Overordnet utdanningsplan

Endokrinologi

​Revidert versjon godkjent 18.11.2021 av Ellen H. Pettersen, direktør medisin og helsefag. Hovedinnhold i revisjon er fjerning av endokrinologisk seksjon Gjøvik som læringsarena. Ny oppdatering vil bli foretatt så snart de formelle kravene til veiledning igjen er på plass på Gjøvik. ​​

Godkjent den 30.08.2019 av Ellen H. Pettersen, direktør medisin og helsefag.

Planen er utarbeidet i henhold til forskriftsfestede læringsmål:
Vedlegg 2 del B tilføyd ved forskrift 1. mars 2018 nr. 325 (i kraft 1. mars 2019) til Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften).​​​

Formål

Formålet med overordnet utdanningsplan er å beskrive hvordan læringsmål skal oppnås ved de ulike avdelingene og hvordan supervisjon og veiledning skal foregå. Gjennomføringsplanen er en del av den overordnede utdanningsplanen som viser estimert minimums tid på hvert av de ulike stedene hvor utdanningen skal foregå. 

Individuell utdanningsplan skal beskrive de planlagte læringsaktiviteter for LIS det nærmeste halvåret. Overordnet utdanningsplan, gjennomføringsplan og individuell utdanningsplan inklusiv læringsmålsplanen i kompetanseportalen beskriver til sammen de ferdigheter som forventes oppnådd i hver gitte periode.


Sykehuset Innlandet som utdanningsinstitusjon​

Som et av landets største helseforetak med om lag 8 800 ansatte og et stort antall faggrupper, har Sykehuset Innlandet et stort kompetansemiljø. Opptaksområdet hadde ved utgangen av 2019 et befolkningsgrunnlag på 368 000, fordelt på 42 kommuner. I 2019 hadde foretaket om lag 410 000 pasientopphold i somatikk, og 172 000 pasientopphold i psykisk helsevern. 

Sykehuset Innlandet har virksomhet på om lag 40 steder i Innlandet. Vi har somatiske sykehus i Elverum, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og på Tynset. I tillegg har helseforetaket desentralisert virksomhet i Nord-Gudbrandsdal, Valdres og på Hadeland. Helseforetaket har to psykiatriske sykehus på Reinsvoll og Sanderud, og flere distriktspsykiatriske sentre (DPS) og barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger (BUP). Det er også habiliterings- og rehabiliteringsenheter i Innlandet.

Sykehuset Innlandet tilbyr utdannelse innen 35 spesialiteter og legger i tillegg til rette for LIS i allmennmedisin og revmatologi som trenger å gjennomføre deler av utdannelsen på sykehus.


​Gjennomføringspl​​an​​ for spesialistutdanning i endokrinologi

Minimumstid for gjennomføring er fem år etter LIS 1-tjeneste (tre år som LIS  2 og to år som LIS 3. Det finnes to alternativer for suppleringstjeneste; seks måneder ved Oslo universitetssykehus eller tolv måneder ved Akershus universitetssykehus. Læringsmål som kan oppnås lokalt skal helst være oppnådd for oppstart suppleringstjeneste. ​

Gjennomf​øringsplan

Fase 1: 12 m​​ånder

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Avdeling/seksjon: Medisinske avdelinger
 • Læringsmål: Indremedisin del 2, inklusivt FKM

Fase​​​ 2: 24 månder

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Avdeling/seksjon: Medisinske avdelinger (untatt hos sykehuset på Tynset)
 • Læringsmål: Indremedisin del 2, inklusivt FKM

Fase 3: 12-1​​​8 månder

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Avdeling/seksjon: Endokrinologisk seksjon på sykehuset på Hamar eller Gjøvik
 • Læringsmål: 001 - 016, 020 - 021, 023 - 029, 031, 035 - 043

Alternativ 1: ​6 månder

 • Helseforetak: Oslo universitetssykehus og Rikshospitalet
 • Avdeling/seksjon: Seksjon for spesiell endokrinologi
 • Læringsmål: 017 - 019, 022, 030, 032 - 034

Alternativ 2: 12​ måneder

 • Helseforetak: Akershus universitetssykehus
 • Avdeling/seksjon: Seksjon for endokrinologi
 • Læringsmål: 017 - 019, 022, 030, 032 - 034

Beskrivelse a​​​v de endokrinologis​ke seksjoner

I Sykehuset Innlandet er det to seksjoner for endokrinologi; en på Gjøvik og en på Hamar.

