Overordnet utdanningsplan

Geriatri

​Revidert versjon godkjent 03.10.2023 av Ellen H. Pettersen, direktør medisin​ og helsefag.

Godkjent den 30.08.2019 av Ellen H. Pettersen, direktør medisin og helsefag.

Planen er utarbeidet i henhold til forskriftsfestede læringsmål:
Vedlegg 2 del B tilføyd ved forskrift 1. mars 2018 nr. 325 (i kraft 1. mars 2019) til Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften).​​​

Formål

Formålet med overordnet utdanningsplan er å beskrive hvordan læringsmål skal oppnås ved de ulike avdelingene, og hvordan supervisjon og veiledning skal foregå. Gjennomføringsplanen er en del av den overordnede utdanningsplanen som viser estimert minimumstid på hvert av de ulike stedene hvor utdanningen skal foregå. 

Individuell utdanningsplan skal beskrive de planlagte læringsaktiviteter for LIS det nærmeste halvåret. Overordnet utdanningsplan, gjennomføringsplan og individuell utdanningsplan inklusiv læringsmålsplanen i kompetanseportalen beskriver til sammen de ferdigheter som forventes oppnådd i hver gitte periode.

Sykehuset Innlandet som utdanningsinstitusjon​

Som et av landets største helseforetak med om lag 8 800 ansatte og et stort antall faggrupper, har Sykehuset Innlandet et stort kompetansemiljø. Opptaksområdet hadde ved utgangen av 2019 et befolkningsgrunnlag på 368 000, fordelt på 42 kommuner. I 2019 hadde foretaket om lag 410 000 pasientopphold i somatikk, og 172 000 pasientopphold i psykisk helsevern. 

Sykehuset Innlandet har virksomhet på om lag 40 steder i Innlandet. Vi har somatiske sykehus i Elverum, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og på Tynset. I tillegg har helseforetaket desentralisert virksomhet i Nord-Gudbrandsdal, Valdres og på Hadeland. Helseforetaket har to psykiatriske sykehus på Reinsvoll og Sanderud, og flere distriktspsykiatriske sentre (DPS) og barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger (BUP). Det er også habiliterings- og rehabiliteringsenheter i Innlandet.

Sykehuset Innlandet tilbyr utdannelse innen 35 spesialiteter og legger i tillegg til rette for LIS i allmennmedisin og revmatologi som trenger å gjennomføre deler av utdannelsen på sykehus.

Gjennomføringsplan for spesialistutdanning i geriatri

Generell del kan gjennomfør​es ved medisinske avdelinger på Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer. To av disse årene i del 2 kan også gjennomføres på Medisinsk avdeling Tynset. Det legges til rette for at utdanning i spesialiteten foregår ved medisinsk avdeling/geriatriseksjon ved sykehuset i Elverum. Etter hvert som en får rekruttert geriatere til Gjøvik og Lillehammer, vil utdanning også komme i gang der. Gjennomføringsplan og arena for suppleringstjeneste fremgår av skjema under.

Gjennomføringsplan for geriatri
​Generell del ​Fase 1 i spesialiteten geriatri ​Fase 2 i spesialiteten geriatri ​Fase 3 i spesialiteten geriatri
​Tid​ av utdanning 36 måneder 12 måneder ​6 måneder ​6 måneder
Helseforetak ​Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet​ ​OUS ​OUS
Sykehus ​Lillehammer / Gjøvik / Elverum / Hamar
Tynset 24 md.
​Elverum ​Ullevål ​Ullevål
Avdeling / læringssted ​Medisinsk avdeling ​Medisinsk avdeling, geriatri, n​evrologisk poliklinikk (3 uker) og ressursenhet for demens, enhet for affektive lidelser og enhet utredning​ ​Geriatrisk avdeling ​Geriatrisk avdeling
Læringsmål som skal oppnås ​Fremgår av tildelt utdanningsplan i Kompetanseportalen

​7-12, 13-20, 22-30 og 32-63​ 

​21, 31 ​1-6

​​Beskrivelse av geriatriske seksjoner i Sykehuset Innlandet

Geriatrisk seksjon Elverum

Hjerneslag- og geriatriposten deler 13 sengeplasser med nyreposten og er en del av indremedisinsk avdeling ved sykehuset i Elverum. Seksjonen har en overlegehjemmel i geriatri, fire overlegehjemler i nefrologi og to LIS. En tredje LIS blir i geriatri.

