Overordnet utdanningsplan

Infeksjonssykdommer

Revidert versjon godkjent 10.06.2024 av Ellen H. Pettersen, direktør medisin​ og helsefag.

Godkjent den 30.08.2019 av Ellen H. Pettersen, direktør medisin og helsefag.

Planen er utarbeidet i henhold til forskriftsfestede læringsmål:
Vedlegg 2 del B tilføyd ved forskrift 1. mars 2018 nr. 325 (i kraft 1. mars 2019) til Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften).​​​

Formål

Formålet med overordnet utdanningsplan er å beskrive hvordan læringsmål skal oppnås ved de ulike avdelingene, og hvordan supervisjon og veiledning skal foregå. Gjennomføringsplanen er en del av den overordnede utdanningsplanen som viser estimert minimumstid på hvert av de ulike stedene hvor utdanningen skal foregå. 

Individuell utdanningsplan skal beskrive de planlagte læringsaktiviteter for LIS det nærmeste halvåret. Overordnet utdanningsplan, gjennomføringsplan og individuell utdanningsplan inklusiv læringsmålsplanen i kompetanseportalen beskriver til sammen de ferdigheter som forventes oppnådd i hver gitte periode.

​Gjennomføringsplan for spesialistutdanning i infeksjonssykdommer

Fase 1: 36 måned​​​er i generell del

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Sykehus: Elverum, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset (24 måneder på Tynset)
 • Avdeling/lærested: Medisinsk avdeling
 • Læringsmål: Se individuell lærlingsplan

Fase 2: 12 måneder i spesialiteten inf​​eksjonssykdommer

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Sykehus: Gjøvik, Hamar og Lillehammer
 • Avdeling/lærested: Medisinsk avdeling, infeksjonsseksjonen
 • Læringsmål: Se individuell læringsplan

Fase 3: 12 måneder i m​ikrobiologisk tjeneste

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Sykehus: Lillehammer
 • Avdeling/lærested: Mikrobiologisk avdeling
 • Læringsmål: Se individuell læringsplan

Fase 4: 12 måneder i spesial​iteten infeksjonssykdommer

 • Helseforetak: Oslo universitetssykehus
 • Sykehus: Oslo universitetssykehus
 • Avdeling/lærested: Infeksjonsmedisinsk avdeling
 • Læringsmål: 1, 10, 11, 13, 14, 20,  22 - 25, 27, 29, 39

Beskrivelse av infe​​ksjonsseksjoner

I Sykehuset Innlandet er det egne infeksjonsseksjoner på Gjøvik og Lillehammer. Seksjonen på Lillehammer ​​har områdefunksjon for hele Sykehuset Innlandet for enkelte spesielle infeksjonspasienter. Begge seksjoner er organisert i respektives medisinske avdeling. Med egen seksjonsoverlege som leder av hver sin seksjon.

Infeksjonsseksjon på Gj​øvik

Infeksjonsseksjonen er en del av medisinsk avdeling på Gjøvik. Medisinsk avdeling har fra september 2019 til sammen 72 senger samt disponible senger på felles intensiv/overvåk​​ning, pasienthotell, medisinsk dagenhet og observasjonspost i akuttmottaket. På medisinsk avdeling er det årlig rundt 7 000 innleggelser. Det er to overleger med ph.d. og flere LIS i stipendiatstillinger. Det pågår aktiv forskning ved avdelingen.

