Overordnet utdanningsplan

Lungesykdommer


Godkjent den 30.08.2019 av Ellen H. Pettersen, direktør medisin og helsefag.

Planen er utarbeidet i henhold til forskriftsfestede læringsmål:
Vedlegg 2 del B tilføyd ved forskrift 1. mars 2018 nr. 325 (i kraft 1. mars 2019) til Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften).​​​

Formål

Formålet med overordnet utdanningsplan er å beskrive hvordan læringsmål skal oppnås ved de ulike avdelingene og hvordan supervisjon og veiledning skal foregå. Gjennomføringsplanen er en del av den overordnede utdanningsplanen som viser estimert minimums tid på hvert av de ulike stedene hvor utdanningen skal foregå. 

Individuell utdanningsplan skal beskrive de planlagte læringsaktiviteter for LIS det nærmeste halvåret. Overordnet utdanningsplan, gjennomføringsplan og individuell utdanningsplan inklusiv læringsmålsplanen i kompetanseportalen beskriver til sammen de ferdigheter som forventes oppnådd i hver gitte periode.


​Gjennomføringsplan for spesialistutdanning i lungesykdommer

Læringsmål som kan oppnås lokalt skal helst være oppnådd for oppstart suppleringstjeneste. Sykehuset Innlandet har fagavtale med Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus for suppleringstjeneste. Sykehuset Innlandet har også samarbe​idsavtale med LHL-sykehuset Gardermoen.

Gjennomfø​​ringsplan

Fase 1: 36 måneder ​​i generell indremedisinsk avdeling

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Sykehus: Elverum, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset (24 måneder på Tynset)
 • Avdeling/lærested: Medisinsk avdeling
 • Læringsmål: Se individuell læringsplan

Fase 2: 12 må​​​neder i spesialiteten lungesykdommer

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Sykehus: Elverum, Gjøvik og Lillehammer
 • Avdeling/lærested: Medisinsk avdeling, lunge
 • Læringsmål: Se individuell læringsplan

Fase 3: 12 måneder i spesialiteten lungesykdommer

 • Helseforetak: Annet helseforetak
 • Sykehus: Hos annet helseforetak
 • Avdeling/lærested: Lungemedisinsk avdeling
 • Læringsmål: 5, 6, 27, 30, 34, 38 og 40

Beskrivelse av se​ksjoner for lungesykdommer

I Sykehuset Innlandet er det egne lungeseksjoner på sykehusene på Elverum, Gjøvik og Lillehammer. Seksjon​​ene ligger organisert under medisinsk avdeling og avdelingssjef/avdelingsoverlege, med seksjonsoverlege som leder av seksjonen. Seksjonene har egen sengepost i tillegg til poliklinikk med lungesykepleiere. 

Vaktor​​d​​ning

Generelt så går LIS 2/3 i samme vaktsjikt med LIS 1 i forvakt og overlege i bakvakt. LIS 2/3 fungerer som ar​​beidsleder overfor LIS 1 i akuttmottaket.

Elverum: LIS 2/3 går i 12-delt generell indremedisinsk tilstedevakt med todelte vaktdøgn og med LIS1 i primærvakt.  Overlegene deltar i 10-delt tertiærvakt i generell indremedisin med passiv hjemmevakt på kveld og natt.

Gjøvik: LIS 2/3 går i 16-delt generell indremedisinsk tilstedevakt med todelte vaktdøgn og med LIS1 i primærvakt. Overlegene deltar i generell indremedisinsk tertiærvakt.

Lillehammer: LIS 2 /3 går i 16-delt generelle indremedisinske tilstedevakt med LIS 1 som primærvakt. Overlegene går i fagdelte bakvakter (hjerte, nye og generell indremedisin).

Funksjons- og oppgavefor​deling innen spesialiteten

De tre lungeseksjonene har noenlunde likt repertoar, og gir et bredt tilbud innenfor det lungemedisinske o​g lungeonkologiske fagområdet. Alle har fullt utrustet respirasjonsfysiologisk laboratorium for utførelse av spirometri, gassdiffusjon, body-box og metacholintest. Alle tre seksjonene har bronkoskopilab. EBUS finnes p.t. kun på Gjøvik. Elverum og Gjøvik har utstyr til ergospirometri som driftes i samarbeid med hjerteseksjonen. Smittsomme lungetuberkulose-pasienter behandles kun på Lillehammer og Gjøvik på grunn av luftsmitterom og tilgang på infeksjonsmedisiner.

