Sykehuset Innlandet - Sammen for vår felles helsetjeneste

Bærekraft - faglig og økonomisk

Faglig og økonomisk bærekraft er et annet viktig område i utviklingsplanen for 2022-2039. For dette området har vi også definert egne mål. Dette er målene knyttet til faglig og økonomisk bærekraft, hentet fra utviklingsplanen og fra virksomhetsstrategien.

Medisinsk-teknisk utstyr, illustrasjonsbilde

​Våre mål fra utviklingsplanen

 • Sikre økonomisk bærekraft ved å samle spesialiserte funksjoner i tråd med målbildet 
 • Utvikle bærekraftige helsetjenester og attraktive rekrutterende fagmiljøer ved å styrke kultur, kompetanse og aktivitet innen forskning og innovasjon 
 • Etablere en bærekraftig og miljøvennlig bygningsmasse som er tilpasset framtidige behov og ny sykehusstruktur 
 • Videreutvikle virksomheten knyttet til: beredskapsledelse, lokal overlevelse, kompetanse, sivilt-militært samarbeid og aktuelle trusselbilder 
 • Videreutvikle ledelsesplattformen i foretaket 
 • Bidra til måloppnåelse for foretaket gjennom god ledelse og medarbeiderbygging

Våre m​ål fra virksomhetsstrategien​​

 • ​Etablere en samarbeidsstruktur med næringsliv, som fremmer testing og utvikling av behovstilpassede løsninger i helsetjenesten  
 • Ansatte bidrar til å videreutvikle en kultur for åpenhet, forbedring, læring og medansvar  
 • Sykehuset Innlandet skal ha en tydelig og ensartet utøvelse av arbeidsgiverrollen og en enhetlig praktisering av arbeidsgiverpolitikken  
 • Redusere antall reinnleggelser årlig med fem prosent  
 • Innføre systematiske forsvarlighetsvurderinger av arbeidstidsordninger og implementere prinsippene for helsefremmende turnus som en del av bemanningsplanleggingen  
 • Utarbeide strategi for utvikling og forvaltning av dagens bygg som vil inngå i framtidig sykehusstruktur  
 • Ledere på ulike nivåer bidrar til helhetstenkning gjennom samhandling, fagutvikling og ressursutnyttelse mellom enheter, avdelinger og divisjoner 
 • Ventetider for alle tjenesteområder skal være innenfor gitte mål, med særlig fokus på psykisk helsevern barn og unge  

SYKEHUSET INNLANDET MOT 2039

  Sist oppdatert 11.01.2023