Overordnet utdanningsplan

Plastikk-kirurgi

Revidert versjon godkjent 11.05.2023 av Ellen H. Pettersen, direktør medisin og helsefag.

Godkjent den 30.08.2019 av Ellen H. Pettersen, direktør medisin og helsefag.

Planen er utarbeidet i henhold til forskriftsfestede læringsmål:
Vedlegg 2 del B tilføyd ved forskrift 1. mars 2018 nr. 325 (i kraft 1. mars 2019) til Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften).​​​

Formål

Formålet med overordnet utdanningsplan er å beskrive hvordan læringsmål skal oppnås ved de ulike avdelingene, og hvordan supervisjon og veiledning skal foregå. Gjennomføringsplanen er en del av den overordnede utdanningsplanen som viser estimert minimumstid på hvert av de ulike stedene hvor utdanningen skal foregå. 

Individuell utdanningsplan skal beskrive de planlagte læringsaktiviteter for LIS det nærmeste halvåret. Overordnet utdanningsplan, gjennomføringsplan og individuell utdanningsplan inklusiv læringsmålsplanen i kompetanseportalen beskriver til sammen de ferdigheter som forventes oppnådd i hver gitte periode.

​​​

Gjennomføring​​​splan for spesialistutdanning i plastikk-kirurgi

Formålet med overordnet utdanningsplan er å vise hvor utdanningen skal foregå og estimert tid for de ulike​ delene av utdanningsløpet. Før sentral rotasjon skal alle læringsmål i Felles kompetanse mål være oppnådd, og kandidaten skal ha tilegnet seg de læringsmål med unntak av de postbariatriske som kan oppnås lokalt.​

Utdanning i spesialiteten foregår ved kirurgisk avdeling / seksjon for plastikk-kirurgi, Hamar. Del 2 kan gjennomføres ved kirurgiske avdelinger på Hamar, Gjøvik eller Lillehammer.

Gjennomførin​gsplan

Fase 1: 24 måne​​der (1. og 2. år)

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Sykehus: Gjøvik, Hamar og Lillehammer
 • Avdeling/lærested: Kirurgisk avdeling
 • Læringsmål: Kirurgi del 2

Fase 2: 12 måneder​​ (3. år)

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Sykehus: Hamar
 • Avdeling/lærested: Plastikk-kirurgisk seksjon
 • Læringsmål: Se individuell utdanningsplan

Fase 3: 12 måneder (4. år​) innen spesialiteten plastikk-kirurgi

 • Helseforetak: Oslo universitetssykehus
 • Sykehus: Oslo universitetssykehus
 • Avdeling/lærested: Plastikk-kirurgisk
 • Læringsmål: Se fagavtale

Fase 4: 3 måneder hospitering i​​nnen spesialiteten plastikk-kirurgi

 • Helseforetak: Haukeland universitetssykehus​
 • Sykehus: Haukeland universitetssykehus
 • Avdeling/lærested: Brannskadeavsnittet
 • Læringsmål: Se fagavtale

Fase 5: 6 måneder innen ​​spesialiteten plastikk-kirurgi

 • Helseforetak: Sykehuset Innlandet
 • Sykehus: Hamar eller Tynset
 • Avdeling/lærested: Plastikk-kirurgisk seksjon
 • Læringsmål: Se individuell læringsplan

Beskrivelse av plastikk-kirur​​​gisk seksjon

Plastikk-kirurgisk seksjon Hamar står i hovedsak for det plastikk-kirurgiske tilbudet i Innlandet m​​ed et opptaksområde på om lag 337 000 innbyggere. I tillegg er det aktivitet ved kirurgisk avdeling på Tynset hvor den post-bariatriske kirurgien gjennomføres.

Kirurgisk avdeling Hamar har et opptaksområde på 80 000 - 400 000 (avhengig av type spesialitet) og er den største «bløtdelskirurgiske» avdelingen i landet utenfor universitetssykehus. Avdelingen har 30,5 overleger, 17 LIS og 8 LIS 1 fordelt på gastrokirurgi, karkirurgi, urologi og mamma/endokrin og plastikk-kirurgi (fra 2012).​

Bem​anning

​På plastikk-kirurgisk seksjon på Hamar er det for tiden to overleger i 100 prosent stilling, en overlege i 50 prosent fast stilling, en erfaren LIS 3 i plastikkirurgi 100 prosent fast LIS og en LIS i rotasjon.

Ved plastikk-kirurgi på Tynset er det 2,5 faste stillinger, ingen fast LIS, men læringsarena for LIS i rotasjon fra Hamar i 3 måneder.