Overlegene går for tiden i en 12-delt bakvaktplan, og har tilstedevakt på dag og kveld, hjemmevakt på natt.

LIS går for tiden i en 9-delt sekundærvaktplan, med kontinuerlig tilstedevakt og ansvar for mottak og oppfølging av akuttinnlagte pasienter.

LIS i geriatri vil ha arbeidsoppgaver på hjerneslag- og geriatriposten, geriatrisk poliklinikk, hjerneslagpoliklinikk, være med overlege på tilsyn på geriatriske pasienter på andre poster og avdelinger.

Senge​​p​ost

Hjerneslag- og geriatriposten disponerer 5 senger for geriatri og akutt hjerneslag. Posten har hovedansvar for utredning og behandling av eldre pasienter med geriatriske problemstillinger, hjerneslag og tidlig rehabilitering. Begge pasientgruppene preges av multimorbiditet med behov for tverrfaglig vurdering og alle pasientene gjennomgår en bred geriatrisk behandling og utredning. Vi har trombolyseteam, der LIS2/3 i vakt er teamleder. Bakvakt ved nevrologisk avdeling Lillehammer eller trombektomivakt ved Rikshospitalet/Akershus universitetssykehus konfereres ved behov. Vi har telemetrikapasitet til alle hjerneinfarktpasienter.

Vi tilbyr tverrfaglig vurdering bestående av slag- og geriatrisk sykepleier, fysioterapeut med spesialisering i geriatri, ergoterapeut, klinisk ernæringsfysiolog og logoped.

Det legges opp til at LIS har daglig supervisjon av overlege ved previsitt, postvisitt og at overlege ser de mest kompliserte pasientene sammen med LIS.

LIS har daglig tett samarbeid med tverrfaglig team og det er tverrfaglige møter 2 ganger i uken med pasientansvarlig lege, sykepleier, ergoterapeut, fysioterapeut, logoped og nevrolog (kun en gang i uken). Her oppsummeres funn, identifiseres videre tiltak og plan for pasienten.

Det er tett og godt samarbeid med andre spesialister ved sykehuset. Medisinsk avdeling i divisjon Elverum-Hamar har grenspesialitetene kardiologi, lungemedisin, gastroenterologi, infeksjon, endokrinolog, onkologi, hudlege, nefrologi med dialyseavdeling og revmatolog til stede 1 dag per måned.

Alle ansatte på indremedisinsk avdeling Elverum møter på felles morgenmøte og formiddagsmøte etter klinisk visitt daglig. Det sikrer stor bredde, mange gode diskusjoner og verdsettes stort av kollegiet. Vi har ortopedisk-, gynokologisk, øre-nese og hals- og øyeavdeling og nevrologisk- og hudpoliklinikk på huset.

Geriatrisk p​​​​oliklinikk

Poliklinikken tar imot pasienter to dager i uken og drives av geriater, ergoterapeut, sykepleier, fysioterapeut og KEF ved behov. Vi tilbyr tverrfaglig poliklinisk utredning av eldre med kognitiv svikt, polyfarmasi og multimorbiditet, funksjonssvikt og falltendens. I tillegg utføres preoperative vurderinger og vurderinger av toleranse for kreftbehandling.

Hovedandelen av pasientene er henvist fra fastlege, en del fra andre avdelinger og i tillegg sees kontroller etter innleggelse. Poliklinikken er en viktig læringsarena hvor LIS vil ha supervisert og etter hvert også selvstendig poliklinikk.

