Tilleggsavtale

Transfusjon av blodprodukter utenfor sykehus

En samarbeidsavtale klargjør Sykehuset Innlandet og kommunens ansvar og oppgaver vedrørende transfusjon av blodprodukter utenfor Sykehuset Innlandet.

Formålet med denne avtalen er å bidra til samhandling og klargjøre Sykehuset Innlandet (SI) og kommunens ansvar og oppgaver vedrørende transfusjon av blodprodukter utført utenfor Sykehuset Innlandet. Avtalen må sikre korrekt bruk av blodprodukter (erytrocyttkonsentrat og trombocyttkonsentrat) ved transfusjon utenfor sykehus.

Felles an​svar

Blodforskriften setter krav til et sporingssystem som skal sikre at blod og blodkomponenter kan spores fra blodgiver til mottaker og omvendt.

Sykehuset Innland​et sitt ansvar

 • Blodbanken i SI utarbeider prosedyre for transfusjoner utenfor SI.
 • Blodbanken i SI mottar bestilling av blodprodukt og klargjør dette i henhold til gjeldende prosedyrer.
 • Blodbanken i SI bestiller transport av blodproduktene.
 • Blodbanken i SI sender med gjeldende prosedyre for transfusjoner utenfor sykehus ved hver forsendelse av blodprodukt til transfusjon. Gjeldende prosedyre er også lagt ut på Sykehuset Innlandet sin hjemmeside under samhandling.
 • All transport- og oppbevaringsaktiviteter, herunder mottak og distribusjon, skal beskrives ved prosedyrer og spesifikasjoner. Emballasjen skal beskytte blodproduktene mot skade og sikre at oppbevaringstemperaturen under distribusjon og transport opprettholdes. Transportkassene som benyttes skal være verifisert for å sikre kvaliteten av blod og blodprodukter under hele oppbevaringsperioden.
 • Blodbanken skal ha et system som identifiserer hver enkelt tapping av blod og blodkomponenter, slik at de kan spores tilbake til blodgiver og blodmottaker.
 • Blodbanken har ansvar for å melde alvorlige hendelser i forbindelse med transfusjon i hemovigilanssystemet.
 • SI dekker kostnader til blodprodukter, medsendt utstyr og frakt av blodproduktet.

Kommun​ene sitt ansvar

 • Kommunehelsetjenesten sørger for at pretransfusjonsprøver blir tatt i henhold til gjeldende prosedyre i SI.
 • Leger i kommunehelsetjenesten rekvirerer blodprodukter.
 • Lege skal være tilgjengelig i forbindelse med transfusjonen.
 • Kommunene skal etablere internkontroll for å sikre at blodtransfusjoner planlegges, organiseres, utføres og at prosedyrer etterleves.
 • Transfusjoner utføres av opplært helsepersonell. Opplæring må dokumenteres.
 • Transfusjonen gjennomføres etter gjeldende prosedyre for transfusjoner utenfor sykehus – utarbeidet av blodbanken i SI.
 • Dersom alvorlig komplikasjon oppstår i skal dette straks meldes til blodbanken i SI.
 • Transfusjon av blodproduktet må dokumenteres i pasientens journal.
 • Transfusjonsstedet/institusjonen returnerer utfylt følgeseddel til blodbanken.
Sist oppdatert 13.06.2023