Overordnet utdanningsplan

Patologi


Godkjent den 30.08.2019 av Ellen H. Pettersen, direktør medisin og helsefag.

Planen er utarbeidet i henhold til forskriftsfestede læringsmål:
Vedlegg 2 del B tilføyd ved forskrift 1. mars 2018 nr. 325 (i kraft 1. mars 2019) til Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften).​​​

Formål

Formålet med overordnet utdanningsplan er å beskrive hvordan læringsmål skal oppnås ved de ulike avdelingene og hvordan supervisjon og veiledning skal foregå. Gjennomføringsplanen er en del av den overordnede utdanningsplanen som viser estimert minimums tid på hvert av de ulike stedene hvor utdanningen skal foregå. 

Individuell utdanningsplan skal beskrive de planlagte læringsaktiviteter for LIS det nærmeste halvåret. Overordnet utdanningsplan, gjennomføringsplan og individuell utdanningsplan inklusiv læringsmålsplanen i kompetanseportalen beskriver til sammen de ferdigheter som forventes oppnådd i hver gitte periode.

​​

Gjennomføringspl​​an for spesialistutdanning i patologi

Utdanning i spesialiteten foregår ved patologisk avdeling i Sykehuset Innlandet. Gjennomføringsplan og arena for suppleringstjeneste fremgår av skjema under.

Suppleringstjeneste har en varighet på seks måneder. Sykehuset Innlandet har fagavtale med Oslo Universitetssykehus om suppleringstjeneste. Suppleringstjeneste i cervixcytologi, tre måneder, kan etter avtale også gjennomføres på Ahus. Suppleringstjeneste forutsetter minst to til tre år forutgående spesialisering.

​​Gjennomføringsplan

​​Fase 1: 12 måneder (1. år)

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Sykehus: Lillehammer
 • Avdeling/lærested: Patologi
 • Læringsmål: Se individuell læringsplan

Fase 2: 12 mån​​​eder (2. år)

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Sykehus: Lillehammer
 • Avdeling/lærested: Patologi
 • Læringsmål: Se individuell læringsplan

Fase 3: 12 ​​måneder (3. år)

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Sykehus: Lillehammer
 • Avdeling/lærested: Patologi
 • Læringsmål: Se individuell læringsplan

Fase 4: 12 må​​neder (4. år)

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet/Oslo universitetssykehus
 • Sykehus: Lillehammer/Oslo universitetssykehus/Akershus universitetssykehus
 • Avdeling/lærested: Patologi
 • Læringsmål: Se individuell læringsplan

Fase 5: 12 måne​der (5. år)

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Sykehus: Lillehammer
 • Avdeling/lærested: Patologi
 • Læringsmål: Se individuell læringsplan​

Beskrivelse av patolog​​isk avdeling

Sykehuset Innlandet har et befolkningsgrunnlag på om lag 337 000. Patologisk avdeling dekker i hovedsak pato​​logitjenestene for Sykehuset Innlandet. I tillegg mottar avdelingen prøver fra mange av regionens allmennlegekontorer og en del privatpraktiserende spesialister.

Ved avdelingen er det for tiden 7 overleger; 5 i 100 prosent stilling, en i 30 prosent stilling og en i 90 prosent stilling, tre konstituerte overleger og fire LIS 3. (Spesialiteten patologi har ikke LIS 1 eller 2.)

Aktivitet i av​delingen 2018:

 • 29 079 biopsier/operasjonspreparater
 • 17 739 cervixcytologiske prøver
 • 3 573 øvrige cytologiske prøver
 • 167 obduksjoner

Det er i alt rundt 40 ansatte ved avdelingen; leger, bioingeniører, sekretærer, assistent og obduksjonsteknikere.

Organisering av det ​daglige arbeidet

Legenes hovedoppgaver er makro- og mikroskopisk diagnostikk av vevs- og celleprøver og obduksjoner. Hovedansvaret for makrobeskjæring og obduksjon ligger på LIS-ene, men med navngitt overlege tilgjengelig til enhver tid. LIS roterer mellom disse oppgavene og mikroskopi​​ etter en fastsatt plan. I mikroskopiukene veksler LIS mellom histologi og cytologi etter avtale med veileder og avhengig av behov for den enkelte LIS.

Prøver til mikroskopisk undersøkelse sorteres ut fra organsystemer. Overlegene roterer mellom de forskjellige organsystemene, cytologiske prøver og supervisjon av LIS (obduksjon og makrobe​​​skjæring) på 2-ukersbasis. I tillegg gjennomgås prøver fra de respektive organsystemene med LIS ut fra arbeidsplanen.