Hjernes​lag polik​linikk

Poliklinikken tar imot pasienter en dag annenhver uke og dette er hovedsakelig tverrfaglig tremånederskontroll etter hjerneslag med geriater, slagsykepleier, ergoterapeut og fysioterapeut. LIS involveres også her og vil få god trening i tverrfaglig samarbeid. 

Palliativ​t​ team

Består av spesialsykepleier/koordinator i 80 prosent stilling, lege i 60 prosent stilling, sykehusprest, klinisk ernæringsfysiolog, ergoterapeut og fysioterapeut. Teamet har ukentlige tverrfaglige møter sammen med spesialsykepleiere fra medisinsk- og gynekologisk avdeling, representant fra Hospice Sangen og kreftkoordinatorer/kreftsykepleiere i sykehusets tilhørende kommuner.

Paliativt team tilbyr tilsyn på sykehuset avdelinger, poliklinisk oppfølging på sykehuset eller via telefon og ambulante tilsyn der det er mulig. Det tilbys også samtaler med pårørende. De fleste pasienter teamet tilser har hoveddiagnosen kreft, men teamet er også behjelpelig med lindring av symptomer hos alvorlig syke og/eller døende pasienter med andre diagnoser.

Ortogeriat​​risk vir​​ksomhet

Det er tett samarbeid mellom geriater og ortoped ved osteoporoseklinikken, og det er gode muligheter for LIS til å hospitere. Osteoporoseklinikken er sykepleierstyrt med tett kontakt med ortoped som konsulterer endokrinolog ved behov. De tar imot pasienter 3 dager i uken. Poliklinikken behandler pasienter med lavenergibrudd etter fylte 50 år, forsinket og- eller dårlig bruddtilheling, nye brudd under pågående behandling, langvarig behandling med steroider og underernæring.

I 2020 ble 260 pasienter behandlet og det var forventet 350 i 2021.

Geriatriske pasienter innlagt med fall på ortopedisk avdeling får tilbud om henvisning til geriatrisk poliklinikk.

Det planlegges samarbeid mellom ortoped, anestesilege og geriater om felles visitt av pasienter med akutt hoftebrudd med kriteriene alder over 65 år og hjemmeboende.

Samarbeid me​​d n​evrol​​ogisk poliklinikk​​

Elverum har en stor nevrologisk poliklinikk som behandler et bredt spektrum av nevrologiske pasienter. Nevrologisk sengepost i Sykehuset Innlandet er lokalisert til Lillehammer. Nevrologisk poliklinikk utfører UL-halskar på hjerneslagpasientene og har tilsynfunksjon på medisinske pasienter ved behov. Det er avtalt 3 ukers hospitering på nevrologisk poliklinikk, Elverum, for oppnåelse av læringsmålene i nevrologi.

Onkogeriatrisk vir​​​​ksomhet

Pasienter med kreftrelaterte lidelser legges i Elverum i hovedsak inn på medisinsk og gynekologisk avdeling. Det er også noe poliklinisk drift. Geriater tilbyr geriatrisk kompetanse og tilsyn til onkologiske pasienter med alvorlig skrøpelighet og spesielt kritisk medisingjennomgang ved polyfarmasi. 

Simule​rings​​øvelser

LIS i ge​​riatri vil bli involvert i trombolyseøvelser hvor sykepleier i mottak, LIS 1, LIS 2 eller 3, bioingeniør, radiograf, radiolog, slagsykepleier og intensivsykepleier deltar.

Servicea​​v​​​delinger

Sykehuset har laboratoriet, røntgenavdeling, nukleærmedisinsk seksjon og EEG-registrering på akutte innlagte som blir vurdert av nevrofysiolog.​

Geriatrisk seksjon Gjøvik​

Geriatrisk seksjon er en del av Medisinsk avdeling Gjøvik og har i tillegg til geriatri også ansvaret for slagposten. Seksjonen disponerer total 10 senger, hvorav 5 slagsenger. I tillegg disponibelt 3 forsterkede senger på sengeposten. Seksjonen har 2 overlegestillinger hvorav den ene er besatt av spesialist i indremedisin og geriatri og den andre er besatt av spesialist i indremedisin med lang erfaring med slagbehandling og geriatri. En av spesialistene har i tillegg PhD. Det er to stillinger for LIS 2/3 knyttet til seksjonen. LIS-stillingene fordeles etter behov til LIS 3 geriatri og LIS 2 indremedisin i rotasjon. 

