Fagkurs

Emnekurs i trygdemedisin

NAV Innlandet inviterer sammen med Sykehuset Innlandet til kurs i trygdemedisin. Tema for emnekurset er helseutfordringer hos ungdom og unge voksne, mestring og arbeidsdeltakelse.

24.
september
2024
2 dager
 1. 24. sep. 2024
 2. 25. sep. 2024

Tid og sted

Når

 1. 24. sep. 2024
 2. 25. sep. 2024

Type arrangement

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Arrangør

NAV Innlandet i samarbeid med Sykehuset Innlandet

Hvor

Scandic Hotel Hamar
Vangsvegen 121
2318 Hamar

Påmelding

Frist for påmelding: 01. jun. 2024

Program

Program 24. september

08.30 Velkommen!
Hans Petter Emilsen, avdelingsdirektør, NAV Innlandet

08.35 Arbeid og helse. Kunnskapsgrunnlaget og implikasjoner for velferds- og helsetjenestene
Tonje Fyhn, forsker og avdelingsleder Velferd, arbeid og helse, NORCE

09.20 Pause med kaffe og nogo attåt

09.30 Unge utenfor skole og arbeidsliv. Hvem er de, og hva gjør vi? 
Tonje Fyhn, forsker og avdelingsleder Velferd, arbeid og helse, NORCE.
Innspill til samtale omkring bordene.

10.20 Pause

10.30 Ungdomshelse i endring. Hvordan kan helsevesen, utdanning og arbeidsliv møte det nye utfordringsbildet? 
Lars Lien, professor ved Høgskolen i Innlandet, psykiater/faglig rådgiver, Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusbruk og psykisk lidelse, Sykehuset Innlandet og leder av Norsk psykiatrisk forening. 
Innspill til samtale omkring bordene.

11.30 Lunsj

12.15 Sykdom eller for mange distraksjoner i livet? ADHD i utdanning og arbeid - diagnostisering, behandling og inkludering. Hvilke problemer kommer pasientene til fastlegen med og hvordan løser vi dem?
Ole C. Finset Lund, assisterende enhetsleder/fagansvarlig psykologspesialist, BUP Elverum og Lars Lien.
Innspill til plenumssamtale.

13.45 Pause med kaffe og nogo attåt

14.00 Vi vet det, men tror vi helt på det? Om relasjonsproblematikk som forklaringsfaktor ved frafall fra arbeid og utdanning. Innspill til samtale omkring bordene. 
Gro Ramsdal, psykolog/førsteamanuensis, Institutt for Vernepleie (IVP) UiT Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet Campus Harstad 

15.00 Hvordan gikk det til at Thomas unngikk å bli ufør? IPS - tverrsektorielt samarbeid mellom helsetjenesten og NAV.  Pasient Thomas og IPS jobbspesialist Knut Erik Bye deler åpenhjertig om samarbeidet med fastlege, psykolog og NAV-veileder for å nå felles mål. 
Malin Bergseth, prosjektleder, IPS-ressursmiljø i Sykehuset Innlandet

Program 25. september

08.30-10.00 Alle kan delta i arbeidslivet – med riktig tilpasning. Hva er nyttig for fastleger å vite om hvordan NAV møter unge voksne?

 • 08.30 På hvilken måte vil fastlegen merke NAV sin prioritering av unge
  voksne? Samtale rundt bordene.
  Vladislav Meshvez, fylkeskoordinator for Ungdomsgarantien, NAV Innlandet og Maj Sandum Thrane, prosjektleder, NAV Innlandet/Innlandet fylkeskommune
 • 09.20 Ressursteam 16-24 - en ressurs også for fastlegen? Et eksempel på lavterskel tverrfaglig mestringstrening for unge voksne koordinert med behandling i helsevesenet. Ungdommer deler sine erfaringer med tiltaket.
  Britt H. Stenseth, seniorrådgiver, NAV Søndre Land

10.00 Pause med kaffe og nogo attåt

10.15 Partenes rolle i sykefraværsoppfølging - ansvar og utfordringer.
Hva sier forskningen om viktige prediktorer for retur til arbeid? Samtale omkring bordene.
Randi Brendbekken, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering og spesialist i arbeidsmedisin, seksjonsoverlege avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet

11.10 Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt – hvor langt strekker plikten seg? Samtale omkring bordene.
Thea Ø. Tangnes, jurist, seniorrådgiver, Senter for sykefraværsarbeid NAV Innlandet og Emma D. Reinli, jurist, seniorrådgiver, NAV Tiltak Innlandet

12.00 Lunsj

12.45 Sykefraværsoppfølging og tilrettelegging i bedrift, Moelven Byggmodul og Østre Toten

 • Folka er viktigst – strukturert oppfølging av nærvær med fokus på muligheter
  Frode Henning Killi, administrerende direktør og Inga Helene Simensen, HR- og HMS-sjef, Moelven Byggmodul
 • Tillit på Toten - hva betyr det i praksis og hva fører det til?
  Turid Fiskevold Sommerstad, kommunikolog/HMS, HR Østre Toten

13.40 Pause med kaffe og nogo attåt

13.50 Hvor ligger forbedringspunktene i de ulike aktørenes oppfølging av sykmeldte sett fra fastlegens ståsted?
Mari Hveem Rostad, spesialist i allmennmedisin, samhandlingslege Sykehuset Innlandet og fastlege, Storhamar legesenter

14.10 Sykmelding og funksjon i praksis. Hva kan legen si noe om? Hva må partene samarbeide om?
E. Niclas D`Angelo, spesialist i allmennmedisin, fastlege, rådgivende overlege NAV Møre og Romsdal og ph.d.-kandidat NTNU

Med forbehold om endringer.

Randi Brendbekken
Forsker og kliniker med spesialitet i Fysikalsk medisin og rehabilitering og i Arbeidsmedisin. Hun tok PhD i 2018 på en ny tverrfaglig tilnærming til langtidssykemeldte med muskelskjelett -smertetilstander. Gjennom dette arbeidet har hun utviklet kommunikasjons-, kartleggings- og læringsverktøyet ISIVET. Til daglig er hun seksjonsoverlege for Seksjon helse og arbeid muskelskjelett og Seksjon smerter og CFS/ME ved avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet.

E.Niclas D`Angelo
Spesialist i allmennmedisin og arbeider som fastlege ved siden av stilling som rådgivende lege i NAV Møre og Romsdal. For tiden er han også doktorgradsstipendiat ved NTNU. Prosjektet skal framskaffe kunnskap om kommunikasjon mellom helsetjenesten/fastleger og NAV. Gjennom innholdsanalyser av sakkyndige legeerklæringer (sykmeldinger), surveydata og intervjudata, undersøkes det om det er lagt til rette for tilbakeføring til arbeid eller inntektssikring for brukere med lettere psykiske lidelser tidlig i sykefraværsforløpet.

Tonje Fyhn
Avdelingsleder ved Velferd, arbeid og helse, NORCE. Hun har doktorgrad i samfunnspsykologi fra Universitetet i Bergen der hun undersøkte barrierer og muligheter for arbeidsdeltakelse blant personer med psykisk sykdom. Hennes hovedinteresser inkluderer sammenhengen mellom arbeid og helse, og betingelser for deltakelse i skole og arbeidsliv for personer med psykisk sykdom, fysisk funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn og blant ungdom. Hun er også opptatt av forskningsformidling.

Lars Lien
Leder av Norsk psykiatrisk forening og styremedlem av den Europeiske
psykiatriforeningen. Han er spesialist i samfunnsmedisin og psykiatri og ble dr med i 2006 på en studie av risikofaktorer for psykiske plager hos ungdom med innvandrerbakgrunn. Han deltar i og leder ulike forskningsprosjekter med tema som spenner fra helsetjenesteforskning til basal nevrobiologi, er professor ved Avdeling for helse og sosialfag ved Høgskolen i Innlandet og faglig rådgiver ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP). Han
er aktiv i debatten rundt forståelse og behandling av ADHD.

Ole Christer Finset Lund
Assisterende enhetsleder/fagansvarlig psykologspesialist, BUP Elverum, Sykehuset Innlandet. Han har mer enn 15 års erfaring fra DPS og BUP med utredning/behandling til barn, ungdom og voksne med psykiske lidelser. Lund utviklet i 2010 det forebyggende foreldrekurset «Senk stresset i familien» - som fokuserer på stressreduksjon og mindfulness i foreldrerollen. Kurset ledet til boken Senk stresset i familielivet - Mindfulness i foreldrerollen (2011) og Selvfølelses- og mindfulness-fokusert terapi (SMFT): Manual for psykologisk behandling (2013).