Fra og med 01.09.21 er det kun fast tilsatt endokrinolog på Hamar, og utdanningsplanen beskriver derfor i hovedsak tilbudet der. Så snart forholdene igjen ligger til rette for veiledning av LIS 3 i endokrinologi på Gjøvik, vil planen igjen bli utvidet til også å omfatte denne seksjonen. 

Endokrinologisk seksjon på Hamar har per høst 2021 1,5 spesialister i endokrinologi og en konstituert overlege som antas å søke spesialiteten første kvartal 2022. Det har de siste årene til enhver tid vært en LIS under utdanning i endokrinologi tilknyttet seksjonen, og det er totalt 3 LIS i ulike stadier av utdanningsløpet for å bli endokrinolog ved medisinsk avdeling Hamar. De fleste LIS i indremedisin kommer også innom seksjonene på Gjøvik og Hamar i forbindelse med ordinær rotasjon. 

Det er tilknyttet diabetessykepleiere og klinisk ernæringsfysiolog til poliklinikkene ved begge seksjonene. Endokrinologisk seksjon Hamar har ansvar for en sengepost med 10 senger med generell indremedisin hvor mer omfattende endokrinologiske tester finner sted. Det gjennomføres over 4000 polikliniske konsultasjonen innen endokrinologi per år ved endokrinologisk seksjon Hamar. ​

​​​Vakt​​​ordning

​​​Hamar: LIS2/3 går som sekundærvakt i 10-13-delt generell indremedisinsk tilstedevakt med todelte vaktdøgn og med LIS1 i primærvakt. På ukedager er det også en LIS1 i mellomvakt i den mest hektiske tidsperioden. Overlegene deltar i 11-delt generell indremedisinsk tertiærvakt med passiv hjemmevakt på kveld og natt.

Funksjons- og oppga​vefordeling inn​​en spesialiteten

De to seksjonene tilbyr et bredt tilbud innenfor det endokrinologiske fagområdet med utredning og behandling av diabetes mellitus, overvekt, dyslipidemi, sykdommer relatert til thyreoidea, hypofyse, binyrer, gonader, kalsiummetabolisme og osteoporose. Totalt gjennomføres >4 000 konsultasjoner ved endokrinologisk poliklinikk Hamar årlig. Utredning av hormonproduserende svulster i hypofyse og binyrer foregår delvis lokalt, men vurderes og opereres som regel ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

Seksjonen på Hamar har i tillegg til den jevne oppfølgingen av fotsår, tverrfaglig fotpoliklinikk med ortoped, ortopediingeniør, endokrinolog og diabetessykepleier en gang i måneden. Karkirurg tilkalles ved behov. 

​Kurs for type-2 diabetes avholdes regelmessig, og det legges til rette for at LIS kan bidra her.  Temaspesifikke kurs som karbohydrattelling for personer med type-1 diabetes holdes også på Gjøvik og Hamar. 

Endokrinologisk testing foregår som regel ved poliklinikken. Unntak er tester som går over flere døgn og som gjøres på medisinsk sengepost. Intravenøs osteoporosebehandling foregår ved medisinsk behandlingsseksjon. 

For å effektivisere oppfølging av Morbus Graves-pasienter, har seksjonen på Hamar innført telefonkonsultasjoner samlet til en dag i uken. 

Gravide diabetikere og svangerskapsdiabetes er likeledes samlet til fast ukedag, for tiden mandager. Samme dag har de har time hos jordmor og/ eller fødselslege.