Det er ikke innført inndeling av legene i fagsøyler, og alle leger vil i løpet av om lag tre måneder dekke alle fagområder for sin gruppe (LIS- eller overlegegruppen).  Alle leger har ett eller flere felter hvor man har spesielt a​​nsvar for oppdateringer, f.eks. gastropatologi, obduksjon, klinisk cytologi eller lignende.

Det er ikke vaktordning hverken for LIS eller overleger.

Medisinskteknisk​​​ utstyr

Avdelingen har en fullt utstyrt obduksjonssal og vanlig utstyr for makrobeskjæring, fremføring og videre preparering av rutinepreparater innenfor histologi, cytologi og immunhistokjemi inkludert utstyr for væskebasert cytologi. Det er også innført in-situ hybridisering av Her-2 og molek​​ylærpatologiske undersøkelser (Idylla).

Funksjon​​s- og opp​​gavefordeling innen spesialiteten

Avdeling for patologi befinner seg på Lillehammer og er den eneste patologiavdelingen i Innla​​ndet.

Avdelingen mo​​ttar alle preparater fra kirurgisk aktivitet i Sykehuset Innlandet.

Samarbeidend​e avdelinger i Sykehuset Innlandet

Avdelingen har et tett samarbeid med kliniske avdelinger i Sykehuset Innlandet. Det gjennomføres ukentlige tverrfaglige møter rundt mamma- og thyreoideadiagnostikk. Enkelte av avdelingens​​​ leger deltar ved prøvetaking (FNAC) av thyreoidea hver tredje uke ved Sykehuset Innlandet Hamar.

Videre bistår avdelingens leger ved behov ved tverrfaglig møte med gastrokirurger ved Sykehuset Innlandet Lillehammer.

Avdelingen samarbeider med Bildediagnostikk om vurdering av vanskelige mammapreparater, og de bistår også ved behov ved obduksjoner.

Samarbeidende avdelinger ​​i andre helseforetak/sykehus

Preparater sendes ved behov til konsultasjon ved andre patologiavdelinger, i hovedsak OUS. Mange av preparatene fra pasienter som skal ha videre behandling ved OUS kalles også inn til ny vurdering der. Ved mistanke om lymfom sendes preparatene rutinemessig til OUS, enten ferskt materiale eller som ferdige snitt og paraffininnstøpte blokker.​

​Utda​​nning​​​

Alle spesialiteter har et lokalt utdanningsutvalg hvor LIS er representert. Det er regelmessige møter i utvalgene. Disse står i stor grad for utarbeiding av internundervisningsprogram og samarbeider med utdanningsansvarlig overlege/avdelingsoverlege for tilrettelegging av utdanning ved avdelingen. I tillegg til lokale utdanningsutvalg er det på foretaksnivå etablert et overordnet utdanningsutvalg for å sørge for intern harmonisering av utdanningsløpene ved de forskjellige enhetene i Sykehuset Innlandet. Overordnet utdanningsutvalg består av spesialister fra hver avdeling/seksjon som tilbyr utdanning innen spesialiteten og minst en LIS-representant. 

De overordnede utdanningsutvalgene har ansvar for:

 • Vedlikehold av overordnede utdanningsplaner, læringsmål og læringsaktiviteter for spesialiteten ved nye endringer i læringsmålene fra Helsedirektoratet
 • Fremme endringsforslag i tråd med endringer i klinisk praksis
 • Bistå evalueringskollegiene ved intern uenighet om gjennomføring av utdannelsen

Veiledning, supe​​​rvisjon og faglig fordyping

LIS får utpekt veileder umiddelbart etter ansettelse.  Det settes av tid i tjenesteplan for både kandidat og veileder til veiledning hver måned med unntak av sommerferie. Ved behov må veiledning foregå oftere. Alle veiledere skal ha formell veilederkompetanse.

LIS opprettholder kontakt med veiledere under tjeneste ved annen virksomhet. Kontakt vil foregå per epost eller telefon dersom det er mest praktisk. Vurdering av om læringsmål er oppnådd må imidlertid skje ved mottakende foretak.

Alle overlegene må gjennom et program for opplæring i supervisjon. Det gis fortløpende tilbakemeldinger i tillegg til strukturert tilbakemelding i forbindelse med veiledning.

