Forsinkelser og økte ventetider etter pandemien

Sykehuset Innlandet har på lik linje med andre helseforetak i landet utfordringer med forsinkelser og lengre ventetider etter årene med pandemi. Mange pasienter har fått utsatt sine timer og pasienter som skulle vært innkalt til utredning eller behandling venter fortsatt på innkalling.

Publisert 25.08.2022
Sist oppdatert 21.01.2023

​– Dette er krevende utfordringer som vi ser svært alvorlig på, sier direktør Medisin og helsefag i Sykehuset Innlandet, Ellen Henriette Pettersen. ​

Bakgrunnen for de økte ventetidene er to år med pandemi og en vinter med høyt sykefravær blant ansatte. Hun sier at ansatte på alle nivåer jobber iherdig med tiltak for å ta igjen forsinkelsene og redusere ventetidene. 

– Vi jobber på flere måter for å bedre situasjonen, blant annet med utvidede åpningstider, forsterket henvisningsmottak, økt bruk av videokonsultasjoner, oppgavedeling mellom yrkesgrupper, ekstra innleie av personell med mer, sier hun. ​

Må prio​​ritere 

For å yte best mulig helsehjelp til alle som venter på utredning og behandling blir det gjort nøye prioriteringer. 

– Disse prioriteringene gjøres ut fra alvorlighetsgrad. Det betyr at de utredninger, behandlinger og kontroller som vurderes å haste minst, får lengst ventetid. Alle pasienter som venter på time, må melde fra dersom helsetilstanden forverres. Da må fastlege eller aktuelt sykehus/avdeling kontaktes for ny vurdering, sier Pettersen. 

Det er imidlertid lite hensiktsmessig å purre på time dersom det ikke er endring i tilstanden. Det vil kun medføre unødig ekstraarbeid for fastlege eller sykehusavdeling.

Lengre ventetider på utredning og behandling påvirker imidlertid ikke de akutte behandlingstilbudene i Sykehuset Innlandet. 

– Det er viktig å understreke at alle pasienter som trenger akutt helsehjelp får det, sier Pettersen. 

Ven​​tetider

Gjennomsnittlig ventetid skal være under 54 dager for somatikk, 40 dager innen psykisk helsevern for voksne, 35 dager innen psykisk helsevern for barn og unge og 30 dager for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 

Inn mot sommeren var gjennomsnittlig ventetid for alle gjennomførte pasientkontakter i Sykehuset Innlandet på 67 dager. 

Ventetiden for somatikk var 67 dager, og det er 10 dager lengre enn på samme tidspunkt i fjor. For psykisk helsevern voksne var gjennomsnittlig ventetid 52 dager, for psykisk helsevern barn og unge 77 dager og for tverrfaglig spesialisert rusbehandling var ventetiden på 25 dager. 

Fristbrud​d 

Når du har fått en frist for helsehjelp og ikke vil få et tilbud innen denne fristen, har du rett til å få et annet behandlingstilbud og Sykehuset Innlandet skal melde fra til HELFO.

– Som pasient blir du da kontaktet av HELFO pasientformidling og spurt om du ønsker et annet behandlingssted. Ønsker du ikke en annen behandlingsplass, blir du stående på venteliste her hos oss, sier hun. 

Når du har fått henvisning til utredning eller behandling i spesialisthelsetjenesten har du også rett til å velge behandlingssted. 

– Ordningen fritt behandlingsvalg innebærer at pasienter har rett til å velge hvor de ønsker å motta behandling. Pasientene kan velge mellom offentlige behandlingssteder, private som har avtale med det offentlige, og private behandlingssteder som er godkjent av Helfo. På den måten kan pasientene velge behandlingssteder med kortere ventetid, sier Pettersen. 

Det er vanskelig å si noe sikkert om varigheten av forsinkelsene, men det er ventet at det vil ta lang tid før situasjonen er som før pandemien.