Overordnet utdanningsplan

Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Revidert versjon godkjent 17.03.2023 av Ellen H. Pettersen, direktør medisin og helsefag.

Godkjent den 30.08.2019 av Ellen H. Pettersen, direktør medisin og helsefag.

Planen er utarbeidet i henhold til forskriftsfestede læringsmål:
Vedlegg 2 del B tilføyd ved forskrift 1. mars 2018 nr. 325 (i kraft 1. mars 2019) til Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften).​​​

Formål

Formålet med overordnet utdanningsplan er å beskrive hvordan læringsmål skal oppnås ved de ulike avdelingene og hvordan supervisjon og veiledning skal foregå. Gjennomføringsplanen er en del av den overordnede utdanningsplanen som viser estimert minimums tid på hvert av de ulike stedene hvor utdanningen skal foregå. 

Individuell utdanningsplan skal beskrive de planlagte læringsaktiviteter for LIS det nærmeste halvåret. Overordnet utdanningsplan, gjennomføringsplan og individuell utdanningsplan inklusiv læringsmålsplanen i kompetanseportalen beskriver til sammen de ferdigheter som forventes oppnådd i hver gitte periode.

​​​​

Gjennomføringsplan for spesialistutdanning i fødselshjelp og kvinnesykdommer

Før sentral rotasjon skal alle læringsmål i Felles kompetanse mål være oppnådd, og kandidaten sk​​al i hovedsak ha tilegnet seg de læringsmål som kan oppnås i Sykehuset Innlandet. Gjennomføringsplan og arena for suppleringstjeneste fremgår av skjemaet.

Gjennomførin​​gsplan

​Fase 1: 33 måneder

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Sykehus: Elverum, Gjøvik, Lillehammer
 • Avdeling/lærested: Gynekologisk/fødeavdeling
 • Læringsmål: Se individuell utdanningsplan

Fase 2: 12 måneder i sp​​esialiteten fødselhjelp og kvinnesykdommer

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Sykehus: Elverum, Gjøvik, Lillehammer
 • Avdeling/lærested: Kirurgisk avdeling
 • Læringsmål: Se individuell utdanningsplan

Fase 3: 15 måneder​​ i spesialiteten fødselhjelp og kvinnesykdommer

 • Helseforetak: Oslo universitetssykehus/Akershus universitetssykehus
 • Sykehus: Oslo universitetssykehus/Akershus universitetssykehus
 • Avdeling: Kvinneklinikk, DNR
 • Læringsmål: I henhold til fagavtaler​

LIS ved Gjøvik jobber fire uker på Kvinneklinikken Lillehammer om sommeren grunnet sommersamarbeid​​. De kan da få hele eller deler av læringsmål de ikke får på Gjøvik, da Gjøvik ikke forløser tvillinger/seter og premature under uke 35. Lillehammer er ikke en stor Kvinneklinikk. Elverum har barneavdeling som forløser tvillinger og vaginale seteleier. Alle LIS i Sykehuset Innlandet har behov for rotasjon til OUS eller Ahus for mengdetrening innen obstetrikk, særlig seteleier, tvillinger og premature, samt noen av kompetansemålene innen onkologi.​​


Beskrivelse av gyn-/fødeavdelinger

I Sykehuset Innlandet er ​det tre gyn-/fødeavdelinger.

 • Kvinneklinikken Lillehammer har 8 overleger og 6 LIS. Det er tilstedevakt for LIS-leger og overleger. Dagvakt mandag til fredag fra klokka 07.45 til 15.45, kvelds/nattevakt fra klokka 15.15 til 09.00. Dagvakt lørdag og søndag fra klokka 09.00 til 18.30, nattevakt fra klokka 18.15 til 09.15.
 • Gyn-/fødeavdeling Gjøvik har 6 overleger og 3 LIS. Det er 5 delt vaktturnus for LIS med hvilende vakt på huset etter klokka 22.00.
 • Gyn-/fødeavdeling Elverum har 6 overleger og 6 LIS. Det er 6 delt vaktturnus for overleger og LIS.