Vakto​rdning

LIS 2/3 går i 1​​0-delt vaktlag, med 2-delt vaktdøgn. De går foran tertiærvakter, og det er egen overlege vakt for karkirurgi, urologi og gastrokirurgi.

Organisering av ​det daglige arbeidet / viktigste oppgaver

Plastikk-kirurgien i Sykehuset Innlandet er per september 2021 funksjonsfordelt mellom sykehuset på Hamar og sykehuset på Tynset. Seksjonene samarbeider godt innenfor hvert sitt definerte område av faget. Seksjonene utfyller hverandres tilbud. Pakkeforløpspasientene får hjelp innenfor frist.

Seksjonen på Hamar behandler hudkreft, rekonstruksjon etter brystkreft (uten mikrokirurgisk rekonstruksjon), brystreduksjoner, gynekomasti og skader (brannskader, infeksjoner, traumer, trykksår og arrevisjoner). 

Den kirurgiske behandlingen av maligne melanomer (MM) utføres nå ved landets plastikkirurgiske avdelinger. Fra uke 34 i 2017 ble MM-operasjoner, inklusive lymfeknutediagnostikk, fra hele Innlandet sentralisert på Hamar. Samhandlingsmøter med patologiseksjonen ble etablert på fast basis. Bakgrunnen for dette var en faglig konsensus om at MM-pasienter fra Innlandet skal få samme behandling for samme diagnose på samme sted. 

Plastikk-kirurgisk seksjon er med på felles kirurgisk morgenmøte to dager i uka før seksjonen har eget møte. De øvrige dagene har plastikk-kirurgisk seksjon eget møte med gjennomgang av inneliggende pasienter (previsitt) og dagens operasjoner. Det er også rom for å diskutere andre kasus, komplikasjoner, teknikker etc. Det er god kontinuitet i pasientbeh​​andlingen med visitt av pasientene pre- og postoperativt og ved oppfølging på poliklinikken. 

Seksjonen har poliklinisk virksomhet tre til fire dager i uken og operasjon fem dager i uken. En av disser er avsatt til profylaktiske primære rekonstruksjoner, men kan også brukes til andre type operasjoner. En gang i uken er satt av til rekonstruksjoner av bryst etter cancer mamma sammen med mamma-endokrinkirurg.

Etter innføring av plastikk-kirurgi i Sykehuset Innlandet, og særlig i perioder med to spesialister, ser vi økt kvalitet i behandlingen av pasienter som tidligere ble definert som «generell kirurgiske pasienter». Dette gjelder pasienter med brannskader, dekubitus, andre store sår som trenger hudtransplantasjon, og større hudtumorer inklusive maligne melanom som trenger glandeltoilett.

LIS går i 12-delt vaktskikt og det er seksjonert bakvakt i alle subspesialiteter. Plastikkirurg har beredskapsvakt.

Avdelingen har traumaansvar for både Hamar og Elverums opptaksområde. Seksjonen har om lag 460 dagkirurgiske pasienter (lokal bedøvelse), 336 dagpasienter (narkose, sedasjon) og rundt 1224 polikliniske konsultasjoner. Primære rekonstruksjoner brystkreft, sammen med mamma-endokrin, ble ikke tatt med i denne tellingen, og det gjøres cirka en i uken.

Det siste året etter korona-tider har vi utført mer og mer dagkirurgiske pasienter. Derfor har antall innleggelsespasienter gått ned.

Sengepost deles med mamma/endokrin og kar, og det er i gjennomsnitt tre til fire pasienter inneliggende per dag. I 2015 var det 331 innlagte pasienter.

Kontorplasser for legene og sekretærene er i samme korridor, mens LIS i rotasjon til dels har kontor i etasjen under.

Det er fem operasjonsstuer på sentraloperasjon og tre stuer på dagkirurgi.

Spesialkompetanse/om​rådefunksjoner

Seksjonen er den eneste med plastikk-kirurgisk kompetanse i Sykehuset Innlandet. All behandling av malignt m​elanom og Sentinel node diagnostikk i foretaket er sentralisert hit.

Samarbeidende avdelinger i Sykehuset Innlandet

Seksjonen arbeider tett sammen med de andre avdelingene ved Sykehuset Innlandet Hamar (bløtdelskirurgi, indremedisin, onkologi). Spesielt fremheves samarbeidet med mamma-endokrinkirurgene om primær rekonstruksjon.

Postbariatrisk kirurgi utføres ved sykehuset på Tynset. Det foreligger avtale om rotasjon for LIS i plastikkirurgi til Tynset for å dekke læringsmål for denne type kirurgi. 