Det er to overleger og to LIS knyttet til infeksjonsseksjonen. Infeksjonsseksjonen på Gjøvik disponerer ni senger på den ene indremedisinske sengeposten. På felles intensiv/overvåkning er det tilgjengelig luftsmitteisolat med sluse og undertrykk. Det er egen infeksjonspoliklinikk med dedikerte sykepleiere som spesielt deltar i oppfølgingen av pasienter med virale hepatitter og HIV. Det ble i 2018 gjennomført 813 konsultasjoner på infeksjonspoliklinikken. Det er etablert et godt samarbeid med tuberkulosekoordinator og seksjon for lungesykdommer vedrørende utredning og behandling av tuberkulosepasienter. Seksjonens leger har utbredt konsultativ virksomhet ovenfor primærhelsetjenesten og andre avdelinger på Gjøvik og i Sykehuset Innlandet. Det er etablert faste møtepunkter på intensivavdelingen. Det er spesielt stor pågang med hensyn til behov for konsultering og tilsyn på Ortopedisk avdeling Gjøvik og seksjon for blodsykdommer. Seksjon for blodsykdommer har områdefunksjon for hematologi og ansvar for flere pasientgrupper i aplasifase etter HMAS.

Vaktordning​

LIS 2/3 går i 16-delt generell indremedisinsk tilstedevakt med todelte vaktdøgn og med LIS 1 i primærvakt. Overlegene deltar i generell indremedisinsk tertiærvakt.

Infeksjonsseksjon på Hamar

Infeksjonsseksjonen er en del av medisinsk avdeling på Hamar. Medisinsk avdeling har i alt 44 senger, i tillegg til disponible senger på felles intensiv-/overvåkningsavdeling og behandler cirka 4500 innlagte pasienter per år. 

Seksjon for lunge- og infeksjonspasienter har åtte senger, én overlege og to LIS. De mest kompliserte infeksjonspasientene legges hit. Det behandles pasienter med infeksjon på alle seksjoner og det utføres tilsyn ved resten av medisinsk sengepost, tre kirurgiske seksjoner og intensivavdelingen. Ved infeksjonsmedisinsk poliklinikk gjennomføres cirka 350-400 polikliniske konsultasjoner årlig. Det er etablert et godt samarbeid med tuberkulosekoordinator og seksjon for lungesykdommer på Elverum vedrørende utredning og behandling av tuberkulosepasienter. Det vil opprettes en 20 prosent stilling for infeksjonssykepleier. Vi har ikke luftsmitte isolat og gjør derfor ikke utredning eller behandling av lungetuberkulose i smittsom fase. Vi har stor pågang fra primærhelsetjenesten om infeksjonsmedisinske råd og server sykehuset på Elverum med rådgiving per telefon, samt samarbeid med avdeling for smittevern. 

Vaktordning

LIS 2/3 går i 12-delt generelle indremedisinske tilstedevakt med todelte vaktdøgn og LIS 1 i primærvakt. Overlegene deltar i generell indremedisinsk tertiærvakt.

Infeksjonsseksjon​ på Lillehammer

Det er for tiden to overlegestillinger og to LIS 2/3 tilknyttet seksjonen.

Seksjonen har egen sengepost, tr​​etten senger, i tillegg til poliklinikk og infeksjonstilsyn ved andre avdelinger. Seksjonens overleger har stor pågang telefonisk fra primærhelsetjeneste og fra andre avdelinger/sykehus i hele Innlandet, hvor det er behov for veiledning innen infeksjonsmedisinsk utredning og spesifikk behandling. Legene brukes også som rådgivende innen smittevern.

Vaktordning

LIS 2 /3 går i ​​16-delt generelle indremedisinske tilstedevakt med LIS 1 som primærvakt. Overlegene går i fagdelte bakvakter (hjerte, nye og generell indremedisin).

Tilrettelegging av ut​​danning i klinisk hverdag/arbeidsrutiner

Infeksjonsseksjonene gir et bredt tilbud innenfor infeksjonsmedisin og har egne definerte senger​​​ og poliklinisk aktivitet. Det er lagt opp til at LIS 2/3 har daglig overlege supervisjon ved previsitt/visitt. LIS 3 har poliklinikk tilsvarende en dag per uke hvor overlege alltid er tilgjengelig for nødvendig supervisjon relatert til den polikliniske aktivitet. Det er i tjenesteplan avsatt studietid tilsvarende 1/2 dag per uke.

Samarbeidende avdelinger​​ i Sykehuset Innlandet

Infeksjonsmedisin har daglig samarbeid med de andre indremedisinske seksjoner og andre nødvendige fagom​​råder avhengig av aktuelle pasients lidelse. TBC-samarbeid spesielt med lungeseksjonen.

