Behandling

Arbeidsrettet rehabilitering - ervervet hjerneskade

Rehabilitering for personer som har hatt hjerneslag, traumatisk hjerneskade eller annen form for skade/sykdom i hjernen, og som har lette til moderate kognitive utfall. Målet er å gi pasienten gode forutsetninger for å komme tilbake i arbeid. Tilbudet tar sikte på å øke forståelse for ny livssituasjon, hvor kunnskap og innsikt er avgjørende for helhetlig rehabilitering.

Med kognitive utfall menes endringer av mentale funksjoner, som for eksempel problemer med hukommelse, oppmerksomhet, konsentrasjon, språk, problemløsning, personlighetsendringer, emosjonelle endringer, nedsatt initiativ, nedsatt tempo og mental trettbarhet. 

Tilbudet er både poliklinisk og ambulant. Det betyr at du av og til må inn til samtale hos oss. Andre ganger har vi et team som følger deg opp på arbeidsplassen og i nærmiljøet. Vi jobber mye med at du skal finne veien tilbake til arbeidslivet det er derfor naturlig at vi møter deg der. 

Oppfølgingen varer i 1 til 1,5 år og tilpasses den enkelte. Eventuelle behov for gruppetilbud blir vurdert av teamet. 

Det tverrfaglige teamet består av lege, psykolog, ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier og sosionom.

Henvisning fra lege som innfrir inklusjons​​kriteriene for tilbudet:

 • Diagnose: Hjerneinfarkt (ischemisk og hjerneblødning), traumatiske hjerneskade, hjernehinnebetennelser, hjernetumor og lignende ikke-progredierende cerebrale tilstander. 
 • Pasienter bør være i slik tilstand at det er rimelig å forvente at tilbakeføring til arbeid er realistisk. TIA er forbigående tilstand, per definisjon, og prioriteres ikke.
 • Hvor lang tid etter skaden kan man henvises? Hjerneinfarkt: Innen 2 år etter hendelsen. Postcommotio syndrom: Mellom 3 måneder og 1 år etter hendelsen.

​Individue​lle f​​orhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp

 • ​arbeidsevnevurdering 
 • mobilitetsvurdering 
 • avansert hjelpemiddelvurdering (kommunikasjonshjelpemidler) 
 • spesialiserte ortopediske hjelpemidler 
 • motivasjon til retur til arbeid 
 • betydning av tilstanden for personens livskvalitet

Henvisning​srutiner

Følgende opplysninger må med for at henvisningen blir vurdert:

 • ​​Er pasienten henvist til flere instanser?

 • Formålet med henvisningen

  • Kartlegging og avklaring i forhold til arbeidsdeltakelse

  • Øke sannsynlighet for arbeidsdeltakelse og kunne stå stabilt i arbeidslivet

 • Sykehistorie og arbeidsdeltakelse

  • Debut av skaden/sykdommen

  • Tidligere sykdommer og komorbide tilstander?

  • Arbeidsforhold? Arbeidshistorikk? Sannsynlighet for å komme tilbake til arbeid

  • Motivasjon for arbeidsdeltakelse? Ressurser? Barrierer for arbeidsdeltakelse? Tidligere og nåværende psykososiale forhold?

  • Familieforhold og sivil status?

  • Vesentlige atferdsendringer? Psykisk helsestatus?

  • Konsekvenser: Funksjonstap? Kognitive utfall? Fysiske utfall? Aktivitetsnivå? Arbeidsførhet? Økonomisk status/ ytelser?

 • Kliniske funn

  • Relevant klinisk undersøkelse?

 • Tilleggsundersøkelser

  • Tidligere utredninger? Konklusjon fra tidligere utredninger i spesialisthelsetjeneste (somatikk og psykiatri/rus.)?

  • F-diagnoser?

  • Konklusjon fra bildediagnostiske undersøkelser?

  • Relevant laboratoriediagnostikk?

 • Tidligere behandling

  • Rehabilitering? Annen behandling eller oppfølging i spesialisthelsetjenesten, privat institusjon eller kommunen?

