Lite kamera – store muligheter

Det er økt trykk på alle nivåer i helsetjenestene våre. Hva kan vi gjøre for å utnytte ressursene bedre, og sikre at alle får riktig helsehjelp på riktig nivå til rett tid? Det er et spørsmål mange stiller seg. I Sykehuset Innlandet har innovasjonsarbeid de siste årene jobbet fram én av framtidens muligheter.

Line Fuglehaug
Publisert 26.05.2023

Ambulansearbeider med hodekamera i interaksjon med pasient.

Ved bruk av hodekamera prehospitalt kan lege, ved for eksempel legevakt ellers sykehus, gjøre en visuell observasjon av pasienter via video når ambulansepersonell er framme hos pasienten.

I 2019 ble det etablert et pilotprosjekt i ambulansetjenesten i Sykehuset Innlandet, der ambulansepersonell ble utstyrt med hodekamera for å motta beslutningsstøtte fra legevakt eller spesialister ved sykehus. Dette var ett av fire delprosjekter i prosjektet Digital samhandling i pasientforløp (DSIP). 

Prosjektet er senere videreført i ulike nye prosjekter. Sykehuset Innlandet er nå i gang med å bredde ut løsningen, samtidig som det jobbes for å utvikle en helhetlig løsning for videoassistert beslutningsstøtte i akuttkjeden som kombinerer fastmontert kamera i ambulansen og mobilt videokamera, inklusiv overføring av vitale data.

Bedre pasientbehandling 

– Målet er å gi ambulansepersonell beslutningsstøtte med bruk av video, og på den måten kunne gjøre avklaringer og/eller starte behandlingen der pasienten er, forteller prosjektleder Jan Willassen.

Han forteller at de ulike prosjektene har gitt mye god erfaring og kunnskap, som nå blir videreført.

– Erfaringene viser at bruk av video har stort potensiale i pasientbehandling. I tillegg til at ambulansepersonell kan få veiledning fra lege, bidrar løsningen til at pasienter blir transportert til riktig behandlingssted eller kan slippe unødig transport, sier Willassen. 

Det siste har mye å si både for pasienter, ressursbruk og den generelle beredskapen. 

– I Innlandet er det store geografiske avstander. I grisgrendte strøk kan en ambulansetransport til sykehus eller legevakt strekke seg over mange mil og timer. I tilfeller der en lege via video vurderer at pasienten kan bli igjen hjemme eller på sykehjemmet, og kan veilede i behandling på stedet, sparer det pasienter for ekstra påkjenning med transport samtidig som viktig ambulanseberedskap lokalt opprettholdes, sier han.

Lege observerer pasient via hodekamera med videooverføring.

Ved å koble opp videoforbindelse med lege via hodekamera kan ambulansepersonell få bistand til å vurdere igangsetting av rask og riktig behandling og eventuell transport til riktig behandlingssted. I noen tilfeller kan pasienten også bli igjen hjemme eller på sykehjem og slippe unødig transport.

Veien videre 

Sykehuset Innlandet jobber nå med å implementere hodekamera som fast utstyr i ambulanser i områder med lang vei til sykehus og legevakt. Samtidig er det planer om å videreutvikle løsningen for fastmonterte kamera i ambulanse for at for eksempel traumeteam kan observere og forberede seg før pasienten ankommer sykehuset. 

– Det ligger et stort potensiale i begge disse løsningene, og det er stor interesse både i spesialist- og primærhelsetjenesten for å ta i bruk de mange mulighetene, forteller Willassen. For få år siden var dette framtiden, men nå er framtiden her.  

– De teknologiske utfordringene er i all hovedsak ryddet av veien, og vi har fått gode løsninger for både teknisk kvalitet, stabilitet og informasjonssikkerhet, sier han. 

Likevel er det fortsatt en del som må på plass før man vil få full nytte av løsningen. 

– Det viktigste er å få etablert et takstsystem som inkluderer bruk av denne type videoløsning i pasientbehandling. I dag møter vi utfordringer i samhandling med legevakter ettersom legene kun får betalt når pasienter transporteres inn for konsultasjon og ikke ved avklaring eller bistand via videoløsningen. Når en ny finansieringsløsning er på plass ligger alt til rette for at samarbeidet på tvers av tjenestenivåer kan utnyttes fullt ut, sier Willassen. ​

Videreføring nasjonalt ​

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett (HDO) har i årets oppdragsdokument fra de fire regionale helseforetakene fått i oppdrag å ta imot løsningen med videobasert beslutningsstøtte utviklet av Sykehuset Innlandet, og sørge for at den settes opp og driftes på en robust og sikker måte samt håndtere logistikken med videoutstyret som benyttes i løsningen.

Løsningen skal breddes ut til regioner som gir oppdrag om dette. HDO skal videreutvikle løsningen sammen med brukermiljøene med mål om standardisering av videoløsninger som HDO har ansvaret for.

Fakta

​​Prosj​ektene

DSIP: Digital samhandlin​​g i pasientforløp, januar 2019 – januar 2021

Testet ut videoassistert beslutningsstøtte til ambulansepersonell ved hjelp av stemmestyrt og hodemontert kamera. Beslutningsstøtte ble gitt fra legevakt, legebil, anestesilege og slagvakt, og viste gode resultater spesielt med tanke på smertelindring av barn og raskere avklaring tilknyttet slag. Finansieringskilde: Helse Sør-Øst. 

PreViS: Prehospital video i samverkan, november 2020 – september 2​022 

PreViS ble ledet av Prehospital ICT Arena (PICTA) i Sverige, og prosjektet testet ut og utviklet videoløsninger som beslutningsstøtte i akuttkjeden, både hodekamera og fastmonterte videoløsninger. Finansieringskilde: EUprogrammet Interreg Sverige-Norge.

DSIPT: Digital samhandling i prehospitale tjenester,​​​ mars 2021 – mars 2023

Avdekke behov for prehospital beslutningsstøtte via video. Utvikle tjenestemodell og guider for implementering og legge til rette for intern og ekstern skalering av løsningen. Finansieringskilde: Helse Sør-Øst. 

Samarbei​​dspartnere 

HelseInn, NTNU og Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF.

​​