Seksjonen samarbeider også med ortopedisk avdeling og øyeavdelingen på Elverum og med øre/nese/hals på Gjøvik når det er behov for dette. 

Bildediagnostikk med UL, CT, MR og Brystdiagnostisk senter ligger like ved poliklinikken.

Det samarbeides med nukleærmedisin på Elverum om Sentinel node prosedyre ved maligne melanomer (oppstart 21.08.2017).

Sykehuset Innlandet har sin avdeling for patologi lokalisert til Lillehammer, og har stråleenhet lokalisert til Gjøvik. Alt helsepersonell i Sykehuset Innlandet har tilgang på samme journalsystem. Kommunikasjonen med disse avdelingene foregår stort sett elektronisk, og det fungerer godt.

Vi har allerede innledet et samarbeid med plastikkirurgisk avdeling Oslo universitetssykehus, hvor plastikkirurger derfra har vært med på å starte opp primær- og sekundærmamma-rekonstruksjon i Sykehuset Innlandet. Det er planlagt et videre samarbeid fremover. Overlege i plastikk-kirurgi har flere ganger hospitert ved Rikshospitalet, Ullevål og Sykehuset Telemark, Skien.​

​Utda​​nning​​​

Alle spesialiteter har et lokalt utdanningsutvalg hvor LIS er representert. Det er regelmessige møter i utvalgene. Disse står i stor grad for utarbeiding av internundervisningsprogram og samarbeider med utdanningsansvarlig overlege/avdelingsoverlege for tilrettelegging av utdanning ved avdelingen. I tillegg til lokale utdanningsutvalg er det på foretaksnivå etablert et overordnet utdanningsutvalg for å sørge for intern harmonisering av utdanningsløpene ved de forskjellige enhetene i Sykehuset Innlandet. Overordnet utdanningsutvalg består av spesialister fra hver avdeling/seksjon som tilbyr utdanning innen spesialiteten og minst en LIS-representant. 

De overordnede utdanningsutvalgene har ansvar for:

 • Vedlikehold av overordnede utdanningsplaner, læringsmål og læringsaktiviteter for spesialiteten ved nye endringer i læringsmålene fra Helsedirektoratet
 • Fremme endringsforslag i tråd med endringer i klinisk praksis
 • Bistå evalueringskollegiene ved intern uenighet om gjennomføring av utdannelsen

Veiledning, supe​​​rvisjon og faglig fordyping

LIS får utpekt veileder umiddelbart etter ansettelse. Det settes av tid i tjenesteplan for både kandidat og veileder til veiledning hver måned med unntak av sommerferie. Ved behov må veiledning foregå oftere. Alle veiledere skal ha formell veilederkompetanse.

LIS opprettholder kontakt med veiledere under tjeneste ved annen virksomhet. Kontakt vil foregå per e-post eller telefon dersom det er mest praktisk. Vurdering av om læringsmål er oppnådd må imidlertid skje ved mottakende foretak.

Alle overlegene må gjennom et program for opplæring i supervisjon. Det gis fortløpende tilbakemeldinger i tillegg til strukturert tilbakemelding i forbindelse med veiledning.

Det vil bli avsatt i gjennomsnitt fire timer til fordypning per uke. Fordypningstiden skal bidra til faglig utvikling. Plan for fordypningstiden legges sammen med veileder.

Seksjonen har en LIS 3 og spesialist i 2,5 stilling. Dette gir gode forhold for supervisjon og tett oppfølging. LIS deltar i alle deler av den kliniske driften ved seksjonen. Måler et at LIS skal få oppgaver som er tilpasset det ferdighetsnivået han/hun har i forhold til utdanningen. De vil ha selvstendig poliklinikk med utvalgte pasienter, og det legges til rette for at de i størst mulig grad får operert pasienter de selv har vurdert, med veiledning fra overlege så lenge det er behov. Det er lagt til rette for en arbeidssituasjon hvor LIS til enhver tid har mulighet for konferering eller felles vurdering med overlege/bakvakt.

Internundervis​ning/felles undervisning med andre

Det vil bli utarbeidet en plan for internundervisning, til sammen 90 minutter i uken med teoretiske foredrag, samt kasuistikker og diskusjoner. Per i dag er vi koblet til Skien undervisning i 45 minutter ukentlig (plastikk undervisning). Vi har fellesundervisning sammen på 30 minutter med alle kirurgene på Hamar hvor felles kompetansemål (FKM) presenteres. I tillegg har vi hver torsdag etter fellesundervisning egen undervisning med presentasjon av relevante problemstillinger (artikkel, vanskelige kasus osv) på 30 minutter. Undervisning sammen med mamma-endokrin foregår en gang i måneden og varer i 30 minutter. Dermed har vi samlet sett mer enn 90 minutter i uken for undervisningen.

