– Unike muligheter med Mjøssykehuset

De første skissene av Mjøssykehuset viser en mulig utforming av et framtidig sykehus i Moskogen.

Publisert 30.06.2023
Sist oppdatert 07.08.2023
Skisse av Mjøssykehuset, illustrasjonsbilde.
Illustrasjon: Ratio & Arkitema

​– Dette er starten på en prosess, hvor vi sammen med brukere og ansatte skal få diskutere oss fram til den beste løsningen på det nye Mjøssykehuset, sier sivilarkitekt Per Anders Borgen i Ratio Arkitekter. Han leder prosjekteringsgruppen for Mjøssykehuset, som består av Ratio, Arkitema, COWI og Asplan Viak, på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF og Sykehusbygg HF.​

Samler funk​​​sjoner​

Helse- og omsorgsministeren vedtok i foretaksmøtet 13. juni retningsvalget for den framtidige sykehusstrukturen i Innlandet. Vedtaket innebærer en samling av de spesialiserte funksjonene fra alle dagens sykehus i det nye Mjøssykehuset. Det omfatter pasienttilbud innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. I tråd med regjeringens vedtak vil dette alternativet, som også inneholder flere lokale enheter, bli nærmere utredet i steg 2 av konseptfasen. 

De første skissene av Mjøssykehuset er basert på en overordnet vurdering av de store sammenhengene for plassering av hovedfunksjoner i bygningen.

Per Anders Borgen, portrettbilde.

Sivilarkitekt Per Anders Borgen i Ratio Arkitekter.

​– Vi jobber med å samle de forskjellige funksjonene inn i en felles bygningsstruktur. Sengerommene for somatikk er foreslått lagt i egne etasjer øverst, over en base med alle behandlingsfunksjonene for somatikk og psykiatri sammen. Dette vil gjøre sykehuset effektivt med kortere avstander og gi mulighet for samarbeid på tvers. Vi legger også vekt på å gjøre det enkelt å finne fram i bygget og legge til rette for gode og varierte steder å være for ansatte, pasienter og pårørende, sier Borgen.

Han understreker at arbeidet er på et tidlig stadium og at spørsmål om utforming av rom, materialvalg, byggets plassering på tomta og en rekke andre spørsmål vil bli nærmere vurdert senere i planleggingen.

Unik​ to​mt

Arkitektene som er engasjert til skisseprosjektet for Mjøssykehuset, har erfaringer fra prosjektering av en rekke andre sykehus i Norge og andre land.

Per Anders Borgen, som leder arkitektteamet, mener sykehustomta i Moskogen gir store muligheter. Området som er avsatt til en sykehusutbygging ligger mellom Mjøsa og tettstedsbebyggelsen i Moelv. De første skissene viser hvordan sykehuset kan plasseres og utformes etter omgivelsene. Det er blant annet illustrert hvordan behandlingstilbud innenfor psykisk helsevern kan plasseres på bakkeplan med tilgang til skjermede omgivelser.

– Å kunne ha en så fin tomt til det nye sykehuset på Innlandet er en helt unik situasjon med mulighet for tett kontakt med naturen rundt. Trærne, vannet og utsikten til et vakkert Mjøslandskap er flotte tilbud og kvaliteter som må brukes godt og respektfullt, både ved utforming og planlegging av bygningen og landskapet rundt sykehuset, sier Borgen.

Skisse av Mjøssykehuset, illustrasjonsbilde.

Skisse av Mjøssykehuset basert på en foreløpig plassering av hovedfunksjoner. Sengerommene for somatikk er foreslått lagt i egne etasjer øverst, over en base med behandlingsfunksjoner for somatikk og psykiatri, samt sengerom innenfor psykisk helsevern i egne etasjer nedenfor behandlingsarealene. Illustrasjon: Ratio & Arkitema

​​Arbeidet inkluderer vurderinger av den ytre logistikken, herunder adkomstløsninger for ulike transportmidler.

– Det planlegges for adkomst både fra Moelv stasjon, og det tenkes parkeringshus i nær tilknytning til sykehuset. Veisystemet må også tilpasses for det nye sykehuset, slik at ambulanser kommer raskt fram, sier Borgen.​

Får innspill fra fagmilj​​øene

Prosjekteringsarbeidet bygger på innspill fra sykehusets brukere, fagmiljøer, tillitsvalgte og vernetjeneste. I august videreføres den interne medvirkningsprosessen i Sykehuset Innlandet. Da vil det bli etablert 14 funksjonsgrupper med deltakere fra alle dagens sykehus. I denne fasen vil det være dedikerte grupper som skal jobbe med utviklingen av akuttmottaket, sengeområder, polikliniske arealer, servicefunksjoner og andre områder.

– Medvirkning med brukere og ansatte er alltid helt sentralt for å planlegge sykehus. Vi har hatt et veldig fint samarbeid så langt og har møtt særs kompetente og hyggelige fagfolk, som vil stå på for å få til en god løsning sammen med oss arkitekter og ingeniører. Vi gleder oss nå til å bli godt kjent med et bredere lag fra Sykehuset Innlandet, som skal være med på å utvikle dette til et veldig godt fungerende og flott prosjekt, som er viktig for framtidens helsetilbud for folk i Innlandet, sier Borgen.

Videreutvikler konseptet​​​​​

Funksjonsplanleggere fra Sykehusbygg HF og Sykehuset Innlandets egen prosjektorganisasjon vil ha viktige roller i den videre utviklingen av Mjøssykehuset. Tom Einertsen, som leder arbeidet i konseptfasen på vegne av Helse Sør-Øst RHF, ser fram til å videreutvikle sykehuskonseptet.

– Vi har en godt sammensatt prosjektgruppe med bred kompetanse fra Sykehusbygg HF som stiller med spisskompetanse innenfor alle funksjonsgruppene. De vil bidra til en framtidsrettet utvikling av prosjektet, som bygger på erfarings- og kompetanseoverføring fra andre sykehusprosjekter, ikke bare i Norge, men også internasjonalt. Kompetansen fra Sykehusbygg og arkitekt- og rådgivergruppen gir oss et godt utgangspunkt for å fortsette det gode samarbeidet vi har med Sykehuset Innlandet. Vi ser nå fram til å starte neste runde av medvirkningsarbeidet, og jeg er sikker på at vi sammen kommer fram til gode framtidsrettede løsninger for Mjøssykehuset, sier Einertsen.

Prosjektleder Tom Einertsen , portrettbilde.

Tom Einertsen leder arbeidet i konseptfasen.

​Medvirkningsprosessen i konseptfase steg 2 settes i gang i august, og alle funksjonsgrupper har sine første møter i uke 35.

Les mer​:

Mer om ​framtidig sykehusstruktur (sykehuset-innlandet.no)​Mer om videreutvikling av Sykehuset Innlandet (helse-sorost.no)