Har spurt hva som er viktig for ansatte

Sykehuset Innlandet har valgt å gjennomføre en spørreundersøkelse hvor alle medarbeidere ble invitert til å besvare hva som er viktig for at de skal fortsette i jobben sin. Nå er resultatene klare.

Publisert 08.03.2023
Sist oppdatert 03.08.2023
Helsepersonell i korridor, illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde

- Vi ønsket økt kjennskap til hva som er viktig for at våre medarbeidere skal bli i Sykehuset Innlandet. Innsikten spørreundersøkelsen gir, er verdifull.  Vi vil bruke resultatene i det videre arbeidet med å finne tiltak for å beholde våre medarbeidere, sier administrerende direktør i Sykehuset Innlandet, Alice Beathe Andersgaard. 

Hun understreker at det allerede pågår mye godt arbeid for å beholde medarbeidere i Sykehuset Innlandet. Innsikten fra undersøkelsen skal bidra til å forsterke eksisterende tiltak og iverksette nye. 

Resultater fra​​ undersøkelsen 

Spørreundersøkelsen kom i gang i forbindelse med tilleggsoppdraget i konseptfasen for videreutvikling av Sykehuset Innlandet, deloppdrag 2: bibehold av medarbeidere i fasen fram til byggestart. 

Spørreundersøkelsens hensikt var blant annet å kartlegge såkalt affektiv organisasjonsforpliktelse (hvor knyttet medarbeidere er til arbeidsplassen sin), indre motivasjon (hvor meningsfulle, spennende og motiverende arbeidsoppgavene oppleves), jobbautonomi (i hvilken grad medarbeiderne opplever å kunne ta initiativ og beslutninger), og turnoverintensjon (medarbeidernes ønsker eller tanker om å slutte i jobben). 

Medarbeiderne som svarte på undersøkelsen, tok stilling til ulike påstander som «Jeg føler at den jobben jeg gjør er meningsfull», hvor en score på 5 betyr «helt enig» og 1 betyr «helt uenig». Når det gjelder turnoverintensjon, tok medarbeiderne stilling til påstander som «Jeg tenker ofte på å slutte i min nåværende jobb». For dette temaet betyr en score på 5 at medarbeideren tenker ofte på å slutte, mens tallet 1 indikerer det motsatte. 

Videre søkte spørreundersøkelsen å finne ut hvor fornøyde de ansatte er i dag, på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er minst fornøyd og 5 er mest fornøyd. Undersøkelsen spurte også hva som er viktig for at medarbeiderne skal fortsette i jobben, på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er minst viktig og 5 er mest viktig. 

Resultatene som presenteres, viser Sykehuset Innlandet som helhet. Det er relativt små variasjoner i resultatene mellom divisjonene i foretaket (se hele rapporten nederst i artikkelen). 

Resultater​​

 • Affektiv organisasjonsforpliktelse: 3,80 
 • Indre motivasjon: 4, 04 
 • Jobbautonomi: 3,56 
 • Turnoverintensjon: 2,38 ​​

 • Støtte fra kollegaer: 4,21 
 • Reisetid/avstand til arbeidsstedet: 4,14 
 • Arbeidsmiljøet: 4,11 
 • Arbeidsoppgaver: 3,78 
 • Mulighet for tverrfaglig arbeid: 3,69 
 • Oppfølging av nærmeste leder: 3,66 
 • Mulighet til å påvirke hvordan arbeidsoppgavene løses: 3,62 
 • Arbeidstid: 3,61 
 • Størrelsen på fagmiljøet: 3,56 
 • Hverdagslogistikk: 3,51 
 • Mulighet til å få tilrettelagt arbeidet til livssituasjon: 3,43 
 • Den fysiske samlingen av fagmiljø og funksjoner: 3,36 
 • Mulighet for faglig utvikling: 3,22 
 • Det fysiske arbeidsmiljøet: 3,18 
 • Graden av samling av pasienttilbud: 3,12 
 • Kvaliteten på medisinteknisk utstyr: 3,11 
 • Arbeidsbelastning: 3,06 
 • Parkeringsmuligheter ved arbeidsstedet:2,95 
 • Informasjon om beslutninger som påvirker arbeidssituasjonen: 2,89 
 • Lønn og personalgoder: 2,87 
 • Muligheten til å påvirke endringer som har betydning for arbeidsplassen: 2,74 
 • Informasjon om overordnede beslutninger og hvilken vei Sykehuset Innlandet skal utvikle seg: 2,69 
 • Kollektivtilbudet til arbeidsstedet: 2,63 ​​

