Avtaler med private rehabiliteringsinstitusjoner

Helse Sør-Øst RHF sa 11. desember 2023 opp avtalene med de private rehabiliteringsinstitusjonene.

Publisert 16.02.2024

Avtalene har en gjensidig oppsigelsesfrist på to år, hvilket innebærer at dagens avtaler gjelder ut 2025. Henvisninger fra fastlegene rettighetsvurderes som tidligere av regional koordinerende enhet ved Sunnaas sykehus. 

Se mer informasjon om oppsigelse av avtalene: 

Forbereder ny anbudsrunde innen rehabilitering (helse-sorost.no)

Se oversikt over gjeldende avtaler som Helse Sør-Øst RHF har med private leverandører:

Avtaler med private (helse-sorost.no)