Arkiv

SI'ste nytt 2020

Oversikt over alle SIste nytt fra 2020.

Stetoskop, illustrasjonsbilde

​​​​

Av Kristin Wollan, avdelingssjef Medisinsk avdeling

Overvektpoliklinikk for voksne (18-70 år) for pasienter som ønsker konservativ behandling startet opp 1. oktober 2019 ved Sykehuset Innlandet Elverum.

Lenke til tilbudet: Overvektpoliklinikk - Sykehuset Innlandet (sykehuset-innlandet.no)Av Anja Døssland Holstad, leder fagråd gynekologi

Veilederen i obstetrikk fra Norsk gynekologisk forening er oppdatert fra juli 2020.​ Her anbefaler man nye retningslinjer for kontroll av overtidige svangerskap. Foreløpig er ikke den nasjonale veilederen for svangerskap oppdatert.

Sykehuset Innlandet ønsker å tilby de gravide kontroll av overtidige svangerskap i tråd med de oppdaterte retningslinjene i veilederen i obstetrikk.
Gravide med overtidig svangerskap kan henvises til første kontroll 4 dager over termin, dvs uke 41+0. De vil deretter få kontroll på dag 7 og 9 og tilbud om induksjon dag 11.

Endringene for kontroll av overtididige svangerskap starter vi med 15. september 2020.

Lenke til Veilederen


Med hilsen fødeavdelingene i Sykehuset Innlandet​


Av Anders Tønsager, overlege Osteoporoseklinikken SI Elverum

Det ble høsten 2019 opprettet en egen osteoporoseklinikk ved Ortopedisk avd Elverum. Målgruppe for denne poliklinikken har til nå vært sekundærprofylakse hos pasienter over 50 år med lavenergibrudd.

Vi rekrutterer pasienter fra egen sengepost og poliklinikk. Hovedtyngden av pasientene har hoftebrudd, virvelbrudd eller håndleddsbrudd. De fleste som får tilbud om denne polikliniske oppfølgingen ønsker det. Etter attutredning med dexa og blodprøver, kartlegges risikofaktorer.

Etter en samlet vurdering vurderes behandling.

Inntrykket er at vi fanger opp pasienter med dette systemet og flere
får tilbud om behandling mot osteoporose.

I 2020 utvider vi tilbudet; fra 1. februar tar vi imot henvisninger som
går på primærutredning. Det vil si pasienter som ikke nødvendigvis
har fersk bruddhistorikk, men der du som fastlege ser at dette kan
være en egnet pasient for osteoporoseklinikken. Det er likevel forts slik at de fleste primærutredningene kan foretas i allmennpraksis.

Vårt utvidede tilbud retter seg spesielt mot høyrisikopasienter, som
for eksempel prednisolonbrukere, lavenergibrudd for flere år siden,
høy fallrisiko, cøliaki, diabetes, tidlig menopause og inaktive eldre.
En annen gruppe egnet for Osteoporoseklinikken er der aclasta
infusjon er aktuelt, men ikke lar seg gjennomføre i allmennpraksis.

Henvisning til Osteoporoseklinikken gjøres på vanlig måte som
når man henviser til sykehusets poliklinikk.

Det er ønskelig med kort anamnese, remisse til rtg avd for dexa
måling og orienterende lab prøver.

Lenke til henvisningspraksis Henvisningsrutiner - Sykehuset Innlandet (sykehuset-innlandet.no)

For spørsmål ta gjerne kontakt med oss.

​​​

Av Rita Hansen Møller, praksiskonsulent Lillehammer og Lena Rømmen Ovli, avdelingssjef Øye

Det er nå øyelegevakt på Lillehammer hele døgnet på alle hverdager.

Vakt
Øyelegevakt er nå tilgjengeligheten på Lillehammer hele døgnet på hverdager. Fra fredag ettermiddag til mandag morgen, må henvendelser rettes til Elverum. Øyelegevakt på Elverum fortsetter 24-7 som nå.

Henvisninger
For å sikre riktig vurdering av alle henvisninger til øyeavdelingene er det viktig at henvisningene inneholder riktig og tilstrekkelig informasjon.

Husk:
 • Øyeanamnese (inkludert familiehistorikk)
 • Tidligere sykdommer
 • Fullstendig medisinliste inkludert øyemedisinere
 • Kritisk informasjon; allergier, CAVE o.l
Det forventes informasjon om VISUS og ØYESTATUS. For dem som har mulighet til det, er øyetrykk og fotodokumentasjon er svært nyttig.

«Løs øyelokkhud” (Dermatochalase)

Helse Sør-Øst RHF har nylig understreket for regionens øyeavdelinger at det er viktig å følger prioriteringsveilederen. For å få rett til helsehjelp ifølge veilederen, skal pasientens tilstand «vise forhold ved øyelokk som i vesentlig grad påvirker syn og/eller synsfelt».

Forhold som påvirker vurdering er blant annet risiko for tap av sertifikat, forventet synsgevinst og synsfunksjon på ikke-aktuelt øye. I tråd med ovenstående vil henvisninger av pasienter med overflødig hud på øyelokkene bli avvist, hvis ikke henvisningen dokumenterer vesentlig påvirkning av syn eller synsfelt eller andre tungtveiende forhold som kan påvirke rettighetsvurderingen.

Pasienter som etter veilederen ikke tilfredsstiller rett til prioritert helsehjelp, kan henvises til helprivat kirurgisk virksomhet uten refusjon fra det offentlige.

​​​​​


Medio mars 2020 starter Medisinsk avdeling Elverum med geriatrisk poliklinikk. Poliklinikken vil være åpen to dager i uken. Det er nå klart for å ta imot henvisninger.

Av Kristin Wollan, avdelingssjef Medisin Elverum


Målgruppe:
Geriatriske pasienter med sammensatt problematikk med behov for tverrfaglig utredning på spesialistnivå.

Aktuelle henvisningsgrunner:
 • Symptomer på demens ved alder > 70 år.
 • Funksjonssvikt av uklar årsak.
 • Medikamentbivirkninger og polyfarmasi.
 • Hjerneslag/TIA der pasienten ikke har vært innlagt, likeså følgetilstander etter hjerneslag.
 • Utredning av gangvansker, dårlig balanse og falltendens.
 • Delir under innleggelse i forbindelse med akutt sykdom.
Hvordan henvise:
Skriftlig henvisning fra lege eller epikrise fra sykehusopphold.

Følgende opplysninger skal foreligge:
 • Sykehistorie og symptomer.
 • Oppdatert medisinliste.
 • Mini mental status evaluering (MMSE-NR3) og ev. klokketest.
 • Beskrivelse av CT eller helst MR-caput, ikke eldre enn 6 måneder (henvisningsgrunn 1, 4 og 6).
 • Blodprøvesvar: FT4, TSH, B12, folat, kalsium, hematologisk status, nyrefunksjon og HBa1c.
 • Pårørendeopplysninger inklusive navn, kontaktadresse og telefon ved kognitiv svikt.
 • Eventuelt behov for tolketjeneste.
Vi ønsker at pasienten tar med seg briller og høreapparat. Det er ønskelig at pårørende følger.

​​

Sist oppdatert 12.02.2024