Sykehuset Innlandet - Sammen for vår felles helsetjeneste

Digitalisering og nye arbeidsformer

Digitalisering og nye arbeidsformer er ett av tre strategiske satsingsområder i utviklingsplanen for 2022-2039. For hvert satsingsområde har vi definert egne mål. Dette er målene knyttet til digitalisering og nye arbeidsformer, hentet fra utviklingsplanen og fra virksomhetsstrategien.

Medisinsk-teknisk utstyr, illustrasjonsbilde

Våre mål fra utvi​klingsplanen

 • Videreutvikle tjenestene og etablere nye arbeidsformer 
 • Legge til rette for ny teknologi som øker tilgjengeligheten til spesialisthelsetjenesten for pasienter, fastleger og kommuner 
 • Ta i bruk ny teknologi som sikrer rask diagnostikk og avklaring i forkant av innleggelse eller undersøkelse i akuttmottak 
 • Ta i bruk ny teknologi for å standardisere og optimalisere behandlingen 
 • Endre arbeidsformer ved hjelp av teknologi slik at konsultasjoner og behandling i større grad kan gjennomføres nært eller i hjemmet 
 • Ta i bruk ny teknologi slik at pasienten i større grad kan monitorere egen sykdom, og håndtere denne hjemme 
 • Styrke forskning og innovasjon i kliniske fagmiljøer for å fremme kultur for forbedring og effektiv implementering av nye behandlingsmetoder 
 • Gi bedre helhetlige helsetjenester ved samlokalisering og samarbeid mellom psykisk helsevern, rus og somatikk

Våre mål fra ​​​virksomhetsstrategien

 • ​Øke andel av digitale konsultasjoner (video og telefoni) til 25 prosent innen 2024 
 • Bruk av digitale læringsformer i pasient - og pårørende opplæring økes 
 • Starte akuttmedisinsk behandling tidligere med bruk av digitale hjelpemidler og beslutningsstøtte 
 • Legge til rette for rekruttering og utdanning av spesialister innen akutt og mottaksmedisin 
 • Tilbud om likepersontjeneste ved alle sykehus videreutvikles 
 • Aktivt følge opp utviklingen av psykisk lidelser blant barn og unge, i særlig grad ulike spiseforstyrrelser, med tanke på utvikling av nytt pasientforløp 
 • Utarbeide og operasjonalisere en digitaliseringsplan 
 • Etablere porteføljestyring for teknologiske løsninger og for koordinering av de regionale prosjektene 
 • Sikre et godt nok teknologifundament i henhold til tidsplan for nytt sykehusbygg 
 • Innføre og videreutvikle nye løsninger for mobilitet og teknologiutvikling knyttet til nytt sykehus og sykehusstruktur 
 • Videreutvikle modenhet for digitalisering og digital transformasjon 
 • Det gjennomføres minst en innovativ anskaffelse i året 
 • Videreutvikle foretaket til en lærende organisasjon gjennom økt satsning på ansattes digitale kompetanse og digitalisering av opplæring  ​​
 

Sykehuset Innlandet mot 2039

  Sist oppdatert 13.06.2023