Arkiv

SI'ste nytt 2017

Oversikt over alle SIste nytt fra 2017.

Stetoskop, illustrasjonsbilde

Av Benedicte Thorsen-Dahl (assisterende divisjonsdirektør psykisk helsevern/leder av arbeidsgruppen) og Ragnhild Dybvig (praksiskonsulent)

Divisjon Psykisk helsevern starter opp tilbudet med medikamentfri behandling i regi av TIPS enhetene på Reinsvoll og Sanderud. ​

TIPS er utrednings- og behandlingstilbudet innen SI for pasienter med førstegangspsykose eller mistanke om dette. De vil inkludere et medikamentfritt alternativ i sitt tilbud til pasienter i målgruppen. Det vil gjelde både den polikliniske delen og sengeenheten. Divisjonen vil også se nærmere på rammene rundt pasientforløp der pasienter med psykoselidelser ønsker nedtrapping av medisiner eller å unngå oppstart med medisiner. Fagmiljøet vil evaluere behandlingstilbudet.

Tilbudet er nå tilgjengelig for nyhenviste pasienter. Et tilbud til pasienter som ønsker nedtrapping av allerede etablert behandling vil ta lenger tid å få på plass før det er klart til å ta imot henviste pasienter. Disse pasientene vil få sitt tilbud i de ordinære DPS-tilbud.

Divisjonen har nedsatt en arbeidsgruppe med sentrale fagspesialister som skal arbeide videre med tiltak knyttet til medikamentfrie behandlingstilbud. Praksiskonsulent er invitert inn i gruppen som representant for fastleger.

Bakgrunn:
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har i oppdragsdokument til de regionale helseforetakene i 2015 definert at medisinfri behandling innen psykisk helsevern skal være et eget mål for sykehusene. Helse Sør-Øst (HSØ) har vedtatt at hvert helseforetak skal opprette døgntilbud for pasienter som ønsker medisinfri behandling.

Medisinfritt døgnbasert behandlingstilbud skal tilbys pasienter som ønsker det, så langt det er forsvarlig.  De som mottar behandling uten evidensbase må være i stand til å gi frivillig samtykke, ikke være til fare for seg selv eller andre og ikke bli prioritert foran andre med større behov.

Det skal baseres på et psykososialt behandlingstilbud der frivillighet, pasientautonomi, pasientkompetanse, åpen dialog og et maktbalansert samarbeid, - forstått som et samarbeid basert på likeverdighet. Lovfestet i retten til brukermedvirkning, i pasient- og brukerrettighetsloven (paragraf 3-1). Tilbudet skal gis innen de ordinære rammer.

I praksis får allerede pasienter medikamentfrie forløp i disse enhetene. Det skal nå gjøres en mer systematisk beskrivelse av tilbudet. Det arbeides med inklusjonskriterier.

Innføringen av “medisinfri behandling innen psykisk helsevern” er et pålegg fra myndighetene. Det er ikke evidensbasert. Fagmiljøet er derfor kritisk til måten det innføres på. Imidlertid er det enighet om at det er viktig å monitorere effekt og bivirkninger, samt samarbeide om nedtrapping/omlegging av medikamenter ved behov.

​​

​​​


Av Pasientreiser og praksiskonsulenter i Innlandet​

1. oktober 2016 ble det lagt til rette for at pasienten i størst mulig grad skal sørge for transport selv for så å søke refusjon i etterkant.

Sykehuset Innlandet betaler for all legerekvirert pasienttransport, også den innad i kommunen, men det er de lange transportene på tvers av kommunegrensene som utgjør de største utgiftene, ca 200 mill kroner per år. Det er et viktig ansvar at vi fastleger forvalter disse ressursene på en forsvarlig måte.

Alle sykehusene i Innlandet har faste utkjøringstider for korte og lange turer. Dette er kostnadsbesparende for helseforetaket, og bidrar til å øke midlene som går til behandlinger. Hovedregelen er at pasienten får dekket billigste reisemåte til og fra behandlingssted.

Ny forskrift (pasientreiseforskriften) fra 1. oktober 2016 legger til rette for at pasienten i størst mulig grad skal sørge for transport selv og søke refusjon i etterkant.  Det refunderes en standardsats per km når avstanden er over 10 km en veg.

Medisinsk grunnlag for pasienttransport rekvireres av behandler og sendes pasientreisekontoret for pasienter som av helsemessige årsaker ikke kan benytte seg av offentlig transport eller egen bil.

Eksempel på helsemessige årsaker er betydelig redusert orienteringsevne eller betydelig redusert allmenntilstand eller psykiske vansker som gjør det svært vanskelig eller umulig å bruke rutegående transportmiddel.

Trafikalt grunnlag for pasienttransport (hvis pasienten ikke kan kjøre/kjøres i egen bil eller benytte offentlig transport) rekvireres av Pasientreisekontoret. Pasienten skal vanligvis selv ta kontakt med pasientreisekontoret på nummer 05515, men må hjelpes med det hvis han eller hun trenger det.

  • Fastlege skal vurdere medisinsk grunnlag for pasienttransport ved innleggelser eller ved henvisninger til polikliniske undersøkelser og da ved første kontakt med spesialisthelsetjenesten.
  • Lege i spesialisthelsetjenesten skal vanligvis vurdere medisinsk grunnlag for pasienttransport ved kontroller og rekvirerer hvis grunnlag foreligger.
Les mer pp Pasientreiser sin sider for helsepersonell

Sist oppdatert 12.02.2024