Lungerehabilitering har fram til nå vært på Granheim lungesykehus. I forbindelse med at Granheim lungesykehus er vedtatt nedlagt, er det planlagt en lungerehabiliteringsenhet på Sykehuset Innlandet Lillehammer.

Samarbeidende avdelinger i Sykehuset In​​nlandet

Lungeseksjonene samarbeider tett med radiologisk avdeling både når det gjelder tolkning av røntgen-bilder og diagnostikk (biopsier) og behandling (drensinnleggelser). Det holdes regelmessi​​​ge tverrfaglige lungeradiologiske møter der utvalgte røntgenundersøkelser diskuteres og plan for videre utredning legges. Det er etablerte varslingsrutiner på alle sykehus i forbindelse med «Pakkeforløp lungekreft».

Sykehuset Innlandet har egen PET-buss som står en dag per uke på Elverum og en dag på Lillehammer.

Seksjonene har også tett samarbeid med kreftavdelingene i Sykehuset Innlandet. Det holdes ukentlige lungeonkologiske møter (videokonferanse), der det diskuteres og planlegges behandling av lungekreftpasienter.

Det er et godt samarbeid med intensiv/overvåkningsavdelingene vedrørende behandling av akuttpasienter med behov for både invasiv og non-invasiv ventilasjonsstøtte.

På lungeseksjonen på Gjøvik inngår oppfølging av pasienter kronisk respirasjonssvikt og LTMV (langtids mekanisk ventilasjonsstøtte) som en del av oppgavene.

​Samarbeidende avdelinger i andre helseforetak/sykehus

Seksjonene har et godt samarbeid med lungeseksjonen og thoraxkirurgisk seksjon på Ullevål, og deltar på ukentlige videokonferanser (Thorax-møte). Kompliserte lungemed​isinske pasienter sendes til Ullevål/Rikshospitalet.​

​Utda​​nning​​​

Alle spesialiteter har et lokalt utdanningsutvalg hvor LIS er representert. Det er regelmessige møter i utvalgene. Disse står i stor grad for utarbeiding av internundervisningsprogram og samarbeider med utdanningsansvarlig overlege/avdelingsoverlege for tilrettelegging av utdanning ved avdelingen. I tillegg til lokale utdanningsutvalg er det på foretaksnivå etablert et overordnet utdanningsutvalg for å sørge for intern harmonisering av utdanningsløpene ved de forskjellige enhetene i Sykehuset Innlandet. Overordnet utdanningsutvalg består av spesialister fra hver avdeling/seksjon som tilbyr utdanning innen spesialiteten og minst en LIS-representant. 

De overordnede utdanningsutvalgene har ansvar for:

 • Vedlikehold av overordnede utdanningsplaner, læringsmål og læringsaktiviteter for spesialiteten ved nye endringer i læringsmålene fra Helsedirektoratet
 • Fremme endringsforslag i tråd med endringer i klinisk praksis
 • Bistå evalueringskollegiene ved intern uenighet om gjennomføring av utdannelsen

Veiledning, supe​​​rvisjon og faglig fordyping

LIS får utpekt veileder umiddelbart etter ansettelse. Det settes av tid i tjenesteplan for både kandidat og veileder til veiledning hver måned med unntak av sommerferie. Ved behov må veiledning foregå oftere. Alle veiledere skal ha formell veilederkompetanse.

LIS opprettholder kontakt med veiledere under tjeneste ved annen virksomhet. Kontakt vil foregå per epost eller telefon dersom det er mest praktisk. Vurdering av om læringsmål er oppnådd må imidlertid skje ved mottakende foretak.

Alle overlegene må gjennom et program for opplæring i supervisjon. Det gis fortløpende tilbakemeldinger i tillegg til strukturert tilbakemelding i forbindelse med veiledning.

Det vil bli avsatt i gjennomsnitt fire timer til fordypning per uke. Fordypningstiden skal bidra til faglig utvikling. Plan for fordypningstiden legges sammen med veileder.

Internundervisning​​ og nettundervisning

Det vil bli utarbeidet en plan for internundervisning med tilsammen 45 minutter i uken; med teoretiske foredrag, sam​t kasuistikker og gjennomgang av vitenskapelige artikler. Undervisningen dekker alle teoretiske læringsmål og gir supplerende kunnskap til praktiske læringsmål. Undervisningen vil bli holdt av overlegene og av LIS. LIS deltar i tillegg på generell indremedisinsk undervisning 2x45 minutter per uke.