Sengepostene som endokrinologene på Hamar har ansvar for er dimensjonert for ti pasienter. I tillegg til endokrinologi tar de imot generell indremedisin med spesielt fokus på nyremedisinske problemstillinger og forgiftninger. Her forventes det omorganiseringer i retning av mer endokrinologisk poliklinisk aktivitet. 

LIS involveres i alle funksjoner ved seksjonen, inklusiv tverrfaglig aktivitet og pasient- og pårørendeopplæring. Det første året har de poliklinikk to dager i uka i dagarbeidsuker. De siste seks månedene før suppleringstjeneste tilstrebes kun poliklinikkarbeid utenom vakt.

Samarbeidende avdelinger i Sykeh​uset Innlandet

Seksjonene samarbeider tett med øyeavdelingene på Lillehammer og Elverum. I tillegg til oppfølging av diabetespasienter, har øyelegene et godt tilbud om perimetri til hypofysepasienter og oppfølging og steroidbehandling ved endokrin oftalmopathi.

Nukleærmedisin på Elverum har et godt tilbud innen de vanligste diagnostiske metodene som er aktuelle innen endokrinologien og foretar også radiojodbehandling.

Ortopedi ved Gjøvik og Elverum deltar i samarbeidet om pasienter med diabetiske fotsår. I diabetes fot-team på Hamar møter ortoped og ortopediingeniør månedlig i tillegg til endokrinolog og diabetessykepleier. Karkirurg fra Hamar møter for tiden ikke regelmessig på tverrfaglig fotpoliklinikken, men er tilgjengelige for tilsyn og kaller inn pasienter på kort varsel.

Det er lokalisert en DXA-maskin både på Gjøvik og Elverum i tillegg til at Revmatismesykehuset på Lillehammer tar imot henvisninger til DXA. Alle de ortopediske avdelingene, med unntak av Tynset, tilbyr systematisk oppfølging av lavenergibrudd og henviser ved behov til endokrinolog.

Mamma-endokrinkirurgi er lokalisert til Hamar og der opereres det meste av endokrin halskirurgi i tillegg til mamma-operasjoner. Det er et tett og godt samarbeid mellom seksjonene, som også har felles undervisning 3-4 ganger i året. 

Urologisk avdeling Hamar, opererer tilsynelatende benigne ikke-hormonproduserende binyretumores som skal fjernes på grunn av vekst eller størrelse.

Fedmekirurgien er lokalisert til kirurgisk avdeling Gjøvik. Hospitering ved overvektspoliklinikken på Gjøvik er obligatorisk for LIS3 endokrinologi. I tillegg er det overvektspoliklinikk på Elverum. 

Samarbeidende avdelin​​ger i andre helseforetak/sykehus

Oslo universitetssykehus har i avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, tre seksjoner som dekker faget endokrinologi. Seksjon for diabetes (Aker), seksjon for endokrine poliklinikker (Aker) og seksjon for spesiell endokrinologi (Rikshospitalet). Helseforetaket har lokalsykehusfunksjon i endokrinologi for det meste av befolkningen i Oslo og i tillegg regionfunksjoner i endokrinologi for Helse Sør-Øst. Aker dekker regionfunksjoner innen diabetes mellitus, thyroidea, osteoporose og kalsiumstoffskiftet. Rikshospitalet dekker de øvrige områdene knyttet til sykdommer i hypofyse og binyre, samt til endokrine tumorsyndromer.

Endokrinologisk avdeling Ahus omfatter endokrinologisk poliklinikk, poliklinikk for overvektige og ett sengetun med syv senger. Avdelingen har syv overlegestillinger og dekker så og si alle områder innen endokrinologien. Ahus deltar fysisk på hypofysemøtene på OUS og opererer selv hormonproduserende binyresvulster, og kan dermed tilby de læringsmålene som ikke dekkes i SI. ​​

Utdanning​​

De fleste læringsmålene oppnås ved klinisk tjeneste ved poliklinikkene. LIS skal derfor ha poliklinikk 40 - 50 prosent av dagtidsarbeidet det første året. Siste seks måneder før suppleringstjeneste skal alt klinisk arbeid utenom vakt være forbeholdt poliklinikk.