Infeksjonsproblematikk hos immunsupprimerte, da oftest i samarbeid med onkologisk avdeling og nyreseksjonen. Bildediagnostikk er også viktig samarbeidende part. 

Innen infeksjonssykdommer er laboratoriemedisin (divisjon Medisinsk service) en sentral samarbeidspartner. Laboratoriemedisin på Lillehammer har egen mikrobiologisk, virologisk og immunologisk avdeling. En del av læringsmålene innen infeksjonsmedisin forutsetter tjeneste her.

Samarbeidende avdelinger i andre helsef​or​​etak/sykehus

Det er tett samarbeid med Oslo Universitetssykehus for nødvendig rådføring og eventuell overflytting, for de pasie​​nter som trenger regionsykehusfunksjon. ​

​Utda​​nning​​​

Alle spesialiteter har et lokalt utdanningsutvalg hvor LIS er representert. Det er regelmessige møter i utvalgene. Disse står i stor grad for utarbeiding av internundervisningsprogram og samarbeider med utdanningsansvarlig overlege/avdelingsoverlege for tilrettelegging av utdanning ved avdelingen. I tillegg til lokale utdanningsutvalg er det på foretaksnivå etablert et overordnet utdanningsutvalg for å sørge for intern harmonisering av utdanningsløpene ved de forskjellige enhetene i Sykehuset Innlandet. Overordnet utdanningsutvalg består av spesialister fra hver avdeling/seksjon som tilbyr utdanning innen spesialiteten og minst en LIS-representant. 

De overordnede utdanningsutvalgene har ansvar for:

 • Vedlikehold av overordnede utdanningsplaner, læringsmål og læringsaktiviteter for spesialiteten ved nye endringer i læringsmålene fra Helsedirektoratet
 • Fremme endringsforslag i tråd med endringer i klinisk praksis
 • Bistå evalueringskollegiene ved intern uenighet om gjennomføring av utdannelsen

Veiledning, supe​​​rvisjon og faglig fordyping

LIS får utpekt veileder umiddelbart etter ansettelse. Det settes av tid i tjenesteplan for både kandidat og veileder til veiledning hver måned med unntak av sommerferie. Ved behov må veiledning foregå oftere. Alle veiledere skal ha formell veilederkompetanse.

LIS opprettholder kontakt med veiledere under tjeneste ved annen virksomhet. Kontakt vil foregå per e-post eller telefon dersom det er mest praktisk. Vurdering av om læringsmål er oppnådd må imidlertid skje ved mottakende foretak.

Alle overlegene må gjennom et program for opplæring i supervisjon. Det gis fortløpende tilbakemeldinger i tillegg til strukturert tilbakemelding i forbindelse med veiledning.

Det vil bli avsatt i gjennomsnitt fire timer til fordypning per uke. Fordypningstiden skal bidra til faglig utvikling. Plan for fordypningstiden legges sammen med veileder.

​Internundervisning og nettundervisning

Det er plan for internundervisning, minimum 45 minutter i uken, hvorav en per måned er nasjonal nettbasert undervisning. ​​Undervisningsformene varierer mellom teoretiske foredrag, samt kasuistikker og gjennomgang av vitenskapelige artikler. Undervisningen dekker teoretiske læringsmål og gir supplerende kunnskap til praktiske læringsmål. Undervisningen holdes av overleger og av LIS 2/3.

LIS 2/3 deltar i tillegg på de respektive medisinske avdelingenes generelle indremedisinske internundervisning.

På Lillehammer er det tverrfaglig undervisning og møter medmikrobiologen ukentlig. 

