Henviser du pasienter til Øre/nese/hals, Gjøvik?

Les dette om henvisninger ved «sudden deafness», kontroll eller justering av høreapparat, samt eksisjon.

Thea Andersson Haug, samhandlingslege Gjøvik
Publisert 18.06.2024

Henvisning ved «sudden deafness» 

Henvis pasienter med «sudden deafness», eller plutselig hørselstap, raskt til vurdering for mulig inklusjon i studie ved Øre/nese/hals, Gjøvik.

Øre/nese/hals, Gjøvik deltar i en randomisert kontrollert multisenter-studie som omhandler behandling av «sudden deafness». I studien er målet å kartlegge behandlingseffekt av hyperbar oksygenbehandling, som per tid ikke er tilstrekkelig dokumentert. 

I forbindelse med studien ønsker avdelingen at fastleger som møter pasienter med plutselig hørseltap, tar kontakt med Øre/nese/hals, Gjøvik for rask innkalling til undersøkelse, da behandling må igangsettes i løpet av få dager.

Henvisning ved kontroll eller tilpasning av høreapparat

Kontroller eller justeringer av høreapparat, skal henvises til instansen der de først fikk sitt høreapparat. Øre/nese/hals, Gjøvik mottar mange henvisninger om kontroller og justeringer av allerede tildelte høreapparat. Vi ber deg som er henviser om å undersøke hvor pasienten har fått utstedt sine høreapparater og sende henvisningen dit, da det fører til lange ventelister og mye administrativt arbeid med oppsporing av dette i etterkant.

Merk at Øre/nese/hals, Gjøvik er en avdeling i Sykehuset Innlandet, mens Gjøvik ØNH er avtalespesialist ved Mustad Næringspark. 

Henvisning til eksisjon

Vi ønsker biopsi og eventuelt bildedokumentasjon ved henvisninger til eksisjon. Ved henvisning av hudtumores til ønsket eksisjon, settes det pris på om henviser legger ved fotodokumentasjon. I tillegg er det veldig nyttig for pasient og behandler om det tas biopsi (for eksempel rundstanse) ved henvisningstidspunkt.