 • Arbeidsmiljøet: 4,69
 • Støtte fra kollegaer: 4,54 
 • Arbeidsoppgaver: 4,52 
 • Lønn og personalgoder: 4,50 
 • Arbeidstid: 4,46 
 • Arbeidsbelastning: 4,34 
 • Mulighet for faglig utvikling: 4,33 
 • Mulighet til å få tilrettelagt arbeidet til livssituasjon: 4,28 
 • Oppfølging av nærmeste leder: 4,25 
 • Mulighet til å påvirke hvordan arbeidsoppgavene løses: 4,22 
 • Muligheten til å påvirke endringer som har betydning for arbeidsplassen: 4,19 ​
 • Informasjon om beslutninger som påvirker arbeidssituasjonen: 4,15 
 • Det fysiske arbeidsmiljøet: 4,01 
 • Reisetid/avstand til arbeidsstedet: 3,99 
 • Hverdagslogistikk: 3,97 
 • Mulighet for tverrfaglig arbeid: 3,93 
 • Parkeringsmuligheter: 3,87 
 • Størrelsen på fagmiljøet: 3,83 
 • Kvaliteten på medisinteknisk utstyr: 3,76 
 • Den fysiske samlingen av fagmiljø og funksjoner: 3,62 
 • Informasjon om overordnede beslutninger og hvilken vei Sykehuset Innlandet skal utvikle seg: 3,60 
 • Graden av samling av pasienttilbud: 3,34 
 • Kollektivtilbudet til arbeidsstedet: 2,71 ​
 

Det er konsulentselskapet EY som er faglig ansvarlig for utforming av undersøkelsen og for utarbeidelse av analyser og resultater. Organisasjonspsykolog Christer Mortensen fra Helse Sør-Øst RHF og professor ved BI, Anders Dysv​ik, har utgjort en faglig referansegruppe.  

​Tiltak og o​ppfølging 

Analyser og resultater av undersøkelsen på foretaksnivå og divisjonsnivå presenteres 8. mars for styret, ledere, tillitsvalgte og vernetjeneste og på intranett. ​De divisjonsvise rapportene, som viser resultatene per avdeling, vil bli ferdigstilt i uke 11 og gjennomgått i divisjonsvise informasjonsmøter med ledere, tillitsvalgte og vernetjenesten i løpet av uke 11 og 12. Deretter starter arbeidet med oppfølging av spørreundersøkelsen. 

- Vårt arbeid i Sykehuset Innlandet stopper ikke med en rapport. Arbeidet med å finne fram til gode og virkningsfulle tiltak for å beholde og utvikle alle våre medarbeidere, er en prioritert oppgave i årene fremover. Nå skal foretaket, divisjonene og avdelingene gjennomgå resultatene og følge opp de områdene som er viktige for medarbeiderne våre, sier Andersgaard. 

Foretaket har konkrete planer for oppfølgingsarbeidet. 

- Divisjo​nsdirektørene vil legge til rette for arbeidsmøter i de ulike divisjonene hvor ledere, tillitsvalgte og vernetjenesten drøfter tilbakemeldingene fra våre medarbeidere og identifiserer tiltak. Resultatene fra divisjonsvise arbeidsmøter gjennomgås i et felles møte hvor vi drøfter felles tiltak på foretaksnivå. Tiltaksplanene i divisjonene og på foretaksnivå vil bli revidert årlig, sier Andersgaard. 

Sykehuset Innlandet har til intensjon å gjennomføre en tilsvarende spørreundersøkelse én gang i året framover.  

To av tre​​ har deltatt 

Undersøkelsen ble sendt ut til 7 235 medarbeidere 6. februar og kunne besvares fram til og med 19. februar.  

4 770 medarbeidere svarte på undersøkelsen, som gir en svarprosent på 66.  

- To av tre som jobber i Sykehuset Innlandet har tatt seg tid til å svare på undersøkelsen. Det er jeg glad for. Det har gitt oss økt innsikt i hva som er viktig for de som jobber her, sier Andersgaard. 

Les rapport om spørreundersøkelsen (PDF)