Det vil bli avsatt i gjennomsnitt fire timer til fordypning per uke. Fordypningstiden skal bidra til faglig utvikling. Plan for fordypningstiden legges sammen med veileder.

Internund​​ervisning

Det er utarbeidet en plan for internundervisning, til sammen 90 minutter i uken. Internundervisningen skal legges opp slik at de viktigste organsystemene / sentrale emner dekkes over en 2 – 3 års rotasjon og gjenspeile sentralt beskrevne læringsmål. Tidspunkt for cytologiundervisning tilpasses med tanke på utdanningskandidater som fokuserer på cytologi og tidspunkt for avvikling av det obligatoriske cytologikurset. Undervisningen gis i form av teoretiske foredrag, kasuistikker, diskusjoner, kursrapporter m.m. Alle a​​vdelingens leger bidrar til undervisningen.

Deltakelse på tverr​faglige møter

Tverrfaglig møte med radiolog og kirurg innen mamma- og thyreoideadiagnostikk gjennomføres ukentlig.​

​Forskning​​

Generelt om fors​​​kning i Sykehuset Innlandet

Utvikling av robuste fag- og forskningsmiljøer som utgjør en integrert del av klinisk virksomhet er et av fem hovedmål i Sykehuset Innlandets virksomhetsstrategi. Forskningsaktiviteten i Sykehuset Innlandet har vært økende de siste årene. Aktiviteten ligger på topp blant ikke-universitetssykehusene i Norge. Forskere er samlet i forskningsgrupper, som tilbyr et aktivt og spennende forskningsmiljø hvor nye forskerrekrutter kan søke veiledning og hjelp til utvikling av forskningsprosjekter.

Gjennom året lyses det ut forskningsmidler i Sykehuset Innlandet som ansatte kan søke på, og som kan gi frikjøp av tid til utvikling av forskningsprosjekter (forprosjekt), eller frikjøp til ph.d.- og postdok.-prosjekter.

Ved inngangen til 2021 var 58 ansatte i doktorgradsløp, og minst 10 stipendiater vil starte opp i løpet av 2021. Tilsvarende var 15 ansatte i postdok-løp, de fleste i kombinasjon med klinikk, og ytterligere 3 vil starte i 2021.

Avdeling for forskning og innovasjon tilbyr støtte til klinikere som ønsker å komme i gang med forskning.

Forskningsaktiv​itet i patologisk avdeling

Avdelingen har for tiden en o​​verlege med PhD. Det er opprettet avtaler med Høgskolen i Lillehammer og Revmatismesykehuset om forskningsprosjekter, dette innebærer stort sett laboratoriearbeid.

Det er ønskelig at avdelingens ​​leger også bidrar i forskningsarbeid, og ifølge den nye utdanningsordningen skal det gjennomføres et mindre prosjekt (f.eks. innen kvalitetssikring) i løpet av utdanningstiden. Videre ønskes at LIS gjennomfører minst en ekstern presentasjon i løpet av utdanningsløpet.

Det er gjennomført et fireukers minikurs om forskningsmetode for avdelingens LIS 2016 - 2017 som ga et innblikk i forskjellige forskningsmetoder og kritisk lesning av litteratur. Kurset er planlagt gjentatt med jevne mellomrom so​m del av avdelingens internundervisning.

​Felles kom​​petansemål

De første tre årene av spesialiseringen settes det av tid til læringsaktiviteter for oppnåelse av læringsmål fra «Felles kompetansemål»-(FKM)-modulen. Organiseringen av gruppe-aktiviteter skjer på tvers av fag.

​Oppfølging a​v faglig utvikling

Veileder vil ha regelmessig kontakt med LIS og kontinuerlig evaluere LIS sin faglige progresjon. Utdanningskandidaten er selv ansvarlig for fortløpende å registrere gjennomførte læringsaktiviteter i Kompetanseportalen og å sende disse til signatur.

Evalueringskollegium består av LIS, veileder, utdanningsansvarlig overlege (eller den legen som til enhver tid har denne funksjonen) eventuelt supervisører og leder med personalansvar.

Det vil avholdes halvårige møter i evalueringskollegiet. Komplekse læringsmål vil bli signert i disse møtene om læringsmålene er oppnådd, og det vil bli vurdert om kandidaten følger forventet progresjon.

LIS skal i tillegg til denne overordnede utdanningsplanen ha en individuell utdanningsplan som fungerer som en fremdriftsplan. Planen skal revideres i samråd med veileder hvert halvår.


Sist oppdatert 01.02.2023