Overordna utdannings​​​utvalg for spesialiteten

Alle spesialiteter har et lokalt utdanningsutvalg hvor LIS er representert. Det er regelmessige møter i utvalgene. Disse står i stor grad for utarbeiding av internundervisningsprogram og samarbeider med utdanningsansvarlig overlege/avdelingsoverlege for tilrettelegging av utdanning ved avdelingen. I tillegg til lokale utdanningsutvalg er det på foretaksnivå etablert et overordnet utdanningsutvalg for å sørge for intern harmonisering av utdanningsløpene ved de forskjellige enhetene i Sykehuset Innlandet. Overordnet utdanningsutvalg består av spesialister fra hver avdeling/seksjon som tilbyr utdanning innen spesialiteten og minst en LIS-representant. De overordnede utdanningsutvalgene har ansvar for:

 • Vedlikehold av overordnede utdanningsplaner, læringsmål og læringsaktiviteter for spesialiteten ved nye endringer i læringsmålene fra Helsedirektoratet. 
 • Fremme endringsforslag i tråd med endringer i klinisk praksis.
 • Bistå evalueringskollegiene ved intern uenighet om gjennomføring av utdannelsen.​​

Veiledning, supe​​​rvisjon og faglig fordyping

LIS får utpekt veileder umiddelbart etter ansettelse. Det settes av tid i tjenesteplan for både kandidat og veileder til veiledning hver måned med unntak av sommerferie. Ved behov må veiledning foregå oftere. Alle veiledere skal ha formell veilederkompetanse.

LIS opprettholder kontakt med veiledere under tjeneste ved annen virksomhet. Kontakt vil foregå per epost eller telefon dersom det er mest praktisk. Vurdering av om læringsmål er oppnådd må imidlertid skje ved mottakende foretak.

Alle overlegene må gjennom et program for opplæring i supervisjon. Det gis fortløpende tilbakemeldinger i tillegg til strukturert tilbakemelding i forbindelse med veiledning.

Det vil bli avsatt i gjennomsnitt fire timer til fordypning per uke. Fordypningstiden skal bidra til faglig utvikling. Plan for fordypningstiden legges sammen med veileder.

Internundervisning og nettundervisning

Det er utarbeidet en plan for internundervisning med tilsammen 45 minutter i uken; med teoretiske foredrag, samt kasuistikker og gjennomgang av vitenskapelige artikler. Undervisningen dekker alle teoretiske læringsmål og gir supplerende kunnskap til praktiske læringsmål. Undervisningen vil bli holdt av overlegene og av LIS. LIS deltar i tillegg på generell indremedisinsk undervisning 3x45 minutter per uke.​

Det arrangeres ukentlig nasjonal nettundervisning utgående fra OUS hvor LIS og overleger deltar. 

Deltakelse på tverr​​faglige møter

LIS deltar på ukentlige diabetesmøter med diabetessykepleier, endokrinolog og ernæringsfysiolog. Minst 50 prosent av møtene er forbeholdt tverrfaglig internundervisning. Møtene brukes også som diskusjonsform ved tildeling av teknisk utstyr til diabetespasienter.

LIS har tilbud om deltakelse på MDT-møter og endokrinkirurgiske røntgenmøter i utdannelses- øyemed. LIS fra mamma-endokrin-kirurgen deltar regelmessig på internundervisningen ved endokrinologisk seksjon Hamar. 


​Forskning​​

Generelt om fors​​​kning i Sykehuset Innlandet

Utvikling av robuste fag- og forskningsmiljøer som utgjør en integrert del av klinisk virksomhet er et av fem hovedmål i Sykehuset Innlandets virksomhetsstrategi. Forskningsaktiviteten i Sykehuset Innlandet har vært økende de siste årene. Aktiviteten ligger på topp blant ikke-universitetssykehusene i Norge. Forskere er samlet i forskningsgrupper, som tilbyr et aktivt og spennende forskningsmiljø hvor nye forskerrekrutter kan søke veiledning og hjelp til utvikling av forskningsprosjekter.