Funksjons- og oppgavefordeling innen spesialiteten

 • Kvinneklinikken Lillehammer: har områdefunksjon for risikogravide og tar imot fødende fra Sykehuset Innlandet sitt opptaksområde med seleksjonskriterier som: komplisert diabetes mellitus, alvorlig preeklampsi, alvorlig vekstrestriksjon (>-22%), gestasjonsalder (forløsning på Kvinneklinikk < uke 30+0 for enkeltfødsler, forløsning på Kvinneklinikk < uke 32+0 for tvillingfødsler), flerlinger/vaginale tvillingfødsler, immunisering med betydning for barnet, alvorlige sykdommer hos mor, rusmiddelbruk under svangerskap, overvekt (BMI > 38). Voldtektsmottak er lokalisert til Lillehammer.
 • Gyn-/fødeavdeling Gjøvik: forløsning etter uke 35 og ellers etter nasjonale føringer for fødselshjelp/prosedyrer i Sykehuset Innlandet. Utreder og behandler alle vanlig gynekologiske lidelser. Cancer: utreder, operer etter nasjonale retningslinjer og følger opp poliklinisk, palliative innleggelser og cytostatica henvises til Lillehammer.
 • Gyn-/fødeavdeling Elverum: forløsning fra uke 32, har egen barneavdeling med nyfødtintensiv. Utredning og behandling av cancer og operer etter nasjonale retningslinjer, følger opp poliklinisk. Følger opp og gir kur til onkologiske gyn pasienter på onkologisk poliklinikk. Daglig poliklinikk på Hamar, tett samarbeid med kirurger og urologer. Voldtektsmottak er lokalisert til Elverum.

​​Samarbeidende avdelinger i Sykehuset Innlandet

Avdelingene har et godt samarbeid med kirurgiske, medisinske og bildediagnostiske avdelinger, samt laboratoriefagene (patologi, mikrobiologi, klinisk/kjemisk) samt urologisk avdeling (Hamar) som har urolog tilgjengelig på dagtid på sykehuset på Lillehammer. I tillegg er det samarbeid med Revmatismesykehuset. Lillehammer har en forsterket barselenhet for mødre med rus og/eller psykiske problemer og har derfor et utstrakt samarbeid ​​med barneavdelingen, barnefysioterapeut, BUP Sped- og småbarnsteamet, psykiatrisk poliklinikk samt med kommunehelsetjenesten; jordmødre, helsesøstre, fastleger.

Kvinneklinikken Lillehammer og avdelingen på Gjøvik har sommersamarbeid.

​​Samarbeidende avdelinger i andre helseforetak/sykehus

Tett samarbeid med kvinneklinikkene ved Akershus universitetssykehus og Oslo universitetssykehus/DNR og St​. Olav i Trondheim.​

​Utda​​nning​​​

Alle spesialiteter har et lokalt utdanningsutvalg hvor LIS er representert. Det er regelmessige møter i utvalgene. Disse står i stor grad for utarbeiding av internundervisningsprogram og samarbeider med utdanningsansvarlig overlege/avdelingsoverlege for tilrettelegging av utdanning ved avdelingen. I tillegg til lokale utdanningsutvalg er det på foretaksnivå etablert et overordnet utdanningsutvalg for å sørge for intern harmonisering av utdanningsløpene ved de forskjellige enhetene i Sykehuset Innlandet. Overordnet utdanningsutvalg består av spesialister fra hver avdeling/seksjon som tilbyr utdanning innen spesialiteten og minst en LIS-representant. 

De overordnede utdanningsutvalgene har ansvar for:

 • Vedlikehold av overordnede utdanningsplaner, læringsmål og læringsaktiviteter for spesialiteten ved nye endringer i læringsmålene fra Helsedirektoratet
 • Fremme endringsforslag i tråd med endringer i klinisk praksis
 • Bistå evalueringskollegiene ved intern uenighet om gjennomføring av utdannelsen

Veiledning, supe​​​rvisjon og faglig fordyping

LIS får utpekt veileder umiddelbart etter ansettelse. Det settes av tid i tjenesteplan for både kandidat og veileder til veiledning hver måned med unntak av sommerferie. Ved behov må veiledning foregå oftere. Alle veiledere skal ha formell veilederkompetanse.

LIS opprettholder kontakt med veiledere under tjeneste ved annen virksomhet. Kontakt vil foregå per epost eller telefon dersom det er mest praktisk. Vurdering av om læringsmål er oppnådd må imidlertid skje ved mottakende foretak.

Alle overlegene må gjennom et program for opplæring i supervisjon. Det gis fortløpende tilbakemeldinger i tillegg til strukturert tilbakemelding i forbindelse med veiledning.

Det vil bli avsatt i gjennomsnitt fire timer til fordypning per uke. Fordypningstiden skal bidra til faglig utvikling. Plan for fordypningstiden legges sammen med veileder.

