Sykehuset Innlandet - Sammen for vår felles helsetjeneste

Kompetanse

Kompetanse er ett av tre strategiske satsingsområder i utviklingsplanen for 2022-2039. For hvert satsingsområde har vi definert egne mål. Dette er målene knyttet til kompetanse, hentet fra utviklingsplanen og fra virksomhetsstrategien.

Lege i samtale med pasient, illustrasjonsbilde

Våre mål fra utviklingsplanen

 • ​Sikre at pasientbehandling skjer på rett nivå og med rett kompetanse i sykehus, desentralisert eller i pasientens hjem  
 • Øke helsekompetansen hos pasientene for å forebygge sykdom og skape gode liv 
 • Sikre riktig kompetanse og rett bruk av ressursene 
 • Sikre riktig kompetanse ved å rekruttere og beholde medarbeidere gjennom godt arbeidsmiljø og systematisk kompetanseutvikling 
 • Sikre at pasienter i Innlandet opplever en sømløs helsetjeneste med kompetent personell og riktig bruk av teknologi 
 • Involvere pasienter og pårørende i utvikling av klinisk praksis 
 • Sikre pasientene videre behandling på rett nivå etter helhetlige vurderinger

Våre mål fra virkso​​mhetsstrategien

 • ​Tilstrekkelig opplæring og pasientinformasjon for å øke pasient og pårørendes helsekompetanse 
 • Sykehusets nettside er den primære kilden til pasientinformasjon 
 • Pasient og helsepersonell samarbeider om å komme frem til og ta beslutninger om u​tredning, behandling og oppfølging 
 • Erfaringer og synspunkter fra pasientene skal være med å forme tjenestetilbudet 
 • Overlevelse etter sykehusinnleggelse skal økes til 96 prosent målt ved indikatoren «30 dagers totaloverlevelse» 
 • Forbedre god legemiddelhåndtering, herunder innføring av lukket legemiddelsløyfe og redusert bruk av bredspektret antibiotika 
 • Antall ansatte i ph.d-løp økes til 70, og det legges til rette for at ansatte med fullført ph.d. fortsetter i Sykehuset Innlandet 
 • Ti forskningsgrupper har eksternt finansierte forskningsprosjekter som en del av sin portefølje, og eksterne forskningsmidler utgjør en økende andel av de totale driftskostnadene til forskning  
 • Antall kliniske behandlingsstudier som inkluderer pasienter skal økes årlig med 15 prosent 
 • Øke satsing på videreutdanning av spesialsykepleiere 
 • Øke kapasitet for praksisplasser til sykepleieutdanning 
 • Ledere skal planlegge for framtidige kompetansebehov og legge til rette for kompetansehevende tiltak 
 • Felles struktur og system for medisinsk simulering i kliniske divisjoner 
 • Økt helsepedagogisk kunnskap til fagpersoner for å fremme læring og mestring til pasienter med helseutfordringer

Sykehuset Innlandet mot 2039

  Sist oppdatert 11.01.2023