​Forskning​​

Generelt om fors​​​kning i Sykehuset Innlandet

Utvikling av robuste fag- og forskningsmiljøer som utgjør en integrert del av klinisk virksomhet, er et av fem hovedmål i Sykehuset Innlandets virksomhetsstrategi. Forskningsaktiviteten i Sykehuset Innlandet har vært økende de siste årene. Aktiviteten ligger på topp blant ikke-universitetssykehusene i Norge. Forskere er samlet i forskningsgrupper, som tilbyr et aktivt og spennende forskningsmiljø hvor nye forskerrekrutter kan søke veiledning og hjelp til utvikling av forskningsprosjekter.

Gjennom året lyses det ut forskningsmidler i Sykehuset Innlandet som ansatte kan søke på, og som kan gi frikjøp av tid til utvikling av forskningsprosjekter (forprosjekt), eller frikjøp til ph.d.- og postdok.-prosjekter.

Ved utgangen av 2022 var 73 medarbeidere i doktorgradsutdanningsløp og 17 i postdok.-løp eller forskerstipend. 

Avdeling for forskning og innovasjon tilbyr støtte til klinikere som ønsker å komme i gang med forskning.

 

Forskningsaktivitet ved indremedisinske avdelinger

Elverum: En av overlegene har PhD og har søkt om godkjenning til egen studie innen hjerte. Avdelingen deltar i flere industriuavhengige studier, hvor det vil være anledning for LIS til å bidra. 

Gjøvik: Det er fire faste overleger med PhD, hvorav én professor og én stipendiat som disputerer kommende år. Det pågår aktiv forskning innenfor flere fagområder ved avdelingen. Det er både større og mindre prosjekter i samarbeid med Universitetet i Oslo og NTNU, samt oppdragsforskning. Det publiseres årlig flere artikler i høyt rangerte internasjonale tidsskrifter. Avdelingen deltar også i forskningsprosjekter som utgår fra Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom (AFS) og fra kreftavdelingen. Avdelingen har ansatt flere egne forskningssykepleiere. Det er regelmessig undervisning i forskningsmetodikk og -etikk, og mulighet for LIS til å delta i prosjekter. 

Hamar: To av overlegene har PhD. Avdelingen har høy aktivitet inne oppdragsforskning, og det vil være anledning for alle interesserte LIS å være medutprøver på slike studier. Avdelingen deltar aktivt i studier utgående fra Register for organspesifikke autoimmune sykdommer (ROAS). For kandidater som ønsker å gjennomføre PhD, kan avdelingen på noen fagområder tilby lokal veileder.​

Lillehammer: Tre av overlegene i medisin og én anestesiolog har PhD. Avdelingen deltar i flere industriuavhengige studier i regi av Oslo Universitetssykehus og deltar også i industrifinansiert oppdragsforskning, hvor det vil være anledning for LIS til å bidra. 

Tynset: En av overlegene har akademisk kompetanse. Sykehuset har egen studiesykepleier, og det vil være anledning for LIS å delta i oppdragsforskning.

​Felles kom​​petansemål

De første tre årene av spesialiseringen settes det av tid til læringsaktiviteter for oppnåelse av læringsmål fra «Felles kompetansemål»-(FKM)-modulen. Organiseringen av gruppeaktiviteter skjer på tvers av fag.

 

​Oppfølging a​v faglig utvikling

Veileder vil ha regelmessig kontakt med LIS og kontinuerlig evaluere LIS sin faglige progresjon. Utdanningskandidaten er selv ansvarlig for fortløpende å registrere gjennomførte læringsaktiviteter i Kompetanseportalen og å sende disse til signatur.

Evalueringskollegium består av LIS, veileder, utdanningsansvarlig overlege (eller den legen som til enhver tid har denne funksjonen), eventuelt supervisører og leder med personalansvar.

Det vil avholdes halvårige møter i evalueringskollegiet. Komplekse læringsmål vil bli signert i disse møtene om læringsmålene er oppnådd, og det vil bli vurdert om kandidaten følger forventet progresjon.

LIS skal i tillegg til denne overordnede utdanningsplanen ha en individuell utdanningsplan som fungerer som en fremdriftsplan. Planen skal revideres i samråd med veileder hvert halvår.

Sist oppdatert 10.06.2024