Behandling

Rehabilitering - covid-19, vedvarende plager etter mildt forløp, Granheim

Flere som har gjennomgått et mildt covid-19-forløp opplever funksjonsnedsettende plager som utmattelse, angst og respirasjonsbesvær. For noen påvirker dette livskvaliteten i betydelig grad. Rehabiliteringstilbudet inneholder en medisinsk vurdering av tilstanden (utredning) og/eller individuell veiledning (behandling). Tilbudet kan gis uavhengig av hvor lenge du har vært plaget.

Målgruppen er personer med plager i etterkant av gjennomgått mildt covid-19-forløp. Gjennom grundig informasjon og individuell veiledning er målet å hjelpe deg tilbake til funksjonsnivået du hadde før du ble syk.

Henvisning og vurdering

Akuttsykehus, fastlege eller spesialist kan henvise.

Sjekkliste for henvisning:

 1. Pasientens navn, fødselsnummer, korrekt adresse og telefonnummer, navn og telefonnummer til nærmeste pårørende.   
 2. Legens navn, adresse og telefonnummer.
    
 3. Sosiale forhold.   
 4. Tidligere sykdommer.  
 5. Aktuell sykehistorie (plagenes debut og hvordan det påvirker daglig funksjon, både i arbeidssammenheng og på fritiden).   
 6. Resultatet av supplerende undersøkelser, tidligere spesialistvurderinger og behandlingsforsøk.   
 7. En konkret problemstilling. Hva ønskes? Medisinsk vurdering? Oppfølging og behandling?  

Hvor skal pasienten henvises?

 • Pasienter med et mildt/moderat covid-19-forløp der lungefunksjon er hovedproblem, henvises til Granheim lungerehabilitering
 • Pasienter med langvarige, komplekse og sammensatte symptomer etter covid-19-infeksjon, kan henvises til senfølgeutredning ved de regionale senfølgeklinikkene i Helse Sør-Øst, ved Sykehuset i Vestfold og Sunnaas sykehus.

Før

Før du blir undersøkt kan det hende vi gir deg noen spørreskjemaer for å kartlegge situasjonen din. Det er helt frivillig om du vil fylle dem ut.

Under

Du kommer først til en poliklinisk undersøkelse. Noen ganger er utredning allerede gjennomført i primærhelsetjenesten. Hvis utredningen skal bli gjort hos oss i spesialisthelsetjenesten, gjør vi en medisinsk vurdering av tilstanden din. Denne avgjør om du skal følges opp videre.

Første ledd i den videre behandlingen er en samtale hos en terapeut i teamet. Den planlegges kort tid (dager/få uker) etter den polikliniske undersøkelsen. Du og terapeuten vil sammen oppsummere informasjonen du har fått så langt, og du vil få muligheten til å stille spørsmål om det har dukket opp noe nytt siden sist. Du vil deretter få informasjon om hva vi kan tilby videre.

Alle pasienter vil følges opp individuelt. Du kan bli fulgt opp gjennom individuelle veiledningssamtaler eller gjennom en mer funksjonsrettet tilnærming i form av strukturert opptrening. Lengden på forløpet vil variere fra person til person.

Etter

Vi lager en epikrise som sendes til fastlegen din. Du kan også kontakte oss i etterkant dersom du har behov for det. Du kan hende vi sender deg noen spørreskjemaer i etterkant av behandlingen. Det er frivillig å besvare disse. Skjemaene gir oss viktig informasjon for å kunne utvikle tilbudet vårt videre.

Kontakt

Granheim (rehabilitering) Granheim lungerehabilitering

Kontakt Granheim lungerehabilitering

Vår besøkstid

Besøk etter avtale med avdelingen.

Granheim (rehabilitering)

Turrsvevegen 3 A

2656 Follebu

Transport

​Nærmeste busstopp er Granheim (Gausdal). 

Informasjon om rutetider (entur.no)

​Det er gratis parkering for pasienter og pårørende på området.

Har du vært til behandling, kan du søke om å få stønad til reisen. Trenger du tilrettelagt transport for å komme til behandling, kan du ha rett til å få en rekvirert reise. 

På helsenorge.no kan du søke digitalt. Søknadsskjema på papir finner du enten på helsenorge.no eller hos din behandler.  

Har du spørsmål, trenger du hjelp til utfylling av søknad eller bestilling av reise? Ring pasientreiser på telefon 915 05 515.  

Mer informasjon om pasientreiser (helsenorge.no)

Seksjon lungerehabilitering, Granheim ligger i tettstedet Follebu i Gausdal kommune, om lag 15 km nord-vest for Lillehammer.​ 

Fra Oslo​​​​

Følg E6 til Lillehammer og ta av mot Gausdal like nord for Lillehammer. Følg riksveg 255 cirka 10 km til Follebu. Granheim lungesykehus ligger til venstre like før Follebu sentrum. 

Fra Trondh​​​​​​eim

Følg E6 til Tretten. Ta til venstre i Tretten sentrum. Følg riksveg 254 til Gausdal. Det er cirka 20 km fra Tretten til Follebu. Granheim lungesykehus ligger til høyre like etter Follebu sentrum.​

Praktisk informasjon

Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. 

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. 

Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste. I enkelte tilfeller er pasienten fritatt fra å betale egenandel for den polikliniske helsehjelpen.​ 

Les mer om egenandel og frikort

​​Det er tillatt å ta bilder og filme på Sykehuset Innlandets områder, men vær oppmerksom på at pasienter, pårørende og helsepersonell ikke skal fotograferes eller filmes uten samtykke. 

Vi legger vekt på sunn og god mat. Vi legger også til rette for de som trenger spesialkost. Du får fire måltider per dag. 

Seksjonen har egen poliklinikk for lungesykdommer med personell fra flere faggrupper. Ved poliklinikken utredes og avklares behandling og medisinering.

Her kan du få tilbud om individuell opplæring i sykdomsmestring, egenkontroll, riktig bruk av inhalasjonsmedisiner og råd for røykeavvenning. 

Nærhet og samarbeid med sykehuset i Lillehammer gir tilgang til spesiallaboratorier, andre legespesialister, medisinsk avdeling og intensivavdeling.

Seksjonen har opplegg med daglig gruppetrening. Vi veileder deg i egentreningsprogram, og følger deg opp individuelt. 

Treningstilbudet omfatter trening av utholdenhet, styrke og bevegelighet. Det er individuell veiledning i egendrenasje og pustemestring. 

Vi har treningssal med forskjellige apparater og utsyr, terapibasseng og fine turmuligheter ute i eget friområde. Uteområdet blir også brukt til trening så det er viktig å ha med klær og sko til utebruk hele året.

Tilbud og tjenester som kan gis til pasien​​​ter:

 • oppfølging av lungelege/lege

 • trening

 • samtalegruppe

 • røykeavvenning

 • avspenning

 • kostveiledning

 • undervisning/veiledning

 • sosionomtjeneste

 • ergoterapitjeneste

 • samtale med psykiatrisk sykepleier

Vil tilbyr undervisning til våre pasi​​enter innen temaene:

 • lungesykdommer

 • behandling av lungesykdommer

 • trening med lungesykdom

 • mestring av tung pust og drenasjeteknikker

 • bruk av inhalasjonsmedisiner

 • kronisk lungesykdom og psykisk helse

 • kosthold

 • aktiviteter i dagliglivet, energibesparende metoder

 • pasientrettigheter, økonomiske refusjoner og kommunale tjenester

Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk. 

Les mer om rett til tolk

​Pasienter og pårørende kan logge på det trådløse nettverket "HSO Gjest".