Sykehuset Innlandet - Sammen for vår felles helsetjeneste

Samarbeid med førstelinjetjenesten

Samarbeid med førstelinjetjenesten er ett av tre strategiske satsingsområder i utviklingsplanen for 2022-2039. For hvert satsingsområde har vi definert egne mål. Dette er målene knyttet til samarbeid med førstelinjetjenesten, hentet fra utviklingsplanen og fra virksomhetsstrategien.

Helsepersonell i hvitt klapper pasient på skulderen, illustrasjonsbilde

​Våre mål fra utviklingsplanen​

 • ​Etablere og videreutvikle Helsefellesskap Innlandet i samarbeid med kommunene med klare mål og tiltak
 • Videreutvikle samarbeidet med kommunehelsetjenesten for å forebygge og behandle psykiske lidelser og rusproblemer blant barn og voksne på riktig nivå 
 • Styrke det innovative samarbeidet med kommuner, utdanningsinstitusjoner, næringsliv og frivillig sektor 
 • Utvikle pasientforløp ut fra pasientens behov og i samarbeid med brukere og primærhelsetjeneste 
 • Sikre at pasienter opplever forutsigbarhet ved pasientforløp fra hjem til hjem, ved trygge overganger mellom sykehus og kommune

Våre mål fra​​ virksomhetsstrategien

 • ​Etablere og videreutvikle lokalmedisinske sentre 
 • Sikre tilgjengelighet for befolkningen gjennom å ha kort responstid og oppfylle anbefalte responstidsforventninger ved akutthendelser 
 • Andel dialysepasienter som får hjemmedialyse er minst 30 prosent 
 • Videreutvikle differensierte transportløsninger basert på pasientens behov 
 • Identifisere nye områder hvor pasientforløp mellom fagområder kan gi tydelig helsegevinst for den enkelte pasient

SYKEHUSET INNLANDET MOT 2039

  Sist oppdatert 11.01.2023