Ressurssykepleiernettverket i palliasjon og kreftomsorg i Innlandet

Å leve med alvorlig og uhelbredelig sykdom kan være vanskelig både for den som er syk og for pårørende. Innlandet har et nettverk av ressurssykepleiere på sykehus, i sykehjem og i hjemmesykepleien. Målet for arbeidet er å bidra til at pasienter og pårørende opplever trygghet, kontinuitet, tett oppfølging og god symptomlindring i sykdomsforløpet, uavhengig av om pasienten er hjemme eller innlagt i institusjon.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Avtalen som regulerer sykepleienettverket i Innlandet ble undertegnet den 30.10.2019 av Overordnet​ samarbeidsutvalg (OSU).

Avtalen er en underavtale til overordnet samarbeidsavtale mellom kommunene og Sykehuset Innlandet. 

I avtalen er nettverket forankret på ledernivå, mellom kommunene i Innlandet og Sykehuset Innlandet.

Partene i avtalen forplikter seg til å bidra til at målsettingen for nettverket kan realiseres og til å legge forholdende til rette for at ressurssykepleierne kan utøve sin funksjon.

Samarbeidsavtaler mellom kommunene og Sykehuset Innlandet

Oppdatert 23.09.2020

1. Partene

Dette er en tilleggsavtale til Samarbeidsavtalen 2019-2023, Tjenesteavtale 1 – ansvar og oppgaver, som er inngått mellom Sykehuset Innlandet og kommunene i sykehusområdet.

2. Bakgrunn og rettsgrunnlag

Det er etablert et nettverk av ressurssykepleiere i lindrende behandling og omsorg for kreftpasienter og andre alvorlig syke, i alle landets fylker, kommuner og helseforetak for å øke kunnskapsnivået og bedre samarbeid og informasjonsflyt i alle ledd i helsetjenesten. Nettverket skal bidra til at pasienter og pårørende opplever trygghet, kontinuitet, tett oppfølging og god symptomlindring i sykdomsforløpet, uavhengig av om pasienten er hjemme eller innlagt i institusjon.

Avtalen har sitt rettsgrunnlag i lov om kommunale helse og omsorgstjenester § 6-2 nr 7, og lov om spesialisthelsetjenesten m.m. §2-1 annet ledd.


3. Formål

Formålet med avtalen er at nettverket skal settes i stand til å:

 • bidra til en formalisering og forankring i samarbeidet mellom kommune- og  spesialist-helsetjenesten ved et organisert fagnettverk omkring pasienter med behov for lindrende behandling.
 •  bidra til å bygge opp og spre kompetanse, samt arbeide for samhandling innen lindrende behandling i sykehus, sykehjem og hjemmetjeneste.
 • bidra til at ressurssykepleierne får økt rolleforståelse slik at de kan fungere som ressurser for pasienter, pårørende og kollegaer.
 • bidra til at pasienter med behov for palliativ behandling og omsorg samt deres pårørende, i større grad opplever helsevesenet som en kompetent og sammenhengende behandlingskjede.
 • bidra til å bedre ressursutnyttelsen og øke forutsigbarheten for alle involverte.

4. Ansvar

Partenes ansvarsområde reguleres av helselovgivningen og av samarbeidsavtalen mellom kommunene i Innlandet, og Sykehuset Innlandet HF – Generell del. Avtalepartene kan ikke love tjenester eller tilbud på vegne av den annen part, men gi relevant og oppdatert informasjon og derved sette den andre part i best mulig stand til å iverksette riktig tiltak/ behandling/ tjeneste.

Klinisk samarbeidsutvalg har ansvar for å påse at nettverket driftes etter de til enhver tid gjeldende nasjonale og politiske føringer, og å utnevne en arbeidsgruppe som har ansvar for praktisk drift.

Klinisk samarbeidsutvalg består av:

 • To representanter fra somatisk divisjon i Sykehuset Innlandet 
 • Representant fra en bykommune 
 • Representant fra en landkommune
  • Leder av utvalget velges blant disse
 • Representant fra Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling helse sør-øst, KLB
 • Representant fra Kreftforeningen
 • Representant fra Brukerutvalget ved Sykehuset Innlandet
 • Representant fra Sykehuset Innlandet sentralt som ivaretar sekretærfunksjonen

Arbeidsgruppen har ansvar for den praktiske driften av nettverket og skal sørge for enhetlig drift av de ulike lokalnettverkene gjennom felles strategi- og årsplan. 

Arbeidsgruppen består av:

 • Representant fra hver somatisk divisjon i Sykehuset Innlandet (fem personer)
 • Fem representanter bestående av kreftkoordinatorer eller kreftsykepleiere fordelt i fylket
  • Leder av gruppen og sekretær velges blant disse.
Funksjonstid: 2 år med eventuell​ re-oppnevning. Arbeidsgruppen forplikter seg til å sikre kontinuitet.


5. Samarbeidsområder

Partene forplikter seg til å:

 • utnevne ressurssykepleiere i hver enhet i sykehus, sykehjem og kommune som har pasienter med behov for palliativ behandling. Dersom det er kreftsykepleier/palliativ sykepleier ansatt i kommunen/avdelingen, bør vedkommende inneha denne funksjonen.
 • bidra til at ressurssykepleier inngår i sykepleienettverket.
 • sikre ressurssykepleier tid til å utøve funksjonen. 
 • dekke egne utgifter til deltagelse og drift i nettverket.

Klinisk samarbeidsutvalg forplikter seg til å:

 • utarbeide gode rutiner for samhandling mellom sykehus og kommunehelsetjenesten.
 • arrangere samlinger for ressurssykepleierne i henhold til oppsatt kompetanseplan.
 • tilby introduksjonskurs til nye ressurssykepleiere for å sikre felles forståelse av dennes oppgaver og rolle.
 • videreformidle aktuelle nyheter til nettverket.
 • utarbeide og revidere felles dokumenter og arbeidsverktøy.

Ressurssykepleier forplikter seg til å:

 • fungere som en ressursperson for pasienter med behov for lindrende behandling og deres pårørende
 • delta på samlinger for ressurssykepleierne
 • referere fra samlinger og undervise kollegaer
 • planlegge arbeidet sammen med nærmeste leder
 • gi beskjed til leder hvis funksjonen fratres

Arbeidsgiver/nærmeste leder forplikter seg til å:

 • gi ressurssykepleier mulighet til å utføre sin funksjon som koordinator og faglig ressurs innen ordinær arbeidstid
 • tilrettelegge for at ressurssykepleier får delta på samlinger og relevante hospiteringsprogram i henhold til kompetanseplan
 • dekke utgifter for ressurssykepleier på samlingene
 • gi rom for at ressurssykepleier videreformidler nyheter og underviser
 •  melde fra om utskiftninger til nettverksleder/styringsgruppe


6.  Iverksetting, evaluering og revidering av avtalen

Avtalen er godkjent av Overordnet samarbeidsutvalg i møte 30.10.2019 og gjelder til den sies opp med 6 måneders varsel.​Sist oppdatert 26.04.2023