2 timers undervisning per uke/80 timer per år. Undervisningen er fordelt slik: 

 • ​45 min med Skien plastikk: 08.00 - 08.45
 • 45 min torsdag FKM/plastikk: 07.30 – 08.15
 • 30 min torsdag plastikk: 08.15 – 8.45​

Deltakelse på tverrfaglig​​e møter

Tverrfaglig møter med onkolog, kirurg, radiolog, nuklærmedisin og patolog (på tele) en gang per uke angående malignt melanom og hudtumores. Behandlingsmøte plastikk en gang i uken. Komplikasjonsmøte en gang i måned for pasienter opererte i samarbeid mamma-plastikk.

Det ble i 2022 opprettet kvalitetsregister for brystrekonstruksjonopererte ved sykehuset på Hamar. 

​Forskning​​

Generelt om fors​​​kning i Sykehuset Innlandet

Utvikling av robuste fag- og forskningsmiljøer som utgjør en integrert del av klinisk virksomhet, er et av fem hovedmål i Sykehuset Innlandets virksomhetsstrategi. Forskningsaktiviteten i Sykehuset Innlandet har vært økende de siste årene. Aktiviteten ligger på topp blant ikke-universitetssykehusene i Norge. Forskere er samlet i forskningsgrupper, som tilbyr et aktivt og spennende forskningsmiljø hvor nye forskerrekrutter kan søke veiledning og hjelp til utvikling av forskningsprosjekter.

Gjennom året lyses det ut forskningsmidler i Sykehuset Innlandet som ansatte kan søke på, og som kan gi frikjøp av tid til utvikling av forskningsprosjekter (forprosjekt), eller frikjøp til ph.d.- og postdok.-prosjekter.

Ved utgangen av 2022 var 73 medarbeidere i doktorgradsutdanningsløp og 17 i postdok.-løp eller forskerstipend. 

Avdeling for forskning og innovasjon tilbyr støtte til klinikere som ønsker å komme i gang med forskning.

 

Forskningsaktivi​tet Hamar

Urologi: To overleger i urologi har doktorgrad, og det er klinisk forskning basert på registrering av resultater etter robotassisterte radikale prostatectomier utført på Hamar.

Karkirurgi: Tre overleger har doktorgrad. Det foregår diverse kliniske studier, om stentgraft og komplikasjoner.

Gastrokirurgi: En overlege er i doktorgradsarbeid, og en overlege har doktorgrad.

Plastikk: En LIS 2 forsvarte sin doktoravhandling i september 2019 og en overlege har doktorgrad ved seksjonen.

I tillegg er det til enhver tid opptellinger og kliniske små studier i samband med det årlige høstmøtet. Det oppfordres at alle LIS i hvert fall en gang skal ha utført et slikt arbeide.

Tilretteleggelse for forskning ved plasti​kk-kirurgisk seksjon

Spesialister med forskningskompetanse bistår med opplæring i forskningsforståelse- og metodikk som ledd i gjennomføringen av felles kompetansemål. LIS oppfordres til å delta i forskningsarbeid, og det legges til rette for dette ut fra omfanget av prosjektet. For tiden er ingen LIS ved avdelingen i PhD-løp. 

​Felles kom​​petansemål

De første tre årene av spesialiseringen settes det av tid til læringsaktiviteter for oppnåelse av læringsmål fra «Felles kompetansemål»-(FKM)-modulen. Organiseringen av gruppeaktiviteter skjer på tvers av fag.

 

​Oppfølging a​v faglig utvikling

Veileder vil ha regelmessig kontakt med LIS og kontinuerlig evaluere LIS sin faglige progresjon. Utdanningskandidaten er selv ansvarlig for fortløpende å registrere gjennomførte læringsaktiviteter i Kompetanseportalen og å sende disse til signatur.

Evalueringskollegium består av LIS, veileder, utdanningsansvarlig overlege (eller den legen som til enhver tid har denne funksjonen), eventuelt supervisører og leder med personalansvar.

Det vil avholdes halvårige møter i evalueringskollegiet. Komplekse læringsmål vil bli signert i disse møtene om læringsmålene er oppnådd, og det vil bli vurdert om kandidaten følger forventet progresjon.

LIS skal i tillegg til denne overordnede utdanningsplanen ha en individuell utdanningsplan som fungerer som en fremdriftsplan. Planen skal revideres i samråd med veileder hvert halvår.

Sist oppdatert 24.07.2023