Overlegene på geriatrisk seksjon inngår i den generelle indremedisinske vaktordningen, for tiden 12-delt tertiærvakt med tilstedetid på dag og kveld. LIS 2/3 går i en 16-delt tjenesteplan med kontinuerlig tilstedevakt med ansvar for mottak og oppfølging av akuttinnlagte pasienter. 

LIS 3 i geriatri, vil ha arbeidsoppgaver på sengepost inkl. på de forsterkede sengene, geriatrisk poliklinikk, hjerneslagpoliklinikk og delta sammen med overlege på tilsyn og tverrfaglige møter. 

Sengepost​​

Geriatrisk seksjon på Gjøvik har egen sengepost med 10 senger med hhv 5 akuttgeriatriske senger og 5 slagsenger. Sengene er etablert på en felles indremedisinsk sengepost med til sammen 31 senger, fordelt på geriatri/hjerneslag, infeksjon og fordøyelsessykdommer. I tillegg er det 3 forsterkede overvåkningssenger på sengeposten som kan benyttes av alle tre fagområdene. 

Sengeposten har hovedansvar for utredning og behandling av eldre pasienter med geriatriske problemstillinger, hjerneslag og tidlig rehabilitering. Begge pasientgruppene preges av multimorbiditet med behov for tverrfaglig vurdering og alle pasientene gjennomgår en bred geriatrisk behandling og utredning. Slagvakt ved nevrologisk avdeling Lillehammer eller trombektomivakt ved Rikshospitalet/Akershus universitetssykehus konfereres ved behov. Det er egne telemetrier dedikert til slagpasientene. Overlege er tilstede hver dag og har supervisjon av LIS samt deltar i visittarbeidet. På sengeposten er det sykepleiere med videreutdanning i geriatri, samt ergoterapeut, fysioterapeut, logoped, sosionom og klinisk ernæringsfysiolog tilgjengelig. Det er daglige tverrfaglige møter. Nevrolog er tilstede en dag i uka og det er fast tilsyn fra alderspsykiatrisk avdeling hver 14. dag. Revmatolog er tilgjengelig 1 dag per måned. Det er for øvrig et godt samarbeid med de øvrige medisinske seksjonene på avdelinga (hjerte, lunge, hematologi, gastro og infeksjon), samt øvrige avdelinger, spesielt bildediagnostisk avdeling, medisinsk biokjemi og ØNH.

​Poliklinikk​​

Det er på poliklinikken sykepleiere med videreutdanning i geriatri, samt ergoterapeut, fysioterapeut, logoped, sosionom, ernæringsfysiolog tilgjengelig. Det er nevrolog tilstede en dag i uka. Fast tilsyn fra alderspsykiatrisk avdeling hver 14. dag der det kan planlegges alderspsykiatrisk vurdering av pasienter også sengepost og poliklinikken. 

Den polikliniske virksomheten i geriatri foregår normalt i snitt 1-2 dager per uke med cirka 3 pasienter per dag. Det er årlig mellom 400 og 500 konsultasjoner på poliklinikken. Om lag halvparten av konsultasjonene er demensutredninger, i økende grad også førerkortutredninger, polyfarmasivurderinger og preoperativ vurderinger. 

LIS 3 geriatri har poliklinikk 1 dag per uke med supervisjon fra overlege.

