Viktig beredskapssamarbeid

Divisjon Prehospitale tjenester og Hærens sanitetsbataljon, Sanitetskompani 3, undertegnet nylig en viktig samarbeidsavtale som har som mål å styrke helseberedskapen.

Publisert 07.12.2023
Bataljonssjef for Sanitetsbataljonen, brigade Nord, Ronny Skeie, kompanisjef Sanitetskompani 3, Håkon Trehjørningen, avdelingssjef ambulanse Ingvild Grønnerud og divisjonsdirektør Geir Kristoffersen med signert samarbeidsavtale
Sanitetsbataljonen og divisjon Prehospitale tjenester signerte nylig en samarbeidsavtale som skal styrke helseberedskapen. Fra venstre: Bataljonsjef for Sanitetsbataljonen, brigade Nord, Ronny Skeie, kompanisjef Sanitetskompani 3, Håkon Trehjørningen, avdlingssjef ambulanse Ingvild Grønnerud og divisjonsdirektør Geir Kristoffersen. 

Arbeidet med samarbeidsavtalen startet opp i vår, med bakgrunn i et ønske om å utveksle kompetanse og kunnskap om hverandres tjenester.

Sykehuset Innlandet og sanitetstjenesten i Forsvaret yter begge spesialiserte helsetjenester til befolkningen i fred, krise og krig. Begge parter inngår i totalforsvaret, og er avhengige av et godt samarbeid.

– Selv om vi heldigvis lever i et fredelig land er det viktig å være godt forberedt på alle eventuelle framtidige trusler. Ved å etablere et godt samarbeid i fredstid, vil vi være langt bedre forberedt på ulike kriser som terror eller krig, sier divisjonsdirektør Geir Kristoffersen.

Behov for tettere samarbeid

Det er forventning fra myndighetene at det etableres tettere samarbeid på tvers av sivile og militære instanser. Nylig ga Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) ut en rapport om fremtidens sanitet, der det konkluderes med at saniteten og helsevesenet ikke er godt nok forberedt på et framtidig trusselbilde.

– Jeg er sikker på at dette samarbeidet vil bidra til ny og økt kunnskap for involvert personell hos begge parter, i henhold til oppdraget fra myndighetene, sier Kristoffersen.

Avtalen innebærer blant annet en hospiteringspraksis for sanitetspersonell Sanitetskompani 3 (SANKP 3) i ambulansetjenesten i Sykehuset Innlandet.

Gjensidig læring

SANKP 3 opererer til daglig på Rena og trener med Telemark Bataljon. Det gjennomføres også trening og operasjoner internasjonalt.

– Dette er tening som gjennomgående holder høy kvalitetsmessig standard, men pasientgrunnlaget er ikke tilstrekkelig for å tilegne seg og opprettholde høy klinisk kompetanse. Gjennom hospiteringsordningen i våre tjenester skal personellet få styrket den kliniske delen av faget, i tillegg til kompetanse for medikamentdelegering for å kunne administrere viktige medisiner, sier Kristoffersen.

Avdelingssjef for ambulanse i Sykehuset Innlandet, Ingvild Grønnerud, er glad for avtalen som nå er på plass.

– Våre tjenester og Hærens sanitetspersonell er avhengige av et godt samarbeid i ulike situasjoner, være seg krig eller fred. Da er det viktig å etablere en felles forståelse og løse utfordringer i fellesskap. Gjennom denne avtalen kan vi utveksle kompetanse og lære av hverandre, sier hun.

Det jobbes nå med å få på plass detaljene for den praktiske gjennomføringen av hospiteringsordningen. Målet er at hovedmålgruppen skal gjennomføre hospitering på 6-8 uker årlig.

En milepæl

Bataljonsjef for Sanitetsbataljonen, brigade Nord, Ronny Skeie, er glad for samarbeidet som er etablert. 

– Samarbeidsavtalen mellom Sanitetsbataljonen og divisjon Prehospitale tjenester er en meget viktig milepæl for Sanitetsbataljonen og vil styrke vår evne å løse oppdrag i fred, krise og krig.

Jeg vil spesielt fremheve kompetanseløftet hospiteringsavtalen vil gi våre medicer samt hvordan avtalen vil bidra til å styrke vår evne til å virke sammen i rammen av totalforsvaret, sier han.