Det ligger til rette for at noe av undervisningen ved hjelp av videokonferanseutstyr kan være felles mellom sykehusene i Sykehuset Innlandet.


​Forskning​​

Generelt om fors​​​kning i Sykehuset Innlandet

Utvikling av robuste fag- og forskningsmiljøer som utgjør en integrert del av klinisk virksomhet er et av fem hovedmål i Sykehuset Innlandets virksomhetsstrategi. Forskningsaktiviteten i Sykehuset Innlandet har vært økende de siste årene. Aktiviteten ligger på topp blant ikke-universitetssykehusene i Norge. Forskere er samlet i forskningsgrupper, som tilbyr et aktivt og spennende forskningsmiljø hvor nye forskerrekrutter kan søke veiledning og hjelp til utvikling av forskningsprosjekter.

Gjennom året lyses det ut forskningsmidler i Sykehuset Innlandet som ansatte kan søke på, og som kan gi frikjøp av tid til utvikling av forskningsprosjekter (forprosjekt), eller frikjøp til ph.d.- og postdok.-prosjekter.

Ved inngangen til 2021 var 58 ansatte i doktorgradsløp, og minst 10 stipendiater vil starte opp i løpet av 2021. Tilsvarende var 15 ansatte i postdok-løp, de fleste i kombinasjon med klinikk, og ytterligere 3 vil starte i 2021.

Avdeling for forskning og innovasjon tilbyr støtte til klinikere som ønsker å komme i gang med forskning.

Forskningsaktivitet indremedisinske avdelinger

Elverum: En av overlegene har PhD og har søkt om godkjenning til egen studie innen hjerte. Avdelingen deltar i flere industriuavhengige studier, hvor det vil være anledning for LIS til å bidra. 

Gjøvik: Det er tre overleger med PhD og det pågår aktiv forskning på avdelingen. For tiden er det to LIS i stipendiatstillinger. I tillegg er det felles forskningsprosjekter med NTNU Campus Gjøvik. Det er til enhver tid pågående oppdragsforskning hvor det vil være anledning for LIS til å bidra. Det legges også til rette for kandidater som ønsker å gjennomføre PhD.​

Hamar: To av overlegene har PhD. Avdelingen har høy aktivitet inne oppdragsforskning, og det vil være anledning for alle interesserte LIS å være medutprøver på slike studier. Avdelingen deltar aktivt i studier utgående fra Register for organspesifikke autoimmune sykdommer (ROAS). For kandidater som ønsker å gjennomføre PhD, kan avdelingen på noen fagområder tilby lokal veileder.​

Lillehammer: Tre av overlegene har PhD. Avdelingen deltar i flere industriuavhengige studier i regi av Oslo Universitetssykehus og deltar også i industrifinansiert oppdragsforskning, hvor det vil være anledning for LIS til å bidra. 

Tynset: En av overlegene har akademisk kompetanse. Sykehuset har egen studiesykepleier, og det vil være anledning for LIS å delta i oppdragsforskning.

​​

​Delt​akelse på tverrfaglige møter

LIS deltar på alle tverrfaglige møter i seksjonen; røntgende​monstrasjoner, lungeonkologiske ​møter og videokonferanser med Oslo universitetssykehus.​​

​Oppfølging a​v faglig utvikling

Veileder vil ha regelmessig kontakt med LIS og kontinuerlig evaluere LIS sin faglige progresjon. Utdanningskandidaten er selv ansvarlig for fortløpende å registrere gjennomførte læringsaktiviteter i Kompetanseportalen og å sende disse til signatur.

Evalueringskollegium består av LIS, veileder, utdanningsansvarlig overlege (eller den legen som til enhver tid har denne funksjonen), eventuelt supervisører og leder med personalansvar.

Det vil avholdes halvårige møter i evalueringskollegiet. Komplekse læringsmål vil bli signert i disse møtene om læringsmålene er oppnådd, og det vil bli vurdert om kandidaten følger forventet progresjon.

LIS skal i tillegg til denne overordnede utdanningsplanen ha en individuell utdanningsplan som fungerer som en fremdriftsplan. Planen skal revideres i samråd med veileder hvert halvår.


Sist oppdatert 01.02.2023