​Utda​​nning​​​

Alle spesialiteter har et lokalt utdanningsutvalg hvor LIS er representert. Det er regelmessige møter i utvalgene. Disse står i stor grad for utarbeiding av internundervisningsprogram og samarbeider med utdanningsansvarlig overlege/avdelingsoverlege for tilrettelegging av utdanning ved avdelingen. I tillegg til lokale utdanningsutvalg er det på foretaksnivå etablert et overordnet utdanningsutvalg for å sørge for intern harmonisering av utdanningsløpene ved de forskjellige enhetene i Sykehuset Innlandet. Overordnet utdanningsutvalg består av spesialister fra hver avdeling/seksjon som tilbyr utdanning innen spesialiteten og minst en LIS-representant. 

De overordnede utdanningsutvalgene har ansvar for:

 • Vedlikehold av overordnede utdanningsplaner, læringsmål og læringsaktiviteter for spesialiteten ved nye endringer i læringsmålene fra Helsedirektoratet
 • Fremme endringsforslag i tråd med endringer i klinisk praksis
 • Bistå evalueringskollegiene ved intern uenighet om gjennomføring av utdannelsen

Veiledning, supe​​​rvisjon og faglig fordyping

LIS får utpekt veileder umiddelbart etter ansettelse. Det settes av tid i tjenesteplan for både kandidat og veileder til veiledning hver måned med unntak av sommerferie. Ved behov må veiledning foregå oftere. Alle veiledere skal ha formell veilederkompetanse.

LIS opprettholder kontakt med veiledere under tjeneste ved annen virksomhet. Kontakt vil foregå per e-post eller telefon dersom det er mest praktisk. Vurdering av om læringsmål er oppnådd må imidlertid skje ved mottakende foretak.

Alle overlegene må gjennom et program for opplæring i supervisjon. Det gis fortløpende tilbakemeldinger i tillegg til strukturert tilbakemelding i forbindelse med veiledning.

Det vil bli avsatt i gjennomsnitt fire timer til fordypning per uke. Fordypningstiden skal bidra til faglig utvikling. Plan for fordypningstiden legges sammen med veileder.

​Under​visning

LIS holder minst en internundervisning og presenterer en forskningsartikkel per halvår i forbindelse med fellesundervisningen ut fra en plan som utarbeides av utdanningsutvalget. Deltakelse på undervisning er obligatorisk og skal prioriteres. Avsatt fordypningstid brukes til dette.

Faglig fordypning foregår også under det daglige arbeidet på sengepost/poliklinikk. 

​Pasientkasuistikker drøftes i kollegiet hver dag på avdelingens felles morgen- og formiddagsmøter. 

En gang i måneden holdes møte for alle LIS og overleger på avdelingen med gjennomgang av uheldige hendelser.

Det er tverrfaglige møter to ganger per uke, hvor LIS får øvelse i å lede tverrfaglig team og lære fra den tverrfaglige vurderingen av pasientene.

Det er planer i fremtiden om regelmessig møter med nevroradiolog med gjennomgang av cerebral bildediagnostikk.

LIS deltar i kvalitetsforbedringsarbeid som tavle/pasientsikkerhetsvisitt daglig.

LIS har rett til permisjon med lønn til kurs, seminarer, kongresser minimum to uker i året. Nasjonale obligatoriske og anbefalte kurs for spesialiteten prioriteres.

Overlegen gis permisjon etter gjeldende regler og deltar i eksterne kurs og kongresser flere ganger i året.

Geriatrifaget har flere læringsmål som deles med generell indremedisin. Disse læringsmålene dekkes i fellesundervisning. Læringsmålene som ikke deles, dekkes i egen internundervisning for seksjonen hver fredag. Undervisningen fordeles mellom overleger og LIS.

En gang i halvåret arrangerer fagsykepleierne fagseminar med samme tema over to dager så flest mulig skal kunne delta. Ofte underviser legene fra avdelingen og LIS oppfordres til å delta.

Det er bibliotek på sykehuset og meget god tilgang på ulike tidsskrifter og databaser som gir god litteraturtilgjengelighet.

