lagt opp til at overgangen fra student til yrkeslivet skal skje på en trygg og god måte, ved at traineesykepleierne får tett oppfølging og veiledning fra ansvarlige ved de ulike avdelingene. 

Selv om traineeordningen krever litt ekstra ressurser i form av oppfølging og veiledning, og må finansieres over det ordinære lønnsbudsjettet, er erfaringen at det er en god investering. 

– Erfaringen er at det gjennom traineeperiodenn blir overført verdifull kompetanse til sykepleierne som sykehuset får dra nytte av videre, da mange ønsker å fortsette i stillinger ved sykehusene våre. Ordningen er også et viktig ledd i innsatsen for redusert bruk av deltid og målet om flere fulltidsstillinger, sier hun. 

Les stillingsannonse (webcruiter.no)​