Undersøkelse

Tverrfaglig utredning av langvarige smerter

Pasienter med langvarige smertetilstander som ikke skyldes kreft kan henvises og vurderes tverrfaglig ved en smertepoliklinikk.

Utredningen innebærer en konsultasjon hos de forskjellige fagpersonene i utredningsteamet. Teamet består av flere faggrupper som lege, fysioterapeut og psykolog. Fastlegen kan henvise deg til en slik smerteutredning etter at du først har vært igjennom aktuelle tiltak som er tilgjengelig i kommunehelsetjenesten.

Henvisning og vurdering

Vi ønsker henvisning fra fastlege. 

Før henvisning sendes skal du ha vært utredet og forsøkt behandlet av fastlege, kommunehelsetjenesten eller annen spesialistenhet i sykehuset. Det innebærer blant annet vurdering og eventuelt behandling ved organspesifikke poliklinikker i sykehuset. 

Henvisning sendes til Fysikalsk medisinsk poliklinikk.

De fleste smertetilstandene som henvises til spesialisthelsetjenesten bør rettighetsvurderes ved organ- eller sykdomsspesifikke spesialiteter. Det gjelder alle akutte og palliative smertetilstander der de organ-/sykdomsspesifikke spesialitetene har særlige forutsetninger for kausal diagnose og behandling. 

Tilstander som på gruppenivå ikke anbefales rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten er:

 1. Pasienter som forventes å få tilfredsstillende hjelp i primærhelsetjenesten.
 2. Pasienter som åpenbart har uttalte negative individuelle prognostiske faktorer som gjør at det er lite sannsynlig at smerteklinikken kan oppnå noe mer enn det primærhelsetjenesten kan tilby. Det kan for eksempel være pasienter som har vært til gjentatte vurderinger ved smerteklinikker eller annen spesialisthelsetjeneste tidligere uten at tiltak har ført frem. Det kan også skyldes stor belastning med komorbiditet som smerteklinikkene ikke kan håndtere.

Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter:

 • Tidligere smertehistorie
 • Alder under 23 år
 • Omsorgsoppgaver for barn
 • Redusert livskvalitet

Opplysninger vi må ha for å kunne vurdere henvisningen

 • Er pasienten henvist til flere instanser?
 • Formålet med henvisningen
  • Tverrfaglig utredning og/eller utprøving/igangsetting av behandling?
 • Sykehistorie
  • Debut og varighet av smerter?
  • Lokalisasjon av smerter?
  • Ledsagende symptomer?
  • Tidligere sykdommer og komorbide tilstander?
  • Tidligere og nåværende psykososiale forhold?
  • Familieforhold og sivil status?
  • Vesentlige atferdsendringer?
  • Konsekvenser: Funksjonstap? Arbeidsførhet? Aktivitetsnivå? Økonomisk status/ytelser?
 • Kliniske funn
  • Relevant klinisk undersøkelse?
 • Tilleggsundersøkelser
  • Tidligere utredninger?
  • Konklusjon fra tidligere utredninger i spesialisthelsetjeneste (somatikk og psykiatri/rus.)?
  • F-diagnoser?
  • Konklusjon fra bildediagnostiske undersøkelser?
  • Relevant laboratoriediagnostikk?
 • Tidligere behandling
  • Hva har vært prøvd?
  • Hvilken effekt?
 • Medisiner
  • Tidligere prøvde medisiner og effekt/ bivirkninger?
  • Nåværende medisiner?

Før

Sammen med innkalling får du et spørreskjema. Det må fylles ut og sendes tilbake i god tid før timen din. Svarene bruker vi til å finne ut mest mulig om din tilstand.

Vi ønsker at du tar med deg oppdatert medisinliste til første time. Hvis du har informasjon om eventuell behandling og medisiner du har prøvd tidligere, ber vi om du tar med det også. Fastlegen din kan hjelpe deg med dette.

Under

I løpet av den tverrfaglige utredningen møter du vanligvis lege, psykolog og fysioterapeut. Ved behov kan du også møte sosionom, sykepleier eller anestesilege. En tverrfaglig utredning foregår vanligvis over flere dager. 

Legen kartlegger ditt smerteproblem og andre helseforhold som kan ha en betydning for dine plager.

Psykologen kartlegger hvilke strategier du har for å mestre dine smerter. Psykologen finner også ut om du har eller har hatt livsbelastninger som kan ha betydning for den aktuelle smertemestringen. Fysioterapeuten kartlegger hvordan smertene påvirker din funksjon i daglige aktiviteter, deltagelse i arbeid og sosialt liv. 

Ved endt utredning samles du og teamet til en felles oppsummeringstime. Her vil teamet fortelle deg som sine vurderinger. Deretter diskuterer dere mulige behandlingsforslag. Etter endt utredning mottar henviser og /eler fastlege en tverrfaglig epikrise (beskrivelse) med et sammendrag av alle vurderinger som er gjort og tiltak som eventuelt er iverksatt/avtalt. 

Det er to mulige utfall:

 1. Du får tilbud om oppfølging/behandling ved vår poliklinikk
 2. Vi anbefaler videre oppfølging i kommunehelsetjenesten eller ved annen sykehusavdeling


V
ed vår poliklinikk kan du få oppfølging i gruppe og/eller individuelt i en begrenset periode. Ikke-medikamentelle tiltak og egenmestring står sentralt i vårt behandlingstilbud. Vi vurderer også medikamentelle tiltak når det er riktig.

Etter

Etter endt utredning vil enkelte pasienter følges opp ved vår poliklinikk, mens andre får sin oppfølging hos fastlege eller ved andre instanser i hjemkommunen eller annen enhet i spesialisthelsetjenesten.

Kontakt

Ottestad (rehabilitering) Fysikalsk medisinsk poliklinikk

Kontakt Fysikalsk medisinsk poliklinikk

Vår åpningstid

Åpningstider
 • I dag 08:00 - 15:30
 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Ottestad (rehabilitering)

Jørgen Jensens veg 7

2312 Ottestad

Transport

​Nærmeste busstopp er Jørgen Jensens veg og Kjonerud.​ 

Informasjon om rutetider (entur.no)​

​Det er gratis parkering for pasienter og pårørende på området.

Har du vært til behandling, kan du søke om å få stønad til reisen. Trenger du tilrettelagt transport for å komme til behandling, kan du ha rett til å få en rekvirert reise. 

På helsenorge.no kan du søke digitalt. Søknadsskjema på papir finner du enten på helsenorge.no eller hos din behandler.  

Har du spørsmål, trenger du hjelp til utfylling av søknad eller bestilling av reise? Ring pasientreiser på telefon 915 05 515.  

Mer informasjon om pasientreiser (helsenorge.no)

Praktisk informasjon

Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. 

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. 

Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste. I enkelte tilfeller er pasienten fritatt fra å betale egenandel for den polikliniske helsehjelpen.​ 

Les mer om egenandel og frikort

​​Det er tillatt å ta bilder og filme på Sykehuset Innlandets områder, men vær oppmerksom på at pasienter, pårørende og helsepersonell ikke skal fotograferes eller filmes uten samtykke. 

Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk. 

Les mer om rett til tolk

​Pasienter og pårørende kan logge på det trådløse nettverket "HSO Gjest".