Viser til Kompetanseportalen for de læringsmålene i geriatri som kan oppnås (helt/delvis) ved Sykehuset Innlandet.

Vi har etablert en samarbeidsavtale med Oslo Universitetssykehus vedrørende ekstern rotasjon på OUS- Ullevål for å fullføre de læringsmålene i geriatri.

Undervisning​so​​versikt

Tirs​​​dag:

 • ​Fra klokka 08.15 til 09.00 (45 minutter)​: temaundervisning for alle leger ved indremedisinsk avdeling
 • Fra klokka 14.30 til 15.30 (60 minutter): fjernundervisning i Geriatri ​GerIT (annenhver uke)

On​sd​ag:

 • Fra klokka 08.15 til 09.00 (45 minutter): temaundervisning for alle leger ved indremedisinsk avdeling
 • Fra klokka 12.00 til 12.30 (30 minutter): forskningslunsj for hele Sykehuset Innlandet (hver 4. uke)
 • Fra klokka 15.00 til 16.00 (60 minutter): overlege/LIS-møte med blant annet gjennomgang av uheldige hendelser (hver 4. uke) 

Tor​sdag​:

 • ​Fra klokka 08.15 til 08.30 (15 minutter): artikkelundervisning for alle leger ved indremedisinsk avdeling​

Fredag: 

 • Fra klokka 08.00 til 08.45 (45 minutter): Oslo Stroke Team - International Friday (utvalgte fredager)
 • ​Fra klokka 08.15 til 08.30 (15 minutter): artikkelundervisning for alle leger ved indremedisinsk avdeling
 • Fra klokka 08.30 til 09.15 (45 minutter): internundervisning på nyre-, slag og geriatriseksjonen

Veile​​​dning

Individuell utdanningsplan utarbeides av LIS ved tiltredelse i samråd med veileder etter gjeldende mal. Planen revideres fortløpende ved behov under fastlagte veiledningssamtaler. Påminnelse om individuell utdanningsplan sendes årlig fra utdanningsutvalget til LIS og veiledere.

Veileder og LIS justerer den individuelle utdanningsplan etter vurdering av LIS sin progresjon og oppnåelse av læringsmål.

Læringsmål o​g undervisningstemaer

 • ​GER020: Gjennomføring og tolkning av kognitive tester
 • GER023, GER024, GER025: Pasienten som faller
 • GER 018: Alkoholisk demens
 • GER060, GER 061: Samtykkekompetanse, vergemål, pasientrettighestloven §4a
 • GER017, GER018: Demens ved parkinsons sykdom
 • GER034, GER011: Rehabilitering etter hjerneslag
 • GER059: Sår og sårbehandling
 • GER009: Infeksjonssykdommer hos eldre
 • GER052, GER053: Polyfarmasi
 • GER001: Hjertesvikt hos eldre
 • GER002: Generell aldringsfysiologi og –biologi
 • GER006, GER007, GER009: Preoperativ vurdering
 • GER017, GER 018, GER 022: Alzheimers sykdom
 • GER 024, GER 026: Ortostatisk hypotensjon
 • GER017, GER018, GER022: Lewylegemedemens
 • GER055: Palliativ behandling i livets sluttfase
 • GER009: Hjerteinfarkt og hjertestans som differensialdiagnose til hjerneslag
 • GER062: Førerkortvurdering ved kognitiv svikt
 • GER015, GER016, GER049: Delirium
 • GER043: LUTS hos menn
 • GER029, GER054: Smerter hos eldre
 • GER009: Diabetes hos eldre
 • GER012: Samhandling
 • GER005, GER021: Kognitiv utredning av fremmedspråklige
 • GER028: Sarcopeni
 • GER039: NPH, kognitiv utredning og oppfølging
 • GER017, GER018: FLD
 • GER 009: Infeksjon og sepsis som DD
 • GER 032: Hjerneslag
 • GER055, GER063: Klinisk etisk komite
 • GER058: Parenteral ernæring, sondeernæring og reernæringssyndrom
 • GER050, GER051: Farmakoterapi
 • GER046: Angst og depresjon hos eldre
 • GER009: KOLS/astma hos eldre
 • GER044: Obstipasjon
 • GER006, GER008: Multimorbiditet
 • GER030, GER031: Osteoporose, bruddskader og ortogeriatri
 • GER007, GER008: Bred geriatrisk vurdering 
 • GER003, GER014: Skrøpelighet
 • GER009: Hypertensjon hos eldre
 • GER027: Beherske vanlige undersøkelser for vestibulære lidelser og ha god kunnskap om enkle behandlingsprinsipper herunder Epleys manøver.
 • GER032: Beherske akutt diagnostikk, utredning og behandling av hjerneslag og TIA, herunder differensialdiagnostiske vurderinger og bruk av scoringsverktøy.
 • GER033: Ha god kunnskap om forekomst, årsaker og risikofaktorer for hjerneslag. Beherske utredning og behandling av bakenforliggende årsaker og risikofaktorer.
 • GER 034: Ha god kunnskap om og beherske primær- og sekundærforebygging av hjerneslag og følgetilstander etter hjerneslag.
 • GER035: Selvstendig kunne utføre trombolysebehandling og ha god kunnskap om endovaskulær behandling ved akutt hjerneinfarkt.
 • GER036: Beherske nevrologisk undersøkelse og tolkning, inkludert å skille perifere fra sentrale utfall, skille globale og fokale utfall og vurdere lateralisering av utfall.
 • GER037: Ha god kunnskap om epilepsi hos eldre og i samarbeid med nevrolog beherske diagnostisering og behandling.​​