Gjennom året lyses det ut forskningsmidler i Sykehuset Innlandet som ansatte kan søke på, og som kan gi frikjøp av tid til utvikling av forskningsprosjekter (forprosjekt), eller frikjøp til ph.d.- og postdok.-prosjekter.

Ved inngangen til 2021 var 58 ansatte i doktorgradsløp, og minst 10 stipendiater vil starte opp i løpet av 2021. Tilsvarende var 15 ansatte i postdok-løp, de fleste i kombinasjon med klinikk, og ytterligere 3 vil starte i 2021.

Avdeling for forskning og innovasjon tilbyr støtte til klinikere som ønsker å komme i gang med forskning.

Forskningsaktivitet indremedisinske avdelinger

Elverum: En av overlegene har PhD og har søkt om godkjenning til egen studie innen hjerte. avdelingen deltar i flere industriuavhengige studier, hvor det vil være anledning for LIS til å bidra. ​

Gjøvik: Det er to overleger med PhD og det pågår aktiv forskning på avdelingen. For tiden er det fire LIS i stipendiatstillinger. I tillegg er det felles forskningsprosjekter med NTNU Campus Gjøvik. Det er til enhver tid pågående oppdragsforskning hvor det vil være anledning for LIS til å bidra. Avdelingen bidrar til studier utgående fra Register for organspesifikke autoimmune sykdommer (ROAS). Det legges også til rette for kandidater som ønsker å gjennomføre PhD.

Hamar: To av overlegene har PhD og forsker aktivt. Avdelingen har høy aktivitet inne oppdragsforskning, og det vil være anledning for alle interesserte LIS å være medutprøver på slike studier. Avdelingen deltar aktivt i studier utgående fra Register for organspesifikke autoimmune sykdommer (ROAS). For kandidater som ønsker å gjennomføre PhD, kan avdelingen på noen fagområder tilby lokal veileder. En LIS 3 i endokrinologi har fått innvilget midler til PhD-stipend innen diabetiske fotsår med oppstart 2022. 

Lillehammer: Tre av overlegene har PhD. Avdelingen deltar i flere industriuavhengige studier i regi av Oslo Universitetssykehus og deltar også i industrifinansiert oppdragsforskning, hvor det vil være anledning for LIS til å bidra.

Tynset: En av overlegene har akademisk kompetanse. Sykehuset har egen studiesykepleier, og det vil være anledning for LIS å delta i oppdragsforskning.​

​Felles kom​​petansemål

De første tre årene av spesialiseringen settes det av tid til læringsaktiviteter for oppnåelse av læringsmål fra «Felles kompetansemål»-(FKM)-modulen. Organiseringen av gruppe-aktiviteter skjer på tvers av fag.


​Oppfølging a​v faglig utvikling

Veileder vil ha regelmessig kontakt med LIS og kontinuerlig evaluere LIS sin faglige progresjon. Utdanningskandidaten er selv ansvarlig for fortløpende å registrere gjennomførte læringsaktiviteter i Kompetanseportalen og å sende disse til signatur.

Evalueringskollegium består av LIS, veileder, utdanningsansvarlig overlege (eller den legen som til enhver tid har denne funksjonen), eventuelt supervisører og leder med personalansvar.

Det vil avholdes halvårige møter i evalueringskollegiet. Komplekse læringsmål vil bli signert i disse møtene om læringsmålene er oppnådd, og det vil bli vurdert om kandidaten følger forventet progresjon.

LIS skal i tillegg til denne overordnede utdanningsplanen ha en individuell utdanningsplan som fungerer som en fremdriftsplan. Planen skal revideres i samråd med veileder hvert halvår.Sist oppdatert 31.01.2023