Supervi​​s​jon​

LIS får tett oppfølging i starten fra mer erfarne LIS og overleger. Vi har et introduksjonshefte. De får opplæring i vaginal UL og undersøkelsesmetoder. Når de er nye, jobber de sammen med overlege eller erfarne LIS, etter hvert mer selvstendig. 

På poliklinikk tilstreber vi at overlege og LIS har poliklinikk samtidig, slik at man lett kan spørre eller få hjelp til undersøkelser. Det er alltid overlege tilgjengelig som kan konsulteres. 

 • ​UL poliklinikk gravide: supervisjon av UL jordmor. Det er satt av ekstra tid for noen pasienter som gjør veiledning og trening mulig (både tidlig UL og ordinær UL uke 18-19 og senere oppfølging). På dagvakt/vakt er det overlege/UL jordmor som superviserer. 
 • Gyn-/fødeavdeling: daglig previsitt /morgenmøte med overlege hvor man går igjennom pasienter og legger en plan. Alltid overlege tilgjengelig for supervisjon. Vaktmøte på ettermiddagen er arena hvor LIS kan avklare spørsmål som ikke krever umiddelbare svar og det er gjennomgang av inneliggende pasienter og videre plan for vakten. LIS kan også sende «gul lapp» i DIPS til overleger for å avklare spm de ikke umiddelbart trenger svar på. 
 • Operative forløsninger: Trening og veiledning på fantom, være med på vanlige fødsler med veiledning fra jordmødre, gradvis opparbeidelse av ferdigheter på operative fødsler sammen med overlege. Sykehuset Innlandet har innført kampanjen «I trygge hender» som gir en god innføring i praktisk obstetrikk. 
 • Operasjon: trening på laparoskopiboks med overleger og alene, i starten assistere på operasjon, gjennomgang av operajonsmetoder og teknikker med overlege som er operatør. Så raskt som ferdigheter tillater det får LIS gjøre hele eller deler av operasjoner. De har faste operasjonsdager i arbeidsplan. Gjennomgang av operasjon i etterkant med overlege. Sykehuset Innlandet var med på kampanjen «gi kniven videre» og har innført prinsippene som fast supervisjon. ​

Internundervisning o​​g nett-/videoundervsining

Hver avdeling vil utarbeide en plan for internundervisning med teoretiske foredrag samt kasuistikker og diskusjoner. Undervisningen vil bli holdt av overlegene, samt av LIS under veilednin​​g. Praktiske øvelser i obstetrikk, STAN/CTG gjennomgang, «trygg fødsel» og «boksen går» innen laparoskopi. Det er felles fagdager i Sykehuset Innlandet med øvelser i obstetrikk og STAN undervisning.

Felles videoundervisning for gyn-/fødeavdelinger (en gang i måneden), og MTD møte og gjennomgang med DNR hver mandag er felles for alle gyn-/fødeavdelingene i Sykehuset Innlandet.

Internundervisning Lillehammer

Vi har følgende undervisning fast i utdanningsplanen: 

 • Mandager klokka 07.45 - 08.15: 30 minutter i 22 dager per vår og 15 dager per høst (18,5 timer) 
 • Torsdager klokka 08.00 - 09.00: 1 time i 22 dager per vår og 15 dager per høst (37 timer)
 • Første fredag i måneden klokka 07.45 - 08.30, fellesundervisning i auditoriet: 45 minutter 6 ganger per vårsemester og 4 ganger per høstsemester (7,5 timer)
 • Fredager ellers: 30 minutter per vår i 16 dager (8 timer) og 11 dager per høst (5,5 timer)

Total internundervisningstid unntatt ferier/helligdager: 76,5 timer

Internundervisning​ Elverum

40 uker i året, 115 minutter x 40 = 76,6 timer per år

 • Mandager: gjennomgang av CTG/case klokka 08.00 - 08.20 (20 minutter)
 • Tirsdager: MTD/rtg
 • Onsdager: klokka 08.00 - 08.30 (30 minutter)
 • Torsdager: klokka 08.00 - 08.45 (45 minutter)
 • Fredager: praktisk trening klokka 08.00 - 08.20 (20 minutter)

Internundervisning Gjøvik

 • Internundervisning leger: mandag og onsdag klokka 08.15 - 09.00 
 • Felles undervisning/CTG gjennomgang/øvelser med jordmor/lege: torsdag klokka 08.15 - 09.00
 • Operasjonsmøte: 1 gang i uken (gjennomgang av de som søkes til operasjon/samtidig diskusjon og læring)
 • Trening på laparoskopiboks/trygg fødsel med 1 LIS og 1 overlege: 1 gang i uken
 • I tillegg felles med anestesi/operasjon: 1-2 ganger per år

