Helsepersonell triller rullestol i sykehuskorridor, illustrasjonsbilde

Helsefellesskap Innlandet

De 42 kommunene i opptaksområdet til helseforetaket og styret i Sykehuset Innlandet er tilsluttet samarbeidsmodellen Helsefelleskap Innlandet. Helsefellesskap Innlandet har syv helseregioner.

​Samhandling på tre nivåer

Helsefellesskap Innlandet tar utgangspunkt i forslaget i Nasjonal helse- og sykehusplan, der partene skal samhandle på tre nivåer. 

Representanter fra sykehuset og kommunene deltar fra ledernivå 1, 2 og 3 i henholdsvis partnerskapsmøtet, strategisk samarbeidsutvalg og fagutvalg.

På alle nivåer skal tillitsvalgte og brukerrepresentanter delta fra både kommunene og sykehuset. I tillegg skal fastlegene delta på alle nivåer fra kommunene.

Øverste organ. Skal beslutte strategi og handlingsplan for helsefellesskapet. Partnerskapet deles i to; ett administrativt møte, og ett politisk og administrativt møte.

Finn møteinnkallinger og møteprotokoller for partnerskapsmøte på kompetansebroen.no​

Strategisk samarbeidsutvalg skal bidra til at kommunene og helseforetaket er samordnet internt.​ 

Finn medlemsoversikt, møteinnkallinger og møteprotokoller for strategisk samarbeidsutvalg på kompetansebroen.no

Vil ha en sentral funksjon innenfor planlegging, gjennomføring, oppfølging, forankring og koordinering av samhandlingsarbeidet innenfor egen region og kommuner, knyttet til oppgaver av mer faglig karakter (rutiner, prosedyrer, pasientforløp med mer).

Mandat og retningslinjer for gjennomføring av møter i fagutvalg 

Les mer om fagutvalg på kompetansebroen.no​

Bakgrun​n og o​​rganisering​​​ ​​

Sykehuset Innlandet og KS Innlandet har utarbeidet en ny samarbeidsmodell mellom sykehuset og de 42 kommunene i helseforetakets opptaksområde. 

Modellen, «Helsefellesskap Innlandet», erstatter den tidligere ordningen med Overordnet samarbeidsutvalg (OSU) og Geografisk samarbeidsutvalg (GSU). ​

Samhandlingsreformen og Helse- og omsorgstjenesteloven som trådte i kraft 1. januar 2012 forpliktet kommuner og helseforetak til å inngå samarbeidsavtaler som ett av flere virkemidler for å oppnå bedre samarbeid om helse- og omsorgstjenestene.

Evalueringer av samarbeidsavtalene tyder på at avtalene har vært viktige for å tydeliggjøre ansvar og oppgavedeling. Samtidig gis det uttrykk for at dialogen har vært orientert mot deling av ansvar og håndtering av økonomiske konsekvenser. Dette kan ha flyttet oppmerksomheten bort fra felles utvikling av bedre tjenester. Det oppleves også av mange som utfordrende å oppnå likeverdighet i samarbeidet mellom kommuner og helseforetak.

For å bøte på dette, besluttet regjeringen og KS i 2019 å etablere 19 helsefellesskap mellom kommuner og sykehus med utgangspunktet i helseforetaksområdene. Gjennom helsefelleskapene har regjeringen en tydelig forventning om at kommuner og helseforetak skal finne sammen i et bedre og mer likeverdig partnerskap.​​

Nasjonal h​else- og sykehusplan 2020-2023 beskriver at kommunene og sykehuset må samordne seg. Det er foreslått at de 42 kommunene Sykehuset Innlandets opptaksområde samordner seg i sju definerte helseregioner.

For Sykehuset Innlandet er det besluttet å oppnevne egne samhandlingsrådgivere i hver divisjon. Sentrale oppgaver for samhandlingsrådgiverne er:

  • å være kontaktleddet for samhandling i egen divisjon
  • å sette samhandlingsutfordringer eller -muligheter på agendaen
  • å bistå divisjonen med tilrettelegging og implementering av samhandlingstiltak mellom klinikken/avdelingene og regionene/kommunene
  • å ha løpende oversikt over samhandlingsprosjekter i egen divisjon

Den mest sentrale endringen sammenliknet med dagens organisering av samhandlingsarbeidet (OSU og GSU) er at Helsefelleskap Innlandet får myndighet til å fatte beslutninger gjennom konsensusprinsippet. 

Dette innebærer at kommunene og sykehuset får en plikt til å følge opp de vedtak som fattes i Helsefellesskapet når det er enighet. Prinsipielle beslutninger skal fattes av kommunene selv og Sykehuset Innlandet.​

Kompetansebroen

Kompetansebroen er rettet mot helsepersonell og studenter, og skal styrke informasjons- og kompetansedeling mellom kommuner, sykehus og utdanningsinstitusjoner. Her finnes digitale læringsressurser, temabasert fagstoff, arrangementer og nyheter.

Gå til Kompetansebroen
Kompetansebroen sin logo.

Kontaktpersoner

Sverre Sætre

Avdelingssjef

sverre.saetre@sykehuset-innlandet.no

Janne Lind

Interkommunal rådgiver

Janne.Lind@ringsaker.kommune.no
Sist oppdatert 07.06.2023