​Forskning​​

Generelt om fors​​​kning i Sykehuset Innlandet

Utvikling av robuste fag- og forskningsmiljøer som utgjør en integrert del av klinisk virksomhet, er et av fem hovedmål i Sykehuset Innlandets virksomhetsstrategi. Forskningsaktiviteten i Sykehuset Innlandet har vært økende de siste årene. Aktiviteten ligger på topp blant ikke-universitetssykehusene i Norge. Forskere er samlet i forskningsgrupper, som tilbyr et aktivt og spennende forskningsmiljø hvor nye forskerrekrutter kan søke veiledning og hjelp til utvikling av forskningsprosjekter.

Gjennom året lyses det ut forskningsmidler i Sykehuset Innlandet som ansatte kan søke på, og som kan gi frikjøp av tid til utvikling av forskningsprosjekter (forprosjekt), eller frikjøp til ph.d.- og postdok.-prosjekter.

Ved utgangen av 2022 var 73 medarbeidere i doktorgradsutdanningsløp og 17 i postdok.-løp eller forskerstipend. 

Avdeling for forskning og innovasjon tilbyr støtte til klinikere som ønsker å komme i gang med forskning.

 

​Forskning ​i​nnen geriatri

S​​ykehuset Innlandet har et eget Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom, med godt nettverk både nasjonalt og internasjonalt. Senteret har som hovedoppgave å løfte fram forskning på eldre personer med psykisk sykdom, men har også publikasjoner og pågående PhD-prosjekter i samarbeid med somatiske fag som er relevante for den geriatriske pasienten, slik som ortopedi, onkologi og urologi.

I tillegg har vi både en indremedisiner og en ortoped PhD innen hoftebrudd-tematikk, og innehar dermed ortogeriatrisk kompetanse. Begge er involvert i forskningsaktivitet i ortopedisk forskningsgruppe. 

LIS får gruppeveiledning om forskning og forskningforståelse (felles kompetansemodul) og oppfordres aktivt til å delta i avdelingens pågående forskningsprosjekter. LIS gjør prosjektoppgaver med forsknings- og forbedringsarbeid. Forskningsinteresse etterspørres i veiledningssamtalen. LIS i geriatri deltar to ganger i uken på gjennomgang av aktuelle forskningsartikler.