Gro Hilde Ramsdal
Psykolog og førsteamanuensis, Institutt for Vernepleie (IV) ved UiT Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet Campus Harstad. Hun har tidligere arbeidet som klinisk psykolog ved DPS. Hun disputerte i 2018 på en studie om erfaringer hos frafallselever i videregående som har vært lenge ute av arbeid og utdanning og den rolle relasjonell tilknytning og mental helse spilte i disse skole-frafallsprosessene, og forsker nå på effekten av 14 dager på
læringscamp, Guttas campus.

Kurskomitéen består av:

 • Ragnhild Jordet, sjefslege ved NAV Innlandet, spesialist i allmennmedisin, kursleder
 • Håvard Olsen, overlege ved NAV Innlandet, spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin
 • Erik Solli, overlege ved NAV Innlandet, spesialist i allmennmedisin
  Programkomité

Programkomitéen har også bestått av:

 • Randi Brendbekken, seksjonsoverlege avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Sykehuset Innlandet, spesialist i arbeidsmedisin og fysikalsk medisin/rehabilitering
 • Karoline Walberg-Olstad, samhandlingslege ved Sykehuset Innlandet, fastlege, spesialist i allmennmedisin
 • Ørjan Gangnes, leder for NAV Østre Toten (frem til 01.02.2024)

Målgruppe

Fastleger og NAV-ansatte. Kurset egner seg også for bedriftsleger, leger i samfunnsmedisinske stillinger, og leger og psykologer i psykisk helsevern og fysikalsk medisin.

Mål

Kursets målsetting er å fremme samhandling mellom helsevesen, NAV og arbeidsgivere, og å øke fastlegens faglige trygghet i å motivere pasienter med vanlige helseplager til mestring og arbeidsdeltakelse, spesielt unge voksne.

Påmelding

Påmelding sendes på e-post til nav.radgivende.overleger.innlandet@nav.no innen 1. juni. Merk epost med "Påmelding trygdemedisinsk kurs". Vennligst oppgi nåværende arbeidssted, stilling og mobiltelefonnummer. Meld også ifra om eventuelt diettbehov.

Påmeldingen er bindende. Ved eventuelt forfall, meld ifra så snart som mulig slik at andre kan overta kursplassen.

Kurset er gratis for fastleger i Innlandet, ansatte ved Sykehuset Innlandet og ansatte i NAV Innlandet

Kurspris for andre leger: 4 000 kroner     
Obligatorisk dagpakke for andre leger: 1 260 kroner (2 x 630 kroner)

Overnatting

Overnatting bestilles og betales av hver deltaker direkte til hotellet på hotellets nettsider: scandichotels.com/hamar 

For bestilling før 26.07.24, bruk bookingkode BNAV240924. Avtalepris for enkeltrom er 1220 kroner per natt.

For bestilling etter 26.07.24, bruk bookingkode D671254886. Avtalepris for enkeltrom er da 1460 kroner per natt.

Godkjenninger 

Kurset er søkt godkjent for legers videre- og etterutdanning i spesialitetene allmennmedisin (klinisk emnekurs 15 timer), samfunnsmedisin, psykiatri og fysikalsk medisin.

Kurset er søkt godkjent for psykologers videre- og etterutdanning som 15 timers vedlikeholdskurs.

Aktuelle læringsmål for ny spesialistutdanning for leger

Allmennmedisin: ALM 006, 008, 011, 014, 021, 024, 030, 032, 042, 045, 046, 075, 084, 085, og FKM LM 19, 22, 23, 60

Samfunnsmedisin: SAM 005, 006, 009, 021, 024, 044, 045 og FKM LM 47, 59

Fysikalsk medisin: FMR 002, 013, 016, 022 og FKM LM 19, 22, 23, 42, 59, 60

Psykiatri: VOP 020, 023, 024, 062, 064, 065, 066, 070, 075, 078, 081 og FKM LM 04, 20, 51, 55, 59, 60, 71, 73