Personvern

Et sykehus registrerer, behandler og lagrer en betydelig mengde personopplysninger, både for å gi helsehjelp og for å forske. Pasienten har rettigheter i forhold til personvernet, og sykehuset har forpliktelser i oppfyllelsen av dem.

​Sykehuset skal sikre at dine helseopplysninger blir behandlet konfidensielt, samtidig som de skal være tilgjengelige når det er nødvendig for å gi deg helsehjelp. Du har rett til innsyn i egen journal, og har rett til å sperre hele eller deler av journalen din for utlevering til samarbeidende personell.

Informasjon om pasientjournal (helsenorge.no)

Helsepersonell er pålagt å utlevere utdrag av identifiserbare helseopplysninger til sentrale helseregistre, for eksempel til Norsk pasientregister.

Du har rett til å reservere deg mot forskning på biologisk materiale (blodprøver, vevsprøver, serum,DNA etc.) som samles inn når du mottar helsehjelp. Skjema og mer informasjon om dette finner du hos Folkehelseinstituttet. 

På helsenorge.no finner du mer informasjon om hvordan du forholder deg til:

Rettigheter ved deltakelse i forskning

Vilkår og rettigheter ved deltagelse i klinisk studie

Behandling av personopplysninger er regulert i gjeldende personvernlovgivning og annen lovgivning, blant annet

 • Personopplysningsloven
 • EUs personvernforordning 
 • Pasient- og brukerrettighetsloven 
 • Helsepersonelloven
 • Spesialisthelsetjenesteloven 
 • Psykisk helsevernloven
 • Pasientjournalloven
 • Helseregisterloven
 • Helseforskningsloven
 • Arkivloven
 • Forvaltningsloven
 • Offentleglova
 • Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften)
 • Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr

Du har rett til å etterspørre

 • informasjon om hvordan Sykehuset Innlandet behandler dine personopplysninger
 • innsyn i hvilke personopplysninger Sykehuset Innlandet behandler om deg, hvordan de behandles, og innsyn i logg av oppslag i dine opplysninger
 • sletting av dine personopplysninger, og rett til korrigering av opplysningene dersom du mener de er uriktige eller mangelfulle
 • begrensning i behandlingen av dine personopplysninger
 • dataportabilitet; at Sykehuset Innlandet overfører opplysninger om deg til en annen behandlingsansvarlig

Du har også

 • rett til å protestere på Sykehuset Innlandet behandling av dine personopplysninger
 • rett ved automatiserte avgjørelser

Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, senest innen én måned.

Les mer om dine rettigheter

Les mer om rettigheter knyttet til personvernregelverket (datatilsynet.no)

I Sykehuset Innlandet benytter vi flere leverandører som behandler personopplysninger på vegne av oss for å understøtte behandlingsforløpet.

I Helse Sør-Øst er Sykehuspartner hoveddriftsleverandør. En egen avtale mellom Sykehuset Innlandet og Sykehuspartner regulerer hvilken informasjon leverandørene har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Er du for eksempel stipendiat, forsker eller student og ønsker å innhente informasjon om ansatte eller pasienter i Sykehuset Innlandet til studentoppgaver, forskning eller kvalitetsarbeid? Dette krever godkjenning på forhånd.

Personvern handler her om hvordan nettstedet samler inn og bruker informasjonen fra besøkende.

Personvernombudets hovedoppgave er å informere ansatte, databehandlere og dataansvarlig i Sykehuset Innlandet om de forpliktelsene virksomheten har etter personvernlovgivningen.

Personvernombudet også skal ivareta personverninteressene til alle som får sine personopplysninger behandlet av Sykehuset Innlandet. Personvernombudet har en uavhengig stilling i sitt arbeid som ombud. 

Les mer om oppgavene til et personvernombud (datatilsynet.no)

Kontakt

Ved henvendelser kan du ringe vårt sentralbord eller sende e-post til postmottaket:

Kontakt oss

Det er også mulig å ta direkte kontakt med personvernombudet:

Ikke skriv sensitiv informasjon eller helseopplysninger i e-post.

Sist oppdatert 14.06.2024