 • Medisiner

  • Tidligere prøvde medisiner og effekt/ bivirkninger?

  • Nåværende medisiner?

Før

I første konsultasjon møter du et tverrfaglig team. 

Ta med til første konsultasjon:

 • Samtykkeskjema (kommer sammen med innkallingen - fyll det ut og ta det med)
 • Oppdatert medisinliste
 • Informasjon om behandlinger og medisiner du har prøvd tidligere (om du har).

Fastlegen din kan hjelpe deg med dette. 

Det er også ønskelig at du tar med pårørende eller andre som er nær deg til første konsultasjon.

Under

Ved første oppmøte ønsker vi å avklare dine mål rundt å komme tilbake til arbeid. Du kalles inn til et tverrfaglig møte hvor du treffer lege og to andre fagpersoner fra teamet vårt. En av disse fagpersonene har hovedansvaret for å følge deg opp.  

Det første møtet bruker vi til å bli kjent. Vi snakker også om eventuelle barrierer i forhold til arbeidsdeltakelse, dine ressurser og dine mål. 

Andre gang du kommer til oss er målet å utarbeide en plan for rehabilitering mot bedre helse og arbeidslivet. 

Dersom det er behov  får du tilbud om utredning eller oppfølging av andre faggrupper i teamet. Ved poliklinikken kan man få behandling i gruppe for en avgrenset periode.

Aktuelle gruppetilbud

 • Mestringskurs 1: Tilbake til arbeid etter hjerneslag/skade 

  Målsettingen er å få økt forståelse for egen situasjon, utveksle erfaringer med andre i lignende situasjon og sette fokus på egne ressurser.

 • Mestringskurs 2: Å være yrkesaktiv etter hjerneslag/skade 

  Tilbudet er poliklinisk og en videreføring av tema som ble presentert på mestringskurs 1, men innholdet bærer preg av at deltakerne har større kunnskap og erfaring rundt egen situasjon. Fokuset i gruppetilbudet ligger på mestring og livskvalitet i en endret hverdag.

Etter

Når oppfølgingen er avsluttet hos oss vil du, din fastlege og eventuelt annen henviser motta en sluttrapport. Det kan være aktuelt at andre instanser i hjemkommunen eller spesialisthelsetjenesten følger deg opp videre ved avslutning dersom det er behov for det.

Kontakt

Ottestad (rehabilitering) Fysikalsk medisinsk poliklinikk

Kontakt Fysikalsk medisinsk poliklinikk

Vår åpningstid

Åpningstider
 • I dag 08:00 - 15:30
 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Ottestad (rehabilitering)

Jørgen Jensens veg 7

2312 Ottestad

Transport

​Nærmeste busstopp er Jørgen Jensens veg og Kjonerud.​ 

Informasjon om rutetider (entur.no)​

​Det er gratis parkering for pasienter og pårørende på området.

Har du vært til behandling, kan du søke om å få stønad til reisen. Trenger du tilrettelagt transport for å komme til behandling, kan du ha rett til å få en rekvirert reise. 

På helsenorge.no kan du søke digitalt. Søknadsskjema på papir finner du enten på helsenorge.no eller hos din behandler.  

Har du spørsmål, trenger du hjelp til utfylling av søknad eller bestilling av reise? Ring pasientreiser på telefon 915 05 515.  

Mer informasjon om pasientreiser (helsenorge.no)

Praktisk informasjon

Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. 

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. 

Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste. I enkelte tilfeller er pasienten fritatt fra å betale egenandel for den polikliniske helsehjelpen.​ 

Les mer om egenandel og frikort

​​Det er tillatt å ta bilder og filme på Sykehuset Innlandets områder, men vær oppmerksom på at pasienter, pårørende og helsepersonell ikke skal fotograferes eller filmes uten samtykke. 

Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk. 

Les mer om rett til tolk

​Pasienter og pårørende kan logge på det trådløse nettverket "HSO Gjest".