Politisk referansegruppe

Sykehuset Innlandets politiske referansegruppe gir råd og innspill i utviklingsprosessen. Referansegruppen har representanter fra fylkestinget, regionrådene, KS, Brukerutvalget og Pasient- og brukerombudet.

Referansegruppen er en arena for dialog mellom helseforetaket, folkevalgte og pasient-/brukerrepresentanter. Gruppen har en proaktiv rolle og gir råd, synspunkter og innspill til Sykehuset Innlandets langsiktige utvikling.

  • Én representant fra hver region, utpekt av respektive regionråd
  • Fire representanter fra Innlandet fylkeskommune
  • To representanter fra KS Innlandet
  • Pasient- og brukerombudet
  • Én representant fra Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet
  • To observatører fra styret i Sykehuset Innlandet

Merete Myhre Moen (fungerende leder)
Regionrådet for Fjellregionen

Bror Helge​stad
Regionrådet for Gjøvikregionen

Randi Eek ​Thorsen
Regionråd​​​​et for Hadeland

Marte Lar​sen Tønseth
Regionråd​et for Hamarregionen

Ingunn Tr​​osholmen
Regionråd​​​​et for Lillehammerregionen

Ole Tvete​​​ Muriteigen​​
Regionrå​det for Midt-Gudbrandsdal

Bjarne E​​iolf Holø
Regionrå​​​det for Nord-Gudbrandsdal

Linda M​æhlum Robøle
Regionrådet for Valdres

Lillian ​​​Skjærvik
Regionrådet for Sør-Østerdal

Aud Hove
Innlandet fylkesting     

Erik Ringnes
Innlandet fylkesting

Hanne Alstrup Velure
Innlandet fylkesting

(Representant oppnevnes*)
Innlandet fylkesting

Ola Tore Dokken
KS Innlandet

Truls Gihlemoen
KS Innlandet

Marit Alver-Jacobsen​
Pasient- og brukerombudet

Bjug Ringstad
Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet

Halvdan Aass (Observatør)
Styret i Sykehuset Innlandet

Torleiv Svendsen (Observatør)
Styret i Sykehuset Innlandet

Sist oppdatert 28.08.2023