​​Deltakelse på tverrfaglige møter

På Lillehammer er det et utstrakt samarbeid med kommunehelsetjenesten og Barnevern da det er en Forsterket barselenhet for mødre med rus og/eller psykiske problemer der. I tillegg har avdelingene jevnlige møter med patologene, ukentlige røntgenmøter samt møter ​med barnelegene og anestesilegene. Det er tett samarbeid med kommune og barnevern der det er behov.​

​Forskning​​

Generelt om fors​​​kning i Sykehuset Innlandet

Utvikling av robuste fag- og forskningsmiljøer som utgjør en integrert del av klinisk virksomhet er et av fem hovedmål i Sykehuset Innlandets virksomhetsstrategi. Forskningsaktiviteten i Sykehuset Innlandet har vært økende de siste årene. Aktiviteten ligger på topp blant ikke-universitetssykehusene i Norge. Forskere er samlet i forskningsgrupper, som tilbyr et aktivt og spennende forskningsmiljø hvor nye forskerrekrutter kan søke veiledning og hjelp til utvikling av forskningsprosjekter.

Gjennom året lyses det ut forskningsmidler i Sykehuset Innlandet som ansatte kan søke på, og som kan gi frikjøp av tid til utvikling av forskningsprosjekter (forprosjekt), eller frikjøp til ph.d.- og postdok.-prosjekter.

Ved inngangen til 2021 var 58 ansatte i doktorgradsløp, og minst 10 stipendiater vil starte opp i løpet av 2021. Tilsvarende var 15 ansatte i postdok-løp, de fleste i kombinasjon med klinikk, og ytterligere 3 vil starte i 2021.

Avdeling for forskning og innovasjon tilbyr støtte til klinikere som ønsker å komme i gang med forskning.

Forskningsaktivitet i avdelingene

Alle enheter er regelmessig med på multisenterstudier og nasjonale forbedringsprosjekter hvor LIS får innblikk i forskning og deltar ved å samle inn data. 

Lillehammer har en egen forskningsjordmor som involverer LIS i egen forskning. 

LIS har ved internundervisning også tilnærming til forskning ved gjennomgang av litteratursøk og lesing av artikler. 

De felleskompetansemål som omhandler forskning og litteratursøk samarbeider vi med andre avdelinger og bibliotektjenesten på de ulike lokalisasjoner i gruppeveiledning slik at LIS oppnår disse kompetansemålene  

Fag og forskningsavdelingen arrangerer møter og kurs i Sykehuset Innlandet. Det er jevnlig invitasjoner til forskningslunsjer og presentasjoner. 

Utdanningsansvarlig overlege i Sykehuset Innlandet er i gang med et arbeid for å få til felles undervisning for felles kompetansemål som omhandler forskning. 

Utover dette må LIS delta i forskning når de har tjeneste ved regionssykehus.

Tilretteleggelse for forskning v​​​ed gyn-/fødeavdelingene

Spesialister med forskningskompetanse bistår med opplæring i forskningsforståelse- og metodikk som ledd i gjennomføringen av​ felles kompetansemål. LIS oppfordres til å delta i forskningsarbeid, og det legges til rette for dette ut fra omfanget av prosjektet. 

​Felles kom​​petansemål

De første tre årene av spesialiseringen settes det av tid til læringsaktiviteter for oppnåelse av læringsmål fra «Felles kompetansemål»-(FKM)-modulen. Organiseringen av gruppe-aktiviteter skjer på tvers av fag.


​Oppfølging a​v faglig utvikling

Veileder vil ha regelmessig kontakt med LIS og kontinuerlig evaluere LIS sin faglige progresjon. Utdanningskandidaten er selv ansvarlig for fortløpende å registrere gjennomførte læringsaktiviteter i Kompetanseportalen og å sende disse til signatur.

Evalueringskollegium består av LIS, veileder, utdanningsansvarlig overlege (eller den legen som til enhver tid har denne funksjonen), eventuelt supervisører og leder med personalansvar.

Det vil avholdes halvårige møter i evalueringskollegiet. Komplekse læringsmål vil bli signert i disse møtene om læringsmålene er oppnådd, og det vil bli vurdert om kandidaten følger forventet progresjon.

LIS skal i tillegg til denne overordnede utdanningsplanen ha en individuell utdanningsplan som fungerer som en fremdriftsplan. Planen skal revideres i samråd med veileder hvert halvår.




Sist oppdatert 17.03.2023