En gang i måneden har vi forskningslunsj for hele Sykehuset Innlandet, hvor forskningsprosjekter legges frem. 

LIS i geriatri deltar i nasjonal geriatriundervisning hver 14. dag med hyppige presentasjoner av forskningsarbeid og har i tillegg ett års tjeneste ved OUS, landets største geriatriske avdeling med stor forskningsaktivitet integrert i den kliniske hverdagen. Utvalgte fredager deltar LIS i geriatri på «Oslo Stroke Team», en internasjonal gruppe hvor forskning fra hele Europa legges frem med etterfølgende meget nyttige diskusjoner. 

Forskning ved geriatrisk ​​seksjon Gjøvik

1 overlege ved geriatrisk seksjon har PhD og seksjonen deltar i forskingsprosjekter, både utgående forskningsmiljøer i Innlandet og oppdragsforskning.​​

Tilretteleggelse for forskning ​​​ved geriatrisk seksjon

Spesialister med forskningskompetanse bistår med opplæring i forskningsforståelse- og metodikk som ledd i gjenn​omføringen av felles kompetansemål. LIS oppfordres til å delta i forskningsarbeid, og det legges til rette for dette ut fra omfanget av prosjektet.

Forskningsaktivitet indremedisinske avdelinger

Elverum: En av overlegene har PhD og har søkt om godkjenning til egen studie innen hjerte. Avdelingen deltar i flere industriuavhengige studier, hvor det vil være anledning for LIS til å bidra.

Gjøvik: Det er to overleger med PhD og det pågår aktiv forskning på avdelingen. For tiden er det fire LIS i stipendiatstillinger. I tillegg er det felles forskningsprosjekter med NTNU Campus Gjøvik. Det er til enhver tid pågående oppdragsforskning hvor det vil være anledning for LIS til å bidra. Det legges også til rette for kandidater som ønsker å gjennomføre PhD. 

Hamar: Tre av overlegene har PhD. Det nevnes spesifikt i denne sammenheng at det nylig er utgått en PhD innen geriatrisk onkologi fra kreftseksjonen og at en PhD er innen hoftebruddsforskning. Avdelingen har høy aktivitet innen oppdragsforskning og bidrar aktivt til nasjonal registerforskning. Det legges til rette for kandidater som ønsker å gjennomføre PhD.

Lillehammer: Tre av overlegene har PhD. Avdelingen deltar i flere industriuavhengige studier i regi av Oslo universitetssykehus og deltar også i industrifinansiert oppdragsforskning, hvor det vil være anledning for LIS til å bidra.

Tynset: En av overlegene har akademisk kompetanse. Sykehuset har egen studiesykepleier, og det vil være anledning for LIS å delta i oppdragsforskning.

​Felles kom​​petansemål

De første tre årene av spesialiseringen settes det av tid til læringsaktiviteter for oppnåelse av læringsmål fra «Felles kompetansemål»-(FKM)-modulen. Organiseringen av gruppeaktiviteter skjer på tvers av fag.

 

​Oppfølging a​v faglig utvikling

Veileder vil ha regelmessig kontakt med LIS og kontinuerlig evaluere LIS sin faglige progresjon. Utdanningskandidaten er selv ansvarlig for fortløpende å registrere gjennomførte læringsaktiviteter i Kompetanseportalen og å sende disse til signatur.

Evalueringskollegium består av LIS, veileder, utdanningsansvarlig overlege (eller den legen som til enhver tid har denne funksjonen), eventuelt supervisører og leder med personalansvar.

Det vil avholdes halvårige møter i evalueringskollegiet. Komplekse læringsmål vil bli signert i disse møtene om læringsmålene er oppnådd, og det vil bli vurdert om kandidaten følger forventet progresjon.

LIS skal i tillegg til denne overordnede utdanningsplanen ha en individuell utdanningsplan som fungerer som en fremdriftsplan. Planen skal revideres i samråd med veileder hvert halvår.

 

Sist oppdatert 17.03.2023