Vanlige tilfeldige funn ved bildediagnostiske undersøkelser – hva skal kontrolleres?

Samhandlingslegene arrangerte samarbeidsmøte for fastleger og sykehusleger med avdeling for bildediagnostikk i divisjon Elverum-Hamar 19.03.2024. Flere nyttige temaer ble belyst, og spesielt foredraget «Vanlige tilfeldige funn – hva skal kontrolleres?» var nyttig informasjon for fastlegens kliniske hverdag. Her kommer en kort oppsummering.

Samhandlingsleger / Avdelingsoverlege Heidi Haande
Publisert 10.04.2024

Bildediagnostikk gir hyppig tilfeldige funn

 • Generelt skal funn som krever oppfølging nevnes i konklusjonen og det skal angis om kontroll er anbefalt
 • Betydelige gråsoner og faglig skjønn – funn bør holdes opp mot sannsynlighet for alvorlig sykdom
 • Radiologen har vanligvis mangelfull informasjon om pasientens risikoprofil

De vanligste tilfeldige funnene

 • Nyrecyster
 • Cyster i lever og andre parenkymorganer
 • Lungenoduli
 • Knuter i tyreoidea
 • Arteriosklerose og forkalkede hjerteklaffer
 • Prolapser i ryggen

MR - hjerne

 • Hvitsubstans-lesjoner – er uspesifikke, men det regnes som innen normalvariasjon å ha ca 2 per levd tiår.
 • Hvis distribusjonen er MS-suspekt, vil det være nevnt.
 • Kronisk iskemiske forandringer – oftest iskemisk småkarsykdom, men etiologi og forståelse av patogenese er ikke helt avklart.
 • Vi kjenner ikke etiologien; kan være iskemisk, postinflammtorisk, sekvele etter traume eller blødning. = Fokal liten gliose/ myelinskade.

Knuter i tyreoidea

 • Opptelling CT – us. henvist av annen årsak
 • To av ti har knuter i tyreiodea
 • Andelen øker med alderen
 • De fleste knutene er benigne
 • De vanligste cancer-formene papillært tyreoidea-carcinom (70%) har best overlevelse med så å si 100%.

Lungenoduli

 • Fleishner-kriterier – gjelder ikke kreftpasienter eller pasienter < 35 år
 • Nyeste versjon fra 2017
 • Flertallet kontrolleres via lungeavdelingen
 • Betydelig fleksibilitet og skjønn involvert i anbefalinger for kontroll-intervaller
 • Vi har betydelig erfaring med dette og vil normalt gi en eksakt anbefaling om og når det skal være kontroll

Cyster - lever

 • I lever: ikke behov for kontroller uansett antall, størrelse og evt. økning fra tidligere
 • Lesjoner som er for små til vurdering – kontrolleres kun hvis det er nyoppdaget kreft eller lesjonen oppstår hos pasient med kjent kreft eller mistanke om dette
 • Det skal angis av radiolog om det er behov for kontroll
 • Cyster synes bedre enn metastaser og malignitet
 • Selv om vi ikke kan fastslå det sikkert med måling er det vanligvis mest sannsynlig at de minste lesjonene er cyster

Cyster i nyrer

 • Svært vanlig
 • Simpel cyste (Bosniak type 1 og 2) behøver ingen kontroll uansett størrelse eller økning
 • Bosniak 2f, med lett fortykket vegg og/eller septa – kontrolleres etter 1, 3 og 5 år (administreres vanligvis av urolog)
 • Komplekse cyster – henvises urolog for oppfølging
 • Lesjoner for små til sikre vurderinger – vanligvis ingen kontroller (unntak: Tx-kandidater, nyoppstått kreft + velbegrunnet kreftmistanke)

Cyster i pancreas

 • Til MR-pancreas/ MRCP for klassifisering –
 • Forekomst 2% i 40 årene jevnt økende til 10% i 70-årene
 • <1% har diameter >2 cm
 • Problem: 25% av lesjonene er vanskelig å karakterisere
 • Sidegangs-IPMN er den hyppigste – følges med kontroller
 • OUS-anbefaling: etter 1 år, 1-2 cm årlig i 3 år, deretter hvert annet år, <1cm: hvert 2. år
 • Skjønnsmessig anbefaling: <1cm, kontroller avsluttes hvis stabil i 3 år, >1 cm kontroller årlig, > 2 cm: Kirurg bør kontrollere
 • Kompliserte retningslinjer. Hvis pasientens allmenntilstand tilsier at pasienten ikke har livsforlengende gevinst av en Whipples operasjon er det lite poeng i å kontrollere.

Hemangiomer – oftest i lever og skjelett

 • Skjelett – ingen kontroller – svært vanlig funn.
 • Lever – kontroller kun hvis det er tvil om diagnosen, ellers ingen.

Benigne leverlesjoner

 • Hemangiom – så fremt diagnosen er sikker er det ikke behov for kontroller.
 • FNH – follikulær nodulær hyperplasi – det samme.
 • Adenomer – har et visst potensiale for malign transformasjon, kan ha kraftig vekst ved eksponering for østrogener, store adenomer har betydelig blødningsrisiko – unge kvinner bør følges av gastroenterolog.

Incidentalom i binyrer

 • Bildemessig anses utredningen som ferdig når man har sannsynliggjort om oppfyllning skyldes adenom eller metastase.
 • Bildemessig ikke mulig å skille hormonelt aktive og inaktive adenomer.

Kompakt benøy/ compacta-øy i skjelett

 • Differensialdiagnose morfologisk kan være sklerotisk skjelettmetastase.
 • Compacta-øy skal ikke kontrolleres.
 • Flertallet av skjelettmetastaser er ikke synlige på CT og osteolytiske metastaser er hyppigere enn sklerotiske.

Tilfeldige funn - hovedregel

Sannsynlighet for verdi av videre utredning av små lesjoner i nyrer og lever, lungenoduli og incidentalomer i binyrer er liten.

Unntak

 • Nyoppdaget kreft i staging-sammenheng.
 • Kreft-kontroller med nyoppståtte lesjoner.
 • Pasienter som starter på sterke immunsuppresiva i forbindelse med organtransplantasjon.

Tilfeldige funn som kan være til nytte?

 • Karsykdom: Aneurysmer. Stenoser. Lungeembolier
 • Hjerte- lungesykdom
 • Kreft i tidlig stadium

Tilfeldige CT-funn som vi ofte ikke nevner

 • Arterielle stenoser
 • Koronar patologi
 • Små og mellomstore knuter i tyreoidea
 • Degenerative forandringer inklusive skiveprolapser i ryggen
 • Colondivertikler
 • Atrofisk/ fettinfiltrert pancreas hos eldre

Hovedregel

 • Hvis ingen kontroll er eksplisitt anbefalt er det i utgangspunktet ikke behov for kontroller
 • Ofte skjønn involvert – slik det alltid er i medisinen
 • Mange anbefalinger varierer med pasientens risikoprofil

Kilder

 • Helsedirektoratet.no
 • RSNA, Guidelines for manangement of Incidental Pulmonary Nodules Detected on CT images
 • Bosniak Classification og Cystisc Renal Masses, Version 2019