Digital samhandling

For å sikre forsvarlig behandling og riktig oppfølging gjennom hele pasientforløpet, er det viktig med rask og trygg overføring av informasjon i hele helse- og omsorgstjenesten. For å få dette til brukes nasjonale standardiserte meldinger som på en sikker måte, over Norsk helsenett, sendes elektronisk mellom journalsystemene hos sykehus, fastlege og kommunehelsetjenesten. All informasjonen som utveksles, ligger i journalen, både hos avsender og mottaker.

​Kontaktpunkt for varsling knyttet til meldingsflyt

Om du/dere opplever at meldingsflyten er nede, må Sykehuset Innlandet varsles umiddelbart. 

Varsel sendes på e-post: meldingsansvarlig@sykehuset-innlandet.no

Når du/dere planlegger nedetid, må Sykehuset Innlandet varsles på e-post senest to uker før. 

Melding sendes på e-post: meldingsansvarlig@sykehuset-innlandet.no

Om du/dere mottar feilsendte meldinger eller prøvesvar fra oss, må vi varsles. 

Varsel sendes på e-post: meldingsansvarlig@sykehuset-innlandet.no  

Varselet må inneholde informasjon om:

 • hvilken meldingstype det gjelder
 • hvilken kommune/instans det er sendt til 
 • nøyaktig dato og klokkeslett for når meldingen ble mottatt

Frittstående dialogmeldinger 

Dialogmeldinger mellom helseforetak, fastleger og øvrig legetjeneste i kommunen, er en sikker elektronisk dialog mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Fra og med 20.03.2020 bruker alle avdelinger innen somatikk og psykisk helse og rus i Sykehuset Innlandet dialogmeldinger.

Forespørsel kan brukes innen laboratoriefag Medisinsk biokjemi på tjenesteadresse «Medisinsk biokjemi, Dialog». Dialogmelding kan ikke brukes til Bildediagnostikk, mikrobiologi, patologi eller blodbank.

Dialogmeldinger brukes når pasient er i et behandlingsforløp, og kan erstatte brev, telefoner og feil bruk av elektroniske henvisninger. Hver melding blir et dokument i pasientens journal. 

Adressering av dialogmeldinger er tilsvarende henvisningsadressering. Begge parter må sørge for ajourhold av opplysninger om egen organisasjon i adresseregisteret på Norsk helsenett.

Når kan dialogmelding benyttes? 

Primært i perioden fra en henvisning er mottatt ved Sykehuset Innlandet og inntil 12 måneder siden pasientens siste kontakt med oss.

Forventet svartid: 3–5 virkedager

 • Det er ikke mulig å legge ved vedlegg eller sett inn utklipp i dialogmeldinger.
 • Dialogmeldinger skal kun ha 1 mottaker. Kopimottakere skal ikke benyttes.
 • Forespørsel brukes som innledning til dialog.
 • Svar på forespørsel brukes når man svarer på et dialogmelding.
 • Meldingstypen Avvik benyttes kun dersom dialogmeldingen er på feil pasient, sendt til feil mottaker, eller hvis innholdet ikke er i tråd med kjørereglene.

Dialogmeldinger skal ikke benyttes ved:

 • avklaringer rundt øyeblikkelig hjelp eller funn av alvorlig karakter. Da må telefonkontakt benyttes.
 • lange faglige utredninger. Bruk vanlig notat, henvisning eller epikrise.
 • generelle råd som ikke er aktuelle for behandlingsformål.
 • administrative diskusjoner, som for eksempel arbeidsfordeling fastlege/sykehuslege/kommunehelsetjeneste. 

 • Vær konsis og konkret, og vurder ordlyd. Dokumentet ligger i pasientens journal.
 • Unngå forkortelser og vanskelige medisinske termer.
 • Det er ikke nødvendig med navn på avsender og "høflighetsfraser" i selve meldingen.
 • Tydelige problemstillinger som er enkle å svare ut, og som ikke genererer nye spørsmål.
 • Ikke bland fagområder (for eksempel kirurgi og medisin) i samme melding. Opprett en melding per relevant mottaker.

For fastlege/legekontor/andre

 • Etterspørre status på en henvisning eller ettersende tilleggsopplysninger.
 • Spørsmål vedrørende oppfølging av pasient etter et sykehusopphold eller knyttet til en epikrise.
 • Spørsmål om legemiddelbehandling.
 • Ettersende tilleggsopplysninger.
 • Etterspørre epikrise.

For spesialisthelsetjenesten (Sykehuset Innlandet)

 • Innhente tilleggsinformasjon knyttet til mottatt henvisning for å kunne gi riktig vurdering og prioritet.
 • Spørsmål knyttet til inneliggende pasient, et poliklinisk forløp, oppfølging av pasienter med kroniske sykdommer.
 • Spørsmål om legemiddelbehandling.
 • Ettersende tilleggsopplysninger.

Dialogmeldinger skal adresseres til aktuelt fagområde. Bruk tjenesteadresser hentet fra Norsk helsenetts adresseregister. 

Merk 1:

 • Dialogmelding kan brukes innen laboratoriefag Medisinsk biokjemi på tjenesteadresse «Medisinsk biokjemi, Dialog». 
 • Dialogmelding kan ikke brukes innen Bildediagnostikk, mikrobiologi, patologi eller blodbank.

Merk 2:

Følgende tjenester er ikke tilknyttet fagspesifikke avdelinger og skal ikke velges ved adressering av meldinger:

 • Digitale innbyggertjenester
 • Fellesfaglig avsenderadresse (er default ved REPLY til SI. Ellers kun for SI)
 • Forskrivning
 • Meldeordning uønsket hendelse (kun internt for SI)
 • PLO Innleggelse Somatikk (skal kun benyttes i PLO-meldingsutveksling med kommunen)
 • PLO Innleggelse Psykiatri (skal kun benyttes i PLO-meldingsutveksling med kommunen)

Dialogmeldinger sendt til disse tjenestene vil bli besvart med avvik, og med henstilling til å velge riktig fagområde.

Sist oppdatert 15.05.2024